Hotărârea nr. 166/2002

Hotararea nr. 166 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “LOCUINTA P+1 SI BRANSAMENTE UTILITATI”, str. Mãrãsesti nr. 287

HOTÃRÂREA Nr. 166

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Locuintã P+1 si bransamente utilitãti”

str. Mãrãsesti nr. 287

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. ARDELEANU TUDOR, Ploiesti, Planul Urbanistic de Detaliu “LOCUINTA P+1 SI BRANSAMENTE UTILITATI”, str. Mãrãsesti nr. 287 Ploiesti;

            in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu anexat “Locuintã P+1 si bransamente utilitãti”, str.  Mãrãsesti nr. 287 Ploiesti, la solicitarea d-lui. ARDELEANU TUDOR cu conditia respectarii avizului nr. 68/24.06.2002 al CTUAT. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea d-lui. Ardeleanu Tudor conform contractului de donatie nr. 3535/1996 si are suprafata de 5000.00 mp.

Art. 2

Planul ubanistic de dtaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu