Hotărârea nr. 17/2002

Hotararea nr. 17 privind modificarea Hotãrârii nr. 295/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in activitatea de administrare a imobilului Halele Centrale

HOTARAREA Nr. 17

privind modificarea Hotãrârii nr. 295/2001 a Consiliului Local  al municipiului Ploiesti, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in activitatea de administrare a imobilului Halele Centrale

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Administratie Publicã, Juridic - Contencios prin care se propune stabilirea si sanctionarea contraventiilor in activitatea de administrare a imobilului Halele Centrale;

            avand in vedere prevederile art. 5 pct. 5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza Hotararii Consiliului Local nr. 182/2001privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Administrare si Comert;

            in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Se modificã Anexa la Hotãrârea nr. 295/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, in sensul eliminãrii sanctiunilor complementare prevãzute in anexa mentionatã, acestea urmând a fi aplicate corespunzãtor art. 5, alin. 3 din Ordonanta nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 2

Art. 3 din Hotãrârea nr. 295/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, se revocã.

Art. 3

Prevederile art. 2, 4, 5 si 6 din Hotãrârea nr. 295/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, rãmân neschimbate.

Art. 4

Hotãrârea nr. 295/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti va fi publicatã, iar articolele vor fi renumerotate, conform modificãrilor prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

privind desfasurarea activitatii in imobilul Halele Centrale

 

          Constituie contraventie urmãtoarele fapte dacã nu au fost sãvârsite in altfel de conditii incât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni si se sanctioneazã cu amendã, dupã cum urmeazã:

 

FAPTA CE CONSTITUIE CONTRAVENTIE

SANCTIUNI

nerespectarea suprafetei inchiriate in imobilul halele centrale

2.000.000 - 5.000.000 lei

deteriorarea mobilierului din interiorul halelor centrale

2.000.000 - 5.000.000 lei

blocarea cailor de acces in imobilul halele centrale

3.000.000 - 5.000.000 lei

blocarea intrarilor la subsol si a subsolului cu autoturisme si auto de marfa, precum si spalarea accestora in subsol

3.000.000 - 5.000.000 lei

nerespectarea si neintretinerea curateniei in spatiul inchiriat

2.000.000 - 4.000.000 lei

fumatul si consumul de bauturi alcoolice in spatiile inchiriate

2.000.000 - 4.000.000 lei

lipsa echipamentului (halat) si a ecusonului  de identificare

1.000.000 - 2.000.000 lei

comercializarea de produse ce nu fac obiectul contractului

3.000.000 - 5.000.000 lei

perceperea diferentelor de pret in  cazul practicãrii unor preturi mai mari, sau a valorificarii unor cantitãti mai mari decât cele inscrise in documentele legale

20.000.000 - 25.000.000 lei

folosirea mijloacelor de incalzire improvizate

2.000.000 - 4.000.000 lei

neintretinerea curateniei pe spatiul aferent (trotuarele) din jurul imobilului halele centrale

1.500.000 - 3.000.000 lei

·                     

Contraventiile stabilite se aplicã potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.