Hotărârea nr. 145/2002

Hotararea nr. 145 privind repartizarea de locuinte in municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 145

privind repartizarea de locuinte in municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune repartizarea de locuinte in municipiul Ploiesti si procesul verbal al comsiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 16.07.2002;    

            in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr. 114/199 republicata si modificata;

            in baza Legii 114/1996 republicata si modificata - Legea Locuintei;

            in conformitate cu art. 1, 3 si 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 241/04.10.2001 privind modul de repartizare a locuintelor din fondul municipiului si celor construite pentru tineri si a Hotararii de Consiliu nr. 342/27.12.2001 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2002;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Theodor Aman nr.47, bl.29, ap.39 compusa din una camera in suprafata de 14.06 mp, dependinte principale in suprafata de 10.42 mp si dependinte secundare in suprafata de 2.60 mp d-lui. Ionescu Nicolae domiciliat in Ploiesti str. Aleea Varbilau nr.7, bl. 153 G, ap. 4.

Art. 2

Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Stefan cel Mare nr. 7 - mansarda - compusa din doua camere in suprafata de 60.88 mp, dependinte in folosinta exclusiva in suprafata de 22.79 mp, culoar si WC in folosinta comuna, d-lui. Cosma Tudorel domiciliat in Ploiesti str. Stefan cel Mare nr.8.

Art. 3

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de d-na. Dumitrache Georgeta cu 1 (una) camera in suprafata de 9.14 mp si bucatarie in suprafata de 10.40 mp in str. Rudului nr.254.

Art. 4

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de d-na. Mihai Florica cu una camera in suprafata de 15.15 mp in str. Rudului nr. 254.

Art. 5

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de dl. Teodorescu Marian Laurentiu cu 1 (una) camera in suprafata de 9.80 mp  si dependinte in suprafata de 4.30  mp, in str. Cameliei, bl. 38, ap. 44.

Art. 6

Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Marasesti nr. 9 compusa din doua camere in suprafata de 25.40 mp, dependinte in suprafata de 13.95 mp, boxa subsol in suprafata de 9.00 mp d-nei. Vasile Severina domiciliata in Ploiesti str.Barbu Constantinescu nr.12, pentru o perioada limitata, pana la retrocedarea imobilului fostilor proprietari dar nu mai mult de sase luni.

Art. 7

Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 15 compusa din una camera in suprafata de 18.27 mp, dependinte in suprafata de 11.08 in folosinta exclusiva si pivnita in folosinta comuna d-nei. Matei Florica domiciliata in Ploiesti str. Neagoe Basarab nr. 10, pentru o perioada limitata, pana la retrocedarea imobilului fostilor proprietari dar nu mai mult de sase luni.

Art. 8

Aproba repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta de serviciu situata in Ploiesti, str. Lacul Balea, bloc 30, ap.7 compus din doua camere in suprafata de 22.00 mp si dependinte in suprafata de 6.00 mp, d-nei. Rosu Mihaela Cristina, domiciliata in Ploiesti str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 259, bl. 11, ap. 1.

Art. 9

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa incheie contracte de inchiriere, in baza repartitiilor emise de Primarul municipiului Ploiesti, persoanelor fizice amintite la art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 din prezenta hotarare.

Art. 10

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu