Hotărârea nr. 148/2002

Hotararea nr. 148 privind instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Unirii nr. 2, bloc MAN A

HOTARAREA Nr. 148

privind instrainarea  spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta   situat   in   Ploiesti,  

str.   Unirii nr. 2, bloc MAN A

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu cu privire la instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Unirii nr. 2, bloc MAN A;

avand in vedere Procesul verbal de adjudecare incheiat in data de 11.12.2001, cu ocazia licitatiei organizate in vederea vanzarii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Unirii nr. 2, bloc MAN A;

            avand in vedere prevederile Hotararii nr. 211/05.09.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

            in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului Romaniei nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            vazand Sentinta nr. 1791/25.06.2002 pronuntata de Tribunalul Prahova - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ prin care se resping ca neintemeiate actiunea formulata de S.C. Vanicos S.R.L. si cererea de interventie in interes propriu formulata de S.C. Spig Com S.R.L.

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

                                                           

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Unirii nr. 2, bloc MAN A prevazut in anexa nr. 1, catre ofertantul declarat castigator la pretul de adjudecare la care se adauga cota legala de 19 % TVA, pret reiesit din procesul verbal de adjudecare anexat la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba virarea catre S.C. Vanicos S.R.L. a echivalentului in lei a 10.288,03 U.S.D. la care se adauga cota de TVA conform reglementarilor legale in vigoare, suma ce reprezinta valoarea lucrarilor de investitii realizate, stabilite conform raportului de evaluare nr. 256/26.10.2002 intocmit de Societatea Generala a Expertilor Tehnici Prahova S.A. si care se constituie drept de creanta al S.C. Vanicos S.R.L.

Virarea se va efectua la cursul oficial leu/dolar comunicat de B.N.R. la data efectuarii platii, dupa incasarea pretului spatiului de la ofertantul declarat castigator.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare-cumparare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in str. Unirii nr. 2, bloc MAN A, in conditiile si la pretul prevazut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat , Directia Economica si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

                                                                                                                                     Anexa nr. 1

la Hotararea nr. _______/__________

 

 

 

Nr. crt.

 

Adresa spatiului comercial 

 

Suprafata construita

(mp.)

 

Pret de pornire a licitatiei, fara T.V.A.

 lei

Pret de adjudecare, fara T.V.A.

lei

 

 

T.V.A. 19%

lei

Pret de vanzare cu T.V.A.

lei

Pret / m.p. (inclusiv T.V.A.)

lei

 

Ofertant

 

Modalitate de plata

 

 

 

1.

                                                                                                                                  

 

 

STR. UNIRII    NR. 2, BL. MAN A

 

 

 

 

TOTAL: 253,64

din care:

-Parter = 143,09

- Subsol = 110,55

 

 

 

 

 

1.828.700.000

 

4.028.700.000

 

765.453.000

 

4.794.153.000

 

18.901.407,51

Castigator

 

S.C. Spig Com S.R.L.

 

 

 

 

 

INTEGRAL

 

3.978.700.000

 

755.953.000

 

4.734.653.000

 

18.666.823,06

Locul II

 

S.C. Vanicos S.R.L.

S.C. SPM S.R.L.