Hotărârea nr. 168/2002

Hotararea nr. 168 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “ZONA TIMKEN – PIATA AGROALIMENTARA”, str. Industriei Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 168

privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “ZONA TIMKEN – PIATA AGROALIMENTARA”, str. Industriei Ploiesti      

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea primariei municipiului Ploiesti planul urbanistic de detaliu “ZONA TIMKEN – PIATA AGROALIMENTARA”, str. Industriei Ploiesti;

            in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã planul urbanistic de detaliu “ZONA TIMKEN – PIATA AGROALIMENTARA”, str. Industriei la solicitarea Primariei  municipiului Ploiesti cu conditia respectarii avizului nr. 70/18.07.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD este proprietatea privata a municipiului Ploiesti si are suprafata de 2925.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu