Hotărârea nr. 178/2002

Hotararea nr. 178 privind achizitionarea a 35 autobuze MAN SL 223 EURO 3 in sistem leasing

HOTÃRÂREA  Nr.  178

privind achizitionarea a 35 autobuze MAN SL 223 EURO 3 in sistem leasing

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind achizitionarea a 35 autobuze MAN SL 232 EURO 3 in sistem leasing, in cadrul contractului nr. 2903/14.02.2002, aflat in derulare;

            avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.10/05.08.2002 a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

            in  baza art. 50 si art. 51 din Legea nr. 189/1998, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti a 35 autobuze MAN SL 223 EURO 3 in sistem leasing prin societatea Demir Romlease SA potrivit contractului nr. 2903/14.02.2002, aflat in derulare.

 

Achizitionarea se va efectua in 2 etape:in etapa I - 20 bucati autobuze pana la finele anului 2002 iar in etapa a II-a - 15 bucati autobuze pentru care se va incheia act aditional in care se va preciza termenul de livrare, nu mai tarziu de 31.01.2003.

Art. 2

Aproba garantarea contractului de leasing, sens in care se va emite o scrisoare de garantie in valoare de 2.119.884 USD in favoarea Demir Bank (România) SA acoperind contravaloarea garantiei bancare de plata  emisa in favoarea Demir Romlease SA.

Plata ratelor de leasing va fi asigurata din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 3

Primaria municipiului Ploiesti si  Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

              


Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu