Hotărârea nr. 149/2002

Hotararea nr. 149 privind atribuirea in folosintã gratuitã a suprafetei de 750,00 mp., Parohiei „Nasterea Maicii Domnului si Invierea Sfântului si Dreptului Lazãr” situatã in strada Mihai Bravu nr. 228

HOTÃRÂREA Nr. 149

privind atribuirea in folosintã gratuitã a suprafetei de 750,00 mp., Parohiei „Nasterea Maicii Domnului si Invierea Sfântului si Dreptului Lazãr” situatã in strada Mihai Bravu nr. 228

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti

            vãzând Expunerea de motive a domnului Consilier Constantin Nemes si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, prin care se propune, la solicitarea Protoeriei Ploiesti atribuirea in folosintã gratuitã a suprafetei de 750,00 mp., Parohiei „Nasterea Maicii Domnului si Invierea Sfântului si Dreptului Lazãr” pentru construirea unor anexe (birou parohial, aghiazmar, clopotnitã, troitã) in incinta cimitirului Mihai Bravu;

            in baza art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor, modificatã prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R E S T E:

 

Art. 1

Aprobã atribuirea in folosintã gratuitã, a suprafetei de 750,00 mp. teren apartinând domeniului public al municipiului Ploiesti, situat in str. Mihai Bravu, nr. 228, Parohiei “Nasterea Maicii Domnului si Invierea Sfântului si Dreptului Lazãr” pentru construirea unor anexe (biroul parohial, aghiazmar, clopotnitã, troitã in memoria celor dispãruti in accidente de muncã pe platforma Petrotel), teren identificat conform planului de situatie cuprins in anexa nr. 1 atasat la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat, Biroul Concesionãri, Publicitate, vor aduce la indeplinire prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu