Hotărârea nr. 130/2002

Hotãrârea nr. 130 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Locuintã S+P+1” in str. Nucilor nr. 50 Ploiesti

HOTARAREA Nr. 130

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

“LOCUINTA S+P+1” in  str. Nucilor nr. 50 Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a d-lui primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “LOCUINTA S+P+1” in str. Nucilor nr. 50 Ploiesti si la cererea d.lui Ion Marin;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor  modificata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu, anexa 1 la prezenta, “LOCUINTA S+P+1” in str. Nucilor nr. 50 Ploiesti, la cererea d.lui Ion Marin cu conditia respectarii avizului nr. 51/25.04.2002 al CTUAT, anexa 2 la prezenta.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarilor conform contractului de vanzare-cumparare nr. 15439/1992, al contractului de donatie din 20.07.1973 si al sentintei civile cu nr. 4798/2001, si are suprafata de 485.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, si Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu