Hotărârea nr. 177/2002

Hotararea nr. 177 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002

HOTARAREA  Nr. 177

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea rectificãrii bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002, prevederile O.G.nr. 42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu


            Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 177/28 august 2002

 

BUGET RECTIFICAT - VENITURI

                                                                                                                                                                                                  

DENUMIREA  INDICATORILOR        

COD

Buget cf. HCL 98/28.06.2002

Influente             +/-

Buget rectificat

VENITURI  - TOTAL

0001

1274310241

-8200000

1266110241

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

326616433

0

326616433

I. VENITURI CURENTE

0002

260840000

0

260840000

A. VENITURI FISCALE

0003

194640000

0

194640000

 A1. IMPOZITE DIRECTE

0004

185620000

0

185620000

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

12500000

0

12500000

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

0302

72620000

0

72620000

Impozitul pe veniturile liber- profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale

030201

50000

 

50000

Impozitul pe clãdiri si terenuri de la persoane fizice

030202

52000000

 

52000000

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

030203

9500000

 

9500000

Impozitul pe veniturile din inchirieri ,subinchirieri ,locatii de gestiune si arendãri

030204

50000

 

50000

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

030208

20000

 

20000

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

030209

10000000

 

10000000

Alte impozite si taxe de la populatie

030230

1000000

 

1000000

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROP. DE STAT

0402

2000000

 

2000000

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERS. JURIDICE

0502

79000000

0

79000000

Impozitul pe clãdiri de la persoane juridice

050201

75000000

0

75000000

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

050202

4000000

 

4000000

ALTE IMPOZITE DIRECTE

0802

19500000

0

19500000

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

080205

16000000

 

16000000

Impozitul pe terenul agricol

080206

0

 

0

Alte încasãri din impozite directe

080230

3500000

 

3500000

A2. IMPOZITE INDIRECTE

1300

9020000

0

9020000

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1502

1000000

 

1000000

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

1702

8020000

0

8020000

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de funct.

170203

6000000

0

6000000

Taxe extrajudiciare de timbru

170213

2000000

0

2000000

Alte încasãri din impozite indirecte

170230

20000

0

20000

B. VENITURI NEFISCALE

2000

66200000

0

66200000

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

2002

4700000

0

4700000

VARSAMINTE DE LA INSTIT. PUBLICE

2102

7650000

0

7650000

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice

210206

7000000

0

7000000

Venituri di incasarea lucrãrilor de combatere a dãunãtorilor si bolilor in sectorul vegetal de la centrele locale pentru protectia plantelor

210207

 

 

0

Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social

210214

150000

 

150000

Alte venituri de la instit. publice

210230

500000

0

500000

DIVERSE VENITURI

2202

53850000

0

53850000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputatii si despãgubiri

220202

400000

 

400000

Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor legale

220203

5000000

 

5000000

Restituiri de fonduri din finantarea bugetarã a anilor precedenti

220205

4000000

0

4000000

Venituri din concesiuni

220207

43000000

0

43000000

Penalitãti pt. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declaratiei de impozite si taxe

220208

1000000

0

1000000

Incasari din valorif. bunurilor confiscate potrivit legii

220212

100000

0

100000

Incasãri din alte surse

220230

350000

0

350000

II. VENITURI DIN CAPITAL

3000

25841591

0

25841591

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

3002

25841591

0

25841591

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

300201

       
               

 
20003000

0

20003000

Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului

300203

 

 

0

Venituri din privatizare

300204

5838591

0

5838591

III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3100

39934842

0

39934842

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3102

39934842

0

39934842

Taxe speciale

310201

12206192

 

12206192

Venituri din fondul pentru locuinte

310205

24000000

0

24000000

Donatii si sponsorizãri

310208

2000000

 

2000000

Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participãrii la finantarea unor actiuni de interes public

310209

1728650

0

1728650

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT

3200

874798808

-8200000

866598808

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

3202

0

 

0

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE

3302

314506100

 

314506100

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

3402

560292708

-8200000

552092708

Cote defalcate din impozitul pe venit

340201

464986708

0

464986708

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

340202

24000000

0

24000000

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livratã populatiei

340203

66306000

-8200000

58106000

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

340204

5000000

 

5000000

VI. SUBVENTII

3700

72895000

0

72895000

SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

3702

71180000

0

71180000

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

370203

71180000

 

71180000

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE

3902

1715000

0

1715000

Subventii primite de la Ministerul Industriei ptr. retehnologizare statii pompare

390205

1715000

 

1715000

                                                                                                                                                                                                  

BUGET RECTIFICAT

       
               

 
 - CHELTUIELI

                                                                                                                                          

DENUMIREA  INDICATORILOR        

COD

Buget cf. HCL  98/28.06.2002

Influente             +/-

Buget rectificat

CHELTUIELI  -  TOTAL       

5002

1274310241

-8200000

1266110241

AUTORITATI PUBLICE

5102

56280000

0

56280000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

32000000

0

32000000

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

16280000

 

16280000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8000000

0

8000000

Informatizare Primãrie

 

 

 

 

     INVATAMÂNT-din care:

5702

418829161

0

418829161

Cheltuieli de personal

02

308000000

 

308000000

Cheltuieli materiale si servicii

20

72920441

0

72920441

Subventii

34

3559320

 

3559320

Transferuri

38

1658400

 

1658400

Cheltuieli de capital

70

32691000

0

32691000

      SANATATE - din care:

5802

7001380

200000

7201380

Crese    - total din care:

05

4261380

0

4261380

Cheltuieli de personal

02

3317000

 

3317000

Cheltuieli materiale si servicii

20

944380

0

944380

Centrul de Transfuzie Sanguinã

50

2740000

200000

2940000

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIV. SPORTIVA SI DE TINERET

5902

38793000

0

38793000

Subventii din care:

34

38793000

0

38793000

Casa de Culturã

 

3000000

 

3000000

Teatrul "Toma Caragiu"

 

20550000

 

20550000

Filarmonica "Paul Constantinescu"

 

15243000

 

15243000

  ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII

6002

50130000

-2000000

48130000

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL- Total din care:

07

9700000

-2000000

7700000

Cheltuieli de personal

02

2939400

 

2939400

Cheltuieli materiale si servicii

20

6560600

-1830000

4730600

Cheltuieli de capital

70

200000

-170000

30000

TRANSPORT HANDICAPATI

20

10000000

 

10000000

TRANSFERURI-total- din care:

38

30430000

0

30430000

AJUTOARE SOCIALE

09

7000000

0

7000000

HANDICAPATI

47

13000000

0

13000000

INDEMNIZATII DE NASTERE

16

0

0

0

ALTE ACTIUNI PRIV., ASIST. SOC.,PENSII, AJUT. SI INDEMNIZATII

50

1230000

0

1230000

Ajutor pentru incãlzirea locuintei

90

9200000

0

9200000

  SERVICII SI DEZV. PUBLICA SI LOCUINTE

6302

532922775

-8200000

524722775

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

137372878

0

137372878

reparatii curente  strãzi

02

30000000

15000000

45000000

reparat pavaj Palat Administrativ

02

4000000

 

4000000

reparatii capitale strãzi

02

30000000

-15000000

15000000

circulatie

02

2600000

0

2600000

iluminat

03

17000000

 

17000000

salubritate

04

14680000

0

14680000

intretinere zone verzi (alocatii A.D.P)

05

20856000

0

20856000

intretinere zone verzi (alocatii A.D.P.P)

05

3612143

0

3612143

intretinere grãdini publice , parcuri (alocatii Parc Bucov)

05

3900000

0

3900000

Alte actiuni - total -din care:

50

10724735

0

10724735

Proiectare, documentare lucrãri publice

 

2000000

0

2000000

 Intretinere ceasuri publice

 

385000

 

385000

 Orãselul Copiilor

 

2100000

0

2100000

 apã meteo

 

1000000

 

1000000

 ecarisaj

 

200000

0

200000

 deratizare

 

1490000

0

1490000

dezinsectie

 

2700000

0

2700000

 dezãpezire

 

 

 

0

 prestãri de servicii fd. imobiliar

 

210000

0

210000

alte

 

 

 

0

cosuri stradale

 

119735

0

119735

publicitate

 

20000

 

20000

despãgubiri

 

500000

0

500000

SUBVENTII- total- din care

34

228870925

-8200000

220670925

Administratia Domeniului Public

01

23612000

0

23612000

Serviciul public"Public Proiect"

01

3100000

 

3100000

Serviciul public de administratie si comert

01

1161515

0

1161515

Administratia Hipodrom Ploiesti

01

2290000

0

2290000

Administratia Domeniului Public si Privat

01

27707410

0

27707410

Administratia Parcului Bucov

01

1000000

0

1000000

Dif. pret si tarif energ. termicã livratã populatiei

03

170000000

-8200000

161800000

TRANSFERURI-Ajutoare bãnesti ptr. energie, din care:

38

6800000

0

6800000

Ajutoare energie termicã

 

650000

0

650000

Ajutoare gaze

 

6150000

0

6150000

CHELTUIELI DE CAPITAL-TOTAL-din care:

70

159878972

0

159878972

 Intretinere si reparatii strãzi

02

18600000

0

18600000

 Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino

 

2000000

0

2000000

Modernizare str.Lupeni

 

10000000

 

10000000

 Refacere sist. rutier  str. Unghiului

 

1000000

 

1000000

Refacere sist. rutier  str. Barbu Stirbei

 

600000

 

600000

Refacere sist. rutier  str. Bãnesti

 

100000

 

100000

Refacere sist. rutier  str. Tismana

 

600000

 

600000

Refacere sist. rutier  str. Sinãii

 

800000

 

800000

Refacere sist. rutier  str. Spãtar Milescu

 

800000

 

800000

Refacere sist. rutier  str. Zãnoaga

 

400000

 

400000

Refacere sist. rutier  str. Taninului

 

900000

 

900000

Refacere sist. rutier  str. Horei

 

400000

 

400000

Semaforiz. intersectie Rond 1

 

500000

 

500000

Semaforiz. intersectii Ghe. Gr. Cantacuzino +Torcãtori+Podul Inalt

 

500000

 

500000

Iluminat public

03

26500000

0

26500000

Reabilitare sistem iluminat public

 

26500000

0

26500000

   Locuinte

08

2350000

0

2350000

Reabilitare bl.36A Laurilor

 

1000000

 

1000000

LTE bl.85,86 Ans. 9 Mai Gara de Vest

 

1250000

 

1250000

Bl.12B Ans.Mihai Bravu III/4

 

0

 

0

Bl.21B Ans.Mihai Bravu III/1

 

50000

0

50000

Bl.41B Ans.Mihai Bravu III/1

 

50000

0

50000

Reamenajare cãmin FERO

 

0

0

0

1.  Alimentãri cu apã, statii de epurare ptr. ape uzate, colectoare, statii de pompare-total-din care:

09

5405000

0

5405000

Retehnologizare statie de pompare Nord-Gãgeni din mun. Ploiesti in vederea reducerii cons. specific energetic

 

1715000

 

1715000

Extindere retea de apã potabilã in mun. Ploiesti

 

3690000

 

3690000

Retele, centrale si puncte termice

10

74922972

0

74922972

Dezv. utilitãtilor mun.-sisteme de incãlzire in Ploiesti

 

74922972

 

74922972

  Canalizari

11

11600000

0

11600000

Canalizãri stradale in mun. Ploiesti-etapa I

 

1600000

0

1600000

Canalizãri stradale in mun. Ploiesti-etapa II

 

4000000

 

4000000

Extindere canalizãri stradale in mun. Ploiesti -et.III

 

3000000

 

3000000

Canalizãri stradale in mun. Ploiesti-et. IV

 

3000000

 

3000000

 Alte actiuni privind dezv. publicã si locuinte

50

20501000

0

20501000

Plan cadastral

 

4250000

0

4250000

Extindere alimentare cu gaze Cartier Ploiesti Vest

 

3500000

0

3500000

Rectificare PUG

 

400000

 

400000

Expertizare monumente

 

50000

0

50000

SF semaforizare Rond 1

 

15000

 

15000

Studiu priv.mentinere aspect peisagistic pe axa sud_nord

 

188000

 

188000

Expropriere teren autobaza RATP

 

6000

 

6000

PUZ zona centralã

 

100000

 

100000

PUZ prelungire str.Mãrãsesti

 

558000

 

558000

PUZ Bereasca

 

100000

 

100000

PUZ zona hipodrom

 

100000

 

100000

PUZ Miticã Apostol

 

100000

 

100000

PUZ Gara de Vest

 

100000

 

100000

Studiu comet stradal

 

646000

 

646000

 Alim. cu apã, canaliz., retea distrib. semnal RTV cartier Carino

 

5000000

 

5000000

Drumuri si accese cartier Carino

 

1160000

 

1160000

SF asigurare utilitãti zona 9 Mai

 

200000

 

200000

Asigurare utilitãti zona 9 Mai

 

1000000

0

1000000

SF extindere retea apã

 

0

0

0

Reintegrare in mediu halda gunoi existentã

 

2000000

0

2000000

Asanare si amenajare lacuri strand Bucov

 

3000

0

3000

S.F. Regularizare Pârâu Dâmbu

 

25000

0

25000

S.F. locuinte pentru tineri et. 1

 

500000

0

500000

S.F. locuinte pentru tineri et. 2

 

500000

0

500000

TRANSPORT SI COMUNICATII

6802

105219083

0

105219083

SUBVENTII-total-din care:

34

90000000

0

90000000

Subv. pt. reduceri de pret abon. transp.pensionari, elevi, studenti si subv. Pt. acoperire pânã la 50% chelt.mat. R.A.T.P. Pl. si gratuitãti abonam.transp.pt.veterani rãzboi,detin.pol.si luptãtori in rev.

 

90000000

 

90000000

CHELTUIELI DE CAPITAL-total- din care:

70

15219083

0

15219083

Drumuri si poduri

05

5000000

0

5000000

Consolidare si modernizare Pasaj Ploiesti Sud

 

2500000

0

2500000

Consolidare si modernizare Pasaj Bucov

 

2500000

 

2500000

Transport si comunicatii - total-din care:

07

7937111

0

7937111

 Extindere transp. calatori cu troleibuze Podul Inalt-Centru

 

768420

 

768420

 Extindere transp. calatori cu troleibuze Centru - Gara Sud

 

5640414

 

5640414

Extindere bazã intretinere tramvaie

 

58278

 

58278

Dotãri - modernizare vagoane tramvaie

 

825899

 

825899

Modernizare cale rulare tramvaie

 

644100

 

644100

Alte chelt. in domeniul transp. si comunicatiilor-total-din care:

50

2281972

0

2281972

Dispeceriz. trafic circulatie R.A.T.P

 

1072190

 

1072190

Modernizare + Consolidare pavilion administrativ R.A.T.P

 

709782

 

709782

Expertize tehnice Pasaje Ploiesti

 

500000

 

500000

ALTE ACTIUNI

7202

5200000

1800000

7000000

Protectie civila- total din care :

07

1000000

0

1000000

chelt. materiale si servicii

20

500000

 

500000

chelt. de capital

70

500000

 

500000

Alte actiuni

50

4200000

1800000

6000000

recensãmânt

20

4200000

0

4200000

program de inf. si prez. a imaginii României

20

 

1800000

1800000

FOND PTR. GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE

7602

20000000

0

20000000

REZERVA BUGETARA

9502

0

0

0

CHELTUILEI CU DESTINATIE SPECIALA

9602

39934842

0

39934842

Sevicii publice finantate din taxe speciale

01

12206192

0

12206192

Cheltuieli materiale - Directia Fiscalã

 

1500000

 

1500000

Achizitie contori

 

10706192

 

10706192

Cheltuieli din fondul pentru locuinte - total - din care:

04

24000000

0

24000000

Blocuri M5- M5A

 

2000000

0

2000000

Bl.12B Ans.Mihai Bravu III/4

 

1000000

0

1000000

Reamenajare cãmin N. Stãnescu

 

3000000

0

3000000

Bloc 33 U1,U2

 

4000000

0

4000000

Reabilitare iluminat public

 

14000000

0

14000000

Alte

 

 

 

0

Cheltuieli  din donatii si sponsorizãri

07

2000000

 

2000000

Cheltuieli din sume acordate de persoane fizice si juridice in vederea participãrii la finantarea unor actiuni de interes public

08

1728650

0

1728650

Plan cadastral

 

1250000

 

1250000

Reabilitare Parc Bucov

 

460000

0

460000

PUD Carino

 

18650

 

18650