Hotărârea nr. 138/2002

Hotararea nr. 138 privind aprobarea studiului de fundamentare privind programul de reabilitare a Cartierului „IENACHITA VACARESCU” Ploiesti

HOTĂRÂREA Nr. 137

privind aprobarea studiului de fundamentare privind  programul de reabilitare a  Cartierului „IENACHITA VACARESCU” Ploiesti

         

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri, Constantin Nemes, Adrian Vasilescu si Sorin Chivu si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Primariei municipiului Ploiesti, studiul de fundamentare de reabilitare Cartier “IENACHITA VACARESCU”, Ploiesti;

            in baza Legii nr. 50/1991, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

luand in considerare prevederile Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrtia publicã localã,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobã studiul de fundamentare privind programul de reabilitare a Cartierului “IENACHITA VACARESCU”, Ploiesti, cu conditia respectarii avizului nr. 77/18.07.2002 al CTUAT.

Art. 2

Studiul de fundamentare prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu