Hotărârea nr. 147/2002

Hotararea nr. 147 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 214, bl. 24 B, pentru infiintarea laboratorului de sanatate mintala

HOTARAREA Nr. 147

  privind  atribuirea  in folosinta gratuita a spatiului cu  alta  destinatie   decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 214, bl. 24B, pentru infiintarea Laboratorului de Sanatate Mintala

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se propune la solicitarea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti,  str. Mihai Bravu nr. 214, bl. 24B catre Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, pentru infiintarea Laboratorului de Sanatate Mintala;

in conformitate cu adresele Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, ale Ministerului Sanatatii si Familiei si ale Directiei de Sanatate Publica Prahova;

in baza prevederilor Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale si  art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul art. 38 alin. 2, lit. “f” si “n” si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 214, bl. 24B parter, in suprafata totala de 120,00 m.p. catre Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti pentru infiintarea Laboratorului de Sanatate Mintala.

Contractul de comodat (imprumut de folosinta) va fi incheiat cu Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti pe o perioada de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire.

Art. 2

Incepand cu data de 01.08.2002 contractul de comodat (imprumut de folosinta) nr. 36502/06.07.2001 incheiat intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si Directia de Sanatate Publica Prahova isi inceteaza valabilitatea.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de comodat (imprumut de folosinta) cu Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti.   

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu