Hotărârea nr. 179/2002

Hotararea nr. 179 privind aprobarea proiectului de parteneriat public-privat pentru construirea si exploatarea pietonalului “NICHITA STÃNESCU

HOTÃRÂREA  Nr.  179

privind aprobarea proiectului de parteneriat public-privat pentru construirea si exploatarea pietonalului “NICHITA STÃNESCU”

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana  prin care se propune spre aprobare proiectul in conditii de parteneriat public-privat pentru construirea pietonalului “NICHITA STÃNESCU”.

            in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            conform Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat si Hotararii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei nr. 16/2002;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã tipul proiectului de parteneriat public-privat, si anume “Constructie – Operare – Transfer (BOT)” pentru obiectivul de investitie pietonalul comercial “Nichita Stanescu”.

Perioada de valabilitate a proiectului in conditii de parteneriat public-privat pentru construirea si administrarea pietonalului “NICHITA STANESCU” va fi de 10 ani de la data semnarii contractului.                           

Art. 2

Aproba Studiul de prefezabilitate aferent contractului de parteneriat public-privat pentru construirea pietonalului “NICHITA STANESCU” conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Imputerniceste pe dl. primar Emil Calota sa aprobe anuntul de intentie si documentul atasat, impreuna cu programul de desfasurare a procedurii de selectie, criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu