Hotărârea nr. 129/2002

Hotãrârea nr. 129 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Extindere depozit central FPI – Vest” in Ploiesti

HOTARAREA Nr. 129

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

“EXTINDERE DEPOZIT CENTRAL FPI - VEST” in Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a d-lui primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu “EXTINDERE DEPOZIT CENTRAL FPI - VEST” in Ploiesti si la cererea S.C. ISPET S.A.;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor  modificata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu, anexa 1 la prezenta,  “EXTINDERE DEPOZIT CENTRAL FPI - VEST” in  Ploiesti, la cererea S.C. ISPET S.A. cu conditia respectarii avizului nr. 14/31.10.2001 al CTUAT, anexa 2 la prezenta.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea S.C. INSPET S.A. si a facut obiectul unui schimb de terenuri cu Consiliul Local al municipiului Ploiesti, conform HCL 56/1996. Suprafata terenului care face obiectul PUD-ului este de 10.000 mp facand parte din totalul de 34.112 mp detinut de S.C. INSPET S.A..

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, si Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu