Hotărârea nr. 13/2002

Hotararea nr. 13 privind concesionarea directã a unei suprafete de 64,17 mp. teren, situat in Piata Victoriei, bl. CC. Vest, nr. 4, in vederea extinderii si amenajarii unei constructii cu destinatia Magazin de moda

HOTÃRÂREA Nr. 13

privind concesionarea directã a unei suprafete de 64,17 mp. teren, situat in Piata Victoriei, bl. CC. Vest, nr. 4, in vederea extinderii si amenajarii unei constructii cu destinatia  Magazin de moda

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului consilier Nemes Constantin si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu – Biroul Concesionări, prin care se propune trecerea suprafetei de 64,17 mp. teren, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti si concesionarea directă, in vederea extinderi constructiei existente, la solicitarea domnului Apostolescu Eliodor, proprietarul acesteia, din Piata Victoriei, bl. CC Vest nr. 4;

având in vedere prevederile articolului 10 aliniatul 2, din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al aceseia;

având in vedere prevederile Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;

in baza articolului 12 litera „e” din Legea nr. 50/1991, modificatã si completatã prin Legea nr. 453/2001;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã Ş T E :

 

Art. 1

Aprobã trecerea suprafetei de 64,17 mp. teren, situatã in Piata Victoriei, bloc CC. Vest nr. 4, identificat prin planul de situatie din Anexa 1, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Aproba concesionarea directă, a terenului prevazut la art. 1, pentru extinderea constructiei existente proprietatea domnului Apostolescu Eliodor, in vederea realizării unui Magazin de modă, amplasat in Piata Victoriei, blocul CC. Vest nr. 4.

Art. 3

Concesionarea se va face pe duratã de 10 ani cu drept de prelungire, iar termenul de incepere si durata de executie a lucrărilor, vor fi stabilite prin autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 4

Stabileste redeventa anualã la valoarea de 2.524,02 USD pentru intreaga suprafata de teren. Recuperarea valorii terenului se va realiza in termen de 3 ani. Redeventa se va achita in lei la cursul oficial al USD comunicat de Banca Nationalãa României in ziua efectuării plătii.

Art. 5

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti, sã semneze contractul de concesiune, numai dupa aprobarea in Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a documentatiei de executie, pe baza pretului stabilit la articolul 4.

Art. 6

Directia Gestionare Patrimoniu - Biroul Concesionări, Directia Administratie Publică, Juridic, Contencios si Directia Impozite si Taxe Locale, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotătâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu