Hotărârea nr. 161/2002

Hotararea nr. 161 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL”, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 65, Ploiesti

HOTÃRÂREA  Nr. 161

privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL”, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 65  Ploiesti

           

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri, Constantin Nemes, Adrian Vasilescu si Sorin Chivu si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea SC Rompetrol Downstream SA, Bucuresti, planul urbanistic de detaliu “STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL” str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 65, Ploiesti;

            in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã planul urbanistic de detaliu anexat, “STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL” str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 65, Ploiesti, la solicitarea SC Rompetrol Downstream SA, Bucuresti cu conditia respectarii avizului nr. 72/18.07.2002 al CTUAT. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD este proprietatea beneficiarului, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2526/2002 si are suprafata de 1275.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu