Hotărârea nr. 170/2002

Hotararea nr. 170 privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Mosoiu Cantemir si Pasarin Nicolette, Ivan Monica, Cozarog Costel, Serban Elena, Serban Marin si Dima Luminita Rica

HOTARAREA Nr. 170

privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Mosoiu Cantemir si Pasarin Nicolette, Ivan Monica, Cozarog Costel, Serban Elena, Serban Marin si Dima Luminita Rica

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin  si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de de Mosoiu Cantemir si Pasarin Nicolette, Ivan Monica, Cozarog Costel, Serban Elena, Serban Marin si Dima Luminita Rica;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile OG nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, modificata si aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Mosoiu Cantemir si Pasarin Nicolette in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a debitelor restante reprezentand impozit pe cladiri in suma totala de 2.928.919 lei aferent imobilelor din str. Stefan cel Mare, nr. 20 si str. Democratiei, nr. 7, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri restant  in suma totala 679.185 lei cu conditia respectarii esalonarii acordate la punctul a).

Art. 2

Aproba cererea de inlesnire la plata formulata de Ivan Monica si acorda scutirea de la plata sumei de 3.464.990 lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere.

Art. 3

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Cozarog Costel, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a debitului restant reprezentand chirie locuinta in suma de 5.413.524 lei aferent perioadei  mai 1999 – decembrie 2001, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

b)      aproba esalonarea la plata a majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente chiriei locuinta  in suma totala 5.873.215 lei

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul  local.

Art. 4

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Serban Elena, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a sumei de 1.700.000 lei reprezentand impozit pe teren pentru anii 2000 si 2001, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului restant  in suma totala 826.950 lei cu conditia respectarii esalonarii acordate la punctul a).

Art. 5

Respinge  cererea formulata de Serban Marin de scutire la plata a sumei de 1.244.668 lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere  din care 1.176.887 lei aferente impozitului pe teren si 67.781 lei aferente impozitului pe cladiri si acorda esalonarea la a  plata sumei  respective   pe o perioada de 12 luni, conform Anexei la prezenta hotarare.

Termenul de plata  al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Art. 6

Respinge cererea  formulata de Dima Luminita Rica de scutire de la plata sumei de 7.000.000 lei amenda contraventionala si acorda esalonarea sumei respective pe o perioada de 12 luni, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Art. 7

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei Municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 8

Serviciul Secretariat al Primariei Municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 


Anexa

 

                          Esalonarea la plata a sumelor datorate de Mosoiu Cantemir si

 Pasarin Nicolette, Cozarog Costel, Serban Elena, Serban  Marin si Dima Luminita Rica

 

 

 

Nr. crt

 

 

 

Termen de plata

 

Rata esalonarii

Serban Marin

Mosoiu Cantemir si Pasarin Nicolette

- impozit cladiri-

Cozarog Costel

Serban Elena

Dima Luminita Rica

Majorari si penalitati de intarziere

Stefan cel Mare

Democratiei

Chirie lociunta, majorari si penalitati

Impozit teren

Amenda contrav.

1

30.08.02

103.723

300.000

185.000

940.562

285.000

580.000

2

30.09.02

103.723

300.000

185.000

940.562

285.000

580.000

3

30.10.02

103.723

300.000

185.000

940562

285.000

580.000

4

30.11.02

103.723

300.000

185.000

940.562

285.000

580.000

5

30.12.02

103.723

300.000

185.000

940.562

285.000

580.000

6

30.01.03

103.723

321.406

182.513

940.562

275.000

580.000

7

28.02.03

103.723

-

-

940.562

-

580.000

8

30.03.03

103.723

-

-

940.562

-

580.000

9

30.04.03

103.723

-

-

940.562

-

580.000

10

30.05.03

103.723

-

-

940.562

-

580.000

11

30.06.03

103.723

-

-

940.562

-

580.000

12

30.07.03

103.715

-

-

940.557

-

620.000

 

TOTAL

1.244.668

1.821.406

1.107.513

11.286.739

1.700.000

7.000.000