Hotărârea nr. 125/2002

Hotãrârea nr. 125 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Locuintã, spatiu comercial si anexe” str. Oltului nr. 9 B, 11, 13 bis Ploiesti

HOTARAREA Nr. 125

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu  “LOCUINTA, SPATIU COMERCIAL SI ANEXE” str. Oltului nr. 9 B, 11, 13 bis Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a d-lui primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu “LOCUINTA, SPATIU COMERCIAL SI ANEXE” in str. Oltului nr. 9 B, 11, 13 bis Ploiesti si la cererea d.lui Badea Constantin;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor  modificata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu, anexa 1 la prezenta,  “LOCUINTA, SPATIU COMERCIAL SI ANEXE” in str. Oltului nr. 9 B, 11, 13 bis Ploiesti, la cererea d.lui Badea Constantin cu conditia respectarii avizului nr. 57/25.04.2002 al CTUAT, anexa 2 la prezenta.

Din terenul  care face obiectul acestui P.U.D., in suprafata totala de 475.00 mp, o suprafata de 336 mp este proprietatea beneficiarului conform contractelor de vanzare-cumparare nr. 7041/19.04.1994, 9594/10.06.1994 si 3742/23.021995, iar o suprafata de 139 mp a fost expropriata conform Decretului nr. 171/1979, poz 0.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, Directia Gestionarea Patrimoniului si Serviciul Contencios vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu