Hotărârea nr. 132/2002

Hotãrârea nr. 132 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Reabilitarea si modernizarea zonei comerciale din incinta T.A.1” in str. Targovistei nr. 8 Ploiesti

HOTARAREA Nr. 132

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “REABILITAREA SI MODERNIZAREA ZONEI COMERCIALE DIN INCINTA T.A.1”  str. Targovistei nr. 8 Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a d-lui primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “REABILITAREA SI MODERNIZAREA ZONEI COMERCIALE DIN INCINTA T.A.1” in str. Targovistei nr. 8 Ploiesti si la cererea S.C. TRANSPORT AUTO 1 - S.A.;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor  modificata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planului urbanistic de detaliu, anexa 1 la prezenta, REABILITAREA SI MODERNIZAREA ZONEI COMERCIALE DIN INCINTA T.A.1” in str. Targovistei nr. 8 Ploiesti, la cererea S.C. TRANSPORT AUTO 1 - S.A. cu conditia respectarii avizului nr. 48/25.04.2002 al CTUAT, anexa 2 la prezenta.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO9 /0059 eliberat de Ministerul Transporturilor la data 13.07.1663 si are suprafata totala de 39.088 mp din care o suprafata de 2.447 mp este studiata in PUD.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, si Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor duce la indeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu