Hotărârea nr. 144/2002

Hotararea nr. 144 privind stabilirea numãrului de autorizatii de executie ce se elibereazã pentru desfãsurarea activitãtii de taximetrie in municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 144

privind stabilirea numãrului de autorizatii de executie ce se elibereazã pentru desfãsurarea activitãtii de taximetrie in municipiul Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând  Expunerea de motive a domnului consilier Chivu Sorin si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice si Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, prin care se propune stabilirea  numãrului maxim de autorizatii de executie ce vor fi eliberate pentru activitatea de taximetrie de cãtre Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti;

            având in vedere prevederile Legii 197/1998 privind transporturile rutiere, Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 527/1997 privind aprobarea Normelor de organizare si efectuare a transporturilor rutiere, cu modificãrile ulterioare, precum si Legea  nr. 105/2000 – privind transporturile rutiere;

            in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 114, privind modificarea si completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã un numãr maxim  de 600  autorizatii de executie pentru activitãti de taximetrie desfãsurate in baza Decretului Lege nr. 54/1990.

Art. 2

Aprobã un numãr nelimitat de autorizatii de executie ce vor fi eliberate firmelor care desfãsoarã activitãti de taximetrie si care au dispecerat propriu sau sunt afiliate la un dispecerat autorizat conform legislatiei in vigoare.

Art. 3

Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 287/2000 se modifica corespunzator prezentei.

Art. 4

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 121/2001 isi inceteazã aplicabilitatea.

Art. 5

Regia Autonomã de Transport Public  Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic, Relatii cu Publicul, va aduce la cunostintã publica prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu