Hotărârea nr. 135/2002

Hotararea nr. 135 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcfionare al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

HOTÃRÂREA  Nr. 135

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei Autonome de  Transport Public Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Costicã Drãghici, Ion Eparu, Ion Stan, Maria Grigorescu, Gheorghe Grãdisteanu, Adrian Vasilescu si Raportul de specialitate prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

având in vedere Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 115 din 28.06.2002, art. 1 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome de Transport  Public Ploiesti;

având in vedere, art. 38, lit. e din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Regulamentul de organizare si functionare al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2

Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

           

Anexa  I

REGULAMENTUL  DE  ORGANIZARE  SI  FUNCTIONARE 

AL  REGIEI AUTONOME  DE  TRANSPORT  PUBLIC  PLOIESTI

 

CAPITOLUL  I

Dispozitii  generale

 

          Art. 1 (1) Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti, infiintatã  in  baza  Legii  Nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale   si  a  Hotãrârii  Consiliului  Local  al  municipiului  Ploiesti  nr. 5 din  27.01.1995 privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, este  persoanã  juridicã  care  functioneazã  pe  bazã  de  gestiune  economicã  si  autonomie  financiarã,  sub autoritatea  Consiliului  Local  al  municipiului  Ploiesti.

(2)

Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti  este  inregistratã  la  Camera de  Comert   si  Industrie  Prahova  cu  nr. J 29 / 326 / 23.04.1991. 

(3)

Denumirea  unitãtii  este  REGIA  AUTONOMà DE  TRANSPORT  PUBLIC  PLOIESTI,  care  se  va  inscriptiona  integral  pe  toate  trimiterile  postale,  formulare, contracte  sau  documentatiile  pe  care  le  intocmeste  sau  le  elaboreazã.

(4)

Denumirea,  impreunã  cu   prescurtarea  R.A.T.P.  Ploiesti,  care   reprezintã

initialele  denumirii  integrale, sunt  publicate  in  Monitorul  Oficial.

(5)

Forma  prescurtatã  se  va  intrebuinta  numai  in  cazul  inscriptionãrilor  sau  siglelor  aplicate  pe  stampile,  echipamente  de  muncã,  autovehicule  si  utilaje,  iar  in  cazul  textelor  numai  unde  nu  se  creeazã  confuzii  prin  utilizare.

(6)

Sigla  reprezintã  initialele  denumirii  Regiei,  dupã  cum  urmeazã:

 

R

=

Regia

A

=

Autonomã

T

=

( de ) Transport

P

=

Public

 

(7)

Sigla  se   va   aplica    pe   toate   antetele   trimiterilor   oficiale   ale   Regiei  precum  si  pe  toate  echipamentele,  utilajele  si  mijloacele  de  transport  urban  de  cãlãtori   pe  care  le  are  in  dotare.

(8)

R.A.T.P. Ploiesti  este  regie  autonomã  de  interes  local ,  se  aflã  sub autoritatea   Consiliului   Local   al  Municipiului  Ploiesti  fiind  infiintatã  pe  duratã  nedeterminatã. Sediul  regiei  se  aflã  in  municipiul  Ploiesti,  str. Gãgeni,  nr. 88   activitatea desfasurandu-se  atât  la  sediul  regiei  cât  si  in  punctul  de  lucru " PODUL  INALT "  situat  in  Ploiesti,  soseaua  Ploiesti  - Tirgoviste,  DN  72 .

 

CAPITOLUL  II

Obiectul  de  activitate

 

Art. 2 - Obiectul  de  activitate   al  R.A.T.P. Ploiesti  include urmatoarele activitati:

PRESTÃRI  SERVICII

            - transport  in  comun  de  persoane  cu  autobuzul,  troleibuzul,   tramvaiul  si  alte  mijloace  de  transport  specifice,  pe  teritoriul  municipiului  Ploiesti  si  in  zonele  limitrofe  acestuia;

            - transport  de  persoane  intern  si  international  cu  autobuze,  autocare  si  microbuze;

            - prestãri  servicii  auto - service;

            - intretinerea  si  repararea  de  mijloace  de  transport  si  utilaje  proprii  si  pentru  terti;

            - activitatea  de  transport  usor  si  greu,  incãrcãri  si  descãrcãri  cu  scop  de  deservire  si  sprijin  a  activitãtii  de  transport  in  comun  de  cãlãtori;

            - activitate  de  turism;

            - scolarizare  conducãtori  tramvaie,  conducãtori  autobuze  si  troleibuze;

            - examinarea  psihologicã  a  conducãtorilor  mijloacelor  de  transport  ale  Regiei,  cât  si  pentru  terti;

            - inspectie  tehnicã  a  autovehiculelor  si  remorcilor  din  dotarea  Regiei  si  pentru  terti;

            - activitate  de  reprezentantã  pentru  piese  auto  si  accesorii  la  solicitarea  unitãtilor  producãtoare;

            -  Publicitate;

            -  Reviste  si  periodice;

            -  alte  activitãti  anexe  transporturilor  terestre;

-          activitãti  de  transmitere  de  date;

-          intretinere drumuri (plombe);

-          marcaje rutiere;

-          semne de circulatie si indicatoare rutiere;

-          reglementarea activitatii de taximetrie;

-          reglementari de circulatie (terminale, autorizatii, trasee);

-          secretariatul comisiei circulatie;

-          semaforizare.

 

ACTIVITATE   DE  PRODUCTIE

- tipografiere  (abonamente,  bilete,  legitimatii,  etc.)  pentru  activitatea  proprie  si  terti;

- confectionare  echipament  de  lucru;

            - productie  de  scaune  din  metal;

-          productie  de  mobilier  din  metal  pentru  birouri  si  magazine.

 

ACTIVITATE  DE  CONSTRUCTII

            - lucrãri  de  constructii  montaj  pentru  calea  de  rulare  si  linii  contact  tramvai;

            - lucrãri  constructii  montaj  industriale  si  civile,  statii  de  redresare,  instalatii  electrice,  sanitare,  gaze,  cromatizare,  protectia  mediului,  toate  in  conditiile  legii;

            - lucrãri  de  constructii,  inclusiv  lucrãri  de  artã;

            - lucrãri  de  invelitori  sarpante   si   terase  la  constructii;

            - constructii  de  cãi  de  comunicatie  terestre  si  constructii  destinate  sportului;

            - constructii  hidrotehnice;

            - alte  lucrãri  de  constructii  ingineresti;

            - alte  lucrãri  specifice  pentru  constructii;

            - lucrãri  de  instalatii  sanitare  si  de  incãlzire  centralã  si  de  montaj  de  echipamente  si  utilaje  tehnologice  la  clãdiri  si  constructii  ingineresti;

            - lucrãri  de  pardosire  si  placare  a  peretilor;

            - lucrãri  de  vopsitorie,  zugrãveli  si  montãri  de  geamuri

            - alte  lucrãri  de  instalatii  si  de  constructii  auxiliare;

            - lucrãri  de  ipsoserie;

            - lucrãri  de  tâmplãrie  si  dulgherie;

 

ACTIVITATE  DE  COMERT  EXTERIOR

 

ACTIVITATE  DE   COMERT  INTERIOR

-  Comercializarea  de  materii  prime,  materiale  si  piese  de  schimb  auto  si  tramvai;

-          comert  cu  amãnuntul  care  nu  se  efectueazã  prin  magazine.

 

Art. 3 (1)   Modificarea  obiectului  principal  de  activitate  al  R.A.T.P.  Ploiesti,   sau

transformarea  ei  in  societate  comercialã,  se  face  numai  prin  Hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti,  pe  baza  Programului  de  reorganizare  aprobat  conform  legilor  in  vigoare.

(2)

R.A.T.P. Ploiesti  se  poate  asocia  potrivit  legii,  cu  persoane  fizice  sau  juridice  din  tarã  si  strãinãtate.

 

CAPITOLUL  III

Patrimoniul

 

            Art. 4 - Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti  are  la  data  de  30.06.2002  un  patrimoniu privat in  valoare  de  36.884  milioane  lei,   inregistrat  in  baza  reevaluãrii  patrimoniului   conform  prevederilor  H.G.  nr. 500 / 1994,  modificat  si  completat  de  H.G.  nr. 3 / 1995  si  Ordinul  M.F.  nr. 1459 / 1995. Patrimoniul  public  la  aceeasi  datã,  este  de  20.309  milioane  lei  inregistrat  in  baza  H.G.  nr. 1359 / 2001.

            Art. 5 - Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti  administreazã  bunurile  publice  incredintate,  cu  diligenta  unui  bun   proprietar.

            Bunurile  proprietate  publicã  sunt  inalienabile, insesizabile, imprescriptibile si ca atare  nu  se  aflã  in  circuitul  civil.   Potrivit  legii,  ele  se   evidentiaza  in  mod  distinct  in  patrimoniul  Regiei.  Aceste  bunuri  pot  fi  concesionate  sau  inchiriate,  in   conditiile  legii, cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

            In  exercitarea drepturilor  de  proprietate,  Regia  posedã,  foloseste  si  dispune,  in  conditiile  legii,  de  bunuri  aflate  in  patrimoniul  sãu,  altele  decât  cele  publice,  in  scopul  realizãrii  obiectului   sãu  de  activitate,  si  beneficiazã  de  rezultatele  utilizãrii  acestora

Patrimoniul  Regiei  poate  fi  micsorat,  respectiv  mãrit,  prin  hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti , potrivit legii.

 

CAPITOLUL  IV

Organele  de  conducere  ale  Regiei

 

            Art. 6 - Conducerea  Regiei  Autonome  de  Transport  Public  Ploiesti se asigura de catre  Consiliul  de  Administratie,  al  cãrui  presedinte  este  Directorul  General  al  Regiei. 

Activitatea  curentã  a  R.A.T.P. Ploiesti  este  condusã  de Directorul  General,  numit   conform  art. 2  din  Hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti  nr. 161/ 18.08.2000  si  Hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti  Nr.  184 /27.07.2001,  prin  care se aprobã  Contractul  de  Performantã  al  Directorului  Regiei.

Relatiile  dintre  Consiliul  Local  al  Municipiului   Ploiesti,  ca  reprezentant  al  autoritãtii  administrative  prin  care  acesta  isi  exercitã  prerogativele  in  domeniul  de  activitate  al  Regiei,  si  Directorul  General  al  Regiei  se  stabilesc  prin  Contractul  de  Performantã  incheiat  in  conformitate  cu  Ordonanta  de  Urgentã  nr.  79/2001  privind  intãrirea  disciplinei  economico - financiare  si  alte  dispozitii  cu  caracter  financiar  si  Ordinul  ministrului  administratiei  publice  locale  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare,  in  domeniul  serviciilor  publice  de  gospodãrie  comunalã,  a  prevederilor  Ordonantei  de  Urgentã  nr. 79/2001  privind  intãrirea  disciplinei  economico - financiare  si  alte  dispozitii  cu  caracter  financiar.

 

Art.  7 - Consiliul  de  Administratie  este  constituit  cu  respectarea  art.  12  din  Legea  nr. 15/1990,  numit  prin  hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti  nr. 47/22.02.2001  si  este  compus  din  9 (nouã)  membri. Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionari publici, aprobata prin Legea nr.  378/2002.

 

Art.  8 - Membrii  Consiliului  de  Administratie:

(a)

se  numesc  in  conformitate  cu  prevederile  art. 12 din  Legea  nr. 15/1990  pe  o  perioadã  de  4  ani,  jumãtate  din  ei  putând  fi  inlocuiti  la  fiecare  2  ani;

(b)

nu  pot  face  parte  concomitent  din  mai  mult  de  douã  consilii  de  administratie  sau  participa  la  societãti  comerciale  cu  care  R.A.T.P.  Ploiesti  intretine  relatii  de  afaceri  sau  are  interese  contrarii;   

(c)

isi  pãstreazã  calitatea  de  angajati  la  institutia  sau  unitatea  de  la  care  provin  si  toate  drepturile  si  obligatiile  derivând  din  aceastã  calitate;

(d)

sunt  plãtiti  cu  o  indemnizatie  de  sedintã  egalã  cu  20%  din  venitul  lunar  brut  al  directorului  general,  stabilit   prin  contractul  individual  de muncã;

(e)

nu  pot  fi  membrii  Consiliului  de  Administratie  persoanele care,  potrivit  legii,  sunt  incapabile  sau  au  fost  condamnate  pentru  gestiune  frauduloasã,  abuz  de  incredere,  fals  si  uz  de  fals,  inselãciune,  delapidare,  mãrturie  mincinoasã,  dare  sau luare  de  mitã,  precum  si  pentru  alte  infractiuni  de  aceeasi  naturã;

(f)

sunt  incompatibili  cu  activitatea  de  membru  al  Consiliului  de  Administratie  cei  care,  personal,  sotul (sotia),  rudele  sau  afinii  pânã  la  gradul  al  doilea  inclusiv,  sunt,  in  acelasi  timp,  patroni  sau  asociati  la  societãti  comerciale   cu  acelasi  profil,  sau  care  se  gãsesc  in  acelasi  profil,  sau se afla  in  relatii  comerciale  directe,cu societati comerciale de acelasi profil.

 

Art. 9.  Consiliul  de  Administratie  isi  desfãsoarã  activitatea in  sedinte  ordinare  si  extraordinare, in cadrul carora adopta hotarari.

            Sedintele  ordinare  au  loc  o  datã  pe  lunã,  iar  cele  extraordinare,  ori  de  câte  ori  este necesar.

 

            Art. 10.  In  activitatea  sa,  Consiliul  de  Administratie  poate  solicita  colaborarea  unor  specialisti  din  unitate  sau  din  alte  unitãti.

 

Art. 11.  Consiliul  de  Administratie  are  un  presedinte  si  un  secretar   executiv :

 

Art. 12. Convocarea  sedintelor  ordinare  si  extraordinare  se   face,  de  cãtre  Presedintele  Consiliului  de  Administratie  prin  secretarul  executiv,  de  regulã  in  ultima  zi  de  joi  din  lunã.

 

Art. 13.  Membrii  Consiliului  de  Administratie  vor  primi,  prin  grija  secretarului  executiv, materialele  pentru  sedintã  cu  5  zile  inainte.

 

Art. 14.  Consiliul  de  Administratie hotãrãste  (avizeazã):

- cu  2/3  din  numãrul  total  al  membrilor  pentru  investitiile  ce  urmeazã  a  fi  realizate  potrivit  obiectului  sãu  de  activitate  si  care  se  finanteazã  din  surse  proprii,  credite  bancare  sau  alocatii  de  la  bugetul  statului,  ori,  dupã  caz,  de  la  bugetul  local;  inchiriere  de  spatii  si  terenuri  sau  in  locatie  de  gestiune  pe  bazã  de  licitatie,  precum  si  pentru  asociere  in  vederea  realizãrii  de  activitãti  comune  care  prezintã  interes  pentru  asociati;

-          cu  jumãtate + 1 din  numãrul  total  al  membrilor  pentru  celelalte  probleme  ale  Regiei.

-           

Art. 15.  Deliberãrile  membrilor  Consiliului  de  Administratie,  precum  si  rezultatul  acestora  se  consemneazã  in  Registrul  de  procese  verbale  care  se  aflã  in  grija  secretarului  executiv;  procesele  verbale  se  semneazã  de  toti  membrii  prezenti  si  de  secretar.

 

            Art. 16.  Secretarul  executiv  intocmeste  si  difuzeazã  hotãrârile  luate  in  sedintele  Consiliului  de  Administratie,  dupã  ce  au  fost  semnate  de  cãtre  Presedintele  Consiliului  de  Administratie.

            Hotãrârile  se  distribuie  integral  tuturor  membrilor  Consiliului  de  Administratie  si  in  extras,  compartimentelor  interesate  si  rãspunzãtoare  de  punerea  in  aplicare  a  hotãrârilor.

 

Art. 17.  Secretarul  executiv, va  prezenta  lunar  Consiliului  de  Administratie,  un  raport  privind  modul  de  indeplinire  a  hotãrârilor  din  luna  anterioarã  sau  cu  termen  scadent.

           

Art. 18.  Sedintele  Consiliului  de  Administratie  sunt  prezidate  de  Directorul  General  al  Regiei,  in  calitatea  sa  de  Presedinte  al  acestuia.

 

            Art. 19. - Atributiile,  rãspunderile  si  competentele  Consiliului  de  Administratie  sunt  urmãtoarele:

(1)

Elaboreazã  si  aprobã  propriul  sãu  Regulament  de  Organizare  si  Functionare.

(2)

Asigurã  respectarea  dispozitiilor  legale  privind  protectia  mediului  inconjurãtor,  respectarea  normelor  de  Protectia  Muncii  si  P.S.I.

(3)

 Stabileste  structura  organizatoricã si  functionalã  a  R.A.T.P. Ploiesti si o supune aprobarii Consiliului Local.

(4)

Avizeazã  proiectul  B.V.C. si  programul  de  activitate  (de  productie  sau  prestãri  servicii)  pe  anul  in  curs.  In  cazurile  prevãzute  de  lege   promoveaza  documentatiile  justificative  pentru  obtinerea  de  subventii  bugetare  de  la  organele  competente  (C.L.M. Ploiesti, Consiliul  Judetean  Prahova,  Guvern).

(5)

Examineazã,  modificã  si  avizeazã  bilantul  si  contul  de  profit  si  pierderi,  dupã  prezentarea  raportului  de  cãtre  Directorul  Financiar.

(6)

Avizeazã  incheierea,  rezolutiunea  si  rezilierea, dupã  caz,  a  contractelor  de  inchiriere,  concesionare de  spatii  si  mijloace  fixe.

(7)

Avizeazã  repartizarea  profitului  dupã  acoperirea  cheltuielilor  si  constituirea  fondurilor  de  rezervã  si   celelalte  fonduri  prevãzute  de  lege.

(8)

Consiliul  de  Administratie  poate  hotãri  si  crearea  altor  fonduri  in  afara  celor  prevãzute  la  punctul  6.7,  cu  respectarea  legalitãtii.

(9)

Asigurã  sumele  necesare  satisfacerii  unor  necesitãti  social -culturale  si  sportive  ori  de  perfectionare - recalificare ale  personalului angajat,  precum  si  pentru  cointeresarea  prin  premiere  a  acestuia,  achitãrii  impozitelor,  taxelor,  cotelor  de  asigurãri  si  a  celorlalte  vãrsãminte  prevãzute  de  lege.

(10)

Aprobã  tactica  si  strategia  activitãtii  de  marketing.

(11)

Avizeazã  contractarea  de  imprumuturi  bancare  pe  termen  scurt,  mediu  sau  lung  si  modul  de  rambursare  a  acestora.

(12)

Aprobã  asocierea  R.A.T.P.,  potrivit  legii,  cu  persoane  fizice  sau  juridice,  din  tarã  sau  strãinãtate pentru realizarea de obiective de interes comun (public).

(13)

Aprobã  scoaterea  din  functiune a  mijloacelor  fixe,  in  limita  competentelor  prevãzute  de  lege.

(14)

Aprobã  rezultatele  inventarierii  anuale  a  patrimoniului  R.A.T.P.  si  hotãrãste  cu  privire  la  diferentele  constatate  propuse  de  Comisia  centralã  de  inventariere.

(15)

Aprobã  si  propune  tarife  pentru  serviciile  sale,  altele  decât  cele  aprobate  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploiesti, in  conformitate  cu  obiectul  de  activitate  al  Regiei  si  legislatia  in  vigoare.

(16)

Analizeazã  situatia  financiar - economicã  a  Regiei  pe  baza  raportului  conducerii  executive  si  aprobã  mãsurile  necesare  pentru  eliminarea  cauzelor  unor  disfunctionalitãti.

(17)

Elaboreazã si propune spre aprobare Consiliului Local, Regulamentul  de Organizare si Functionare  al  R.A.T.P. Ploiesti.

(18)

Aprobã  Regulamentul  de  Ordine  Interioarã  al  R.A.T.P.  elaborat  de  conducerea  Regiei  si  Sindicat.

(19)

Aprobã  crearea  de  provizioane  (depozit  asigurator)  in conditiile  legii.

(20)

Propune  si,  dupã  caz,  avizeazã  incheierea  actelor  juridice  prin  care    dobândeascã,    instrãineze,    inchirieze,    schimbe  sau    constituie  in  garantie,  bunuri  aflate  in  patrimoniul  R.A.T.P. Ploiesti, altele decat cele din domeniul public aflate in administrare ,  atunci  când  legea  nu  impune  alte  conditii.

(21)

Stabileste  si  aprobã  plata  premierilor  pentru  personalul  Regiei  conform   Contractului  Colectiv  de  Muncã   al   R.A.T.P.

(22)

Rãspunde  de  administrarea  legalã  si  eficientã  a  intregului  patrimoniu,  stabilind  mãsuri  pentru  paza  bunurilor  Regiei.  Membrii  Consiliului  de  Administratie  rãspund  individual  si  in  solidar,  dupã  caz,  pentru  neindeplinirea  atributiilor  din  CAP. II  ce  le  revin; rãspunderea  materialã  a membrilor Consiliului de  Administratie  este  conditionatã  de  participarea  la  adoptarea  unor  hotãrâri  pãgubitoare  pentru  patrimoniul  Regiei.

(23)

Consiliul  de  Administratie  analizeazã  modul  cum  au  fost  indeplinite  hotãrârile  anterioare  si  propune  mãsurile  pe  care  le  considerã  necesare  pentru  realizarea  obiectivelor  nefinalizate  ca  si  sanctiunile  aplicabile  celor  ce  se  fac  vinovati  de  neindeplinirea  acestora.

(24)

Indeplineste  orice  alte  atributii  care  derivã  din  actele  normative  in  vigoare sau dispuse de Consiliul Local.

(25)

Deleagã  un  colectiv  sau  pe  directorul  general,    negocieze C.C.M.  cu  sindicatul  si  rezolvã  eventualele  divergente.

           

Art. 20 - Anual, Consiliului  de Administratie,  prezintã  Consiliului  Local  al  Municipiului   Ploiesti  un  raport  asupra  activitãtii desfasurate  si  asupra  programului  de  activitate  pe  anul  in  curs.

           

Art.21 -Conducerea  activitãtii  curente  a  Regiei  revine  Directorului  General.

(1)

Directorul  General  este  numit  conform  art.2  din  Hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti  nr.161 / 18.08.2000  si Hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului   Ploiesti  nr. 184 / 27.07.2001,  prin  care se aprobã  Contractul  de  Performantã  al  Directorului  Regiei.

 

Art. 22 - Atributiile,  competentele  si  rãspunderile  Directorului  General  sunt  urmãtoarele:

 

(1)

Pune  in  aplicare  prin  compartimentele  functionale,  toate  hotãrârile  Consiliului  de  Administratie.

(2)

Angajeazã  prin  semnãtura  sa,  unitatea  in  relatiile  cu  tertii.

(3)

Angajeazã  si  concediazã  personalul  Regiei  in  conditiile legii.

(4)

Aprobã  normele  interne  privind  disciplina  tehnologicã,  a  muncii  si  ierarhic - administrativã  in  cadrul  Regiei.

(5)

Emite  decizii  potrivit competentei, in conditiile   legii.

(6)

Numeste  si  revocã  directorii  executivi,  conducãtorii  locurilor  de  muncã  pentru  sectii,  ateliere,  formatii,  laboratoare,  compartimente  functionale,  in  conditiile  legii.

(7)

Sanctioneazã  personalul Regiei  pentru  abateri  de  la  disciplina tehnologicã, disciplina in muncã,  nerespectarea  sarcinilor  proprii  de  muncã  etc.

(8)

Semneazã  Contractul  individual  de  muncã.

(9)

In  executarea  atributiilor  Regiei,  directorul  general  este  ajutat  de  directorii  executivi  care  au  stabilite  principalele  atributii  si  rãspunderi  prin  Regulamentul  de  Organizare  si  Functionare  al  Regiei.

(10)

Indeplinirea  criteriilor  si  obiectivelor  prevãzute  in  contractul  de  performantã aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr.  184/27.07.2001.

 (11)

Organizeazã, conduce  si  gestioneazã  activitatea R.A.T.P. Ploiesti, conform  legilor  in  vigoare si a normelor stabilite de catre Consiliul Local.

(12)

Conduce  lucrãrile  Consiliului  de  Administratie al  R.A.T.P. Ploiesti,  in  calitate  de  Presedinte  al  acestuia.

(13)

Concepe, aplicã  strategii,  politici  de conducere  si  dezvoltare  a  Regiei;

(14)

Conduce  negocierile  dintre  Consiliul  de  Administratie  al  R.A.T.P. si  Sindicatul  Liber  din  R.A.T.P.  privind  Contractul  Colectiv  de  Muncã.

(15)

Incheie  acte  juridice  in  numele  si  pe  seama  Regiei.  Actele  juridice  pentru  care,  potrivit  legii  este  necesarã  aprobarea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti  le  incheie  numai  potrivit  aprobãrii  acestuia.

(16)

Desemneazã  inlocuitorul  pentru  perioada  de  absentã  si  stabileste  limitele  de  competentã  si  responsabilitãtile  acestuia.

(17)

Inainteazã  spre  aprobare  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti,  Regulamentul  de  Organizare  si  Functionare  al  R.A.T.P. Ploiesti.

(18)

Propune  spre  aprobare  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti,  Organigrama   cu  numãrul  de  posturi  de  lucru  a  R.A.T.P. Ploiesti.

(19)

Dispune  premierea  personalului,  in  functie  de  posibilitãtile  financiare  ale  Regiei,  conform  prevederilor  stipulate  in  Contractul  Colectiv  de  Muncã.

(20)

Prezintã  la  termenul  stabilit  proiectul  Bugetului  de  Venituri  si  Cheltuieli  al  Regiei  la  Primãria  Municipiului  Ploiesti,  pentru  a  fi  supus  aprobãrii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti.

(21)

Asigurã  accesul membrilor Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti  la  toate  informatiile  privind  activitatea  desfãsuratã,  inclusiv  la  urmãrirea  desfãsurãrii  proceselor  tehnologice.

(22)

Asigurã  respectarea  actelor  normative,  emise  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploiesti  si  de  Primarul  Municipiului  Ploiesti  (in  domeniul  sãu  de  activitate),  dacã  acestea  nu  sunt  contrare  legii.

(23)

Aprobã  punerea  in  practicã  a  tuturor  mãsurilor  organizatorice,  tehnice  si  sanitare impuse de  protectia   muncii  si  prevenirea  si  stingerea  incendiilor.

(24)

Coordoneazã  intreaga  activitate  a  urmãtoarelor  compartimente:

- Consilieri  speciali

- Serviciul  Organizare  Resurse  Umane

- Birou  Relatii  Muncã

- Cabinet  medical

- Birou  Control  Financiar  de  gestiune

- Birou  Contencios

- Birou  Administrativ

- Siguranta  circulatiei

- Laborator  Psihologic

- Tipografie - Prelucrare  date  primare

- Inspector  protectie  civilã

- Sintezã  - Furnizare  date

- Comunicare  relatii  cu  publicul

- Birou  de  management  al  calitãtii

- Dispecerizare  computerizatã  a  traficului

- Constructii  modernizãri,  asigurarea  apã - energie  termicã.

(25)

Indeplineste si alte sarcini dispuse de catre Consiliul Local sau Primar.

 

Art. 23 - Activitatea  de  productie  este   coordonatã  de  Directorul  Tehnic. 

Directorul  tehnic  este  numit  de  cãtre  Directorul  General  al  R.A.T.P. Ploiesti;

 

Art. 24 - Directorul  tehnic  are  urmãtoarele  atributi  si  responsabilitãti:

(1)

Coordoneazã  nemijlocit  intreaga activitate  tehnicã, de  intretinere si  reparare  a  parcului  din  dotarea  Regiei,  aprovizionarea  cu  materiale  si  piese  de  schimb,  precum  si  activitatea  de  investitii,  tehnic - energetic,  PM -PSI.

(2)

Indrumã  si  coordoneazã  elaborarea  propunerilor  de  norme  tehnologice,  privind  exploatarea  tehnicã  a  automobilelor,  consumul  de  combustibil  si  lubrifianti, piese  de  schimb,  anvelope  si  alte  materiale,  supuse  normãrii.

(3)

Initiazã  si  coordoneazã  activitatea  privind  integrarea  autovehiculelor  noi  in  parcul  R.A.T.P. Ploiesti.

(4)

Urmãreste  luarea  mãsurilor  pentru  dezvoltarea  activitãtii  de  investitii  precum,  si  introducerea  tehnicii  noi.

(5)

Urmãreste  efectuarea  reparatiilor  la  masinile  unelte  si  clãdiri  prin  unitãti  specializate  sau  prin  mijloacele  Regiei.

(6)

Urmãreste  intocmirea  propunerilor  de  plan  de  aprovizionare  pentru  piese  de  schimb,  materiale,  combustibili,  lubrifianti,  anvelope,  etc.

(7)

Urmãreste  si  ia  mãsuri  operative  pentru  organizarea  activitãtii  de  intretinere  si  reparatii  a  parcului  de  autovehicule,  in  scopul  asigurãrii  capacitãtii  de  transport  activã,  necesarã  realizãrii  in  conditii  optime  a  programului  zilnic  de  circulatie.

(8)

Organizeazã  si  dispune  asupra  mãsurilor  necesare  privind  implementarea  sistemului  de  lucrãri  preventive  pentru  toate  utilajele,  instalatiile  agregatele  si  aparatele  aflate  in  exploatare.

(9)

Rãspunde  de  respectarea  normelor  de  Protectia  Muncii  si  PSI  in  atelierele  de  reparatii  si  intretinere  a  parcului  si  bazei  materiale  a  unitãtii.

(10)

Urmãreste  cresterea  performantelor  serviciilor  prestate  de  cãtre  Regie  prin  utilizarea  eficientã  si  eficace  a  resurselor  existente  in  cadrul  compartimentelor  subordonate  si  participã  la  elaborarea  unor  strategii  si  tactici,  adecvate  acestui  scop.

(11)

Propune  si  urmãreste  realizarea  programului  pentru  extinderea,  repararea  si  intretinerea  cãii  de  rulare  si  a  retelei  electrice  pentru  tramvai  si  troleibuz

(12)

Coordoneazã  intreaga  activitate  a  urmãtoarelor  compartimente:

- Birou  Investitii - Cooperare  Economicã

- Serviciul  Mecano - Energetic

- Serviciul  Aprovizionare

- Birou  P.M. - P.S.I.

- Sectia  Intretinere  si  Reparatii  Auto

- Sectia  Transport  Electric - atelierele  de  reparatii  si  intretinere:  tramvai +

   troleu

- Statia  de  Inspectie  Tehnicã

(13)

Indeplineste si alte sarcini dispuse de catre Directorul General, Consiliul Local,

 Primar.

 

Art. 25 - Activitatea  comercialã  este  coordonatã  de  Directorul  Comercial.

Directorul  comercial  este  numit  de  cãtre  Directorul  General  al  R.A.T.P. Ploiesti;

 

Art. 26 - Directorul  comercial  are  urmãtoarele  atributii  si  rãspunderi:

(1)

Asigurã  organizarea  si indrumarea  activitãtii  de  exploatare  pentru  parcul  din  dotare  aplicând  metode  de  optimizare  a  transportului.         

(2)

Organizeazã  si  indrumã  instruirea  si  pregãtirea  personalului  din  compartimentele  subordonate.

(3)

Initiazã  studii si analize  privind  cererea  de  transport.

(4)

Initiazã  mãsuri  de  programare - lansare  si  urmãrire  a  activitãtii  parcului  atât  sub  aspect  organizatoric  cât  si  comercial.

(a)

probleme  cu  caracter  organizatoric:

- organizarea  retelei  de  transport  cãlãtori;

- programarea  parcului;

- controlul  activitãtii  parcului;

(b)

probleme  cu  caracter  comercial:

- stabilirea  de  relatii  cu  beneficiarii;

- urmãrirea  procesului  de  transport;

- taxarea  si  tarifarea  transporturilor;  

(5)

Asigurã,  prin  personalul  subordonat,  repartizarea  parcului  din  dotare  in  raport  cu  mãrimea  fluxului  de  cãlãtori  pe  trasee.

(6)

Asigurã  permanent  cunoasterea  cererii  de  transport  functie  de  care  se  realizeazã  utilizarea  rationalã  a  mijloacelor  de  transport  din  dotare.

(7)

Indrumã  si  rãspunde  de  buna  asezare  a  graficelor  de  circulatie,  de  regularitatea  curselor  si  dimensionarea  traseelor.

(8)

Organizeazã  si  asigurã  analiza  periodicã  a  utilizãrii  capacitãtilor  de  transport  si  a  parcursurilor  precum  si  modul  de  respectare  a  reglementãrilor  legale  in  vigoare  privind  tarifarea  transportului.

(9)

Rãspunde  de  gospodãrirea  eficientã  a  bunurilor  incredintate,  având  obligatia  de  a  refuza  orice  operatie  patrimonialã  care  contravine  dispozitiilor  legale.

(10)

Coordoneazã  intreaga  activitate  a  urmãtoarelor  compartimente:

- Serviciul  Comercial  Exploatare

- Sectia  Autobuze

- Sectia Transport  Electric -atelierele  de  exploatare (tramvai + troleu).

 

(11)

Indeplineste si alte sarcini dispuse de catre Directorul General, Consiliul Local, Primar.

 

Art. 27 - Activitatea  financiar  contabilã  si  de  gestionare  a  patrimoniului  este  condusã  si  coordonatã  de  Directorul  Financiar.

Directorul  financiar  este  numit  de  cãtre  Directorul  General  al  R.A.T.P. Ploiesti.

Directorul  financiar  preia  atributiile  Directorului  General,  in  absenta  acestuia.

 

Art. 28 - Directorul  financiar  are  urmãtoarele  atributii  si  rãspunderi:

 

(1)

Inregistrarea  cronologicã  si  sistematicã, prelucrarea,  publicarea  si  pãstrarea  informatiilor  cu  privire  la  situatia  patrimonialã  si  rezultatele  obtinute.

(2)

Controlul  operatiunilor  patrimoniale  efectuate  si  al  procedeelor  de  prelucrare  utilizate,  precum  si  exactitatea  datelor  furnizate.

(3)

Furnizarea  informatiilor  necesare  stabilirii  patrimoniului  national,  executia  bugetului  public  national,  precum  si  intocmirea  balantelor  financiare  si  bilantului  pe  ansamblul  economiei  nationale.

(4)

Organizeazã  si  tine  contabilitatea  in  compartimente  distincte - financiar,  contabilitate,  asigurând  pregãtirea,  insusirea  si  aplicarea  corectã  a  reglementãrilor  in  vigoare  privind  contabilitatea  operatiunilor  patrimoniale.

(5)

In  conditiile  legii,  trebuie    asigure:

(a)

Intocmirea  documentelor  justificative  pentru  orice  operatiune  care  afecteazã  patrimoniul  unitãtii;

(b)

inregistrarea  in  contabilitate  a  operatiunilor  patrimoniale;

(c)

inventarierea  patrimoniului  unitãtii;

(d)

intocmirea  bilantului  contabil;

(e)

controlul  asupra  operatiunilor  patrimoniale  efectuate;

(f)

furnizarea,  publicarea  si  pãstrarea  informatiilor  cu  privire  la  situatia  patrimoniului  si  rezultatele  obtinute  de  unitate.

(6)

Organizeazã,  urmãreste  si  rãspunde  in  legãturã  cu  reflectarea  in  expresie  bãneascã  a  bunurilor  mobile  si  imobile  a  tuturor  bunurilor  cu  potential  economic,  a  disponibilitãtilor  bãnesti,  titlurilor  de  valoare,  a  drepturilor  si  obligatiilor  unitãtii, precum  si  miscãrile  si  modificãrile  intervenite  in  urma operatiunilor  patrimoniale  efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele  obtinute  de  acesta. In  acest  sens,  tine  contabilitatea  pe  sectiuni,  astfel:

(a)

Contabilitatea  operatiunilor  de  capital,  respectiv:

- operatiuni  care  privesc  modificarea  capitalului; 

- operatiuni  de  contabilizare  a  rezervelor  (legale,  statuare  si altele),  a  fondurilor  proprii  (fond  de  participare  la profit,  alte  fonduri),  a  alocatiilor  bugetare  pentru  investitii ,  a  provizioanelor  reglementate  prin  lege.

(b)

Contabilitatea  imobilizãrilor,  respectiv:

- imobilizãri  necorporale (cheltuieli  de  constituire,  cheltuieli  de  cercetare - dezvoltare,  fond  comercial,  etc.);

- imobilizãri  corporale  (terenuri,  mijloace  fixe);

- imobilizãri  financiare.

(c)

Contabilitatea   stocurilor   si   a  productiei   in   curs   de   executie,  respectiv:  bunurile  si  serviciile  din  cadrul  unitãtii.

(d)

Contabilitatea  tertilor,  respectiv, a  datoriilor  si  creantelor  unitãtii patrimoniale.

(e)

Contabilitatea  trezoreriei,  respectiv, disponibilitãtile  in  conturi  la  bãnci  si  in  casã,  credite  bancare  pe  termen  scurt,  etc.

(f)

Contabilitatea  cheltuielilor,  veniturilor  si  rezultatele - pe  feluri  de cheltuieli  si  venituri,  precum  si  rezultatul  exercitiului  financiar,  reprezentând  profit  sau  pierderi,  (in  cazul  profitului  se  inregistreazã  repartizarea  acestuia  pe  destinatii,  conform  cu  legislatia  in vigoare).

(g)

Contabilitatea  de  gestiune,  in  care  sens,  pe  lângã  conturile  de  cheltuieli  pe  destinatii  si  de  calculatie  a  costurilor  pot  fi  folosite  conturi  de  venituri  si  rezultate  analitice  corespunzãtoare.

(7)

Rãspunde  de  efectuarea  tuturor  operatiilor  de  inchidere  a  exercitiului  prin  stabilirea  totalului  rulajelor  si  soldurilor  pe  ansamblul  exercitiului  incheiat  si  in  acelasi  timp,  asigurã  repunerea  soldurilor  in  exercitiul  urmãtor  in  conditiile  respectãrii  principiului  intangibilitãtii  bilantului  de  deschidere  a  noului  exercitiu.

(8)

Rãspunde  de  consemnarea  in  momentul  efectuãrii a  oricãrei  operatiuni  patrimoniale  intr-un  inscris  care  stã  la  baza  inregistrãrii  in  contabilitate,  inscrisul  dobândind  calitatea  de  document  justificativ.

(9)

In  cazul  prelucrãrii  automate  a  datelor,  trebuie    asigure  toate  informatiile  necesare  unui  eventual  control,  in  care  sens,  trebuie sã  precizeze  tipul  de  suport  pentru  pãstrarea  si  conservarea  acestora.

(10)

Are  obligatia    asigure  si    organizeze  inventarierea  generalã  a  patrimoniului  unitãtii,  cel  putin  o  datã  pe  an,  de  regulã,  cu  ocazia  inchiderii  exercitiului  financiar,  rezultatele  inventarierii  trebuind  consemnate  intr-un  proces - verbal  de  inventariere.

(11)

Are  obligatia    instituie  control  financiar  preventiv  care  are  ca  scop    asigure  respectarea  strictã  a  legii  in  utilizarea  fondurilor,  identificarea  si  eliminarea  cheltuielilor  care  nu  sunt  necesare,  oportune,  economicoase,    preintâmpine  orice  formã  de  risipã.

(12)

Are  obligatia  si  rãspunde  de  intocmirea  bilantului  contabil  anual,  precum  si  la  alte  perioade  decât  anual,  conform  cu  normele  Ministerului  de  Finante  si  depune  bilant  la  Directia  Generalã  a  Finantelor  Publice  si  Controlul  Financiar  de  Stat  Prahova.

(13)

Coordoneazã  intreaga  activitate  a  urmãtoarelor  compartimente:

- Serviciul  Contabilitate

- Serviciul  Financiar

(14)

Indeplineste si alte sarcini dispuse de catre Directorul General, Consiliul Local, Primar.

 

Art. 29 - La  nivelul  Regiei  functioneazã  urmãtoarele  comisii  de  lucru  cu  caracter  permanent:

 

1.

Comisia  de  protectia  mediului

2.

Comisia  energeticã

3.

Comisia  de  incadrare  si  promovare in  muncã

4.

Comisia  pentru  analizarea,  avizarea  si  casarea  bunurilor materiale

5.

Comisia  tehnicã  de  avizare  a  documentatiilor  tehnico - economice  pentru   investitii,  modernizãri,  retehnologizãri  si  reparatii  capitale

6.

Comisia  receptie  a  mijloacelor  fixe  achizitionate

7.

Comisia  de  receptie  a  constructiilor  si  instalatiilor  din  sfera  de  activitate 

a  R.A.T.P.  Ploiesti

8.

Comisia  de  constatare  a stãrii  tehnice  a  mijloacelor  de  transport  si  a  utilajelor  din  cadrul  Regiei

9.

Comisia  pentru  analizarea,  avizarea  documentatiei  de  scoatere  efectiv  din  functiune  a  fondurilor  fixe  si  valorificarea  ansamblelor,   subansamblelor  si  pieselor  componente  rezultate  din  dezmembrare

10.

Comisia  de  dezmembrare  a  mijloacelor  fixe  scoase  din  functiune  si  recuperarea  ansamblelor,  pieselor  si  materialelor  refolosibile,  conform  actelor  normative  in  vigoare

11.

Comitetul  de  Securitate  si  Sãnãtate  in  Muncã

12.

Comisia  de  protectie  impotriva  dezastrelor

13.

Comisia  socialã

Aceste  comisii  functioneazã  ca  organe  consultative  de  lucru,  neremunerate,  pe  lângã  Directorul  General  al  R.A.T.P.  Ploiesti.

Componenta  nominalã  a  acestor  comisii  se  aprobã  prin  Decizia  Directorului  General  al  R.A.T.P.  Ploiesti  si  in  principal  au  urmãtoarele  atributii:

1. Comisia  pentru  protectia  mediului:

- asigurã  si  verificã  mentinerea  calitãtii  factorilor  de  mediu;

- urmãreste  concentratiile  maxime  admisibile  a  noxelor  ce  afecteazã  calitatea  factorilor  de  mediu;

- urmãreste  si  introduce  in  reparatii  autovehiculele  poluante;   

            - intocmeste  programele  pentru  diminuarea  sau  eliminarea  factorilor  de   risc  pentru mediu  si  urmãreste  realizarea  acestora;

            - asigurã  respectarea  legislatiei  in  vigoare  cu  privire  la  Protectia  Mediului;

Comisia  isi  desfãsoarã  activitatea  in  conformitate  cu  legea  Protectiei  Mediului  137/ 95  si  Ordinului  125  emis  de  Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  si  Protectia  Mediului.

2. Comisia  energeticã:

Comisia  isi  desfãsoarã  activitatea  in  baza  Legii  15 /1990  privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societãti comerciale si in  baza  Ordinului  M.T.Tc.  nr. 14/1982.

            - analizeazã  lunar  modul  de  utilizare  a  carburantilor  si  energiei,  modul  de  incadrare  in  normele  de  consum  si  cotele  alocate;

            - depisteazã  consumurile  nerationale  de  carburanti,  lubrifianti  si  energie,  determinã  cauzele  acestora  si  stabileste  rãspunderea  materialã.

            - stabileste mãsurile  de  reducere  a  consumurilor  de  carburanti,  lubrifianti  si  energie.

3. Comisia  de  incadrare  si  promovare  a  personalului:

Isi  desfãsoarã  activitatea  in  baza  prevederilor  art. 1  din  Legea  30/1990  privind   angajarea  in  functie  de  competentã.

            - verificã  din  punct  de  vedere  teoretic  sau  practic,  dupã  caz,  fiecare  candidat  la  ocuparea  functiei  respective.

Rezultatele  vor  fi  consemnate  intr-un  proces-verbal  ce  va  cuprinde   si  eventualele  opinii  separate.

4. Comisia  pentru  analizarea,  avizarea  si  casarea  bunurilor  materiale  propuse  pentru  a  fi  casate: 

- are  sarcina    analizeze  fiecare  bun  material  in  parte,  avizând  numai  pe  cele  ce  au  o  uzurã,  rezultatã  dintr-o  exploatare  normalã.

Comisia  isi  desfãsoarã  activitatea  in  baza  prevederilor  legii  15/1994,  art. 32,  cu  modificãrile  si  completãrile  ulterioare,   privind  declasarea  unor  bunuri  materiale,  altele  decât  mijloacele  fixe.

 

5. Comisia  tehnicã  de  avizare  a documentatiilor  tehnico - economice  pentru  investitii,  modernizãri,  retehnologizãri  si  reparatii  capitale:

- isi  desfãsoarã  activitatea  in baza  prevederilor  O.G. 10/1995,  Legea  10/1991,  art. 19  art. 60, privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor, modernizãrilor,  retehnologizãrilor  si  reparatiilor capitale  a  cãror  finantare  se  asigurã    de  cãtre  ordonatorii  de  credite  din  surse  proprii;

-          membrii  comisiei  vor  colabora  cu  toti  specialistii  care  pot  da  solutii  optime  pentru  avizarea  documentatiilor  tehnico-economice.

 

6. Comisia  de  receptii  a  mijloacelor  fixe  achizitionate: 

-          va  respecta  dipozitiile  legale  in vigoare  privind  receptionarea,  evidenta  si  miscarea  mijloacelor  fixe,  respectând  legea  contabilitãtii  nr. 82/1991  legea  amortizãrii  15/1994  si  Norme  Metodologice  privind  contabilitatea  unitãtilor  economice.

7.  Comisia  de  receptii  a  constructiilor  si  instalatiilor  din  sfera  de  activitate  a  R.A.T.P.  Ploiesti:

Isi  desfãsoarã  activitatea  conform  prevederilor  art. 7  din  H.G. nr.  273/1994  si  Legii  investitiilor  nr. 9/1980.

Receptia  lucrãrilor  se  va  face  in  prezenta  sefilor  locurilor  de  muncã  care  preiau  in  exploatare  si  semneazã  de  primirea  lor.

La  receptie  participã  in  calitate  de  invitati  dirigintii  de  santier,  delegatii  proiectantului  si  constructorului.

8.  Comisia  pentru  constatarea  stãrii  tehnice  a  mijloacelor  de  transport  si  a  utilajelor  din  cadrul  Regiei:

Pe  lângã  membrii  comisiei,  numiti  prin  decizie,  la  constatãri  vor  participa  si  revizorii,  sefii  de  coloanã,  sefii  de  formatie  reparatii,  atunci  când  este  cazul.

9.  Comisia  pentru  analizarea,  avizarea  documentelor  de  scoatere  efectivã  din  functie  a  fondurilor  fixe  si  de  valorificare  a  ansamblelor  si  pieselor  componente  rezultatã  din  dezmembrare: 

- isi  desfãsoarã  activitatea  conform  prevederilor  legii  contabilitãtii   nr. 82/1991  art. 8,  privind  inventarierea  patrimoniului  si  prevederile  Normelor  privind  organizarea  si  efectuarea  inventarierii  patrimoniului  - aprobate  prin  Ord.  Ministerului  Finantelor   nr. 2388/15.12.1995  si  a  Legii  nr. 15/1994,  republicatã  in  Monitorul  Oficial  nr. 242 / 1999,  cu  modificãrile  si  completãrile  ulterioare.

10.  Comisia  de  dezmembrare  a  mijloacelor  fixe  scoase  din  functiune  si  recuperarea  ansamblelor  pieselor  si  materialelor  refolosibile:

Aceastã  comisie  are  urmãtoarele  atributii:

- recuperarea  ansamblelor, pieselor  de  schimb  si  materialelor  refolosibile; asigurã introducerea in magazie a acestora cu forme legale;

- stabileste de comun acord gradul de uzurã a celor recuperate;

- solicitã Biroului Aprovizionare aplicarea pe documente a pretului ca piesã nouã in vederea stabilirii noului pret  reevaluat;

- pregãteste pentru  numai materialele triate (fontã, fier, metale neferoase, etc.) in scopul valorificãrii la maximum a acestor materiale recuperate;

- expedierea acestor materiale se face de cãtre Biroul Aprovizionare - Magazii.

Comisia va stabili  pe teren  timpul necesar dezmembrãrii unui autobuz si va intocmi un grafic in acest sens.

Presedintele comisiei va colecta toate documentele de recuperare a materialelor necesare, precum si certificatul si numerele de inmatriculare ale autovehiculului. Acestea vor fi predate la secretarului  in vederea  scãderii din contabilitate si  a  radierii din evidentele Politiei.

Comisia va semna pe tabelul centralizator al materialelor recuperate care au fost introduse in magazie.

11. Comitetul  de  securitate  si  sãnãtate  in  muncã:

- isi   desfãsoarã   activitatea in  conformitate  cu  prevederile  Legii  90/1996  privind  Protectia Muncii,  Normele  Generale  de  Protectia  Muncii, Avizul  Consiliului  Tehnico- Economic  al  Normelor  Muncii  si  Protectiei  Sociale  nr. 2/20.01.1998  si  Ordinului  187/14.04.1998,  prin  care  s-a  aprobat  Regulamentul  de  Organizare  si  Functionare  a  Comitetului  de  Securitate  si  Sãnãtate  in  Muncã  elaborat  de  Ministerul  Muncii  si  Protectiei  Sociale;

Comitetul  are  urmãtoarele  atributii:

            - aprobã  programul  anual  de  securitate  si  sãnãtate  in  muncã;

            - urmãreste  aplicarea  acestui  program,  inclusiv  alocarea  mijloacelor  necesare  realizãrii  prevederilor  lui  si  evidenta  acestora  din  punct  de  vedere  al  imbunãtãtirii  conditiilor  de  muncã;

            - urmãreste  modul  in  care  se  aplicã  si  se  respectã  reglementãrile  legale  privind  securitatea  si  sãnãtatea  in  muncã;

            - analizeazã  factorii  de  risc,  de  accidentare  si  imbolnãvire  profesionalã,  existente  la  locul  de  muncã;

            - analizeazã  propunerile  salariatiilor  privind  prevenirea  accidentelor  de  muncã  si  imbolnãviri  profesionale,  precum  si  imbunãtãtirea  conditiilor  de  muncã;

            - efectueazã  cercetãri  proprii  asupra  accidentelor  de  muncã  si  imbolnãvirilor  profesionale;

            - efectueazã  inspectii  proprii  privind  aplicarea  si  respectarea  normelor  de  securitate  si  sãnãtate  in  muncã:

- informeazã  Inspectoratele  de  Protectie  a  Muncii  despre  starea  protectiei  muncii  in propria  unitate; 

- analizeazã  gradul  de  participare  a  salariatilor  la  luarea  unor  hotãrâri  care  vizeazã  schimbãri  ale  procesului  de  productie (organizatorice,  tehnologice,  privind  materiile  prime  utilizate)  cu  implicatii  in  domeniul  protectiei  muncii.

            - dezbate  raportul,  scris,  prezentat  Comitetului  de  Securitate  si  Sãnãtate  in  muncã  de  cãtre  conducãtorul  unitãtii  cel  putin  o  datã  pe  an,  cu  privire  la  situatia  securitãtii  si  sãnãtãtii  in  muncã,  actiunile  care  au  fost  intreprinse  si  eficienta  acestora  in  anul  incheiat,  precum  si  programul  de  protectie  a  muncii  pentru  anul  urmãtor;  un  exemplar  din  acest  raport  trebuie  prezentat  Inspectoratului  teritorial  de  protectia  muncii;

            - verificã  aplicarea  normativului  - cadru  de  acordare  si  utilizare  a  echipamentului  individual  de  protectie,  tinând  seama  de  factorii  de  risc  identificati;

            - verificã  reintegrarea  sau  mentinerea  in  muncã  a  salariatilor  care  au  suferit  accidente  de muncã  ce  au  avut  ca  efect  diminuarea  capacitãtii  de  muncã.         

 

CAPITOLUL  V

Structura  Regiei

 

            Art. 30 - Structura  organizatoricã  a  Regiei  Autonome  de  Transport  Public  Ploiesti  se  avizeazã  de  Consiliul  de  Administratie,  la  propunerea  Directorului  General  si  se  aprobã  la  propunerea  Primarului,  in  conditiile  legii,  de  cãtre  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti.

`Art. 31 - Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti  are  in  structurã  sectii,  servicii,  birouri  si  compartimente.

Art. 32 - Atributiile  si  responsabilitãtile  serviciilor,  birourilor  si  compartimentelor  se  stabilesc  prin  prezentul  Regulament  aprobat  de  Consiliul  de  Administratie.

 

A.     STRUCTURA  FUNCTIONALÃ

 

Art. 33 - COMPARTIMENTUL  - CONSILIERI  SPECIALI

            Corpul  de  Consilieri  speciali  al  Directorului  General  este  compartimentul  care  asigurã  lucrãri  de  sintezã  privind  modernizarea, retehnologizarea,  automatizarea, directiile  de  dezvoltare  si  strategie  corelate  cu  cererea  de  transport  a  municipiului  Ploiesti  sau  la  propunerile  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti.

            Corpul  de  Consilieri  se  compune  din  doi  consilieri  având  ca  atributii  principale:

            - elaboreazã  studii  si  analize  economice,  privind  activitatea  desfãsuratã  si  stabileste  orientãrile  generale  pentru  activitãtile  analizate;

            - elaboreazã  studii  privind  dotarea  tehnicã;

            - elaboreazã  studii  privind  introducerea  informatizãrii  si  gestiunea  informatiilor  pe  calculator;

Art. 34 - SERVICIUL  ORGANIZARE  RESURSE  UMANE

Este  subordonat  Directorului  General  al  R.A.T.P. Ploiesti;

ATRIBUTIUNI

- Elaboreazã  si  propune  proiecte  de  organizare  a  activitãtii  Regiei,  in  vederea  rentabilizãrii  acesteia.

- Intocmeste  organigrama  R.A.T.P. Ploiesti,  pe  care  o  supune  avizãrii  Consiliului  de  Administratie.  In  acest  sens:

- urmãreste  acoperirea  volumului  de  activitate  cu  numãrul  de  personal;

- calculeazã  necesarul  de  personal  pe   categorii  de  meserii,  functii  si  locuri  de  muncã.

- proiecteazã  structura  organizatoricã - functionalã  si  de  productie.      

- In  baza  Organigramei  aprobate  de  Consiliul  Local  al  Municipiului,  asigurã  intocmirea  R.O.F.  R.A.T.P.

Totodatã  asigurã  intocmirea  diagramei  de  relatii  a fiecãrei  unitãti  din  structura  organizatoricã,  din  care  se  desprind  interferentele  si  conditionãrile  reciproce  ca  cerintã  esentialã  in  asigurarea  coerentei  si functionalitãtii  optime  a  structurii  organizatorice  elaborate. Atât  R.O.F. -ul  cât  si  diagrama  de  relatii  sunt  supuse  spre  avizare  Consiliului  de   Administratie.

            Elaboreazã   fisa  postului  (FP),  conform  anexei  1  la  PG - 09.

            Conform  PG - 09,  completeazã  punctele  1 - 4,  in  fisa  postului  si  transmite  fisa    compartimentelor  care  completeazã  punctele  de  la  5 - 7;

            - primeste  FP  completatã  de  compartimente;

            - lanseazã  FP  pe  circuitul  de  analizare  si  aprobare;

- când  au  loc  modificãri in  structura  organizatoricã  a  Regiei  sau  in  urma  unor  decizii  ale  directorului  general,  modificã  fisa  postului;

- se  ocupã  ca orice  modificare  a  fisei  postului    se  concretizeze  in  reeditarea  acesteia,  urmând  acelasi  circuit  de  analizare  si  aprobare. 

- Asigurã  stabilirea  necesarului  de  personal  pe  categorii,  functie  de  volumul  de  activitate  pe  fiecare  loc  de  muncã  si  face  propuneri  de  redistribuire  a  personalului  de  la  un  loc  de  muncã  cu  surplus  la  unul  cu  deficit,  urmãrind  conditia  competentei  si  pregãtirii  profesionale.

- Asigurã  intocmirea  instructiunilor  de  salarizare pentru  personalul  de  bord  (soferi  autobuz,  soferi  troleibuz,  vatmani),  urmãrind  incadrarea  in  prevederile  Contractului  Colectiv  de  Muncã.  Le  supune  spre  aprobare  si  urmãreste   aplicarea  lor.

- Coordoneazã  analiza  si  intocmirea  rapoartelor  privind  aspectele  ce  reies  din  utilizarea  fortei  de  muncã  si  a  timpului  de  lucru.

-  Identificã  necesitãtile  de  instruire  conform  PG -16  si  le  sintetizeazã  in  “Planul  anual  de  instruire”,  cod  F061/ sept. 01;

            - proiectul  “Planului  anual  de  instruire” este  supus  analizei  si  aprobãrii  directorului  general;

            - “Planul  anual  de  instruire”  se  actualizeazã  pe  parcursul  anului  ca  urmare  a  identificãrii  unor  necesitãti  de  instruire,  modificarea  se  realizeazã  conform  PG - 01;

            - aduce  la  cunostintã  sefilor  de  compartimente  instruirile  aprobate;

- elaboreazã  si  actualizeazã  lista  personalului  autorizat;

- intocmeste  raport  referitor  la  efectivitatea  si  eficienta  instruirilor. 

- Asigurã  intocmirea  situatiilor  lunare  si  cumulat  privind  drepturile  salariale  realizate  pe  categorii  de  personal,  locuri  de  muncã  etc.

- Coordoneazã,  elaboreazã  si  fundamenteazã  sistemul  de  salarizare  specific  Regiei  si-l  supune  spre  aprobare  Conducerii  Regiei,  in  vederea  includerii   lui  in  Contractul  Colectiv  de  Muncã.

- Asigurã  intocmirea Proiectului  de  Contract  Colectiv  de  Muncã  la  nivelul  Regiei  in  colaborare  cu  sindicatul. Dupã  semnarea  lui   de   cãtre   pãrti,  asigurã  inregistrarea  la  Directia  Muncii  si  Protectiei  Sociale  Prahova,  distribuirea  si   afisarea   lui.

- Asigurã   intocmirea  documentatiei  necesarã  negocierii  anuale  a  salariilor  conform Contractului   Colectiv   de   Muncã.

- Asigurã  intocmirea  proiectului  de  Buget  de  Venituri  si  Cheltuieli,  colaborând  cu  toate  compartimentele  Regiei,  in  vederea  cuprinderii  tuturor  cheltuielilor  necesare  desfãsurãrii  in  conditii  de  eficientã  a  activitãtii  R.A.T.P. Ploiesti.

- Asigurã  stabilirea  tarifelor  la  transportul  de  cãlãtori  urban  (bilete  si abonamente)   precum  si  a  tarifelor  de  prestãri  servicii  pentru  terti,  le  supune  spre  aprobare  Consiliului  de  Administratie  si  urmãreste  aplicarea  lor. 

- Asigurã  calculul  subventiilor  pentru  transportul  urban  de  cãlãtori,  (respectiv  pentru  gratuitãti  si  reduceri  de  tarif),  precum  si  evidenta  acestora  pe  categorii.

- Coordoneazã  intocmirea  analizelor  economice  privind  indicatorii  tehnico- economici  si  financiari.

- Coordoneazã  intocmirea  studiilor  de  fezabilitate  si  a  programelor  pe  probleme  de  organizare  si  resurse  umane.

- Urmãreste,  analizeazã  si  face  corespondentã  la  contractele  incheiate  intre  Regie  si  terti,  referitoare  la  segmentele  de  activitate  externalizate  (control,  igienizare,  etc.).

- Asigurã  intocmirea  si  evidenta  indicatorilor  fizici.

- Asigurã intocmirea dãrilor  de  seamã statistice  specifice  compartimentului.

- Asigurã,  prin  personalul  din cadru  serviiului  intocmirea  si  prezentarea   documentelor  pe  calculator,  concepute  de  compartiment  sau  cele  dispuse  de  conducerea  unitãtii.

- Asigurã  intocmirea  fiselor  de  analizã  a  performantelor  pentru  personalul  din  cadrul  serviciului  si  le  transmite  Biroului  Relatii  de  Muncã.

            - Actualizeazã  permanent  baza  de  date  pe  care  are  obligatia    o  transmitã  compartimentului  Relatii  cu  Publicul,  repectiv:  tarifele  practicate,  denumirea  si  punctele  de  vânzare  bilete  pe  bazã  de  contract  de  comision  precum  si  documentele  necesare  contractelor  de  comision  si  contractelor  de  scolarizare.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

            Art. 35 - RELATII  DE  MUNCÃ

Este  subordonat  Directorului  General  al  Regiei.

ATRIBUTIUNI

- Asigurã  intocmirea  evidentei  operatiunilor  legate  de  activitatea  de  personal,  respectiv:

- angajare  de  personal;

- incetarea  activitãtii   personalului  incadrat,  indiferent  de  motivul  acesteia;

- carnete  de  muncã;

- dosare  de  pensionare.

- Urmãreste  ca  persoanele  pentru  care  se  incheie  Contract  Individual  de  Muncã    prezinte  actele  prin  care  se  dovedeste  situatia  personalã  in  functie  de  care  indeplineste  conditiile  legale  de  incadrare  pe  post  (studii,  sãnãtate,  cazier,  etc.)

- Asigurã  intocmirea  situatiilor  privind  numãrul  mediu  scriptic,  periodic (lunar,  trimestrial,  anual),  pe  locuri  de  muncã  si  la  nivelul  Regiei.

- Asigurã  intocmirea  statului  de  functiuni  al  Regiei,  urmãreste  permanent  actualizarea  acestuia.

- Informeazã  conducãtorul  Regiei  asupra  grilei  de  salarii  in   care  se  incadreazã  persoana  pentru  care  se  incheie  Contractul  Individual  de  Muncã,  in  vederea  negocierii  si  stabilirii  salariului.   

- Asigurã  intocmirea  actelor  necesare  in  situatiile  de  schimbare  a  locului  de  muncã,  promovare,  delegare,  detasare,  etc.

- Asigurã  acordarea  sporurilor  salariale  cu  caracter  permanent  conform  Contractului  Colectiv  de  Muncã.

- Conform  legislatiei  in  vigoare  se  ocupã  de procurarea carnetelor  de  muncã.

- Asigurã  intocmirea  si  depunerea  la   Casa  Judeteanã  de  Pensii  Prahova  a  dosarelor  de  pensionare  pentru  limitã  de  vârstã,  invaliditate  si  de   urmas  atât  pentru  salariatii  Regiei,  cât  si  pentru  cei  ai   cãror  ultim  loc  de  muncã  a  fost  la  R.A.T.P. Ploiesti. 

- Asigurã  eliberarea  de  adeverinte  salariatilor  la  cererea  acestora.

- Calculeazã  vechimea  in  muncã  si  numãrul   de  zile  de  concediu  acordate  conform  Contractului  Colectiv  de  Muncã  si   completeazã,  cu  acestea,  cererile  de  concediu  de  odihnã  ale  salariatilor.   

- Asigurã  intocmirea  deciziilor  de  sanctionare  si  a  celor  de  imputatii;  asigurã  distribuirea  si  evidenta  acestora. 

- Asigurã  intocmirea  dãrilor  de  seamã  statistice  privitoare  la  situatia  personalului.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

- Asigurã  intocmirea  fiselor  de  analizã  a  performantelor  pentru  personalul  din  cadrul  biroului.

            - Identificã  necesitãtile  de  instruire  a  personalului  si  le  transmite  serviciului  Organizare  Resurse  Umane  in  vederea  cuprinderii  in  “Planul  anual  de  instruire”.

Art. 36 - CABINETUL  MEDICAL

Este  subordonat  Directorului  General  al  Regiei.

Cabinetul  medical  - a  fost  preluat  de  Regie  in  urma  protocolului  nr. 4740/16.06.1997  incheiat  in  urma  adresei  Ministerului  Sãnãtãtii,  Spitalul  Judetean  Prahova  nr. 3228/ 20.05.1997  si  Ordinul   Ministerului   Sãnãtãtii   nr.  658/20.06.1997 - pct. 6.

ATRIBUTIUNI

- Obiectul  de  activitate  al  Cabinetului  medical  este  asistenta  medicalã  curativã  si  profilacticã  a  angajatilor  Regiei.

- Activitatea  cabinetului  medical  R.A.T.P.  este  subordonatã  ideii  de  pãstrare  a  sãnãtãtii  fizice  si  mentale  a  asistatilor  sãi - respectiv  angajatii  Regiei.

(a)  Activitatea  medical  curativã 

- Cabinetul  medical  acordã  consultatii  de  medicinã  generalã  si  stomatologie.

- Pentru  examene  de  altã  specialitate,  investigatii  de  laborator,  examene  paraclinice  se  fac  trimiteri  la  Policlinica  Judeteanã  nr. 1  Cina  si  Spitalul  Judetean  Prahova,  sau  la  alte  policlinici  teritoriale.

- In  cazul  imposibilitãtii  deplasãrii  la  Cabinetul  medical  R.A.T.P. Ploiesti,  bolnavul  se  poate  adresa  medicului  de  la  Salvare  sau  medicului  de  dispensar  teritorial,  care  conform  legislatiei  in  vigoare  sunt  obligati    asigure  asistentã  medicalã  de  urgentã  si    acorde  dacã  este  cazul  adeverintã  medicalã  pentru  max. 3  zile  urmând  ca  dupã  perioada  de  repaus,  bolnavul    se  prezinte  la  Cabinetul  Medical  pentru  concediul  medical  si  continuarea  tratamentului.

- Concediile  medicale  acordate  de  alte  unitãti  sanitare  (dispensar  teritorial,  policlinici,  spitale)  vor  putea  fi  luate  in  evidentã  de  Cabinetul  medical  numai  dupã  analiza  documentatã  a  cauzelor  imbolnãvirilor  si  apreciind  de  la  caz  la  caz.

- Cabinetul  medical  va  tine  evidenta  si  va  raporta  periodic  numãrul  consultatiilor  curente,  va  analiza  anual (trimestrial  când  se cere),  morbiditatea  generalã  si  cea  cu  incapacitate  temporarã  de  muncã.

- In  cadrul  Cabinetului  medical  se  acordã  tratamente  curente  si  de  urgentã  tuturor  solicitantilor.

- Cabinetul  medical  tine  evidenta  si  raporteazã  periodic  numãrul  tratamentelor.

(b)  Activitatea  medicalã  profilacticã

Cabinetul  medical  efectueazã  controlul  medical  periodic  general  al  tuturor  angajatilor  R.A.T.P. Ploiesti,  conform  normativelor  Ministerului  Sãnãtãtii (ord. 15 / 1982)  pe  baza  catagrafierii  planificãrilor,  mobilizãrilor  realizate  de  conducerile  compartimentelor  si  sectiilor  Regiei  in  colaborare  cu  Biroul  PM - PSI.

- Cabinetul  medical  realizeazã  controlul  medical  preventiv  al  angajatilor  R.A.T.P. Ploiesti  care  lucreazã  in  conditii  deosebite  de  muncã  (noxe  profesionale). Acest  control  presupune  determinarea  impreunã  cu  Biroul  PM - PSI  a  noxelor  profesionale. Stabilirea  locurilor  de  muncã  cu  noxe  peste  limita  admisã,  a  celor  cu  conditii  deosebite  de  muncã  si  catagrafierea  personalului  expus,  urmând  ca    planifice  si    execute  examenele  medicale  clinice  si  paraclinice  de  laborator  impuse  de  ord. 15  al  Ministerului  Sãnãtãtii /1982,  pentru  aceste  categorii  de  personal. Cabinetul  Medical  depisteazã  si  declarã  eventualele  boli  profesionale.

- Cabinetul  medical  dispensarizeazã  bolnavi  cronici  conform  normativelor  Ministerului   Sãnãtãtii.

- Cabinetul  medical  va  urmãri  cu  prioritate  in  derularea  controlului  periodic  bolile  cu  indicatori  de  frecventã  si  gravitate  crescutã,  boli  care  de  altfel  fac  obiectul  programelor  Ministerului  Sãnãtãtii  (TBC,  cancer,  boli  cardio - vasculare,  etc.).

- In  cadrul  Cabinetul  medical  se  realizeazã  si  examen  medical  la  angajare,  la  schimbarea functiei  sau  a  locului  de  muncã.

- Cabinetul  medical  are  in  evidentã  gravidele  pânã  in  luna  a  VII-a,  medicul  de  medicinã  generalã  interesându-se  de  evolutia  sarcinii,  de  examenele  clinice  si  paraclinice  necesare  in  aceastã  perioadã  de  conditiile  de  muncã  ale  femeii  gravide  vis - a - vis  de  prevederile  codului  muncii.

- Cabinetul  medical  efectueazã  controlul  igienico - sanitar  in  unitãtile  Regiei  propunând  mãsuri  de  ameliorare  a  stãrii  de  igienã  la  locul  de  muncã.

- Cabinetul  medical  se  implicã  in  prevenirea  si  combaterea  bolilor  transmisibile,  fãcând  depistarea  si  izolarea  bolnavilor  contagiosi,  informarea  epidemiologicã,  stabilirea  si  controlul  persoanelor  cu  afectiuni.

- Cabinetul  medical  efectueazã  imunizãrile  obigatorii  colaborând  cu  Inspectoratul  de  Politie  Sanitarã  si  Medicinã  Preventivã.

Art. 37 - BIROUL  CONTROL  FINANCIAR  DE  GESTIUNE

Este  subordonat  Directorului  General  si  isi  desfãsoarã  activitatea  pe  baza  programului  de  control  intocmit  de  seful  biroului  si  aprobat  de  Directorul  General.

Activitatea  se  desfãsoarã  in  conformitate  cu  Legea  nr. 30/1991  si  Hotãrârea  de  Guvern  nr. 720/1991.

Controlul  financiar  gestionar  propriu  se  organizeazã  la  nivelul  R.A.T.P. Ploiesti.

ATRIBUTIUNI

- Responsabilitãtile  personalului  care  ocupã  posturile  in  cadrul  Biroului  C.F.G.   trebuie     fie  in  conformitate   cu   reglementãrile   existente  in  Legea  nr. 30/1991  si  Hotãrârea  de  Guvern  nr. 720/1991.

Obiectivele  principale  ale  controlului  financiar  de  gestiune  sunt  respectarea  in  cadrul  R.A.T.P. Ploiesti   a  normelor  legale  cu  privire  la:

- Existenta,  integritatea,  pãstrarea  si  paza  bunurilor  si  valorilor  de  orice  fel  detinute  cu  orice  titlu;

- Utilizarea  valorilor  materiale  de  orice  fel,  clasarea  de  bunuri;

- Efectuarea  in  numerar  sau  prin  cont  a  incasãrilor  si  a  plãtilor,  in  lei,  de  orice  naturã,  inclusiv  a  salariilor  si  a  retinerilor  din  acestea  si  a  altor  obligatii  fatã  de  salariati;.

- Intocmirea  si  circulatia  documentelor  primare,  a  documentelor  tehnic - operative  si  contabile.

- In  cadrul  contabilitãtii,  verificã  concordanta  dintre  soldurile  conturilor  analitice  si  a  conturilor  sintetice.

- Respectarea  normelor  legale  care  stau  la  baza  inchiderii  lucrãrilor  de  bilant.

- Realitatea  soldurilor  de  debitori  si creditori,  precum  si  modul  de  lichidare  a  acestora.

- Inventarierea  patrimoniului  si  intocmirea  situatiilor  comparative  de  inventar  si  propuneri  de  solutionare  a  rezultatelor  revendicatorii.

- Constatãrile,  ca  urmare  a  controalelor  efectuate,  se  vor  trece in  procesele  verbale  sau  notele  de  constatare  cu  indicarea  prevederilor  legale  incãlcate  si  stabilirea  exactã  a consecintelor  economice,  financiare,  patrimoniale  a  persoanelor  vinovate,  precum   si  mãsurile  luate  in  timpul  controlului  si  cele  stabilite  a  se  lua  in  continuare.

- Pentru  a-si  indeplini  sarcinile  si  atributiile  care-i  revin,  Biroul  Control Financiar  de  gestiune   poate    cearã  conducerii  si  salariatilor  unitãtii,  supusi  controlului,  urmãtoarele:

- sã  punã  la  dispozitie  registrele,  corespondenta,  actele,  piesele  justificative  si  alte  documente  necesare  controlului;

- sã  prezinte  pentru  control  valorile  de  orice  fel  pe  care  le  gestioneazã  sau  pe  care  le  au  in  pãstrare,  care  intrã  sub  incidenta  controlului;

- sã  elibereze  documentele  solicitate,  in  original  sau  copii;

- sã  dea  informatii  si  explicatii  verbal  si  in  scris,  dupã  caz,  in  legãturã  cu  problemele  care  formeazã  obiectul  controlului;

- sã  semneze  cu,  sau  fãrã  obiectii,  actele  de  control  si    comunice  la  termenele  fixate  modul  de  aplicare  a  mãsurilor  stabilite  in  urma  controlului;

- sã  asigure  sprijinul  si  conditiile  necesare  bunei  desfãsurãri  a  controlului  si  sã-si  dea  concursul  pentru  clarificarea  constatãrilor;

- sã  propunã  conducerii,  program  de  mãsuri  pentru  eliminarea  deficientelor  constatate;

            - tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

 

Art. 38 - BIROUL  CONTENCIOS

Este  subordonat  direct  Directorului  General.

ATRIBUTIUNI

- Reprezintã  Regia  in  fata  instantelor  judecãtoresti,  colegiilor  jurisdictionale  de  pe  lângã  Curtea  de  Conturi,  organelor  de  urmãrire  penalã  si  parchetelor  de  pe  lângã  instantele  judecãtoresti,  notariatele,  precum  si  in  raporturile  cu  persoanele  juridice  si  fizice  pe  baza  delegatiei  date  de  conducerea  unitãtii;   

- Ia  mãsuri  de  respectarea  dispozitiilor  legale  cu  privire  la  apãrarea  si  gospodãrirea  proprietãtii  Regiei  si  apãrarea  drepturilor  legitime  ale  personalului  Regiei.

- Asigurã  asistenta  juridicã  privind  legislatia  in  vigoare,  la  solicitarea  compartimentelor  din  cadrul  Regiei.                

- Colaboreazã  la  intocmirea  proiectelor  de  regulamente,  decizii,  hotãrâri  si  a  oricãror  acte  si    instructiuni  emise  de  conducerea  unitãtii.

- Avizeazã  la  cererea  conducerii  Regiei  proiectele  de  instructiuni,  regulamente  si  asupra  legalitãtii  deciziilor  ce  urmeazã  a  fi  luate  si  care  angajeazã  rãspunderea  patrimonialã  a  Regiei.

- La  cererea  conducerii  unitãtii  formuleazã  “puncte  de  vedere”  pentru  interpretarea  justã  a  legilor  si  a  altor  acte  normative  in  vederea  aplicãrii  unitare  si  corecte  a  acestora.

- Initiazã  actiuni  in  justitie  pe  baza  documentatiilor  primite  de  la  compartimentele  Regiei,  formuleazã  intâmpinãri  si  concluzii  scrise  in  cauzele  aflate  pe  rolul  instantelor  de  judecatã  si exercitã  in  termen  cãile  de  atac  pentru  apãrarea  intereselor  unitãtii.

- Obtine  titlurile  executorii  in  vederea  recuperãrii  debitelor  si  sprijinã serviciul  financiar - contabil  in  activitatea  de  recuperare.

- Urmãreste  aparitia  de  noi  acte  normative  si  semanaleazã  conducerii  si  compartimentele  de  resort,  sarcinile  ce-i  revin  potrivit  acestor  dispozitii.

- Rezolvã  problemele  cu  caracter  juridic  legate  de  activitatea  de  personal  (vizarea  deciziilor  de  sanctionare,  inclusiv  desfacerea  contractelor  de  muncã  si  a  actelor  originale  pe  baza  cãrora  se  fac  inscrierile  in  carnetul  de  muncã).

- Avizeazã  asupra  legalitãtii  proiectelor  de  acte  juridice,  contracte  de  muncã,  contracte  colective  si  decizii  de  imputare.

- Acordã  consultatii  juridice  compartimentelor  si  salariatilor legate de  atributiunile  de  serviciu.

- Refuzã  la  vizã  documentele  care  nu  indeplinesc conditiile  legale.

- Intocmeste  lucrãri  speciale  cu  caracter  juridic  date  de  conducerea  Regiei.

            - Actualizeazã  permanent  baza  de  date  pe  care  are  obligatia    o  transmitã  compartimentului  Relatii  cu  Publicul,  repectiv:  reglementãrile  legale  privind  legislatia  transportului  public.

- Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

 

Art. 39 - BIROUL  ADMINISTRATIV

Este  subordonat  direct  Directorului  General.

 

ATRIBUTIUNI

- Asigurã  ordinea,  curãtenia,  luminatul,  conditiile  igienico - sanitare.

- Organizeazã  conditiile  pentru  buna  desfãsurare  a  sedintelor  de  lucru  ale  Consiliului  de  Administratie  si  a  Biroului  Directorial  R.A.T.P. Ploiesti,  precum  si  ale  Conducerii  cu  diverse  delegatii  din  tarã  si  strãinãtate.

- Primeste  delegatii  din  strãinãtate  si  face  demersuri  pentru  asigurarea  sejurului  acestora.

- Asigurã  arhivarea  si  pãstrarea  inregistrãrilor  pe  o  perioadã  asa  cum  este  stabilitã  conform  PG - 02.

- Depozitarea  inregistrãrilor  in  arhiva  Regiei  se  realizeazã  in  ordine  pe  rafturi,  in  functie  de  compartiment,  problematicã  si  ani.

            - Asigurã  eliminarea  inregistrãrilor  din  arhiva  Regiei  conform  legislatiei  in  vigoare.

- Asigurã  primirea  si  expedierea  corespondentei,  repartizarea  acesteia  intocmirea  mapelor,  inclusiv   folosirea  si  evidenta  stampilelor.

- Rãspunde  de  evidenta,  selectionarea,  pãstrarea  si  casarea  inregistrãrilor  create  si  detinute  in  arhiva  unitãtii.

- Face  propuneri   pentru  reparatii  generale  si  capitale  pentru  imobile  si  instalatii  precum  si  pentru  celelalte  mijloace  fixe  necesare  administratiei  Regiei,  in  colaborare  cu  Serviciul  Mecano - Energetic.

- Rãspunde  de  utilizarea  rationalã  a  retelei  de  comunicatii.

- Asigurã  eliberarea,  retragerea  sau casarea,  dupã  caz,  a  legitimatiilor  de  serviciu..

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 40 - SERVICIUL   SIGURANTA  CIRCULATIEI  -  CONTROL  BILETE

Este  subordonat  direct  Directorului  General.

 

ATRIBUTIUNI

- Se  ocupã  de  prevenirea  evenimentelor  de  circulatie,  respectarea  normelor  care  reglementeazã  circulatia,  identificarea  si  eliminarea  deficientelor  si  intãrirea  ordinei  si  disciplinei  in  cadrul  procesului  de  transport  in  comun  de  cãlãtori  efectuat  de  cãtre  Regie.

- Asigurã  executarea  controlului  privind  siguranta  circulatiei  si  informeazã  conducerea  Regiei  asupra  rezultatelor  obtinute,   propune   mãsuri  de  remediere  a  deficientelor  constatate.

- Efectueazã  cercetãri  in  cazul  accidentelor  de  circulatie  si  intocmeste  documentatia  necesarã  pe  care  o    prezintã  conducerii  Regiei.

- Executã  periodic  analiza  accidentelor  de  circulatie,  propunând  conducerii unitãtii  mãsuri  concrete  de  diminuare  a  numãrului  de  evenimente  si  a  consecintelor  acestora.

- Colaboreazã  cu  organele  de  politie  pentru  organizarea  si  executarea  unor  actiuni  comune  de  prevenire  a  accidentelor  de  circulatie.

- Executã  controale  in  autobuze,  autocoloane,  pe  trasee,  la  capete  de  linie,  in  dispecerate,  luând  mãsuri  in  raport  cu  abaterile  sau  neregulile  constatate,  informând  in  scris  conducerea  Regiei.

- Avizeazã  in  situatiile  prevãzute  de  actele  normative  in  vigoare  incadrarea  sau  mentinerea  unor  soferi  la  traficul  de  cãlãtori  in  baza  examinãrii  organizate  la  sediul  Regiei.

- Se  preocupã  de  editarea,  procurarea  si  valorificarea  mijloacelor  de  propagandã  privind  siguranta  circulatiei,  a  legalitãtii  transporturilor  la  nivelul  Regiei;

- Efectueazã  controale  la  sediul  Regiei  si  al  subunitãtilor,  ori  de  câte  ori  se  solicitã,  cu  privire  la  abaterile  de  la  R.O.I.;

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

            - Organizeazã  si  asigurã  efectuarea  controlului  legitimatiilor  de  cãlãtorie  la  transportul  in  comun  de  cãlãtori  efectuat  cu  mijloacele  de  transport  ale  Regiei;

            - Analizeazã  periodic  si  informeazã  asupra  rezultatelor  activitãtii  controlorilor  de  legitimatii  de  cãlãtorie;

            - Inregistreazã  si  urmãreste  situatiile  contraventionale.

 

Art. 41 - LABORATOR  PSIHOLOGIC

Este  subordonat  direct  Directorului  General.

 

ATRIBUTIUNI

- Asigurã  examinarea  psihologicã  la  angajare  si  periodic  a  personalului  care  concurã  la  Siguranta  Circulatiei (conducãtor  auto,  troleu,  vatman,  sef  garaj,  revizor  tehnic,  sefi  autocoloanã,  maistrii  instructori - auto).

- Asigurã  examinarea  psihologicã  a  celorlalte   categorii  de  personal (muncitori + personal TEA)  la  cererea  conducerii  Regiei.

- Intocmeste  studii  psihologice,  vizând  aspecte  din  activitatea  conducãtorilor  auto,  vatmanilor,  conducãtorilor  de  troleibuz.

- Asigurã  examinarea  psihologicã  pentru  diferite  categorii  de  personal  efectuatã  in  scopul  selectiei  pentru  cursurile  de  calificare  cu  profil  auto.

- Efectueazã  observatii  in  teren  cu  privire  la  comportamentul  si  randamentul  salariatilor,  ori  de  câte  ori  se  constatã  neconcordantã  intre  caracterizarea intocmitã  de  sectii  si  constatãrile  rezultate  in  urma  examinãrii  psihologice.

- Intocmeste  profilul  psihoindividual  al  tuturor  persoanelor  examinate  si  acordã  avizul    de  utilizare  corespunzãtor.

- Verificã  pe  teren,  modul  de  respectare  a  avizelor  elaborate  in  laborator,  de  factorii  direct  rãspunzãtori  de  siguranta  circulatiei.

- Verificã,  in  teren,  modul  in  care  noii  angajati  se  integreazã  si  adapteazã  profesional.

- Efectueazã  expertize  si  sesizãri  la  cererea  organelor  de  politie  si  procuraturã.

- Calculeazã  coeficientul  de  inteligentã  si  a  trãsãturilor  de  personalitate  pentru  persoanele  care  opteazã  pentru  munca  de  conducere.

- Asigurã  efectuarea  oricãror  testãri  psihologice  pentru  terti,  cu  aprobarea  conducerii  unitãtii.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 42 - TIPOGRAFIE - PRELUCRARE  DATE  PRIMARE

Este  subordonat  Directorului  General  si  are in  structurã:

- Tipografia

            - Prelucrare  date  primare

ATRIBUTIUNI

- Organizeazã  activitãtile  de  prelucrare  a  datelor  primare,  respectiv   foile  de parcurs si  FAZ- urile.

- Verificã,  in  cadrul  compartimentelor,  modul  de  folosire  a  tehnicii  de  calcul si  a  programelor,  si  face  propuneri  pentru  cresterea  gradului  de  utilizare  pe  care  le  prezintã  conducerii  Regiei.

            - Asigurã  legãtura  cu  service-ul  pentru  calculatoare.

- Asigurã  tipografierea  biletelor  si  abonamentelor  R.A.T.P. Ploiesti  precum  si  a  oricãror  imprimate  necesare  bunei  desfãsurãri  a  activitãtii  Regiei,  in  care  sens  se  preocupã  de  executarea  la  timp,  in  cantitatea  necesarã  si  calitatea  corespunzãtoare  a  comenzilor.

- Aprovizioneazã  tipografia  cu  materiale  necesare  desfãsurãrii  activitãtii. 

- Urmãreste  efectuarea  reviziilor  tehnice  la  utilajele  din  dotarea  tipografiei.

- Asigurã  imbunãtãtirea  continuã  a  activitãtii  compartimentului.

- Rãspunde  de  continuitatea  activitãtii  de  tipografiere  si  rezolvã  toate  problemele  legate  de  desfãsurarea  procesului  de  productie.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 43 - INSPECTOR   PROTECTIE  CIVILÃ

Este  subordonat  Directorului  General.

ATRIBUTIUNI

- Are  obligatia    asigure protectia  angajatilor  si  a  bunurilor  materiale  in  caz  de  dezastre  sau  pe  timp  de  rãzboi,  conform  Legii  106/3.10.1996,  in  care  scop  are  urmãtoarele  atributii:

- Organizeazã  si  asigurã  personalul  necesar  pentru  incadrarea formatiunilor  de protectie  civilã  proprii,  precum  si  pregãtirea  acestora  pe  baza  planurilor  de  protectie  civilã  intocmite;

- Organizeazã  si  executã, cu  efective  si  mijloace  tehnice  proprii  unitãtii,  limitarea  si  inlãturarea  urmãrilor  atacurilor  din  aer  sau  alte  dezastre.

- Informeazã   oportun,   Comandamentul   protectiei  civile, inspectoratele  de  protectie  civilã  judetene  despre  depãsirea  valorilor  permise  ale  calitãtii  factorilor  de  mediu  si  producerea  unor  dezastre;

-          Stabileste  metode  specifice  si  procedee  de  protectie  a salariatilor  Regiei.

- Asigurã  si  realizeazã,  pe  baza  planurilor  intocmite  in  timp  de  pace,  mijloacele  necesare  si  mãsurile  pentru  instiintarea,  alarmarea  angajatilor,  populatiei,  precum  si  protectia  si  prevenirea  organelor  de  conducere,  in  cazul  atacurilor  din  aer  sau  dezastrelor,  potrivit  normelor  stabilite  de   Comandamentul  protectiei  civile.

- Organizeazã  si  asigurã  convocarea  populatiei,  angajatilor,  colectivitãtilor  de  animale  si  a  unor  bunuri  materiale  in  situatii  specifice,  in  conformitate  cu  prevederile  planurilor   intocmite  in   acest  scop  si  in  raport  cu situatia  creatã.

- Studiazã  si  stabileste  modul  de  folosire  si  de  adaptare  a  unor  mijloace  tehnice  si  utilaje  pentru  nevoile  de  protectie  civilã.

- Asigurã  inzestrarea  cu  tehnicã  si  materile  a  formatiunilor  de  protectie  civilã,  potrivit  normelor  elaborate  de  Comandamentul  protectiei  civile.

- Asigurã  materiale didactice  si  spatii  necesare  pregãtirii  pentru  protectia  civilã.

- Asigurã   aplicarea   mãsurilor   de   mascare,   precum   si    de  camuflare  a  surselor  luminoase  si  calorice.

- Constituie,  in  domeniul  apãrãrii  in  caz  de  dezastre,  comisii  impotriva  dezastrelor  potrivit  legii.

- Prevenirea  populatiei,  angajatilor  Regiei  si protectia  acestora,  precum  si  a  bunurilor  materiale  impotriva  efectelor  armelor  conventionale,  nucleare,  biologice,  chimice  sau  a  dezastrelor  se  asigurã  printr-un  ansamblu  de  mãsuri,  constând  din:  instiintare  si  alarmare,  evocare,  adãpostire,  protectie  antichimicã  si  biologicã, mascare,  camuflare  si  alte  mãsuri  tehnice  si  organizatorice  specifice.  Alarmarea  si  instiintarea  se  realizeazã  prin  mijloace  speciale  de  instiintare  si  alarmare,  prin  sistemul  de  telecomunicatii  teritorial  sau  la  nivelul  Regiei,  prin  studiourile  si  statiile  de  radiodifuziune  si  de  televiziune,  indiferent  de  forma  de  proprietate  a  acestora  si  prin  alte  mijloace. Mijloacele  de  alarmare  specifice  se  instaleazã  in  locurile  stabilite  de  inspectoratele  civile.

Art. 44 - COMPARTIMENT   COMUNICARE  - RELATII  CU  PUBLICUL

Este  subordonat  Directorului  General.

ATRIBUTIUNI

- Redacteazã  articole  si  comentarii  privind  activitatea  Regiei  de  Transport;

- Aduce  la  cunostinta  publicului  cãlãtor  informatii  privind activitatea  de  tansport  a  Regiei  pe  care  le  publicã  prin  intermediul  ziarului  INFO  TRANZIT;

- Pune  in  aplicare  Legea  nr. 544 / 12.10.2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public.

            -  Mentine   la  zi   baza  de  date  informationale  pentru  cetãteni.

            -  Oferã  tuturor  celor  interesati,  la  cerere,  informatiile  detinute  sau  precizeazã  care  sunt  conditiile  si formele  in  care  poate  avea  loc  accesul  la  informatiile  solicitate.

            - Comunicã  in  cadrul  programului  stabilit  de  conducere,  care  este  afisat,  informatiile  de  interes  public  solicitate  verbal,  informatii  ce  vor  fi  comunicate,  de  regulã,  imediat,  sau  in  cel  mult  24  de  ore.

            - Asigurã  evidenta  informatiilor  oferite,  mentionând  data,  felul  informatiei  transmise,  solicitantului.

            -   Informeazã  conducerea  Regiei asupra  aspectelor  sesizate  in  derularea  activitãtii  cu  publicul,  pentru  a  se  putea  interveni  operativ  in  sensul  inlãturãrii  problemelor  semnalate ;

            -  Participã  la  organizarea  conferintelor  de  presã  si  exprimã  punctul  de vedere  al  unitãtii potrivit  mandatului  expres  incredintat  de  conducere,  dupã  caz.

            - Actualizeazã  permanent  baza  de  date  pe  care  are  obligatia    o  transmitã  compartimentului  Relatii  cu  Publicul,  repectiv,  un  exemplar  din  fiecare  numãr  al  editorialului  realizat.

            - Asigurã  gestionarea  automatã  a  colectiilor  de  informatii  (baze,  bãnci de  date),  interogarea  acestora  la  cerere.

            - Utilizeazã  facilitãtile  oferite  de  sistemul  de  operare  si  de  programele  WORD,   EXCEL  si  COREL  DRAW   in  scopul  gestionãrii  informatiilor.

- Introduce  date  conform  documentelor  primare  si  indicatiilor  de  lucru. Rãspunde  pentru  conformitatea  datelor  introduse.

- Desfãsoarã  activitãti  de  cãutare  efectivã  a  informatiilor  in  bazele  de  date  la  care  are   acces  abordând  strategii,  functie  de  specificul  bazei/bãncii  de  date  interogate.

- Asigurã  furnizarea  informatiei  solicitate,  in  timp  util,  in  calitatea  si  forma  care  rãspund  cel  mai  bine  cerintelor.

- Asigurã  informarea  documentarã,  in  sensul  organizãrii  datelor  in  vederea regãsirii   ulterioare  a  acestora.

- Utilizeazã  echipamente,  software  si  proceduri  destinate  prelucrãrii,  editãrii  si  tehnoredactãrii  documentelor.

            - Executã  traduceri   in,  si  din  limba  englezã  a  documentelor,  cãrtilor  tehnice,  a  actelor  normative,  corespondentei  etc.,  ce  necesitã  aceastã  prelucrare.   

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 45 - BIROUL  DE  MANAGEMENT  AL  CALITÃTII

Este  subordonat  Directorului  General.

ATRIBUTIUNI

- Implementeazã  si  promoveazã  in  mod  continuu  politica  in  domeniul  calitãtii  stabilitã  de  cãtre  conducerea  Regiei  si  deciziile  acesteia  pe  linia aplicãrii,  supravegherii  si  imbunãtãtirii sistemului  de  management  al  calitãtii  (SMC),  conform  standardului  adoptat.

- Identificã  si  analizeazã  factorii  care  afecteazã  calitatea  in  relatiile  cu  clientii  si  urmãreste  aplicarea  si  eficienta  mãsurilor  corective.

- Intreprinde  demersurile  necesare  pentru  certificarea,  respectiv  supravegherea  SMC  implementat.

- Urmãreste  functionarea  SMC  la  cerintele  standardului  adoptat,  in  conformitate  cu  graficul  anual  de  audituri  si  PG - 03.

- Analizeazã  periodic  inregistrãrile  privind  neconformitãtile,  actiunile  corective,  reclamatiile  clientilor  etc.  si  intocmeste  rapoarte  privind  tendinta  calitãtii  serviciului  prestat,  pe  care  le  supune  analizei  efectuate  de  management. 

- Analizeazã documentele SMC si  urmãreste  modul  de  elaborare  si  aplicare  a  acestora  in  cadrul  Regiei.

- Stabileste  mãsuri  pentru  instruirea  personalului  Regiei  pe  linia  managementului  calitãtii.

- Coordoneazã  si  efectueazã  auditurile  interne  si  auditurile  la  furnizorii  de  produse / servicii / lucrãri  ai  Regiei.

- Coordoneazã  metodologic  activitatea  responsabililor  calitate  din  compartimentele  Regiei.

- Intreprinde  mãsuri  de  finalizare  a  actiunilor  corective  dispuse  de  organismele  de  certificare.

- Urmãreste  modul  de  organizare  si  administrare  a  sistemelor  de  documente  si  inregistrãri  utilizate  in  Regie.

- Informeazã  periodic,  in  scris  sau  verbal,  directorul  general  al  Regiei  cu  privire  la  stadiul  si  eficacitatea  SMC  si  cu  privire  la  problemele  rezultate  din  activitãtile  de  supraveghere  si  mentinere  a  sistemului.

- Indeplineste  toate  celelalte  responsabilitãti  specifice  activitãtii  compartimentului,  ce  ii  revin  din  documentele  SMC,  din  legile  si  reglementãrile  in  vigoare  si  din  deciziile  conducerii  Regiei.

- Avizeazã  proceduri,  instructiuni,  regulamente  conform  cerintelor.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 46 - BIROUL  INVESTITII - COOPERARE  ECONOMICÃ

Este  subordonat  Directorului  Tehnic.

ATRIBUTIUNI

- Rãspunde  de  intreaga  activitate  de  investitii  a  Regiei;

- Intocmeste  programele  anuale  de  investitii  ale  R.A.T.P. Ploiesti,  pe  surse  de  finantare,  pentru  investitiile  noi  si  pentru  investitiile  in  derulare.

- Asigurã  procedurile  de  adjudecare  a  contractelor  pentru  executare  lucrãri,  achizitii  de  bunuri  si  servicii  (incheierea  contractelor,  intocmirea  documentelor  pentru  intrarea  in  patrimoniu  a  lucrãrilor  si  bunurilor).

- Supune  aprobãrii  Biroului  Directorial, Consiliului  de  Administratie, Primãriei  Municipiului  Ploiesti,  Ministerului  de  Finante,  dupã  caz,  propunerile  de  program  la  termenele  legale.

- Propune  conducerii,   actualizeazã  si  rectificã  programele  de  investitii.

- Urmãreste  la  furnizori  livrarea  utilajelor  la  termenele  stabilite  in  graficele  cadru,  la  utilajele  ce  se  achizitioneazã  din  surse  proprii  si  alocatii  de  la  buget.

- Intocmeste  formele  pentru  receptionarea  lucrãrilor  si  decontarea  acestora;

- Asigurã  prevederea  in  studii  tehnico - economice  a  solutiilor  constructive  care    asigure  respectarea  riguroasã  a  normelor  de  calitate  si  care  permit  reducerea  volumelor  si  a suprafetelor  construite,  reducerea  duratei  lucrãrilor  si  realizarea  unui  grad  ridicat  de  industrializare  in  executie.

- Verificã  calitatea  materialelor  folosite  in  executarea  lucrãrilor.

- Verificã  conformitatea  tehnologiilor  in  executarea  lucrãrilor  cu  cele  prescrise  de  proiectant  si  verificarea  calitãtii  lucrãrilor, inclusiv  a  bransamentelor.

- Verificã  si  confirmã  calitatea  lucrãrilor,  inclusiv  a  bransamentelor  si  racordurilor.

- Verificã  si  confirmã  stadiile  fizice,  a  situatiilor  de  lucrãri,  tinerea  la  zi  a  atasamentelor,  vizarea  situatiilor  de  platã.

- Intocmeste caietele  de  sarcini,  adrese  de  solicitãri  de  oferte, principalele  caracteristici  tehnice  pentru  bunurile  si  lucrãrile  publice,  pentru  care  se  solicitã  oferte  de  pret.

-  Urmãreste  si  respectã  aplicarea  legislatiei  in  vigoare  privind  licitatiilor  publice  de  bunuri  si  lucrãri  publice.

            - Dupã  inchiderea  licitatiei,  urmãreste  ca  procesul  verbal  incheiat  de  comisia  de  licitatie    fie  inmânat  compartimentului  care  urmeazã    incheie  contractul.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 47 - SERVICIUL  MECANO - ENERGETIC

Este  subordonat  Directorului  Tehnic  al  Regiei  si  are  in  subordine:

- Formatia  intretinere  clãdiri  utilaje

ATRIBUTIUNI

- Asigurã  si  urmãreste  executarea  reviziilor,  reparatiilor  si  modernizãrilor  la  utilajele  din  dotarea  R.A.T.P.  Ploiesti,  prin  regie  proprie  sau  prin  contracte  cu  terti  (comenzi,  contracte,  etc.);  urmãreste  derularea  contractelor  si a  deconturilor.

- Asigurã  intocmirea  situatiilor  privind  evidentele  intregului  parc  de  mijloace  de  transport  precum  si  a  utilajelor  independente  finantate  din  sursa  de  dezvoltare  a  R.A.T.P. Ploiesti.

- Colaboreazã  cu  Biroul  Investitii - Cooperare  Economicã  in  vederea  intocmirii  documentatiei  necesarã  achizitionãrii  utilajelor  independente;  participã  la  receptionarea  utilajelor  achizitionate.

- Asigurã  intocmirea  listelor  de  mijloace  fixe  propuse  pentru  scoaterea  din  functiune,  pe  baza  propunerilor  de  la  sectii  si  compartimente,  precum  si  cele  ale  comisiilor  de  inventariere  a  mijloacelor  fixe  din cadrul  Regiei; le  supune  spre  aprobare  Consiliului  de  Administratiei.

- Asigurã  organizarea  licitatiilor,  in  vederea  vânzãrii  mijloacelor  fixe  scoase  din  functiune;  asigurã  intocmirea  listelor  cu  mijloacele  fixe  nevalorificate  prin  licitatii,  obtine  aprobarea  casãrii  si  urmãreste  casarea  efectivã.

- Asigurã  indeplinirea  planului   verificãrilor  grafice  a  aparaturii  de  mãsurã  si  control  din  cadrul  Regiei;  asigurã  supravegherea  internã  a  aparaturii  de  mãsurã  si  control,  repararea  si  intretinerea  preciziei  si  uniformitãtii  de  mãsurare.

- Obtine  avize  energetice  de  furnizare  a  energiei  electrice,  termice,  apei,  gazelor  naturale  pentru  necesitãtile  Regiei.

- Analizeazã  si  supune  avizãrii  contractele de furnizare  a  gazelor  naturale,  energiei  electrice  si  termice.

- Urmãreste,  verificã  si  analizeazã  facturile  privind  consumurile  de  gaze,  energie  elecricã,  termicã  si  apã  subteranã.

- Asigurã  evidenta  consumurilor  zilnice  si  lunare  de  apã,  energie  electricã,  gaze,  combustibil  lichid  usor,  atât  pentru  centrala  termicã  cât  si  pentru  ceilalti  consumatori  din  cadrul  Regiei.  Trimestrial,  transmite  la  RENEL,  curba  de  sarcini  pentru  statiile  de  redresare.

- Stabileste   consumurile  si  intocmeste  facturi  de  platã  pentru  terti.

- Participã  la  expertize  tehnice  in  urma  unor  evenimente  ce  au  avut  drept  cauzã  defectiuni  la  instalatiile  electrice.

- Elaboreazã  si  urmãreste  realizarea  planului  de  intretinere,  revizii  la  utilaje - lunar  si  anual.

- Asigurã  evidenta  orelor  de  functionare  a  mijloacelor  fixe,  in  functie  de  acestea  planificã  reviziile  tehnice  periodice  si  urmãreste  efectuarea  lor.

- Urmãreste  miscarea  utilajelor  in  cadrul  Regiei,  prin  intocmirea  bonurilor  de  miscare;

- Asigurã  completarea  cãrtii  tehnice  a  Regiei  ori  de  câte  ori  este  cazul.

- Intocmeste  studiul  de  necesitate,  oportunitate   si  economicitate  pentru  lucrãri  de  constructii  si  modernizãri  efectuate  in  regie  proprie.

- Obtine  avizele  si  autorizatiile  de  constructii  necesare  lucrãrilor  pentru  care  s-a  intocmit  studiul  de  fezabilitate.

- Intocmeste,  deseneazã  si  releveazã  proiectele  pentru  constructii  si  modernizãri  ce  se  executã  in  regie  proprie  la  clãdiri  si  instalatiile  de  asigurare  apã  si  energie  termicã.

- Asigurã  cu  personalul  de  specialitate,  executarea  lucrãrilor  de  constructii  si  modernizãri.

- Participã  la  receptia  lucrãrilor  pe  care  le  executã.

- Actioneazã  prin  mãsuri  eficiente,  pentru  reducerea  consumurilor  tehnologice  de  energie  si  a  pierderilor  din  retele,  modificarea  constructivã  pe  baza  bilanturilor  energetice  a  cazanelor  in  vederea  cresterii  randamentelor,  dotarea  cu  aparaturã  de  mãsurã,  controlul  si  automatizare  a  instalatiilor  de  ardere.

- Asigurã imbunãtãtirea  izolatiilor  termice  la  toate  agregatele  consumatoare   de  combustibil  si  retele  de  transport,  optimizarea  regimului  de  functionare  a  cazanelor.

- Asigurã  aplicarea  mãsurilor  necesare  pentru  cresterea  randamentului  la  instalatiile  consumatoare  de  energie  si  combustibil.

- Efectueazã  lucrãri  pentru  imbunãtãtirea  si  rationalizarea  energiei  in  vederea  reducerii  continue  a  consumurilor.

- Analizeazã  diferentele  din  sistemul  de  alimentare  cu  energie,  apã,  abur,  gaze  naturale  si  stabileste  mãsurile  de  randament  a  acestora,  asigurã  si  urmãreste  aplicarea  lor.

- Ia  mãsuri,  in  caz  de  pericol iminent,  pentru  oprirea  instalatiilor  energetice  a  cãror  functionare  prezintã  un  pericol  de  avariere,  incendii  sau  din  punct  de  vedere  al  securitãtii  personalului.

- Inregistreazã  instalatiile  din  cadrul  Regiei  la  Inspectia  pentru  Cazane  Recipiente  sub   Presiune  si  Instalatii  de  Ridicat  (ISCIR).

 - Obtine,  inainte  de  punerea  in  functiune,  de  la  ISCIR  autorizatia  de  functionare  pentru  instalatiile  noi,  vechi,  montate  din  nou  sau  cele  aflate  in  exploatare  la  scadentã,  conform  prescriptiilor  tehnice.

- Verificã,  anual,  nivelul  profesional  al  personalului  autorizat  ISCIR  si  organizeazã  cursuri  pentru  autorizare  internã.

- Colaboreazã  cu  Biroul  Investitii - Cooperare  Economicã  in  vederea  intocmirii  documentatiei  necesarã  pentru  achizitionarea  si  documentarea  utilajelor  independente.

            - Actualizeazã  permanent  baza  de  date  pe  care  are  obligatia    o  transmitã  compartimentului  Relatii  cu  Publicul,  repectiv          -  principalele  caracteristici  ale  autovehiculelor  din  dotare :  tip,  capacitate  totalã  de  transport,  locuri  pe scaune,  alte  elemente  de  confort,  pentru  fiecare  categorie,  precum  si  tipurile de  documente  necesare  pentru  incheierea  contractelor  de  inchiriere  spatii,  mijloace  fixe,  executare  de  confectii  metalice  sau  constructii,  alte  lucrãri  pentru  terti.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 48 - SERVICIU  APROVIZIONARE

Este  subordonat  Directorului  Tehnic  al  R.A.T.P. Ploiesti.

ATRIBUTIUNI

- Asigurã  aprovizionarea  cu  necesarul  de  materii  prime, materiale, piese  de  schimb, combustibil  pentru  utilaje  si   instalatii,   astfel  incât    asigure  o  continuitate  ritmicã  a  activitãtii  Regiei .

- Urmãreste  permanent  normele  de  stoc  aprobate.

- Asigurã  si  rãspunde  de  contractarea  bazei  tehnico-materiale.

- Organizeazã  si  asigurã  primirea  si  depozitarea  materiilor  prime,  materialelor,  utilajelor  si  instalatiilor,  participând  la  receptia  cantitativã  si  calitativã  a  acestora.

- Asigurã  evidenta  privind  miscarea  materiilor  prime,  materialelor  din  cadrul  depozitelor  si  magaziilor. 

- Efectueazã  controale  in  cadrul  magaziilor  si  depozitelor  Regiei;  verificã  modul  in  care  sunt  depozitate,  pãstrate  si  conservate  materialele,  piesele  de  schimb,  materiile  prime,  sculele,  etc.,  dipunând  mãsurile  ce  se  impun.

- Urmãreste  permanent  asigurarea  conform  necesarului, a echipamentului  de lucru  si  de  protectie  pentru  salariatii  Regiei.

- Asigurã  aplicarea  mãsurilor  corecte  pentru  valorificarea  superioarã  a  materialelor  si  deseurilor, cu  respectarea  strictã  a  consumurilor .

- Urmãreste  colectarea  deseurilor  de  metale  si  anvelope  si  predarea  lor  la  unitãtile  specializate.

- Colaboreazã  permanent  cu   sectiile  si  compartimentele  Regiei,  analizând  impreunã  cu  sefii  locurilor  de  muncã  necesarul  de  aprovizionat,  pentru  desfãsurarea in  bune  conditii  a  procesului  de  productie.

- Verificã  respectarea  Decretului  nr. 400, in  incinta  magaziilor  si  depozitelor  de carburanti.

- Asigurã   operarea  pe  calculator  a  notelor  de  receptie  si  a  facturilor   pentru  toate  magaziile  si  depozitele  din  Regie .

- Asigurã  si  rãspunde  de  contractarea  bazei  tehnico - materiale.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 49 - BIROUL  P.M.  - P.S.I.

Este  subordonat  Directorului  Tehnic

ATRIBUTIUNI

- Asigurã  conditiile  de   P.M.,  de  prevenire  a  accidentelor  de  muncã  si  a  bolilor  profesionale,  precum  si  P.S.I.  la  nivelul  Regiei.

- Asigurã  evaluarea  riscurilor  de  accidentare,  incendiu  si  imbolnãvire  la  locurile  de  muncã  si  propune  mãsuri  de  prevenire  corespunzãtoare  ce  vor  alcãtui  programul  anual  de  P.M.  si  P.S.I.,  cu  sprijinul  institutiilor  de  specialitate.

- Controleazã  pe  baza  programului  de P.M.  si  P.S.I.,  toate  locurile  de  muncã,  in  scopul  prevenirii  accidentelor  incendiilor  si  imbolnãvirilor  profesionale.

- Solicitã  Inspectoratului  de  Stat  Teritorial  pentru  protectia  muncii,  autorizarea  functionãrii  unitãtii  din  punct  de  vedere  a  P.M.  si  grupului  de  pompieri  militari,  autorizarea  functionãrii  unitãtii  din  punct  de  vedere  al  P.S.I.,  si  al  Directiei  de  Sãnãtate  Publicã  a  judetului  Prahova,  având  obligatia    mentinã  conditiile  initiale  in   care  a  fost  emisã.

- Stabileste  mãsurile  tehnice,  sanitare  si  organizatorice  de  P.M. si  P.S.I.,  corespunzãtor  conditiilor  de  lucru  si  factorilor  de  mediu  specifice  unitãtii,  verificând  incadrarea  in  limitele  de  nocivitate  admise.

- Stabileste  pentru  salariatii  unitãtii  atributiile  si  rãspunderea  ce  le  revin  in  domeniul  P.M.  si  P.S.I.,  corespunzãtor  functiilor  exercitate.

- Elaboreazã  reguli  proprii  pentru  aplicarea  normelor  de  P.M.  si  P.S.I., corespunzãtor  conditiilor  in  care  se  desfãsoarã  activitatea  la  locurile  de  muncã.

- Asigurã  si  controleazã  prin  personalul  din  subordine,  respectiv  cei  doi  responsabili  cu  P.M.  si  P.S.I.,  cunosterea  de  cãtre  toti  salariatii  Regiei,  a  mãsurilor  tehnice,  sanitare  si  organizatorice  stabilite  si  a  prevederilor  legale  din  domeniul  P.M.  si  P.S.I.

- Ia  mãsuri  pentru  asigurarea  de  materiale  necesare  informãrii  si  educãrii  salariatiilor  din  punct  de  vedere  a  bunei  intelegeri,  a  normelor  de  P.M.  si  P.S.I.

- Asigurã  informarea  fiecãrei  persoane,  anterior  angajãrii  in  muncã,  asupra  riscurilor  la  care  aceasta  este  expusã  la  locul  de  muncã,  precum  si  asupra  mãsurilor  de  prevenire  necesare.

- Ia  mãsuri  pentru  autorizarea  exercitãrii  meseriilor  si  a  profesiilor  prevãzute  in  normele   de  P.M.  si  P.S.I.

- Tine  evidenta  locurilor  de  muncã  cu  conditii  deosebite: vãtãmãtoare,  grele,  periculoase  precum  si  a  accidentelor  de  muncã,  bolilor  profesionale,  accidentelor  tehnice,  incendii,  avarii.

- Verificã  functionarea  permanentã  si  corectã  a  sistemelor  si  dispozitivelor  de  protectie  a  aparaturii de  mãsurã  si  control,  a  instalatiilor  de  captare,  retinere  si  neutralizare  a  substantelor  nocive  degajate  in  desfãsurarea  proceselor  tehnologice,  precum  si  a  tuturor  sistemelor  si  dispozitivelor  pentru  P.S.I.

- Intocmeste  si  prezintã  documentele,    relatiile  solicitate  organelor  anchetatoare  in  timpul  controlului  sau  al  efectuãrii  cercetãrii  accidentelor  de  muncã  si  procedurii  incendiilor.

- Insoteste  sau  desemneazã  inlocuitori,  la  solicitarea  organelor  anchetatoare,  pe  timpul  efectuãrii  sau  cercetãrii  accidentelor  de  muncã,  incendii,  etc.

- Asigurã  realizarea  mãsurilor  stabilite  de  inspectii  de  P.M.  si  P.S.I.  cu  prilejul  controalelor  sau  efectuãrii  cercetãrii  accidentelor  de  muncã  sau  incendii.

- Are  obligatia    nu  modifice  starea  de  fapt  rezultatã  din  producerea  unor  accidente,  in  afara  cazurilor  in  care  mentinerea  acestei  stãri  ar  genera  alte  accidente,  ori  ar  periclita  viata  accidentatilor  si  a  altor  persoane  participante  la  procesul  de  muncã.

- Colaboreazã  cu  cabinetul  medical,  pentru  cunoasterea  la  zi  a  situatiei  imbolnãvirilor  profesionale.

- Colaboreazã  cu  reprezentantii  sindicatului,  pentru  realizarea  programelor  privind  imbunãtãtirea  conditiilor  de  muncã  incluse  in  contractul  colectiv.

- Asigurã  pe  cheltuiala  unitãtii,  instruirea,  testarea  si  perfectionarea  profesionalã  a  persoanelor  cu  atributii  in  domeniul  R.M. si  P.S.I.

- Urmãreste  mentinerea  permanentã  in  stare  de  utilizare  a  cãilor  de  evacuare  si  de  acces  de  incendiu  si  interzice  folosirea  in  alte  scopuri  a  mijloacelor  de  protectie  impotriva  incediilor.

- Anuntã  imediat,  conducerea  unitãtii,  despre  existenta  unor  imprejurãri  de  naturã    provoace  incendii,  precum  si  a  accidentelor  de  muncã.

- Controleazã  modul  de  tinere  a  evidentei  intregului  personal  cu  privire  la  participarea,  la  instructajele  periodice  N.T.S.  si  P.S.I.  si  dacã  sunt  corect  intocmite  fisele  de  instructaj.

- Nominalizeazã  personalul  ce  lucreazã  in  mediu  toxic  si   are  dreptul  la  antidot  si  transmite  listele  la  biroul  Administrativ.

- Intocmeste  necesar  de  echipament  de  protectie   si  de  lucru  si  urmãreste  procurarea  acestuia  prin  serviciul  aprovizionare;  controleazã  modul  de  folosire  si  intretinere  al  acestui   echipament.

Art. 50 - SERVICIUL  COMERCIAL  - EXPLOATARE

Este  subordonat  Directorului  Comercial

ATRIBUTIUNI

- Analizeazã   permanent   cererea   de   transport   pe   traseele  R.A.T.P. Ploiesti   existente,  precum  si  aparitia  de  noi  fluxuri  de  cãlãtori.

- In  functie  de  cererea  de  transport,  dotare,  eficientã  economicã,  cronometrãri,  asigurã   intocmirea  graficelor   si  programelor  de  circulatie.

- Asigurã  intocmirea  necesarului  de  mijloace  de  transport  pe  trasee  si intervale  de  timp,  orele  de  intrare  si  iesire  din  grafice.

- Asigurã  informarea   cãlãtorilor,  prin  afisare,  referitor  la  orele   de  circulatie  a autovehiculelor, precum  si  pentru  orice  modificãri  ale  acestora.

- Urmãreste  executarea  curselor,  conform  programului  de  circulatie  existent,  si  asigurã  verificarea  prin  sondaj  a  respectãrii  orelor  de  plecare  in  cursa  de  la  capetele  de  linii.

- Asigurã  cursele  speciale  solicitate  de  clienti  pe  bazã  de  comandã  fermã  aprobatã  si   urmãreste  emiterea  facturii  care  va  fi  achitatã  sau  confirmatã  inainte  de  executarea  transportului.

            - Verificã  eficienta  economicã  a  traseelor  si  face  propuneri  de  reducere  sau  scurtare  a  curselor  cu  flux  redus  de  pasageri.

            - In  cazul  aparitiei  pe  piatã  a  unor  forme  concurente  propune  mãsurile  necesare  pentru  diminuarea  efectului  negativ  asupra  activitãtii  Regiei.

            - Asigurã  adaptarea  programului  de  circulatie  a  autovehiculelor,  in  functie  de  cerintele  populatiei,  unitãti  economice  precum  si  a  organelor  de  control  cu  privire  la  protectia  consumatorului.

            - Asigurã  intocmirea  fisierul  de  trasee  si  completarea  lui  cu  toate  modificãrile  ce  apar  pe  parcurs.

            - Face  propuneri  de  reduceri  sau  suplimentãri  ale  numãrului  de  curse  pe  traseele  existente,  infiintarea  sau  desfiintarea de  trasee  si  statii.

            - Asigurã  efectuarea  mãsurãtorilor  de  trasee,  determinarea  km / cursã,  evidenta  acestora.

- Stabileste  datele  necesare  intocmirii  graficelor  si  programelor  de  circulatie  (cronometrãri,  fotoflux)  astfel  incât  autovehiculele    circule  in  conditii  de  eficientã.

            - Executã  demersurile  necesare  in  vederea  obtinerii,  conform   legii,  pentru  mijloacele  de  transport  apartinând  R.A.T.P.,  a  urmãtoarelor  documente:

            - licente  de  transport  national / international  (de  executie,  de  traseu,  etc.)

            - autorizatie  pentru  circulatie  (in  caz  de interventii)  in  zone  de  restrictii  ale Municipiului  Ploiesti.

            - certificate  ADR  pentru  conducãtori  auto  (col.8)  care  executã  transport  de  mãrfuri  periculoase.

- autorizatii  pentru  transpoarte  agabaritice  efectuate  pentru  Regie  sau  terti;

- Asigurã  organizarea  activitãtii  de  dispecerizare  a  mijloacelor  de  transport  cãlãtori.

In  acest  sens:

- urmãreste   respectarea   planificãrii   autovehiculelor   pe   trasee,   atât   sub   aspect  numeric,  cât  si  a  felului  autovehiculului;

- asigurã  stabilirea  si  urmãrirea  executãrii  combinatiilor  dintre  curse,  care    ducã  la  o  utilizare  cât  mai  rationalã  a  acestora;

-          urmãreste  respectarea  graficelor  si  programelor  de  circulatie.

-          - Organizeazã,   conduce,  instruieste   si  urmãreste   activitatea   dispecerilor  de  traseu.

- Asigurã  informarea  dispeceratelor   asupra  noilor  tarife  prin  afisare,  atât  la  sediul  acestora,  la  tonete  cât  si  in mijloacele  de  transport.

- Urmãreste  ca  la plecarea  in  cursã  autovehiculele    fie  dotate  cu  tablele   indicatoare  de   traseu  in  partea  lateralã.

- Asigurã  organizarea  activitãtii  de  vânzare  a  legitimatiilor  de  cãlãtorie  prin  tonete;

- Urmãreste  amplasarea  de  tonete  in  punctele  de  mare  solicitare  din  partea  cãlãtorilor  in  scopul  cresterii   volumului  de  venituri;

- Analizeazã  permanent  volumul  incasãrilor  pe  fiecare  tonetã,  si  acolo  unde  existenta  tonetei  nu  este  eficientã,  propune  modificare  de  program  sau  chiar  desfintare; 

            - Actualizeazã  permanent  baza  de  date  pe  care  are  obligatia    o  transmitã  compartimentului  Relatii  cu  Publicul,  repectiv:

- lista  rutelor,  statiilor,  tronsonului  comun  pentru  liniile  de  transport  public ;

            - graficele  de circulatie,  pentru  fiecare  traseu ;

            - devieri  de  trasee  (perioadã,  rute  ocolitoare,  statii  provizorii,  statii  desfiintate);

            - tipurile de  documente  necesare  pentru  incheierea  contractelor  de  transport,  de  publicitate  (pe  categorii)  sau  pentru  inchiriei  ocazionale  de  autobuze.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 51 - SERVICIUL  FINANCIAR

Este  subordonat  Directorului  Financiar.

ATRIBUTIUNI

- Asigurã  calcularea  si    virarea:  taxei  pe  valoare  adãugatã  (TVA),  impozitului  pe  profit,   alte  impozite  si  taxe  si  a   obligatiilor  la  buget  asupra  fondului  de  salarii. 

- Asigurã  inregistrarea  sumelor  reprezentând  subventii  pentru  diferentã  de  pret  si  tarif  acordate  anumitor  categorii  de  cãlãtori  conform  legislatiei  in  vigoare.     

- Acordã  vizã  de  Control  Financiar  Preventiv,  in  limita  responsabilitãtilor  cuprinse  in  Decizia  nr. 323,  modificatã  prin  Decizia  nr. 35,  privind  exercitarea  controlului  financiar  preventiv.

- Asigurã  evidenta  surselor  de  finantare  ale  activitãtilor  de  productie  in  conformitate  cu  bugetul  de  venituri  si  cheltuieli  al   Regiei.

- Solicitã  si  negociazã  toate  categoriile  de  credite  aferente  procesului  de  productie  si  urmãreste  folosirea  lor  in  scopul  pentru  care  au  fost  cerute,  precum  si  restituirea  acestora  in  conformitate  cu  graficul  intocmit  cu  banca.

- Asigurã   decontarea  lucrãrilor  si  serviciilor  efectuate  prin  bãnci  si   CEC.

 

- Urmãreste,  asigurã  identificarea  si  controlul  incasãrile  si  plãtile  din  extrasul  de  cont;

- Asigurã   gospodãrirea  judicioasã  a  resurselor  bãnesti  in  vederea  achitãrii   la  termen  a  obligatiilor  Regiei.

- Asigurã  emiterea   ordinelor   in   vederea   efectuãrii   plãtilor.

- Asigurã  incasarea  contravalorii  prestatiilor  de  servicii  la  casieriile  Regiei.

- Asigurã  colectarea  incasãrile  fãcute  pe  teren  si  la  ghisee,  alte  incasãri  pentru  diverse  prestatii  si  servicii,  diverse  plãti.

- Asigurã  intocmirea  lunar,  pentru  avans  si  lichidare,  a  documentelor  privind  drepturile  salariale.

- Asigurã   evidenta  retinerilor  din  salarii.

- Urmãreste  efectuarea  plãtilor  cãtre  Bugetul  Statului,  Bugetul  Local,  Bugetul  Asigurãrilor  Sociale  si  alte  fonduri  speciale;

- Urmãreste  cheltuielile  efective  si  incadrarea  acestora  in  bugetul  aprobat .

- Asigurã  inregistrarea  si  urmãrirea  facturilor  in  vederea  onorãrii  la  platã.

- Asigurã  intocmirea,  zilnic,  a  registrului  de  casã.

- Asigurã  sortarea  si  verificarea  numerarului  incasat  in  vederea  depunerii  la  Bancã.

- Verificã  zilnic  incasãrile  si  plãtile  efectuate  si  stabileste  depunerile  la  Bancã.

- Asigurã  ridicarea  numerarului   de  la  bancã  pentru plata  salariilor  sau  altor  drepturi  ale  salariatilor  Regiei.

- Asigurã  repartizarera  statelor  de   platã  si  numerarul  pe  casieri  plãtitori.

- Asigurã   depunerea   salariilor   neridicate  in  bancã.

            - Asigurã  intocmirea  dãrilor  de  seamã  statistice.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 52 - SERVICIUL  CONTABILITATE

Este  subordonat  Directorului  Financiar.

ATRIBUTIUNI

- Organizeazã  si asigurã efectuarea corectã si la timp a inregistrãrilor contabile in conformitate cu circuitul  documentelor aprobat.

- Controleazã si coordoneazã intreaga activitate  de inregistrare si prelucrare a datelor din documentele primare  in evidentele contabile.

- Participã la organizarea inventarierii periodice a tuturor valorilor patrimoniale, urmãreste definitivarea rezultatelor  inventarierii, urmãreste inregistrarea rezultatului inventarierii in evidente.

- Asigurã  intocmirea  situatiei principalilor indicatori economico - financiari, bilanturile, contul  de  profit  si  pierdere  si  coreleazã  intocmirea  raportului  explicativ  la  acestea.

- Urmãreste indeplinirea sarcinilor pe linie economicã ce reies din Hotãrârea Consiliului de Administratie dupã prezentarea contului de profit si pierdere  si  raportului de  gestiune al  Cosiliului de Administratie.

- Participã si rãspunde de perfectionarea sistemului informational al contabilitãtii.

- Acordã  vizã  de  Control  Financiar  Preventiv,  in  limita  responsabilitãtilor  cuprinse  in  Decizia  nr. 323,  modificatã  prin  Decizia  nr. 35,  privind  exercitarea  controlului  financiar  preventiv.

            - Urmãreste  corecta derulare financiarã a contractelor de leasing,

            - Asigurã  corecta  intocmire  a  decontului  de  subventie  ca  diferentã  de  tarif,  având  in  vedere,  exclusiv  cheltuielile  aferente  transportului  in  comun  de  cãlãtori.

            - Participã  la  organizarea  reevaluãrii  imobilizãrilor  corporale  ale  Regiei  conform legislatiei  in  vigoare.

- Controleazã  operatiunile  patrimoniale  precum  si  exactitatea  datelor  contabile  furnizate  privind: evidenta  si  controlul  gestiunilor  de  materiale  la  depozitele  centrale,  evidenta  cheltuielilor  si  intocmirea  post  calculului  pe  fiecare  activitate  in parte,  evidenta  veniturilor  si  cheltuielilor,  a  clientilor  si  furnizorilor. 

- Stabileste  si  repartizeazã  rezultatele  financiare  ale  Regiei.

- Asigurã  evidenta  contabilã,  sinteticã  si  analiticã  a  mijloacelor  fixe  si  a  altor  imobilizãri  corporale  (terenurile)  si  necorporale  (proiecte  si  programe  pentru  calculator).

 - Asigurã  evidenta  tuturor  modificãrilor  de  patrimoniu,  mijloace  fixe  sau  terenuri.

- Asigurã  evidenta  si  face  calculul  amortizãrii  imobilizãrilor  corporale pe  activitãti  si  destinatii.

- Asigurã  evidenta  mijloacelor  fixe  luate  cu  chirie  evidentiate  in  conturi  in afara  bilantului.

- Verificã  miscarea  fondurilor  fixe,  respectiv  verificã  procesele  verbale  de  punere  in  functiune  a  acestora   si  inregistreazã  in  contabilitate   miscarea  acestora.

- Calculeazã  si  inregistreazã  amortizarea  lunarã  a  mijloacelor  fixe.

- Organizeazã  si  controleazã  verificarea  inventarierii  anuale,  respectiv  punerea  de  acord  a  situatiei  scriptice  din  contabilitate  cu  datele  inscrise  in  listele  de  inventariere  a  mijloacelor  fixe  si  a  imobilizãrii  corporale.

- Contabilizeazã   incasãrile  si  plãtile  pentru  investitii  din  fondurile  de  la  Bugetul  de  Stat  si  Local.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  biroului  in  conformitate  cu  PG - 01.

 

B. STRUCTURA  DE  PRODUCTIE

 

Art. 53 - SECTIA  REPARATII  SI  INTRETINERE  AUTO

Este  subordonatã  Directorului  Tehnic  si  are  in  principal  urmãtoarele

 

ATRIBUTIUNI :

- Asigurã  repararea  si  intretinerea  mijloacelor  de  transport  auto (autobuze  si  autospeciale)  in  care  scop  se  ingrijeste  de:

1. reducerea  imobilizãrilor  mijloacelor  de  transport  la  nivelul  sectiei;

2. stabilirea  necesarului  de  materiale  si  piese  de  schimb  pentru  realizarea  reparatiilor  autovehiculelor.

3. Executã  verificãrile  tehnice  planificate (RT1,  RT2).

- Asigurã  realizarea  reparatiilor  generale  si  capitale  la  mijloacele  de  transport  auto.

- Intocmeste  si  urmãreste  asigurarea  necesarului  de  scule  si  dispozitive  necesare  bunei  desfãsurãri  a  activitãtii  sectiei.

- Asigurã  reconditionarea  si  confectionarea  pieselor  de  schimb  deficitare  urmãrind  reducerea  costurilor.

- Urmãreste  respectarea  normelor  legale  de  PM,  privind  executarea  lucrãrilor  de  reparatii  si  intretinere  a  autovehiculelor.

- Face  propuneri  si  colaboreazã  cu  celelalte  compartimente  specializate  din  cadrul  Regiei,  in  vederea  intocmirii  proiectului  de  mãsuri  privind  pregãtirile  de  iarnã  (necesar  de  piese  de  schimb,  materiale).

- Asigurã  executarea  la  timp  si  de  calitate  a  reparatiilor  de  autovehicule  pentru  terti  si  intocmeste  documentatia  necesarã  facturãrii  prestatiei.

- Efectueazã  impreunã  cu  Sectia  Autobuze  constatãri  tehnice  si  diagnosticãri  pentru  defectiuni  deosebite.

- Efectueazã  conform  Normelor  de  PSI  si  NTS,  instructajului  periodic  si  controlul  locurilor  de  muncã  dispunând  mãsuri  pe  aceastã  directie.

- Ia  mãsurile  necesare  pentru  ca  instalatiile,  utilajele, etc,  din  dotare    fie  exploatate  in  conditii  de  deplinã  sigurantã  conform  Decretului  400/1989.

- Asigurã  repartizarea  pe  formatii  de lucru   a  lucrãrilor  de  reparatii  solicitate  prin  foile  de  comandã,  precum  si  urgentele  ce  trebuie  rezolvate,  actionând  pentru  reducerea  imobilizãrilor.

- Asigurã  gospodãrirea  judicioasã  a  pieselor,  materialelor,  energiei  electrice,  apã,  gaze  (unde  este  cazul),  actionând  in  vederea  reducerii  consumurilor,  fãrã  a  influenta  insã  bunul  mers  al  activitãtii  de  reparatii  si  intretinere  a  mijloacelor  de  transport.

- Rãspunde  de  controlul  permanent  al  calitãtii  lucrãrilor  si  operatiilor  executate  de  muncitorii  din  cadrul  sectiei.  Acolo  unde  constatã  abateri  de  la  calitate,  dispune  remedierea  acestora.

- Asigurã  functionarea  masinilor,  utilajelor  si  instalatiilor  din  cadrul  sectiei,  in  conditii  de  deplinã  sigurantã. 

- Asigurã  respectarea  circuitului  reglementar  al  documentelor  privind  activitatea  de  intretinere  si  reparatii,  respectiv:  foi  de  comandã,  constatãri,  bonuri  de  consum  pentru  piese  si  materiale  etc.

- Asigurã folosirea  integralã  a  timpului  de  lucru  si  cresterea  productivitãtii  muncii,  prin  mentinerea  disciplinei,  a  timpilor  neproductivi  si   a  absentelor  de  la  locul  de  muncã.

            - Actualizeazã  permanent  baza  de  date  pe  care  are  obligatia    o  transmitã  compartimentului  Relatii  cu  Publicul,  repectiv,  tipuri  de  operatii  de  reparatie  efectuate  pentru  terti.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  Sectiei  de  Reparatii  si  Intretinere  auto   in  conformitate  cu  PG - 01.

Sectia  Reparatii  si  Intretinere  Auto  are  in  componentã  urmãtoarele  ateliere  si  formatii  de  lucru:

 

a. Atelier  reparatii  curente,  format  din  4  formatii  de  lucru  ce  efectueazã  reparatii  curente (RC)  aferente  fiecãrei  autocoloane  de  autobuze  de  la  Sectia  Autobuze cu  urmotoarele  atributiuni:

- Organizeazã  si  asigurã  executarea  lucrãrilor  de  intretinere  si  reparatii  curente  a  intregului  parc  de  autovehicule,  la  un  nivel  corespunzãtor  care    conducã  la  reducerea  continuã  a  imobilizãrilor  si  cresterea  gradului  de  sigurantã  in  circulatie.

- Asigurã  aplicarea  unitarã  si  corectã  a  proceselor  tehnologice  reglementare,  la  lucrãrile  de  intretinere,  revizii  tehnice  si  reparatii  curente  ce  se  executã  in  cadrul  formatiilor  de  lucru.

- Stabileste  ordinea  de  executare  a  lucrãrilor  solicitate  prin  foile  de  comandã,  categoriile  de  lucrãri  ce  se  executã  pe  fiecare  echipã,  schimb,  precum  si  urgentele  ce  trebuie  rezolvate,  actionând  pentru  reducerea  imobilizãrilor.

- Modificã  programarea  lucrãrilor  ce  nu  pot  fi  executate  total  sau  partial,  din  lipsa  pieselor,  materialelor  si  subansamblelor  necesare.

- Urmãreste  situatia  imobilizãrilor,  in  baza  evidentelor  din  cadrul  sectiei  si  ia  mãsuri  pentru  reducerea  continuã  a  acestora.

- Asigurã  gospodãrirea  judicioasã  a  pieselor,  materialelor,  energiei  electrice,  apã,  gaze  (unde  este  cazul),  actionând  in  vederea  reducerii  consumurilor,  fãrã  a  influenta  insã  bunul  mers  al  activitãtii  de  reparatii  si  intretinere  a  mijloacelor  de  transport.

- Rãspunde  de  verificarea  si  rezolvarea  operativã  a  sesizãrilor  muncitorilor  din  subordine,  privind  caracteristicile  calitative  ale  pieselor,  materialelor,  materiilor  prime,  precum  si  a  sculelor si  dispozitivelor  folosite  in  procesul  de  muncã.

- Rãspunde  de  controlul  permanent  al  calitãtii  lucrãrilor  si  operatiilor  executate  de  muncitorii  formatiei  de  lucru.  Acolo  unde  constatã  abateri  de  la  calitate,  dispune  remedierea  acestora.

- Asigurã  functionarea  masinilor,  utilajelor  si  instalatiilor  din  cadrul  formatiei,  in  conditii  de  deplinã  sigurantã. 

- Organizeazã  si  urmãreste  instruirea  muncitorilor  privind  folosirea  corectã  si  pãstrarea  utilajelor  si  dispozitivelor  de  lucru.

- Organizeazã  formatia  de  lucru  pe  echipe,  meserii  si  posturi  de  lucru  stabilind  delimitarea  spatiilor,  modul  de  distribuire  a  muncitorilor  si  dotarea  cu  utilajele,  sculele  si  dispozitivele  necesare.

- Colaboreazã  cu  biroul  P.M.  -  P.S.I.  in  vederea  aplicãrii  si  controlului  in  cadrul  formatiei  de  lucru  a  mãsurilor  privind  protectia  muncii,  prevenirea  incendiilor,  reducerea  noxelor  precum  si  curãtenia  la  locurile  de  muncã.  In  acest  sens  asigurã  instruirea,  periodicã, a muncitorilor  din  cadrul  formatiei  si  supravegherea  strictã  in  ceea  ce   priveste  insusirea  acestor  reglementãri.

- Asigurã folosirea  integralã  a  timpului  de  lucru  si  cresterea  productivitãtii  muncii,  prin  mentinerea  disciplinei,  a  timpilor  neproductivi  si   a  absentelor  de  la  locul  de  muncã.

- Sesizeazã  seful  de  sectie  si  face  propuneri  privind  cazurile  de  activitate  necorespunzãtoare,  de  neindeplinire  a  sarcinilor  de  serviciu  sau  de  indisciplinã  din  cadrul  formatiei  de  lucru  pe  care  o  conduce.

b. Formatia  RC  motoare,  vulcanizare, formatia  tinichigerie,  vopsitorie,  RT servodirectie  si  formatia  prelucrãri  prin  aschiere:

- Organizeazã  si  asigurã  executarea  lucrãrilor de  intretinere  si  reparatii  curente  a  intregului  parc  de  autovehicule  la  un  nivel  corespunzãtor  care    conducã  la  reducerea  continuã  a  imobilizãrilor  si  cresterea  gradului  de  sigurantã  in  circulatie.

- Asigurã  aplicarea  unitarã  si  corectã  a  proceselor  tehnologice  reglementare,  la  lucrãrile  de  intretinere,  revizii  tehnice  si  reparatii  curente  ce  se  executã in  cadrul  formatiilor  de  lucru.

            - Stabileste  ordinea  de  executare  a  lucrãrilor  solicitate  prin  foile  de  comandã,  categoriile  de  lucrãri  ce  se  executã  pe  fiecare  echipã,  schimb, precum  si  urgentele  ce  trebuie  rezolvate,  actionând  pentru  reducerea  imobilizãrilor.

            - Modificã  programarea lucrãrilor  ce  nu  pot  fi  executate  total  sau  partial,  din  lipsa  pieselor    materialelor  si  subansamblelor  necesare.

- Urmãreste  situatia   imobilizãrilor,   in  baza  evidentelor  din  cadrul  sectiei  si  la  mãsuri  pentru  reducerea  continuã a  acestora.

- Asigurã  gospodãrirea  judicioasã  a  pieselor,  materialelor,  energiei  electrice, apã, gaze (unde  este  cazul),  actionând  in  vederea  reducerii  consumurilor,  fãrã  a  influenta  insã  bunul  mers  al  activitãtii  de  reparatii  si  intretinere  a  mijloacelor  de  transport .

            - Stabileste  repartizarea  muncitorilor  pe  schimburi  de  lucru  in  functie  de  necesitãti  si  de  prioritãti  ce  trebuie  acordate  anumitor  categorii  de  mijloace  de  transport.

- Colaboreazã  cu  biroul  P.M. -  P.S.I.  in  vederea  aplicãrii  si controlului,   in  cadrul  formatiei  de  lucru ,  a  mãsurilor  privind  protectia  muncii,  prevenirea incendiilor,  reducerea  noxelor  si  curãtenia  la  locurile  de  muncã.  In  acest  sens  asigurã  instruirea  periodicã  a  muncitorilor  din  cadrul  formatiei  si  supravegherea  strictã  in  ceea ce  priveste  insusirea  acestor   reglementãri.

c. Formatia  Activitãti  auxiliare  si  reconditionãri.

Art. 54 - DISPECERIZARE  COMPUTERIZATà A  TRAFICULUI

Este  subordonatã  Directorului  General.

ATRIBUTIUNI

- Controlul  functionãrii  zilnice  al  echipamentului.

-          Asigurarea  integritãtii  bazelor  de  date.

- Salvarea  bazelor  de  date.

- Replicarea  datelor.

- Asigurarea  bunei  functionãri  a  sistemelor  a  echipamentelor  de  radio  comunicatii, aparaturilor  imbarcate  pe  vehicule  si  a  panourilor  de  informare  cãlãtori.

- Depozitarea  si  securizarea  suporturilor  de  stocare  a  datelor.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  Dispecerizãrii  Computerizate  a  Traficului   in  conformitate  cu  PG - 01.

Art. 55 - SECTIA  AUTOBUZE

Este  subordonatã  Directorului  Comercial  si  are  in  principal  urmãtoarele

ATRIBUTIUNI:

- Asigurã  realizarea  transportului  de  cãlãtori  in  conditii  de  calitate,  sigurantã  si  rentabilitate.

- Asigurã  necesarul  de  autobuze  planificate  pe  trasee  si  ore  de  circulatie.

- Asigurã  si  urmãreste  activitatea  de  Protectia  Muncii, Siguranta  Circulatiei,  Prevenirea  si  Stingerea  Incendiilor  (PSI)  la  nivelul  Sectiei  Autobuze.

- Urmãreste  consumurile  de  carburanti  si  lubrifianti  pe  fiecare  autovehicul,  si  ia  mãsuri  in  situatiile  de  depãsire  a  normelor  de  consum.

- Urmãreste  si  programeazã  efectuarea  proceselor   tehnologice  (RT1,  RT2)  conform  legislatiei  in  vigoare.

- Asigurã  remorcarea,  cu  autospecialele  din  dotare,  a  autobuzelor  defecte  din  traseu.

- Urmãreste  asigurarea  stãrii  tehnice  a  parcului  de  autovehicule,  prin  sefii  de  coloanã  si  revizorii  tehnici,  atât  sub  aspectul  sigurantei  in  circulatie  pe  drumurile  publice  cât  si  pentru  o  servire  corespunzãtoare  a  publicului  cãlãtor.

- Prin  sefii  de  garaj,  verificã  prezenta  la  program  a  conducãtorilor  auto,  intrarea  si  iesirea  autovehiculelor  in  si  din  garaj  (sã  nu  fie  accidente,    nu  fi  pãrãsit  traseul  fãrã  aprobarea  dispecerului  de  traseu)  si  nu  admite  iesirea  din garaj  a  autovehiculelor  cu  stare  esteticã  necorespunzãtoare.

- Asigurã  intocmirea  si  emiterea  foilor  de  parcurs,  precum  si  codificarea  acestora,  in  vederea  prelucrãrii  lor  pe  calculator.

- Asigurã  intocmirea  programãrii  lunare  a  conducãtorilor  auto,  precum  si  programarea  zilnicã a  autobuzelor  pe  trasee;  le  aduce  la  cunostintã  celor  direct  interesati.

- Asigurã  intocmirea  zilnicã  a  inscrisurilor  (fluturasi)  ce  cuprind  pozitiile  acelor  compostoarelor,  pentru  fiecare  traseu  si  cursã  din  traseul  respectiv.

- Prin  personalul  desemnat  cu  sarcini  de  serviciu,  intocmeste  Fisa  Activitãtii  Zilnice  a  autovehiculului,  iar  la  sfârsitul  lunii  le  certificã  si  le  transmite  Compartimentelor  interesate.

- Rãspunde  de  gospodãrirea  eficientã  a  bunurilor  incredintate  având  obligatia    sesizeze  orice  operatiuni  ce  contravin  dispozitiilor  legale.

- Ia  mãsurile  necesare  pentru  ca  instalatiile,  utilajele  etc,  din  dotare    fie  exploatate  in  conditii  de  deplinã  sigurantã  conform  Decretului  400 / 1981. 

            - Actualizeazã  permanent  baza  de  date  pe  care  are  obligatia    o  transmitã  compartimentului  Relatii  cu  Publicul,  repectiv, lista  utilajelor / autovehiculelor  transport  marfã  si  persoane  din  cadrul  Coloanei  8 ;

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C.  aplicabile  Sectiei  Autobuze  in  conformitate  cu  PG - 01.

Sectiei  Autobuze este  formatã  din  4  autocoloane  si  un  compartiment  cu  personal  auxiliar - operativ.

 

a. Autocoloanã  cu  urmãtoarle  atributiuni:

- Coordoneazã  si  rãspunde  de  intreaga   activitate  a  conducãtorilor   de  autobuz  si  a  autobuzelor  din  cadrul  coloanei.

- Urmãreste  si  rãspunde   de  asigurarea  unei  stãri  tehnice  si  estetice  corespunzãtoare  a  autobuzelor  din  coloanã  pentru  a  prezenta  sigurantã  in  circulatie  pe  drumurile  publice  cât  si  pentru  o  servire  corespunzãtoare   a   cãlãtorilor  .

- Controleazã  si  urmãreste   permanent   asigurarea  numãrului  de  autobuze  stabilit  prin  graficele   de  circulatie  si  prin  repartizarea   zilnicã  a  acestora  pe  dispecerate,  trasee  si  grafice.

- Colaboreazã  permanent  cu  sectia   Intretinere   si  Reparatii   Auto   pentru  rezolvarea  problemelor  ce  apar  la  efectuarea   proceselor  tehnologice   planificate,  reparatiile   curente  etc. 

- Analizeazã,  decadal  si  cumulat  la  nivelul  lunii , consumul  de  carburanti  si  lubrefianti; ia  mãsuri  pentru  folosirea   judicioasã   si  incadrarea    in  consumurile    normate.

- Confirmã   in  registrul  intocmit    la  nivelul  de  lucru  din  cadrul   Sectiei   Intretinere   si  Reparatii  Auto   toate  consumurile  de  piese  si  materiale  folosite  la  repararea  autobuzului  din  coloanã .

- Urmãreste   ca  toate  anvelopele   montate   pe  autobuze     fie  marcate  cu  insemnul                    “ R.A.T.P.”    iar   acumulatorii   cu  numãr  de  inventar .

- In   cazul  producerii   de  accidente   sau  circulatie   in  care  sunt   implicate  autobuzele  coloanei, informeazã  imediat  conducerea  sectiei  Autobuze  si  participã  la  anchetarea  accidentului  si  intocmirea  documentatiei  de  reparatie, pe  care  le  predã  la  sectia  Reparatii .

- Verificã,  prin  sondaj,  autobuzele  la  iesirea  din  garaj  si  nu  admite  iesirea  in  traseu  a  autobuzelor  cu  defectiuni  tehnice  sau  stare  esteticã  necorespunzãtoare   circulatiei  pe  drumurile   publice.

- Aduce  la  indeplinire  toate  mãsurile  care  se  iau  de  conducerea  Regiei  pe  linie  de  sigurantã  a  circulatiei  si  dovedeste   maximã  exigentã  in  toate  cazurile  de abateri  care  pericliteazã  siguranta  circulatiei.

- Urmãreste  si  verificã  prin  sondaj  la  iesirea  in  traseu  a  autobuzelor,  starea  de  curãtenie  interioarã,  existenta  tablelor  de  traseu,  functionarea  compostoarelor,  functionarea   afisajelor  indicatoare  de  traseu  si  iluminatul  acestora ,  luând  mãsuri   immediate  pentru  remedierea   defectiunilor   constatate.

- Verificã  zilnic,  prin  sondaj  documentele  necesare  efectuãrii  transportului  (copie  licentã  de  transport,  licentã  de  executie  de  executie  in  original,  foaie  de  parcurs  certificat  de  inmatriculare  al  autobuzului,  permisul  de  conducere,  buletinul  /  cartea  de  identitate  si  avizul  psihologic   ale  conducãtorului  de  autobuz), dotarea  autobuzelor  cu  stingãtoare,  truse  sanitare,  triunghi  reflectorizant   si   ciocãnele  de  spart  geamul  si  ia  mãsuri  de  completare  in  caz   de  constatare  a  lipsurilor.

- Verificã  gradul  de  uzurã  al  anvelopelor ,  stabileste  cauzele   de  uzurã  prematurã  a  acestora  si  face  propuneri  de  inlocuire  sau  de  imputare  a  celor  care  nu  au  indeplinit  norma  de  lucru;   urmãreste  permutarea   anvelopelor.

- La  trecerea  soferilor  de  pe  un  autobuz  pe  altul,  indiferent  de  perioadã,  are  obligatia sã  intocmeascã  proces  verbal  de  predare – primire  a  autobuzului.

- Are  obligatia    asigure  al   doilea  rând  de  chei  al  autobuzelor   la  panoul  special  amenajat  in  biroul  revizorului  tehnic.

- In  perioada  sezonului  rece,  verificã  existenta  furtunurilor  si  racordarea  autobuzelor  la  reteaua  de  abur  si  ia  mãsuri  pentru  buna  desfãsurare  a  activitãtii  acestora  .

- Urmãreste  si  asigurã, participarea  conducãtorilor  de  autobuz  la  sedintele   de  PM  si  PSI   a  intregului  personal  din  cadrul  coloanei.

- In  colaborare  cu  dispecerul  coordonator  ia  toate  mãsurile  pentru  a  asigura  numãrul  de  autobuze  necesare  in  traseu  conform  graficelor  de  circulatie.

- Participã   la  sedintele  operative  de  la  nivelul  sectiei,  atât  dimineata  cât  si  dupã  amiazã.

- Anuntã  operativ  impiegatul  care  se  ocupã  cu  planificarea  despre  eventualele   imobilizãri  atât  in  ceea ce  priveste  autobuzele  cât  si  conductorul  de  autobuz  (concedii  medicale,  invoiri).

Art. 56 - SECTIA  TRASPORT  ELECTRIC

Este  subordonatã  :

- Directorului  Tehnic  -  cu  activitatea  de  intretinere  si  reparatii  a  parcului;

- Directorului  Comercial  -  cu  activitatea  de  exploatare  a  mijloacelor  de  transport  (transport  cãlãtori);

ATRIBUTIUNI          

            - Asigurã  realizarea  transportului  de  cãlãtori    cu  tramvaie  si  troleibuze  in  conditii  de  calitate,  sigurantã  si  rentabilitate.

            - Ia  mãsurile  necesare  pentru  a  asigura  numãrul  de  tramvaie  si  troleibuze  conform  programãrii,  pe  trasee  si  ore.

            - Ia  mãsuri  pentru  asigurarea  stãrii  tehnice  corespunzãtoare  a  vehiculelor,  atât  in  ceea  ce  priveste  siguranta  in  circulatie  pe  drumurile  publice,  cât  si  pentru  o  servire  corespunzãtoare  a  publicului  cãlãtor.

            - Colaboreazã  permanent  cu  personalul  din  sectorul  de  intretinere  si  reparatii,  asigurând  operativitate  in  remedierea  defectiunilor  ce  apar,  precum  si  in  efectuarea  proceselor  tehnologice  planificate,  astfel  incât,  imobilizãrile  din  motive  tehnice    nu  perturbe  activitatea  de  transport  cãlãtori.

            - Intocmeste  programe  de  aprovizionare  cu  materiale  si  piese  de  schimb  necesare  intretinerii  si  reparãrii  mijloacelor  de  transport  din  dotarea  sectiei.

            - Asigurã  prin  personalul  de  specialitate  receptia  lucrãrilor  de   intretinere  si  reparatii.

            - Asigurã  folosirea  completã  a  capacitãtilor  de  productie,  utilizarea  cu  randament  maxim  a  utilajelor,  masinilor  si  instalatiilor.

            - In  domeniul  asigurãrii  sigurantei  in  circulatie,  prin  intermediul  maistrilor,  executã  permanent  controlul  calitãtii  lucrãrilor  de  intretinere  si  reparatii  cu  scopul  incadrãrii  in  parametrii  calitativi,  conform  normativelor.

            - In  domeniul  protectiei  muncii  asigurã  instruirea  intregului  personal  in  conformitate  cu  actele  normative  in  vigoare.  Se  preocupã    existe  afisate,  instructiunile  de  securitate  si  protectia  muncii,  la  toate  locurile  de  muncã,  precum  si  a  indicatoarelor  de  avertizare  a  locurilor  periculoase.

- In  perioada  de  iarnã,  asigurã  pornirea  troleibuzelor  dimineata,  curãtirea  cãilor  de  acces,  astfel  incât,  dimineata,  tramvaiele  si  troleibuzele    iasã  la  timp  in  traseu.

- Intocmeste  programarea  lunarã  a  vatmanilor  si  conducãtorilor  de  troleibuz,  precum  si  programarea  zilnicã  a  tramvaielor  si  troleibuzelor  pe  trasee  si  ore.

            - Organizeazã  executarea  serviciului  dupã  un  program  special  in  perioadele  de  maximã  solicitare  si  in  caz  de  calamitate  naturalã,  asigurând  indeplinirea  corectã  si  la  timp  a  sarcinilor  de  serviciu  pe  fiecare  loc  de  muncã.

- Ia  mãsurile  necesare  pentru  ca  instalatiile,  utilajele, etc,  din  dotare    fie  exploatate  in  conditii  de  deplinã  sigurantã  conform  Decretului  400 / 1981.

            - Tine  sub  control  documentele  S.M.C. aplicabile Sectiei  Transport  Electric  in  conformitate  cu  PG - 01.

Sectia  de  transport  electric  are  in  componentã  urmãtoarele   formatii  de  lucru:

 

a. Atelier  Mecanic - pentru  intretinere  si  reparat  tramvaie  si  Cale  Rulare;

- Conduce, organizeazã,  indrumã si  controleazã  activitatea  intregului  personal  din  subordine.

- Stabileste  programul  de  lucru  pentru  tot  personalul  din  subordine  in  conformitate  cu  dispozitiile  legale.

- Ia  mãsuri  necesare  pentru  a  asigura  zilnic  numãrul  necesar  de  tramvaie  si  troleibuze  pe  trasee  si  ore.

- Organizeazã  executarea serviciului  dupã  un  program  special  in  perioadele  de  maximã  solicitare  si  in  caz  de  calamitate  naturalã.

- Asigurã  aducerea  la  cunostintã  a  fiecãrui  salariat  din  subordine  a  sarcinilor  si  atributiilor  ce  le  revin,  verificã  respectarea  acestora.

- Organizeazã  si  urmãreste  activitatea  Atelierului  Mecanic.

- Asigurã  intocmirea  zilnicã  a  situatiei  defectelor  tehnice.  Analizeazã  cauzele  acestora.

- Verificã  prin  sondaj  calitatea  lucrãrilor  de  intretinere  si  reparatii  curente, precum  si  respectarea  proceselor  tehnologice.

- Asigurã  planificarea  zilnicã  a  tramvaielor  si  troleibuzelor  la  reviziile  tehnice.

- Verificã  zilnic  consumurile  de  energie  si  combustibil,  lubrifianti,  piese  si  materiale.

- Organizeazã  procesul  de  instruire  a  personalului  din  subordine  cu  privire  la  functionarea,  exploatarea  si  intretinerea  utilajelor  si  masinilor  in  conditii  de  sigurantã,  cunoasterea si  aplicarea  normelor  de  protectie  a  muncii,  de  prevenire  si  stingerea  incendiilor.

- Colaboreazã  cu  seful  sectiei  la  intocmirea  necesarului  de  aprovizionare  cu  piese  de  schimb  si  materiale.

- Colaboreazã  cu  tehnicienii  si  maistrii  la  rezolvarea  problemelor  tehnice  deosebite  cu  care  se  confruntã  in  activitatea  de  intretinere  si  reparatii.

- Repartizeazã  personalul  din  subordine  pe  schimburi  pentru  a  asigura  desfãsurarea  normalã  a  activitãtii  de exploatare,  intretinere  si  reparatii.

- Stabileste  ordinea  de  executare  a  lucrãrilor  solicitate  prin  foile  de  comandã, categoriile  de  lucrãri  ce  se  executã  pe  fiecare  echipã, schimb,  precum  si  urgentele  ce  trebuie  rezolvate, actionând  pentru  reducerea  imobilizãrilor.

- Asigurã gospodãrirea  judicioasã a  pieselor,  materialelor,  energiei  electrice, apã, gaze     (unde este  cazul),  actionând  in  vederea  reducerii  consumurilor,  fãrã  a  influenta bunul  mers  al  activitãtii  de  reparatii  si  intretinere  a  mijloacelor  de  transport.

- Urmãreste  situatia imobilizãrilor,  in  baza  evidentelor  din  cadrul  sectiei  si  ia  mãsuri  pentru  reducerea  acestora.

- Participã  la  imbunãtãtirea  continuã  a  conditiilor  igienico-sanitare ale  muncii, la  analiza  cauzelor  ce  duc  la  poluarea  mediului  inconjurãtor  si  a  cresterii  noxelor  la  locurile  de  muncã. Actioneazã in  sensul  prevenirii  acestora, precum  si  pentru  preintâmpinarea  accidentelor  si  a  imbolnãvirilor  profesionale.

            - Programeazã  si  executã  lucrãri  de  reparat  si  intretinere  a  cãii  de  rulare  precum  si  reparat  si  intretinere  strãzi  (plombe).

            - Desfãsoarã  activitate  privind  marcajele  rutiere,  semne  circulatie  si  semafoare,  in  care  sens:

            1. Conform  actelor  normative  in  vigoare  aceste  lucrãri  se  aduc  la  cunostintã  Politiei Rutiere  a  Municipiului  Ploiesti.

            2. Se  realizeazã  o  programare  care  se  face  ca  urmare  a  constatãrilor  in  teren  privind  operatiunile  de  reparat,  inlocuit,  montat,  confectionat  marcaje,  semne  de  circulatie  si  reparatii  instalatii  semaforizare.

            3. Urmãreste  si  verificã  permanent  starea  marcajelor  si  semnelor  de  circulatie,  intervenind,  ori  de  câte  ori  este  necesar. 

            4. In  vederea  executãrii  lucrãrilor  la  marcaje  si  semne  de  circulatie  se  va  executa  evaluarea  acestora  si  se  va  intocmi  necesarul  de  materiale  in  vederea  realizãrii  acestora  in  regie   proprie,  sau  pe  bazã  de  comandã  cãtre  un  operator  de  astfel  de  servicii.

            - Activitate  de  taximetrie  in  Municipiul  Ploiesti  in  care  sens:

            1. Elibereazã  autorizatie  de  executie.

2. Autorizatia  de  executie  se  elibereazã  in  conformitate  cu  prevederile  “Normelor  privind  modul  de  organizare  si  efectuare  a  transportului  de  persoane  cu  taximetre,  pe  teritoriul  Municipiului  Ploiesti”,  precum  si  a  Caietului  de  sarcini  aprobate  prin  Hotãrârea  Consiliului  Local.

            - Elibereazã  autorizatii  de  circulatie  in  Municipiul  Ploiesti  pentru  autovehiculele  care  transportã  persoane  si/sau  marfã  cu  sarcina  maximã  admisã  de  peste  0,9 to.

b. Atelier  Electric - pentru  intretinere  si  reparat  partea  electricã  din  constructia  tramvaielor,  statii  redresare,  fir  contact  si  PRAM;

- Organizeazã  si  asigurã  executarea  lucrãrilor  de  intretinere si  reparatii  curente  a  intregului  parc  de  tramvaie, la  un  nivel  corespunzãtor  care    conducã  la  cresterea  continuã  a gradului  de  sigurantã  in  circulatie.

- Asigurã  aplicarea  unitarã  si  corectã  a  proceselor  tehnologice  reglementare, la  lucrãrile  de  intretinere,  revizii  tehnice  si  reparatii  curente  ce  se  executã  in  cadrul  atelierului.

- Asigurã  repartizarea  pe  formatii  de  lucru  a  lucrãrilor  de  reparatii  solicitate  prin  foile  de  comandã, precum  si  urgentele  ce  trebuiesc  rezolvate, actionând  pentru  reducerea  imobilizãrilor.

- Urmãreste  situatia  imobilizãrilor,  in  baza  evidentelor  din  cadrul  sectiei  si  ia  mãsuri  pentru  reducerea  continuã  a  acestora.

- Asigurã gospodãrirea  judicioasã  a  pieselor,  materialelor,  energiei  electrice, apã,  gaze (unde  este  cazul ),  actionând  in  vedere  reducerii  consumurilor,  fãrã  a  influenta  bunul  mers  al  activitãtii  de  reparatii  si  intretinere  a  mijloacelor  de  transport, precum  si  a  statiilor  de  redresare  a  firului  de  contact.

            - Asigurã  continuitatea  alimentãrii  cu  energie  electricã  a  tuturor  instalatiilor  (injectiilor  pozitive  si  negative).

            - In  caz  de  avarii  sau  deranjamente  ia  mãsuri  imediate  de  remediere  a  acestora  si  repunere  sub  tensiune.

            - Executã  zilnic  control  in  incinta  substatiilor  de  redresare,  laboratorul  PRAM,  formatiilor  de lucru  din  cadrul  atelierului.

            - Urmãreste  consumul  de  energie  electricã,  ia  mãsuri  imediate  in  cazul  cind  se  constatã  pierderi  de  energie  in  retea.

- Urmãreste  si  rãspunde  de  modul  de  aplicare  a  instructiunilor  de  utilizare  si  exploatare  a  bateriilor  de  acumulatori.

            - Anuntã  imediat  eventualele  accidente  si participã, alãturi de  organele de  anchetã, la analiza  cauzelor  producerii  acestora.

            - Rãspunde  de  verificarea si  rezolvarea  operativã  a  sesizãrilor  muncitorilor  din  subordine, privind  caracteristicile  calitative ale  pieselor,  materialelor,  materiilor  prime,  precum  si  a  sculelor  si  a  dispozitivelor  folosite  in  procesul  muncii.

            - Rãspunde  de  controlul  permanent  al  calitãtii  lucrãrilor  si  operatiilor  executate  de  muncitorii  din  cadrul atelierului.  Acolo  unde  constatã  abateri  de  la  calitate  dispune  remedierea  acestora .

- Asigurã  fuctionarea  masinilor,  utilajelor  si  instalatiilor  din  cadrul  atelierului, in  conditii  de  deplinã  sigurantã.

- Asigurã  si  urmãreste  instruirea  muncitorilor  privind  folosirea  corectã  si  pãstrarea  utilajelor  si  dispozitivelor  de  lucru.

- Asigurã  evidenta  operativã  a  lucrãrilor  de  revizie  si  reparatii  curente,  acestea  fiind  inregistrate  intr-un  registru  special.

            - Intocmeste  planurile  de  revizie  si  reparatii  pentru  substatiile  de  redresare,  posturile  de  transformare,  fir  contact.

- Avizeazã  probele  de  manevrã  si  fisele  de  verificare  a  stãrii  de  izolatie  a  elementelor  electroizolante  si  a  protectiei  intrerupãtorilor.

- Asigurã  inscriptionarea  corespunzãtoare  a stâlpilor,  separatorilor  si  a  altor  utilaje  din  reteaua  de  contact,  statii  redresare.

- Urmãreste  prin  fise  tehnice   comportarea  in  exploatare,  din  punct  de  vadere  tehnic,  a  diverselor  imbunãtãtiri  aduse  vagoanelor  si  utilajelor.

- Colaboreazã  cu  biroul  PM-PSI  in  vederea  aplicãrii  si  controlului  in  cadrul  atelierului  a  mãsurilor  privind  protectia  muncii, prevenirea  incendiilor,  reducerea  noxelor,  precum  si  curãtenia  la  locul  de  muncã.   In  acest  sens  asigurã  instruirea,  periodicã,  a muncitorilor  din  cadrul  atelierului  si  supravegherea  strictã  in  ceea  ce  priveste  insusirea  acestor  reglementãri.

- Sã  respecte  documentele  Sistemului  de  Management al  Calitãtii,  legile  si  reglementãrile  in  vigoare.

c. Atelier  reparat,  intretinere  troleibuze;

- Organizeazã  si  asigurã  executarea  lucrãrilor  mecanice  de  intretinere  si  reparatii  curente  a  intregului  parc  de  troleibuze, la un  nivel  corespunzãtor  care    conducã  la  reducerea  continuã  a  imobilizãrilor  si  cresterea  gradului  de  siguranta  circulatiei.

- Asigurã  aplicarea  unitarã  si  corectã  a  proceselor  tehnologice, la  lucrãrile  de  intretinere , revizii  tehnice  si  reparatii  curente ce  se  executã  in  cadrul  atelierului.

- Stabileste  ordinea  de  executare  a  lucrãrilor  de  reparatii  solicitate  prin  foile  de  comandã, categoriile  de  lucrãri  ce  se  executã  pe  fiecare  echipã, schimb, precum  si  prioritãtile  ce  trebuiesc  rezolvate, actionind  pentru  reducerea  imobilizãrilor.

-          Intervine  asupra  programãrii  lucrãrilor  ce  nu  pot fi  executate total  sau  partial, din  lipsa  pieselor materialelor  sau  subansamblelor  necesare.

- Urmãreste  situatia  imobilizãrilor, in  baza  evidentelor  din  cadrul  sectiei  si  ia  mãsuri pentru  reducerea  continuã  a  acestora.

- Se  preocupã  permanent  in  ceea ce  priveste  introducerea  si  extinderea  metodelor  moderne  de  productie  si  de  muncã,  precum  si  aplicarea  acestora  la  locul  de  muncã.

- Asigurã  gospodãrirea  judicioasã  a  pieselor,  materialelor,  energiei  electrice, apã, gaze     (unde  este  cazul),   actionând  in  vederea  reducerea  consumurilor, fãrã  a  influenta  bunul  mers  al  activitãtii  de  reparatii  si  intretinere  a  mijloacelor  de  transport.

- Rãspunde  de  verificarea  caracteristicilor  calitative  ale  pieselor, materialelor, materiilor  prime,  precum  si  a  sculelor  folosite  in  procesul  de  muncã.

- Rãspunde  de  controlul  permanent  al  calitãtii  lucrãrilor  si  operatiilor  executate  de  muncitorii  din  cadrul  atelierului. Acolo  unde  constatã  abateri  de  la  calitate  dispune  remedierea  acestora .

- Asigurã  functionarea  masinilor, utilajelor  si  instalatiilor  din  cadrul  atelierului, in  conditii  de  deplinã  sigurantã.

- Organizeazã  si  urmãreste  instruirea  muncitorilor  privind  folosirea  corectã  si  pãstrarea  utilajelor  si  dispozitivelor  de  lucru.

- Tine  evidenta  operativã  a  lucrãrilor  de  revizie  si  reaparatii  curente,  acestea  fiind  inregistrate  intr-un  registru  special .

d. Atelier  exploatare  cu   activitate  de  exploatare  tramvai  si  troleu;

- Asigurã  starea  tehnicã  corespunzãtoare  a  parcului  atât  in  ceea  ce  priveste  siguranta  circulatiei  pe drumurile  publice,  cât  si  pentru  o  servire  corespunzãtoare  a  publicului  cãlãtor.

- Urmãreste  permanent  in  cadrul  coloanelor  programul  de  lucru,  disciplina  personalului,  pãstrarea  integritãtii  mijloacelor  tehnico-materiale  din  dotare  si  ia  mãsuri  in  consecintã.

- Urmãreste  permanent  modul  de  desfãsurare  a  transportului  sub  aspectul  asigurãrii  numãrului  de  mijloace  de transport  pe  ore,  prin  programul  de  lucru.

- Colaboreazã   permanent  cu  atelierele  de  reparatii  pentru  asigurarea  la  timp  si  in  stare  de  circulatie  a  mijloacelor  de  transport  necesare  in  traseu.

- Rãspunde  de  utilizarea  parcului  de  mijloace  de  transport,  efectuarea  proceselor  tehnologice,  de  intretinere  a  lucrãrilor  zilnice .

- In  caz  de  accidente  de  circulatie,  ia  legãtura cu  Biroul  Siguranta  Circulatiei  pentru  informare, participã  la  anchetarea  accidentului  si  intocmeste  Raportul  de  Eveniment.

- Ia  in  primire  mijloacele  de  transport  (la  intrarea  acestora  in  depou) si  prin  intermediul  manevrantilor,  participã  la  revizie  si  dispune  parcarea  acestora  pe  liniile de  garare.

- Verificã  prin  sondaj  mijloacele  de  transport  la  iesirea  din  depou  si  nu  admite  iesirea  in  traseu  a  mijloacelor  de  transport  cu  defectiuni  tehnice  sau  necorespunzãtoare  din  punct  de  vedere  estetic  si  al  curãteniei .

- In  cazul  cãderilor  de  zãpadã,  ia  mãsuri  pentru  curãtirea  cãilor  de  acces,  colaborând  si  cu  celelalte  ateliere  in  vederea  iesirii  in  traseu  a  mijloacelor  de  transport.

- Asigurã  si  rãspunde  in  perioada  de  iarnã  de  pornirea  mijloacelor  de  transport  dimineata.

- Verificã  ca  la  iesirea  in  traseu,  personalul  de  bord    aibã  asupra  sa documentele  necesare  conducerii  mijlocului  de  transport,    nu  fie  intr-o  stare  de  obosealã  evidentã,  sau  sub  influenta  alcoolului.  Intocmeste  informãri  cãtre  conducerea  sectiei  pentru  toate  cazurile  de  neefectuare  a  programului  de  lucru.

- Tine  evidenta  mijloacelor  de  stingere  a  incendiilor,  ia  mãsuri  pentru  schimbarea  incãrcãturii  acestora  la  expirarea  termenului  de  valabilitate .

- Participã  lunar  la  sedintele  de  prelucrare  a  accidentelor  de  circulatie,  organizeazã  si  efectueazã  sedintele  de  Protectia  Muncii  si  PSI,  completeazã  fisele  de  instructaj  ale  personalului  din  subordine  pentru  care  rãspunde  direct .

- Are   imputernicirea    dea  dispozitii  de  scoatere  si  repunere   a  tensiunii  in  retea  in incinta  depoului,  in  orice  situatie  impusã, dupã  verificãrile corespunzãtoare  pentru  evitarea  eventualelor  accidente.

- Intocmeste  precomenzi  de  lucru  pentru  vagoanele  introduse  la  revizie  sau  ateliere  pentru  reparatii.

- In  caz  de  ploi  abundente  si atunci  când apa  acumulatã  in  anumite  zone depãseste     80  mm,  in  conformitate  cu  Instructiunea 01,  va  dispune  oprirea  circulatiei  pânã  la  eliminarea  apei  sau  coborârea  acesteia  sub  cota  maximã.  In  paralel  cu  oprirea  circulatiei,  acolo  unde  sunt  acumulãri  de  apã  va  lua  legãtura  cu  dispecerul Ph. 1 pentru  inlocuirea  mijloacelor  de transport  electrice  cu  autobuze,  apreciind  dupã  caz  durata  inlocuirii.

- Actioneazã  la  semnalele  sonore  ale  sistemelor  de  alarmã  in  conformitate  cu  prevederile  Notei  Interne  nr. 7470  / 4.10.1997.

   respecte  documentele Sistemului  de  Mnagementul  Calitãtii, legile  si  reglementãrile  in  vigoare, dispozitiile  conducerii  Regiei  si  ale  sectiei.

e. Compartiment  cu  personal  operativ  si  auxiliar.   

            Art. 57- STATIA  INSPECTIE  TEHNICÃ

            Este  subordonatã  Diectorului  Tehnic.

            ATRIBUTIUNI

            - Verificã  conditiile  tehnice  ale  autovehiculelor  si  remorcilor  ce  circulã  pe  drumurile  publice  conform  HG   nr. 594/1991  si  cu  modificãrile  si  completãrile  din  HG  nr.  564/1992   si Ordinul  Ministerului  Transporturilor  nr.  353/1998.

            - Verificã  dacã  autovehiculele  si  remorcile  indeplinesc  conditiile  privind  inspectia  tehnicã  in  conformitate  cu  RNTR - 1.

 

CAPITOLUL  VI   

Bugetul  de  Venituri  si  Cheltuieli  si  administrarea  acestuia

Relatii  financiare

         

Art. 58 - Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti  intocmeste  anual  bilantul  contabil  si  contul  de  profit  si  pierderi  dupã  modelele  stabilite  de  Ministerul  Finantelor.

Bilantul  contabil  anual  si  contul  de  profit  si  pierderi  se  supun  spre  aprobare  Consiliului  de  Administratie  al  R.A.T.P. Ploiesti  si  Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploiesti  si  se  publicã  in  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea   a  IV - a,  dupã  caz.

 

Art. 59 - Veniturile  si  cheltuielile  Regiei se  stabilesc  prin  Bugetul  de  Venituri  si  Cheltuieli  pentru  fiecare  exercitiu  financiar  si  se  aprobã  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploiesti.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale R.A.T.P. Ploiesti se asigura diferentiat pe obiecte de activitate din urmatoarele surse:

a)      venituri proprii;

b)      subventii pentru acoperirea diferentei de tarif si alocatii bugetare pentru investitii si pentru activitatile preluate de la Aparatul propriu si institutiile subordonate Consiliului Local.

 

Art. 60 - Din  veniturile  realizate,  Regia  isi  acoperã  toate  cheltuielile  evidentiate  in  costuri,  pentru  constituirea  fondului  de  rezervã  si  a  celorlalte  cheltuieli  prevãzute  de  lege.

Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti  beneficiazã  de  subventii  pentru  diferentã  de  pret  si  tarif  si  subventii  pentru  investitii  care  se  aprobã  prin  legea  bugetului  de  stat  si  bugetului  local.

 

Art. 61 - Pentru  acoperirea  cheltuielilor  curente  in  situatia  in  care  in  cursul  unui  an,  mijloacele  Regiei   nu  sunt  suficiente,  aceasta  poate  contracta  credite   potrivit  legii.

 

Art. 62 - Regia  hotãrãste,  prin  Consiliul  de  Administratie,  cu  privire  la  investitiile  ce  urmeazã  a  fi  realizate,  in  limita  competentelor  ce-i  sunt  acordate,  stabileste  nivelul  surselor  proprii  de  finantare  si  determinã  volumul  creditelor   pentru  obiectivele  de  investitii.

In  cazul  investitiilor  finantate  integral  sau  partial  de  la  bugetul  local,  Regia   are  obligatia  ca  in  executarea  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli    se  incadreze  in  alocatiile  bugetare  aprobate.

Executia  investitiilor  prevãzute  la  alin. 1  se  adjudecã  pe  bazã  de  licitatie  publicã,  potrivit  legii  care  reglementeazã  achizitiile  publice.

Contractarea  de  credite  mai  mari  de  500  milioane  lei,  in  vederea  realizãrii  de  investitii  se  face  cu  aprobarea  prealabilã  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti,  pe  baza  avizului  prealabil  al  Ministerului  Finantelor.

 

Art. 63 - Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti  are  organizat  controlul  financiar  preventiv  si  controlul  financiar  de  gestiune,  potrivit  legii.

 

CAPITOLUL  VII

Relatii  Comerciale

 

Art. 64 - Preturile  de  livrare  la  produsele,  lucrãrile  si  serviciile  executate  de  Regie   se  stabilesc  in  conditiile  legii.

Preturile  si  tarifele  la  bunurile  si  serviciile  de  interes  public  care  fac  obiectul  activitãtii  Regiei,  pentru  care  concurenta  este  exclusã  sau  substantial  restrânsã,  sunt  supuse  controlului  instituit  de  Guvern.

 

Art. 65 - Livrarea  produselor  sau  contractarea  de  lucrãri  se  va  face  pe  bazã  de  contracte, in  care  se  va  mentiona  clauze  asiguratorii  si  penalitãti  pentru  nerespectarea  conditiilor  si  a  termenelor  de  platã.

 

Art. 66 - Contractarea  de  lucrãri  si  servicii  necesare  Regiei  se  va  face  de  regulã,  pe  bazã  de  licitatie.

Pentru  lucrãrile  si  serviciile  cu  valoare  scãzutã,  Consiliul  de  Administratie  poate  aproba  contractarea  lor  pe  bazã  de  analizã  de  oferte.

In  cazul  angajãrii  rãspunderii  contractuale  sau  delictuale  a Regiei, creditorii  pot  cere  executarea  silitã  numai  asupra  bunurilor  din  proprietatea  Regiei.

 

CONTROLUL  GESTIUNII  REGIEI

            Art. 67 - Gestiunea  Regiei  este  verificatã,  potrivit  normelor legale  in  vigoare,  de  un  auditor - expert  contabil.

 

CAPITOLUL  VIII

FINANTAREA  ACTIVITÃTII  PROPRII

 

Art. 68 - Pentru  indeplinirea  obiectului  de  activitate  si  in  conformitate  cu  atributiile  stabilite,  Regia  utilizeazã  sursele  de  finantare  constituite  in  conformitate  cu  legea,  credite   si  alte  surse  financiare.

 

Art. 69 - Exercitiul  financiar,  de  regulã,  incepe  la  1  ianuarie  si  se  incheie  la  31  decembrie  ale  fiecãrui  an,  dacã  legea  nu   dispune  astfel. Primul  exercitiu  financiar  incepe  la  data  constituirii  Regiei.

           

Art. 70 - Consiliul  de  Administratie  al  Regiei  este  numit  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploiesti.

            Directorul  General  este  Presedintele  Consiliului  de  Administratie.

            Personalul  de  executie  este  numit  si  concediat  de  cãtre  Directorul  General.

            Plata  salariilor,  impozitelor  aferente,  a  cotelor  de  asigurari  sociale,  precum  si  alte  obligatii  fatã  de  bugetul  de  stat  se  va  face  potrivit  legii.

Sarcinile  de  serviciu  ale  personalului  Regiei  se  stabilesc  prin  prezentul  Regulament,  prin  Regulamentul  de  Ordine  Interioarã  si  prin  Fisa  postului.

Drepturile  de  salarizare  si  celelalte  drepturi  de  personal  se  stabilesc  prin  Contractul  Colectiv  de  Muncã.

 

AMORTIZAREA  MIJLOACELOR  FIXE

   

Art. 71 - Consiliul  de  Administratie  stabileste,  in  conditiile  legii,  regimul  de  amortizare  a  mijloacelor  fixe.

 

EVIDENTA  CONTABILà SI  BILANTUL  CONTABIL

 

            Art. 72 - Regia  tine  evidenta  contabilã  in  lei  si  intocmeste  anual  bilantul  contabil  si  contul  de  profit si  pierderi,  având  in  vedere  Normele  Metodologice  elaborate  de  Ministerul  Finantelor.

            Un  exemplar  al  bilantului  contabil,  vizat  de  D.G.F.P.S. Prahova,  impreunã  cu  raportul  administratorilor,  raportul  de  audit  si  Hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti  prin  care  se  aprobã  bilantul,  vor  fi  depuse  la  Oficiul  Registrului  Comertului.

 

CALCULUL  SI  REPARTIZAREA  PROFITULUI

 

            Art. 73 - Profitul  Regiei  se  stabileste  pe  baza  bilantului  contabil,  aprobat  de  cãtre  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti. Profitul  impozabil  se  stabileste  conform  legii.

            Profitul  Regiei  rãmas  dupã  plata  impozitului  pe  profit  se  va  repartiza  conform  hotãrârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti  si  a  dispozitiilor  legale  in  vigoare.

            Regia  isi  constituie  fonduri,  in  conditiile  legii.

            Plata  participãrii  salariatilor  la  profit  se  efectueazã  de  cãtre  Regie,  in  conditiile  legii,  dupã  aprobarea  bilantului  contabil  de  cãtre  Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploiesti.

            In  cazul  inregistrãrii  de  pierderi,  Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploiesti  va  analiza  cauzele  si  va  hotãri  in  consecintã.

 

ASOCIEREA

 

            Art. 74 - R.A.T.P. Ploiesti  poate    se  asocieze  cu  alte  persoane  juridice  din  acelasi  sector  de  activitate  sau  din  alte  sectoare,  din  tarã  si  strãinãtate,  pe  bazã  de  contracte  de  asociere  dacã  asocierea  este  destinatã  realizãrii  scopului  de  asociere,   incheiate  in  conditiile  obiectului  sãu  de  activitate  prevãzute  de  lege  si  de  prezentul  regulament.

           

Art. 75 - Contractele  de  asociere  se  aprobã  in  Consiliul  de  Administratie  al  R.A.T.P. Ploiesti,  sub  rezerva  confirmãrii  de  cãtre  Consiliul  Local  Ploiesti.

 

            Art. 76 - Conditiile  de  parteneriat  pe  perioada  asocierii,  precum  si  de  retragere  vor  fi  expres  stipulate  in  contracte,  in  conditiile  legii.

 

MODIFICÃRILE  FORMEI  JURIDICE

 

            Art. 77 - R.A.T.P. Ploiesti  isi  va  putea  schimba  forma  juridicã  prin  hotãrârea  Consiliului  de  Administratie   aprobat  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Ploiesti  in  cadrul  programului  de   reorganizare  sau  restructurare.

            In  cazul  schimbãrii  formei  juridice  a  Regiei  Autonome  de  Transport  Public  Ploiesti,  se  vor  indeplini  formele  legale  de  inregistrare  si  publicitate. 

 

DIZOLVAREA  REGIEI

 

            Art. 78 - Dizolvarea  Regiei  va  avea  loc  in  urmãtoarele  situatii:

(a)

- imposibilitatea  realizãrii  obiectului  de  activitate;

(b)

- hotãrârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiesti;

(c)

- falimentul  Regiei;

(d)

- in  orice  alte  situatii  prevãzute  de  lege.

                        Dizolvarea  Regiei  trebuie    respecte  prevederile  legale  si    fie  inscrisã  la  Registrul  Comertului  si  publicatã  in  Monitorul  Oficial  al  României,  partea  a  IV-a.

 

LICHIDAREA  REGIEI

           

            Art. 79 - Dizolvarea  Regiei  are  ca  efect  deschiderea  procedurii  lichidãrii  judiciare.

            Lichidarea  Regiei  si  repartitia  patrimoniului  se  fac  in  conditiile  si  cu  respectarea  procedurii  prevãzute  de  lege.

 

LITIGII

 

            Art. 80 - Litigiile  de  orice  fel  apãrute  intre  Regie  si  persoane  fizice  sau  juridice,  române  sau  strãine,  sunt  de  competenta  instantelor  judecãtoresti  din  România.

Litigiile  apãrute  din  raporturile  contractuale  dintre  Regie  si  persoane  juridice  române  pot  fi  solutionate  si