Hotărârea nr. 167/2002

Hotararea nr. 167 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “LOCUINTA / AMENAJARE LOCUINTA EXISTENTA + EXTINDERE LOCUINTA P-P+1”, str. Mos Ion Roata nr. 28 Ploiesti

HOTÃRÂREA  Nr. 167

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Locuintã / amenajare locuinta existenta + extindere locuinta P - P+1”, str. Mos Ion Roata nr. 28 Ploiesti     

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea doamnei Stanciulescu Georgeta, Ploiesti, Planul urbanistic de detaliu “Locuintã / amenajare locuinta existenta + extindere locuinta P - P+1”, str. Mos Ion Roata nr. 28 Ploiesti;   

            in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu “Locuinta / amenajare locuinta existenta + extindere locuinta P - P+1”, str. Mos Ion Roata nr. 28, la solicitarea doamnei Stanciulescu Georgeta cu conditia respectarii avizului nr. 74/18.07.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD este proprietatea beneficiarului conform procesului verbal legalizat sub nr. 17944/1991 si contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 14465/1991 si are suprafata de 390.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu  prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu