Hotărârea nr. 150/2002

Hotararea nr. 150 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor loturi de teren ce apartin domeniului public al municipiului PLOIESTI, catre Teatrul „TOMA CARAGIU” Ploiesti

HOTARAREA Nr. 150

privind atribuirea in folosinta garatuita a unor loturi de teren ce apartin domeniului public al municipiului PLOIESTI catre Teatrul „TOMA CARAGIU” PLOIESTI

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana si expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti prin care se propune spre aprobare atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 3 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenurilor in suprafata totala de 22,50 mp catre Teatrul „TOMA CARAGIU” Ploiesti;

in baza Legii nr. 50/1991, republicata si completata cu Legea 453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor  si a  Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata totala de 22,5 metri patrati, constituit din 15 loturi in suprafata de 1,5 metri patrati fiecare pe o perioada de 3 ani catre Teatrul „Toma Caragiu” Ploiesti  potrivit anexelor 1-16 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de comodat cu Teatrul „Toma Caragiu” Ploiesti.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu