Hotărârea nr. 165/2002

Hotararea nr. 165 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “CONSTRUCTII S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC S.R.L.”, B-dul. Republicii nr. 329

HOTÃRÂREA Nr. 165

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “CONSTRUCTII S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC S.R.L.”, B-dul. Republicii nr. 329

           

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC S.R.L., Ploiesti, Planul urbanistic de detaliu “CONSTRUCTII S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC S.R.L.” B-dul. Republicii nr. 329, Ploiesti;

            in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu anexat “CONSTRUCTII S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC S.R.L.” B-dul. Republicii nr. 329, Ploiesti, la solicitarea S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC S.R.L. cu conditia respectarii avizului nr. 63/24.06.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD este proprietatea beneficiarului, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 526/20.06.2001 si are suprafata de 4974.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu