Hotărârea nr. 140/2002

Hotararea nr. 140 privind trecerea imobilului bloc M5-M5A – Ansamblul Democratiei aflat in curs de executie si a terenului aferent cãtre Agentia Nationalã a Locuintei

HOTARAREA Nr. 140

privind trecerea imobilului bloc M5-M5A – Ansamblul Democratiei  aflat in curs de executie si a terenului aferent cãtre Agentia Nationalã a Locuintei

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota prin care se propune trecerea la Agentia Nationalã a Locuintei a constructiei blocului M5-M5A  - Ansamblul Democratiei si a terenului aferent, pe perioada executiei, având ca scop finantarea acestora din fonduri ale Agentiei Nationalã a Locuintei si realizarea de locuinte de necesitate si de serviciu;

            in conformitate cu prevederile Legii 243/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationalã a Locuintei;

            in conformitate cu Legea 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aprobã transferul fãrã platã pe perioada executiei, a terenului in suprafatã de 677 mp aferent blocului M5-M5A – Ansamblul Democratiei cãtre Agentia Nationalã a Locuintei, conform documentatiei Anexa 1.

Art. 2

Aprobã trecerea la stadiul fizic actual al blocului M5-M5A – Ansamblul Democratiei cãtre Agentia Nationalã a Locuintei pânã la finalizarea lucrãrilor, conform Anexei 1.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municpiului Ploiesti sã semneze conventia cu Agentia Nationalã a Locuintei potrivit art. 1 si 2 din prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu