Hotărârea nr. 127/2002

Hotãrârea nr. 127 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Brutãrie” in B-dul. Petrolului nr. 46 Ploiesti

HOTARAREA Nr. 127

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “BRUTARIE” in B-dul. Petrolului nr. 46 Ploiesti

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a d-lui primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu “BRUTARIE” in Bd. Petrolului nr. 46 Ploiesti si la cererea d-lui Bratu Mihai;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor  modificata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planului urbanistic de detaliu, anexa 1 la prezenta,  “BRUTARIE” in B-dul. Petrolului nr.46 Ploiesti, la cererea d.lui Bratu Mihai cu conditia respectarii avizului nr. 52/25.04.2002 al CTUAT, anexa 2 la prezenta.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1556/2001 si are suprafata de 490.98 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, si Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu