Hotărârea nr. 146/2002

Hotararea nr. 146 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Prahova si Prefecturii judetului Prahova a unor bunuri din domeniul privat al municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 146

privind darea in administrarea Consiliului Judetean Prahova  si Prefecturii Judetului Prahova a unor bunuri din domeniul  privat al municipiului Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat si Procesul-verbal al Comisiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 16.07.2002 prin care se propune darea in administrare, cu plata, pentru o perioada de 5 (cinci) ani, a unui numar de 4 (patru) apartamente situate in blocul 85, str. Domnisori FN catre Consiliul Judetean Prahova si Prefectura Judetului Prahova;

            in baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in conformitate cu Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 40/1999;

            in baza Legii nr. 215/2001, legea administratiei publice locale,

 

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba darea in administrarea Consiliului Judetean Prahova, cu plata, pentru o perioada de 5 (cinci) ani a apartamentelor cu nr.1, 2 si 6 situate in blocul 85 str. Domnisori FN, Ploiesti.

Art. 2

Aproba darea in administrarea Prefecturii Judetului Prahova, cu plata, pentru o perioada de 5 (cinci) ani a apartamentului nr. 3, situat in blocul 85 str. Domnisori FN, Ploiesti.

Art. 3

Cuantumul sumei datorate pentru folosinta bunurilor transmise si nominalizate la art. 1 si 2 va fi determinat potrivit metodologiei stabilite prin Legea nr. 241/2001.

Art. 4

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze Protocolul de dare in administrare conform art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu