Hotărârea nr. 156/2002

Hotararea nr. 156 privind atribuirea de denumire de strada a caii de aces la locuintele situate in colonia rafinariei Petrotel – Lukoil din municipiul Ploiesti, in strada Colonia Teleajen.

HOTÃRÂREA Nr. 156

privind atribuirea de denumire de strada a caii de aces la locuintele situate in Colonia Rafinariei Petrotel – Lukoil din municipiul Ploiesti, in strada Colonia Teleajen

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, prin care se propune atribuirea denumirii de stradã a cãii de aces la locuintele situate in colonia rafinãriei PETROTEL - LUKOIL;

in baza art. 38, alin. 2, litera "u" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã atribuirea de denumire de stradã a cãii de aces la locuintele situate in colonia rafinãriei PETROTEL – LUKOIL din municipiul Ploiesti, in strada COLONIA TELEAJEN, identificatã prin planul de situatie anexã, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru va duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostiinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu