Hotărârea nr. 143/2002

Hotararea nr. 143 privind interzicerea accesului si circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile publice din municipiul Ploiesti

HOTĂRÂREA  Nr. 143

privind interzicerea accesului si circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile publice din  municipiul  Ploiesti 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota si a doamnei consilier Marinescu  Mariana si Raportul de specialitate al Directiei Lucrari Publice, prin care se propune interzicerea accesului si circulatia vehiculelor cu tractiune  animalã pe drumurile publice din municipiul Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile Decretului nr. 328/1966,  republicat,  privind  circulatia  pe  drumurile  publice si  Regulamentului  pentru  aplicarea  Decretului  nr. 328/1966  privind  circulatia  pe  drumurile  publice  si  pentru  stabilirea  si  sanctionarea  contraventiilor  in  acest  sector  (cu  modificãrile  ulterioare); 

in baza Legii  nr. 105/2000  pentru  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr. 44/1997  privind  transporturile  rutiere; 

luand in considerare prevederile Ordonantei  nr. 2/2001  privind  regimul  juridic  al  contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002 si ale Legii nr. 98/1999, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate, cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul  Legii  nr. 215/2001 privind  administratia  publicã  localã,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Incepand cu data 15 august 2002, se interzice  accesul si circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile publice din municipiul Ploiesti, cu exceptia zonei de Est – Obor (strazile Apelor, Mihai Bravu, portiunea de la Centura de Est, pana la intersectia cu strada Apelor) in scopul asigurarii fluentei si sigurantei traficului.

Art. 2

Semnalizarea interdictiei prevazuta la art. 1 se face de catre Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti prin indicatoare rutiere, corespunzator normelor legale in vigoare.

Art. 3

Nerespectarea prevederilor de la art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei si 1.000.000 lei si cu confiscarea vehiculului, ca sanctiune complementara.

Art. 4

Ridicarea vehiculelor confiscate si depozitarea acestora se face de catre  Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti. Recuperarea cheltuielilor generate de transport si depozitare, vor fi suportate de catre detinator, cheltuieli ce vor fi stabilite de catre Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti. Daca in termen de 30 de zile de la confiscare si depozitare, vehicolul nu este revendicat de catre proprietar, bunul confiscat va fi valorificat potrivit prevederilor Legii nr. 98/1999, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5

Constatarea  contraventiilor  si  aplicarea  sanctiunilor  se  face de  cãtre persoanele  imputernicite  de  primarul  municipiului  Ploiesti impreuna cu organele de politie.

Art. 6

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile  prezentei  hotãrâri. 

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu