Hotărârea nr. 133/2002

Hotãrârea nr. 133 privind instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7

HOTARAREA Nr. 133

privind instrainarea  spatiului cu alta destinatie decat aceea de  locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Primariei municipiului Ploiesti, Directia Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu cu privire la instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7;

avand in vedere Procesul-verbal de adjudecare incheiat in data de 27.06.2002 cu ocazia licitatiei organizate in vederea vanzarii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7;

            avand in vedere prevederile Hotararii nr. 211/05.09.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

            in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului Romaniei nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

                                                           

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7, prevazut in anexa nr. 1 din prezenta hotarare, catre ofertantul declarat castigator la pretul de adjudecare la care se adauga cota legala de 19 % TVA, pret reiesit din Procesul-verbal de adjudecare anexat la prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare-cumparare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta in conditiile si la pretul prevazut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Economica si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu