Hotărârea nr. 14/2002

Hotararea nr. 14 privind atribuirea directa a unei suprafete de teren pentru creare alee – servitute de trecere la locuinta proprietate personala a doamnei Tanasa Georgeta situata in Ploiesti, str. Luminisului nr. 8

HOTARAREA Nr. 14

privind  atribuirea   directa  a unei  suprafete de teren pentru creare alee    servitute  de  trecere   la  locuinta  proprietate  personala  a doamnei Tanasa Georgeta situata in Ploiesti, str. Luminisului nr. 8

 

        Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

           vazand Raportul – expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu cu privire la necesitatea atribuirii directe a unei suprafete de teren pentru creare alee – servitute de trecere la locuinta proprietate personala a doamnei Tanasa Georgeta situata in Ploiesti, str. Luminisului nr.8;

           in conformitate cu prevederile Codului Civil, Cartea II, titlul IV, cap. II, sectiunea V referitoare la servituti - dreptul de trecere;

           in temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

           in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a terenului situat in Ploiesti, str. Luminisului nr. 8, in suprafata de 77,64 m.p. configurat in schita de plan anexa la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba atribuirea directa a terenului in suprafata de 77,64 m.p. pentru creare alee – servitute de trecere la locuinta proprietate personala a doamnei Tanasa Georgeta situata in str. Luminisului nr. 8.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti si Serviciile de specialitate sa incheie si sa semneze contractul de inchiriere pentru terenul prevazut la art. 2 din prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Gestionare Patrimoniu si Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu