Hotărârea nr. 155/2002

Hotararea nr. 155 privind revocarea Hotararii nr. 50/29.03.2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 155

privind revocarea Hotararii nr. 50/29.03.2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor Consilieri Marinoiu Eugen, Gradisteanu Gheorghe si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public  si Privat Ploiesti prin Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune revocarea Hotararii nr. 50/29.03.2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind preluarea si transmiterea in administrare a unor imobile de interes public;

            avand in vedere Hotararea nr. 53/29.06.2002 a Consiliului Judetean Prahova, prin care se revoca Hotararea nr. 25/12.04.2002 si se aproba transmiterea imobilului, cladire si teren aferent, proprietate publica a judetului, situat in Ploiesti, B-dul Independentei nr.12, judetul Prahova si a dotarilor aferente, in administrarea Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova;

            in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Revoca Hotararea nr. 50/29.03.2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind preluarea si transmiterea in administrare a unor imobile de interes public.

Art. 2

Serviciile de specialitate ale Primariei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu