Hotărârea nr. 153/2002

Hotararea nr. 153 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti a unui autoturism – proprietatea municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 153

privind transmiterea in administrarea Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti

a unui autoturism – proprietatea Municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane si Administrativ prin care se propune transmiterea in administrarea Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti a unui autoturism proprietatea municipiului Ploiesti;

            in conformitate cu dispozitiile art. 12, alin. 1,2 si 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            avand in vedere dispozitiile art. 5, pct. 4 si 5 si a art. 13 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul art. 38, lit. “f” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba transmiterea in folosinta gratuita Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti a unui autoturism, marca Dacia nr. PH.30.PMP, proprietatea privata a municipiului Ploiesti, din  administrarea  Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti.

Art. 2

Predarea – primirea bunului se face pe baza de protocol de predare – primire.

Art. 3

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti si Administratia Hipodromului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu