Hotărârea nr. 124/2002

Hotãrârea nr. 124 privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA  Nr. 124

privind aprobarea Regulamentului  serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Eparu Ion, Stan Ion si Lungulescu Nicu prin care se propune aprobarea Regulamentului de realizare a serviciilor de salubrizare  in municipiul Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public,  din care reiese necesitatea adoptãrii  noului  Regulament  de realizare a serviciilor de salubrizare  in municipiul Ploiesti;

            in baza Legii nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodãrire comunalã, a Ordonantei de Guvern nr. 87/2001 aprobatã prin Legea nr. 139/2002 privind serviciile publice de salubrizare a localitãtilor, a Legii nr. 98/1984 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor si Normele legale de igienã si sãnãtate publicã;

avand in vedere Ordinul Ministrului Sãnãtãtii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienã si a recomandãrilor privind modul de viatã a populatiei, a Legii nr. 137/1995 republicatã in 2000 privind protectia mediului, a Ordonantei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãtilor urbane si rurale si  a Ordonantei de Guvern nr. 2/2001 aprobatã si modificatã prin Legea nr. 180/2002 privind regimul juridic al contraventiilor;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiesti, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Prevederile prezentului Regulament intrã in vigoare incepand cu data aducerii la cunostinta publica.

Art. 3

Incepând cu data de 1.07.2002 isi inceteazã aplicabilitatea   prevederile Hotãrârii  Consiliului Local nr. 52/2000privind gestionarea integrata a deseurilor, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 152/2001.

Art. 4

Primarul municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate din cadrul Primãriei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

                         Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

REGULAMENTUL  

 Serviciului public de  salubrizare in   Municipilui Ploiesti

 

CAPITOLUL  I

DISPOZITII  GENERALE

 

Art. 1. Prezentul  regulament  stabileste  conditiile si modalitãtile in care    se  desfãsoarã  activitatea  de salubrizare  in  municipiul Ploiesiti,  in  conformitate  cu   prevederile cuprinse in  Legea  serviciilor  publice  de  gospodãrie  comunalã  nr. 326/2001, precum  si  in  Ordonanta  nr. 87/2001  privind  serviciile  publice  de  salubrizare  a  localitãtilor , aprobatã prin Legea nr.139 /2002. 

            Art. 2. Serviciul  Public  de salubrizare  a municipilui Ploiesti  se  desfãsoarã  sub  autoritatea  administratiei  publice locale  care  controleazã  gestionarea  serviciului  de  salubritate si urmãreste  realizarea  strategiilor  in  domeniul  serviciilor  de  salubrizare  pe  plan local .

Art. 3.  Semnificatia termenilor  specifici utilizati este prevãzutã in anexa nr.1

Art. 4 . Sistemul  de  salubrizare  al  municipiului Ploiesti  avut  in  vedere  la stabilirea  strategiei  locale  cuprinde  urmãtoarele  faze :

a)      modernizarea si imbunãtãtirea  sistemului  de  precolectare , colectare  si transport  a deseurilor  menajere,  stradale   si industriale ;

b)      sistemul  de  depozitare ,tratare si neutralizare  a  deseurilor ;

c)      selectarea  deseurilor  la  precolectarea  si    in  cadrul  depozitãrii  finale ;

d)      alorificarea  deseurilor  si  ambalajelor  ;

e)      mentinerea  curãteniei  stradale  si  a  domeniului  public;

 

CAPITOLUL  II

OBIECTUL  REGULAMENTULUI

 

            Art. 5. In  cadrul  serviciilor de  salubrizare  se organizeazã  in  municipiul Ploiesti   urmãtoarele  activitãti  :

1. Eliminarea  deseurilor

1.1. Precolectare

1.2. Colectare

1.3. Transport

1.4. Depozitare

1.5. Tratamente  speciale

2. Salubrizarea  cãilor  publice  si  a zonelor verzi aferente acestora

3. Indepãrtarea si transportul zãpezii  si  a  ghetii de pe cãile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de  polei sau inghet

4. Deratizarea  si  dezinsectia

 

Art. 6. Deseurile  care  fac  obiectul  prezentului  regulament  sunt  deseuri  urbane  si  anume deseuri  asimilabile  cu  cele  menajere ,  deseurile menajere  si  deseurile  stradale, deseuri provenite  din  constructii ( betoane,caramizi,molozuri din  demolari cu  diametrul  mai  mare  de 50 cm)

            Deseurile  periculoase ,  vor  fi  gestionate  de producãtor , care  va  prezenta  autoritãtii  publice  locale  strategia de  eliminare  a  acestora,  aprobatã  de inspectoratul  de  protectia  mediului  si  directia   sanitarã  veterinarã.

 

CAPITOLUL  III

INDEPLINIREA  SERVICIULUI  DE  SALUBRIZARE

 

            Art. 7. Indeplinirea  serviciului  de  salubrizare  se face  de  cãtre    agenti  economici  specializati  care  opereazã ca furnizori/prestatori  de servicii  in domeniul  salubritãtii.

            Operatorii  de  servicii  publice  in  domeniul  salubrizãrii  municipiului Ploiesti  trebuie    facã  dovada  dotãrii  tehnice  materiale, a capacitãtii  manageriale  corespunzãtoare  serviciului  pe care  il  indeplinesc  si    fie  atestati  de  cãtre  Autoritatea  Nationalã  de Reglementare  in  domeniul  Serviciilor  de Gospodãrie  Comunalã.

            Art. 8. Primãria municipiului Ploiesti    intocmeste  planul  de  salubrizare  al localitãtii ,care va cuprinde:

a) modalitatea  de  colectare,  neutralizare  si  valorificare  a  deseurilor ;

b) graficele de colectare  pentru  fiecare  tip  de  deseuri  ( menajere,  stradale,  valorificabile,  animaliere ,etc.);

c) programul  si  traseele  de  ridicare  a  deseurilor  in vederea  transportãrii  la depozit ;

d) conditiile  de  securitate  si  igienã specifice  municipiului Ploiesti;

e) amplasarea  platformelor   de  depozitare  intermediarã  si  obligatiile  prestatorului  cu privire la  intretinerea  acestora ;

f)  modalitatea  si  graficul  de  ridicare  a  obiectelor  gospodãresti,  mobilã  si  obiecte  de uz casnic  abandonate  de  populatie ;

g) modul  si  graficul  de realizare  a  curãteniei  stradale ;

h) programul pentru  deszãpezire  si modul  de  indepãrtare  a  ghetii  si  poleiului  pentru  asigurarea  circulatiei  normale  in municipiul Ploiesti ;

i)   amplasarea  depozitelor de deseuri  si tehnologia  de depozitare a  deseurilor ;

j)   selectarea  deseurilor  in vederea  valorificãrii  lor  .

 

CAPITOLUL  III 1

PRECOLECTAREA  DESEURILOR

 

A. Precolectarea  deseurilor  menajere 

           

Art.9.  Agentii economici si persoanele fizice organizeazã activitatea de  precolectare  potrivit  specificului   locului  de  producere  a  deseurilor,  in  conditii  salubre,  in  spatii  special  amenajate  si  prin  sistemele stabilite Primaria  municipiului Ploiesti.

            Precolectarea deseurilor  menejere  se  poate  face numai  in  recipiente  inchise  cu  capac  ( pubele sau containere) amplasate  pe platformele    de  depozitare .

            Art. 10. La punctele de precolectare de vor prevedea spatii de  colectare avind  o  capacitate  de  depozitare  de  maximum  3  zile  si  având  posibilitatea de  acces usor  al  autovehiculelor  speciale  pentru  colectare ;

            Intretinerea  in  stare  salubrã  a acestor  spatii,    dezinsectia  si dezinfectia  lor , revine  operatorului serviciului de  salubrizare ;

            La locuintele  individuale  precolectarea  se va  face  in  recipienti  prevãzuti cu  capac,  saci  de  plastic  sau  alte  sisteme  care  prezintã  un  grad  de  sigurantã  ridicat  din  punct  de vedere  sanitar si al  protectiei  mediului , agreate de Primaria municipiului Ploiesti si opertorii serviciilor de salubrizare

            Pentru  grupuri  de locuinte  sau  blocuri  care  nu  sunt  prevãzute  cu tuburi  verticale  de  evacuare  a  deseurilor  se  prevãd  spatii  exterioare  de  precolectare  realizate  astfel  incât    permitã  amplasarea  unui  numãr  suficient  de  recipienti  sau  containere,  pentru  a  asigura  o  capaciatate  de  3  zile  .  Aceste  spatii  vor  fi acoperite  si  mascate  prin  plantatii  de  arbori  si  arbusti  si  vor  fi amplasate  la  o  distantã  maximã  de  10 m  de  cãile  de  acces  a  autovehiculelor.

            Plaformele  spatiilor  de  depozitare  vor  fi  obligatoriu  betonate  sau  asfaltate .

            La  blocurile  de  locuinte  la  care  evacuarea  se  face  cu  tuburi  verticale, spatiile  de  precolectare  vor  fi  amenajate  in  incãperi  speciale , prevãzute  cu  ventilatie,  bine  igienizate,  dezinfectate, deratizate, de catre persoanele fizice sau juridice in  folosinta carora se afla aceste spatii. Capacitatea  de  depozitare  trebuie    fie  de  asemenea  corespunzãtoare  unei durate  de  depozitare  de  3  zile.

        Producatorii  de  deseuri in functie de cantitatea de deseuri produse , vor fi dotati de  catre operator cu  urmatoarele tipuri de  recipienti  de  precolectare:

·        EUROPUBELE  de  240   litri ;

·        EUROPUBELE  de 120  litri ;

·        EUROCONTAINARE  de 1,1 m3 ;

·        EUROCONTAINARE  de 0,7 m3 ;

·        RECIPIENTI  speciali pentru precolectare selectivã;

·        ALTE tipuri de modele conforme Normelor europene, agreate de Primãria municipiului Ploiesti.

 

CAPITOLUL  III 2

COLECTAREA  DESEURILOR  MENAJERE

 

            Art. 11. Primaria municipilui Ploiesti stabileste programul de colectare si aprobã graficele  propuse de operatori.

            Colectarea  si  transportul  deseurilor  menajere  se  va efectua ori de cite ori este nevoie, fara a se  depasi termenele maxime dupã  cum  urmeazã :

a) - in  anotimpul  cald ( 1 aprilie - 1 octombrie )

                 - zilnic,  din  zonele  centrale ,  aglomerate  si  de la  unitãtile  mari ( cantine,  restaurante, piete, unitati sanitare cu paturi, gradinite , crese) ;

                 - la  cel  mult  2  zile  in  celelalte  zone ;

b) - in  anotimpul  rece  ( 1  octombrie - 1  aprilie )

                            - la  cel  mult  3  zile din toate zonele;

       Programele  de prestatie, propuse de operatori,  vor fi intocmite in detaliu cuprinzind  cartierul, strada, ziua de  lucru, schimbul,utilajul  deservent.

   Orice  modificare  majora in  program  va fi  adusa la cunostinta Primãriei , pentru obtinerea vizei, cu  cel  putin  24 de ore  inaintea aplicarii ei.

            Art.  12.  Colectarea  reziduurilor menajere,  stradale  si  ale  celor asimilate acestora  in vederea  transportului  spre  locul  de  depozitare se face ermetic prin autogunoiere compactoare

             Se pot utiliza si alte  sisteme  care  indeplinesc  conditiile  impuse  de  normele igienico-sanitare  si  de protectia  mediului  pentru colectare, cu aprobarea prealabila a Primariei municipiului Ploiesti.

            Vehiculele vor fi incãrcate astfel incât sã nu existe posibilitatea imprãstierii deseurilor pe cãile publice. Fiecãrui vehicul I se va afecta personal sufficient pentru a asigura executarea operatiunilor in conditii de sigurantã si eficientã maximã. Incãrcarea deseurilor menajere in vehiculele care le transportã se face direct din recipienti. Este interzis a se rãsturna recipientii in curti , pe stradã ,trotuare sau spatii verzi.

 Recipientii  vor  fi  reasezati  dupã  golire  in  pozitie  normalã  pe  locul  de  unde  au  fost  ridicati.  Toate  operatiunile  vor  fi  executate  astfel  incât    se  evite  producerea  zgomotului.

In  cazul  degradãrii  unor  recipienti  ,  personalul  care  executã  incãrcarea  are  obligatia    incarce  deseurile  imprãstiate rezultate, in  autovehicul  astfel  incât  locul    rãmânã  curat.

Personalul  serviciului  va fi  instruit, dotat cu echipament de protectie inscriptionat  cu  sigla  operatorului, ecuson  cu numele  salariatului  pentru  o usoarã  identificare  in caz de recalmatii.

 

CAPITOLUL  III. 3

TRANSPORTUL  DESEURILOR  MENAJERE

 

Art. 13.  Autovehiculele speciale cu  care  se  executã  transportul  deseurilor  menajere  vor  fi  adaptate astfel incit sa fie compatibile cu tipul recipientilor de colectare , prevazute  cu dispozitive de  golire a  acestora;

Art.  14.  Starea  tehnicã  a  autovehiculelor  trebuie    fie  corespunzãtoare,       nu  prezinte  scurgeri  de  lubrifianti  sau  carburanti  , sã  prezinte  o  perfectã  etanseitate  a  benelor  de  incãrcare, asigurind evitarea pierderilor  de  deseuri in timpul transportului;

Art.  15. Autovehiculele   care  transportã  deseuri  menajere vor avea un aspect ingrijit ,  vor fi  spãlate  si dezinfextate cel putin  de  2  ori  pe  sãptãmânã   cu  materiale avizate,sau conform dispozitiilor Inspectoratului Judetean de Sanatate Publica, in  cazuri de  epidemii sau  calamitãti .

Se  interzice  utilizarea  vehiculelor  cu  care  se  transportã  deseuri  menajere  in  alte  scopuri;

CAPITOLUL  III.  4

SALUBRIZAREA  CÃILOR  PUBLICE

 

A.  Precolectarea  deseurilor  stradale

 

Art.  16.  Precolectarea  deseurilor  stradale  se  executã conform planului de salubrizare aprobat de Primãria municipiului Ploiesti .

Punctele  de  colectare a deseurilor stradale vor fi amplasate in spatii din zone mai putin aglomerate, la distanta de minim 10 m de cladirile de  locuit si vor fi protejate cu plantatii.

 Depozitarea  temporarã  a  deseurilor  stradale  in  punctele  de  precolectare  se  va  face  in  containere , recipienti  cu  capac  sau saci de plastic .

 Evacuarea  deseurilor  din  punctele  de  precolectare  se  va  face  in  termen  de  maxim  24  de  ore  de  la  depozitare.

Art.  17.  Operatiunile  de salubrizare   a  cãilor  publice  si  a  zonelor  verzi  aferente  acestora  trebuie    cuprind:

-         mãturatul mecanic sau manual al carosabilului si trotuarelor ;

-         amplasarea, golirea si intretinerea cosurilor pentru hârtii ;

-         curãtatul  rigolelor  si  degajarea  gurilor  de  scurgere  a  apelor  meteorice ;

-         spãlatul    si  stropitul  mecanizat;

-         curãtirea zonelor verzi adiacente cãilor publice.

 

B.  Intretinerea  cãilor  de  comunicatie  pe  timp  de  iarnã

 

Art.  18.  In  vederea  executãrii  operatiunilor  de  deszãpezire,  Primaria municipiului Ploiesti va  stabili  locurile  in  care  se  vor  depozita  zãpada  si  gheata  indepãrtate  de  pe  cãile  publice.

Deszapezirea constã  in efectuarea unor  lucrari  specifice  de indepartare a  zapezii, ghetii si  combatere a poleiului in scopul  asigurarii  circulatiei  autovehiculelor  si  persoanelor  in  conditii  de  sigurata.

Art. 19.  Operatiunile  de  deszãpezire,  indepãrtarea  zãpezii  si  ghetii  se  desfãsoarã  conform  planului de  deszapezire, intocmit de Primaria municiliului Ploiesti, pina  la  data  de 1.10 a fiecãrui an .

Planul de  deszapezire va  cuprinde  o lista  a strazilor ce  vor fi  deszapezite, operatiunile  ce  urmeza  a fi  aplicate in  functie  de  prognoza  meteo, utilajele  si  fortele umane implicate , consumurile de materiale antiderapane.

Operatorul  va  lua toate masurile  pentru  a  putea intra in  actiune in  cel  mult 1 ora de  la  anuntul Comandamentului de  Deszapezire.

CAPITOLUL  III. 5

INDEPÃRTAREA  DESEURILOR  IN  CONSTRUCTIE,  PERICULOASE   SI  VOLUMINOASE,  ALTELE  DECÂT  CELE  MENAJERE  SI  STRADALE

 

Art. 20.  Deseurile  din  constructii (exclusiv cele nominalizate la art 6) si  cele  periculoase  care  necesitã o  gestionare  specializatã, pentru  preintâmpinarea  actiunii  agresive  asupra  oamenilor  si  mediului , vor  fi  colectate, transportate , neutralizate si depozitate  prin  grija  producãtorului  pe  baza  tehnologiilor  speciale  aprobate  de  autoritãtile abilitate potrivit legii.

Art. 21.  Transportul  deseurilor  neutralizate  prin  tehnologiile  speciale  se  face  de  cãtre  producãtorul  deseurilor  in  conditiile  impuse  de  protectia  mediului  la  locurile  puse  la  dispozitie  de  autoritatea  administratiei  publice  locale.

Art. 22.  Depozitarea  deseurilor  neutralizate  se  face  cu  respectarea  conditiilor  impuse  de  tehnologia  de  depozitare  pe  baza  cãreia  functioneazã  depozitul.

Art. 23.  Deseurile  voluminoase nepericuloase provenite  de  la  populatie, persoane  fizice si asociatii de proprietari  -  mobilã,  obiecte  casnice,  deseuri  textile  s.a.  -  vor  fi  colectate  periodic  de  cãtre  operatori,  conform  unui  program  intocmit  de  Primaria minicipilui Ploiesti  si  comunicat  populatiei.

Preluarea deseurilor se  face la  cererea beneficiarului, de  catre operatorul serviciului de  salubrizare.

CAPITOLUL  III. 6

ACTIVITÃTI  SPECIALE  DE  SALUBRIZARE  A  ORASELOR

Art.  24.  Persoanele  fizice  si  juridice  care  au  in  intretinere  animale  si  pãsãri  sunt  obligate    foloseasca locuri  special amenajate pentru cresterea acestora ,   care    respecte  normele  sanitar  veterinare  si  al  cãror  amplasament    fie  aprobat  de  Inspectoratul de  Protectia  Mediului  si   Directia Sanitar  Veterinarã.

Art . 25. Amenajarea si intretinerea locurilor de precolectare a deseurilor care rezultã din cresterea animalelor si pãsãrilor se face prin grija crescãtorilor de animale.

Art. 26. Tansportul  si  depozitarea deseurilor specifice, fac obiectul unui contract incheiat  cu  operatorul de servicii de  salubritate.

Art. 27.  Detinerea  si  cresterea  animalelor  si  pãsãrilor  de  apartament  se  va  putea  face  numai  cu  aprobarea  asociatiei  de  proprietari sau  locatari din  imobil .

Animalele  de  apartament  vor  fi  vaccinate  si  vor  avea  atestatã  starea  de  sãnãtate  in  carnete  de  sãnãtate  eliberate  de  unitãtile  sanitare  veterinare.

Art.  28.  Activitãtile  speciale  de  salubrizare,  ecarisare,  dezinfectie,  dezinsectie,  fac  obiectul  unui  plan  de  actiune comun intocmit de Primaria municipiului Ploiesti  in  colaborare  cu  directiile de sãnãtate publicã si   sanitar  veterinare si asociatiile  de proprietari/locatari.

Efectuarea  acestor  activitãti, pe domeniul public, se  face  de  cãtre  operatori  specializati  aflati  in  contract  cu  autoritatea  administratiei  publice  locale, sau agrementati  de aceasta pentru asociatiile  de proprietari/locatari.

CAPITOLUL  III. 7

DEPOZITAREA  DESEURILOR  URBANE

 

Art.  29. Depozitarea deseurilor urbane din municipiul Ploiesti se face, conform Hotãrârii Consiliului Judetean Prahova nr.55/2001 in rampa ecologicã  Boldesti Scãieni, conform “Programului de management al deseurilor  menajere  pentru judetul Prahova.

Art.  30.Celelalte tipuri de deseuri se vor depozita in locurile stabilite prin planul judetean, aprobat de Consiliulul Judetean Prahova , Inspectoratul de Protectia Mediului si Directia Sanitar Veterinara;

         Art.  31.   Se interzice depozitarea deseurilor in  alte locuri decât cele stabilite de autoritarile mentionate la  art.30 ;

         Art.  32.  Primaria municipiului Ploiesti va urmari dezafectarea depozitelor  create  prin  depozitare  necontrolatã  pe  terenuri  neamenajate si va asigura salubrizarea acestora;

Art.  33.  La  rampa ecologica Boldesti Scaieni  vor  fi  acceptate  numai  deseurile  menajere  si  stradale  aduse  in  mijloace  de  transport  autorizate.  

Vehiculele  incarcate cu destinatia rampa ecologica Boldesti Scaieni, se vor deplasa  pe cel  mai  scurt traseu admis, fara stationari intermediare.

Este interzisa depozitarea in rampa ecologica Boldesti Scaieni a  urmatoarelor  tipuiri  de  deseuri:

-         materiale explosive;

-         substante toxice;

-         materiale radioactive;

-         cadavre de animale;

-         alte deseuri interzise  prin legislatia in vigoare corespunzatoare Normelor Comunitatii Europene;

 

CAPITOLUL  III. 8

SORTAREA  SI  RECUPERAREA  MATERIALELOR  REFOLOSIBILE

 

Art.  34.   Primãria municipiului Ploiesti stabileste strategia de recuperare a materialelor refolosibile, modul de sortare si colectare al acestora. Colectarea separatã a materialelor refolosibile va fi inscrisã in caietele de sarcini ale operatorilor de servicii publice de salubrizare.

Art.  35.  Materialele refolosibile vor fi recuperate atât prin sortare la  precolectare cât  si prin organizarea acestei activitãti la depozitele de deseuri urbane.

Art. 36. Agentii economici beneficiari de materiale recuperate stabilesc modul de colectare si asigura transportul la depozitul propriu de stocare a acestor materiale. Depozitele de stocare a materialelor recuperate  trebuie    indeplineascã  conditiile  impuse  de  protectia  mediului  si  de pãstrarea sãnãtãtii oamenilor.

 

CAPITOLUL  IV

OBLIGATIILE  PRODUCÃTORILOR  DE  DESEURI,  A  OPERATORILOR  DE  SERVICII  SI  ALE  ADMINISTRATIEI  PUBLICE  LOCALE

 

Obligatiile  producãtorilor  de  deseuri

 

Art.  37.  Producãtorii de deseuri, persoane  fizice  sau  juridice  sunt  obligati    incheie  contracte  pentru  prestarea  serviciului  de  colectare,  cu  unul din operatorii  desemnat de  Primaria Municipiului Ploiesti, care  au castigat licitatia.

Art.  38.  In conformitate cu sistemul de colectare stabilit, producatorii de deseuri sunt obligati sã execute  operatia  de  precolectare  a  deseurilor  menajere  in recipienti agrementati de Primãria municipiului Ploiesti conform art.10.  Depunerea deseurilor in recipientii de precolectare se face in saci menajeri inchisi (legati la gurã).

Art.  39.  Producãtorii  de  deseuri  au  obligatia    mentinã  in  stare  de  curãtenie  spatiile  in  care  se  face   precolectarea secundarã a  gunoiul  menajer  in  vederea  colectãrii.

Art.  40.  La  executia  operatiei  de  precolectare,  producãtorul  este  obligat    opereze  in  conditii  de  maximã  sigurantã  din  punct  de  vedere  al  sãnãtãtii  oamenilor  si  protectiei  mediului.

Art.  41.  Este interzisã aruncarea  sau  depozitarea  pe  strãzi,  in  parcuri,  pe  terenuri  virane,  in  cosurile  pentru  hârtii  amplasate  pe  domeniul  public  sau  in  locuri  publice,  a  deseurilor menajere  sau  a  altor  reziduuri  si  obiecte  de  uz  casnic.

Art.  42.  Este interzisã depozitarea in recipientele prevãzute  pentru  deseuri menajere, a substantelor  periculoase  care  provin  din  procese  tehnologice  si  fac  obiectul  unor  tratamente  speciale.

Art.  43.  In  locurile  unde  au  fost  create  posibilitãti  de  precolectare  separatã  a  deseurilor  recuperabile,  producãtorii  de  deseuri,  persoane  fizice  sau  juridice,  au  obligatia    execute  preselectia  deseurilor  si    le  depoziteze  in  recipientele  special  destinate  fiecãrui  tip  de  deseuri  .

Art.  44.  Persoanele fizice  si  juridice  au  obligatia    asigure  curãtenia  in  incintele  proprii  precum  si  a  zonelor  cuprinse  intre  imobil  -  respectiv  limita  proprietãtii  si  calea  publicã. Zonele verzi cuprinse intre limita proprietãtii  si  calea  publicã,  dacã  sunt  in  proprietatea  publicã,  vor  fi  salubrizate  si  intretinute  prin  grija  Primariei municipilui Ploiesti;

Art.  45.  Persoanele fizice si juridice  care  au  in  folosintã  spatii  din  domeniul  public  cu  destinatia  de  parcare,  sunt  obligate    mentinã  curãtenia  acestor  spatii.  Pe  locurile  de  parcare  este  interzisã  efectuarea  de  reparatii  care  pot  produce  scurgerea  uleiurilor  sau  carburantilor.  De asemenea, este  interzisã  spãlarea  autovehiculelor  cu  apã  curentã  sau  detergenti.

Art.  46.  Persoanele fizice si  juridice au obligatia  degajãrii  cãilor  de  acces,  indepãrtãrii  zãpezii,  ghetii  si  poleiului  de  pe portiunea de trotuar din dreptul locuintelor sau sediilor acestora.

Art.  47. Este interzisã aruncarea de cãtre pietoni sau din autovehicule a ambalajelor sau deseurilor de orice naturã, pe cãile publice sau zonele verzi.

Art.  48.  Lipirea  afiselor  si  anunturilor  nu  poate  fi  fãcutã  decât  in  locurile  special  destinate si cu aprobarea prealabilã a Primãriei municipiului Ploiesti.

 

Obligatiile  operatorului  de  servicii

 

Art.  49.  Operatorul de servicii de  salubritate  care  executã  operatii  de  colectare  , transport si depozitare  de  deseuri  menajere, industriale, voluminoase , provenite din constructii, deseurilor de la  animale  si pasari  au obligatia sa detinã:

-         autorizatia de  functionare, potrivit legii

-         atestarea  ANRSGC

-         autorizatia  eliberatã de Primaria Municipiului Ploiesti

-         licenta de transport  urban de deseuri eliberatã de A.R.R.

-         autorizatie  eliberata de autoritatea teritoriala de protectie a  mediului

 Art.  50.  Operatorul de servicii de  salubritate care executa operatii de colectare si transport este obligat sa ridice deseurile in conformitate cu graficele intocmite de Primaria municipilui Ploiesti.

 Art .51. Operatorul  de  servicii  publice   rãspunde  de  daunele  produse prin manevrarea necorespunzatoare a  recipientilor  de  colectare si are obligatia de a  intretine platformele de depozitare pe care se executa precolectarea deseurilor.

Dupa colectarea deseurilor ,operatorul are obligatia de a  strânge deseurile raspindite in timpul incarcarii si a repune recipientii de precolectare la locul lor fara a  le produce deteriorari

 Art.  52.  Operatorul  de  servicii  de  salubritate  va  organiza  periodic,  in  conformitate  cu  graficele  stabilite  de  autoritatea administratiei  publice  locale,  transportul  obiectelor  voluminoase  de  uz  casnic,  provenite  din  gospodãriile  particulare.

Art .  53.  Operatorul   care executa colectarea si transportul   deseurilor are obligatia de a  asigura recipientii de colectare  corespunzatori deseurilor colectate si mijloacele de transport  adecvate, echipate conform cerintelor reclamate de igiena si de protectia mediului;

  Art .54. Operatorul are  obligatia de a deservi, pe  baza de contract, pe toti  producatorii de  deseuri menajere si asimilate acestora din sectorul pentru care a  fost autorizat.

Art.  55. Operatorul va asigura , pe  baza de contract incheiat cu producatorii de  deseuri, la  cererea acestora, si conform  prevederilor  prezentului regulament, tipurile de recipienti de precolectare care sa indeplineasca prevederile O.M.S nr 536/1997.

Art.  56.  Operatorul  de  servicii  publice  de  salubrizare  este  obligat    execute  intretinerea  cãilor  publice  pe  timp  de  iarnã,  respectiv  degajarea  si  transportul  zãpezii  in  punctele  stabilite ,  inlãturarea poleiului   si  ghetii,  precum  si  imprãstiera materialelor  antiderapante;

Art. 57. Operatorul de serviciu public de salubrizare este obligat sã practice in raporturile cu producãtorii de deseuri tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiesti, stabilite potrivit legislatiei in vigoare.

 

Obligatiile Consiliului Local al municipiului Ploiesti

 

            Art. 58.  Autoritatea publicã localã organizeazã si coordoneazã in  municipiul Ploiesti activitatea  de  salubrizare,  tinând  seama  de  principiile  directoare  privind  protectia  mediului  si  sãnãtatea  oamenilor.

            Art.  59.  Consiliul Local al municipilui Ploiesti stabileste  strategia  de  dezvoltare  in  domeniul  salubrizãrii  localitãtii  in corelare cu programul de  dezvoltare economico- socialã a municipiului Ploiesti , de  amenajare a  teritoriului, urbanism si  mediu si aprobã Regulamentul de realizare a serviciului.

            Art. 60.  Primaria municipiului Ploiesti are  obligatia  organizãrii  si  monitorizãrii  serviciilor  publice  de  salubrizare  si  mediazã  conflictele  ivite  intre  operatorii  de  servicii  si  beneficiari.

            Art.  61. Consiliul Local al municipilui Ploiesti  are obligatia  de  a  urmãri  evolutia  tarifelor  si  corespondenta  acestora  cu  calitatea  serviciilor  publice  de  salubrizare,  precum  si  asigurarea  accesibilitãtii  fãrã  discriminare  a  tuturor  cetãtenilor  la  serviciile  de  salubrizare.

            Art.  62.  Primaria municipilui Ploiesti  poate  hotãri  incetarea  contractului  de  servicii  cu  operatorul  de  servicii  publice  de  salubrizare,  in  conditiile  legii,  in  cazul  nerespectãrii conditiilor  contractuale  sau  a  efecuãrii  unor  servicii  nesatisfãcãtoare.

 

 

CAPITOLUL  V

Incredintarea  serviciilor  de  salubrizare

 

            Art.  63.  Activitatea  de  salubrizare  se  realizeazã  in  conformitate  cu  principiile  enuntate  in  Legea  nr. 326 / 2001  a  serviciilor  publice  de  gospodãrie  comunalã,  modul  de  organizare  al  gestiunii  fiind cel de  delegare al  acesteia.

            Art.  64.  Pentru  realizarea  serviciului  prin  gestiune  delegatã,  autoritatea  administratiei  publice  locale  atribuie  gestiunea  serviciului  de  salubrizare  uneia sau mai multor  societãti  comerciale  specializate,  atestate  de  ANRSGC,  in  conformitate  cu  reglementãrile  privind  incredintarea  serviciilor  publice  de  salubrizare.

            Art.  65.  Incredintarea  serviciului  se  face  in  conditii  de  transparentã  si  competitivitate  a  societãtilor  comerciale  care  doresc    execute  serviciile.

Organizarea  licitatiilor  pentru  incredintarea  serviciului  de  salubrizare  se  face  in  conformitate  cu  H.G.  nr. 461 / 2001  pentru  aprobarea  normelor  de  aplicare  a  Ordonantei  Guvernului  nr. 60 / 2001  privind  achizitiile  publice aprobata prin Legea nr.212/2002.

Art.  66.  Pentru  realizarea  serviciului  de  salubrizare  se  pot  incheia  contracte  cu  mai  multi  furnizori / operatori  de  servicii  publice,  avându-se  in  vedere, atât posibilitatea  asigurãrii  unui  serviciu  de  calitate  corespunzãtor cerintelor  impuse  de  legislatia  in vigoare cât si dimensionarea tarifelor la un nivel suportabil pentru populatie.

Art.  67.  Licitatiile  se  desfãsoarã  pe  baza  caietului  de  sarcini  intocmit  de  Primaria municipiului Ploiesti conform  strategiei  si Regulamentului pentru realizarea serviciului  de  salubrizare aprobate de Consiliul Local. Caietul  de  sarcini  va  prevedea  in  mod  obligatoriu  operatiile  si  sectoarele pe  care  se  executã  serviciul,  avându-se  in  vedere  delimitarea  clarã  a  zonelor  de  operare  pentru  fiecare  prestator  de  servicii.

Art.  68.  Contractele  pentru delegarea  serviciilor  de  salubritate  se  incheie  pe  o  perioadã intre 5-8 ani in functie de volumul investitiilor la care se angajeazã operatorul prin oferta prezentatã la licitatie.

 Art.  69.  In  cazul  când  autoritatea  administratiei  publice  locale  aduce  modificãri   Regulamentului de realizare a serviciilor de  salubrizare  in  timpul  desfãsurarii  contractului,  acestea  vor  constitui  obiectul  unei  refaceri  a  contractului  prin  negociere  directã  cu  operatorul  sau - dacã  acesta  nu acceptã  modificarea  contractului - se  va  organiza  o  nouã  licitatie  pe  baza  caietului  de  sarcini  modificat.

In  cazul  organizãrii  unei  noi  licitatii,  operatorul  care  executã  serviciul  in  timpul  modificãrii caietului  de  sarcini  se   bucurã  de  preemptiune.

 

CAPITOLUL  VI

Relatiile  operatorilor  de  servicii  publice  de  salubrizare  cu  beneficiarii

 

Art.  70.  Relatiile  operatorilor  cu  beneficiarii  serviciilor  publice  de  salubrizare  se  stabilesc  in  conformitate  cu  principiile  enuntate  in  Legea  nr. 326 / 2001  si  cu  Legea 139/2002 de  aprobare  a  Ordonantei  nr. 87 / 2001  privind  serviciile  publice  de  salubrizare.

Art.  71.  Operatorii  de  servicii  publice  de  salubrizare  sunt  obligati    asigure  accesibilitatea  egalã  la  serviciul  public  tuturor  cetãtenilor,  fãrã  discriminare,  prin  incheierea  de  contracte  de  prestãri  de  servicii  cu  toti  producãtorii  de  deseuri  aflati  in  sectorul in  care  operatorul / prestatorul  s-a  angajat  prin  contract  cu  autoritatea   administratiei  publice  locale,    presteze  serviciul  de  salubritate.

Art.  72. Operatorul / prestatorul   de  servicii  publice  de  gospodãrie  comunalã  este  obligat    opereze  cu  sistemul  de  utilitate  publicã  existent  sau  creat  de autoritatea   administratiei  publice  locale. Modificarea  acestui  sistem  se  poate  face  pe  cheltuiala  operatorului  in  urma  consultãrii  tuturor  beneficiarilor  de  servicii  din  perimetrul  in  care  este  autorizat    opereze si cu aprobarea prealabilã a autoritãtii administratiei publice locale.

Art.  73. Prin  modul  de  operare,  prestatorul   de  servicii  publice  de  salubrizare  este  obligat    asigure  protectia  sãnãtãtii  publice  asigurând  mijloace  si  utilaje  corespunzãtoare  exigentelor  formulate  de  pãstrarea  sãnãtãtii  oamenilor  si  protectia  mediului.

Art.  74. Operatorul / prestatorul   de  servicii  publice  de  salubritate  este  obligat    asigure  continuitatea  serviciului  la  tarife  echitabile  si  accesibile  tuturor  consumatorilor, supuse aprobãrii prealabile al Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 75. Operatorul / prestatorul   este  obligat    respecte  prevederile  contractuale potrivit  caietului  de  sarcini  elaborat  de autoritatea   administratiei  publice locale .

Art. 76. Autoritatea   publicã   localã  monitorizeazã  activitatea  operatorului/prestatorului  de  servicii  publice  si  urmãreste  eficientizarea  si  modernizarea  continuã  a  serviciului  in  scopul  scãderii  tarifelor  incasate  pentru  serviciul  prestat.

Art. 77. Incetarea  contractului  incheiat  intre  operatorul / prestatorul  de  servicii  si  beneficiar  se  face  odatã  cu  incetarea contractului  dintre  autoritatea   administratiei  publice  locale  si  operator. Operatorul  va  instiinta  beneficiarul  cu  30  de  zile  inainte  de  rezilierea  contractului. 

 

CAPITOLUL  VII

Sanctiuni

 

Art. 78. Incãlcarea  prevederilor  prezentelor  reglementãri  constituie  contraventie in mãsura in care potrivit legii penale nu constituie infractiune si  se  sanctioneazã dupã cum urmeazã :

 

Nr.crt

Descrierea faptei care constituie contraventie

Cuantumul amenzii

Pentru persoane fizice (lei)

Pentru persoane fizice autorizate (lei)

Pentru persoane juridice (lei)

1

Abandonarea sau depozitarea deseurilor menajere, si stradale, a molozului si a ambalajelor pe spatiile verzi, cãile de comunicatie,in locurile publice sau in alte locuri decât cele special amenajate.

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

2

Neincheierea contractelor pentru evacuarea deseurilor cu operatorii autorizati

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

3

Descãrcarea directã a reziduurilor menajere in recipiente de precolectare secundarã(containere, pubele),fãrã strângerea lor prealabilã in pungi de plastic inchise.

250.000-500.000

500.000-5.000.000

2.500.000-15.000.000

4

Neasigurarea recipientelor de precolectare secundarã conform modelelor aprobate de Primãria Municipiului Ploiesti

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

5

Amplasarea recipientelor de precolectare secundarã in alte locuri decât cele stabilite de Primãria Municipiului Ploiesti sau mutarea lor in locuri nepermise

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

6

Schimbarea destinatiilor camerelor de colectare a gunoiului din dotarea blocurilor

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

7

Depozitarea deseurilor pe platformele autorizate in afara recipientilor si nementinerea curãteniei pe platforme sau in jurul recipientilor

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

8

Neasigurarea sau obstructionarea cãilor de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea recipientilor de precolectare secundarã

250.000-1.000.000

2.000.000-20.000.000

15.000.000-25.000.000

9

Utilizarea cosurilor de gunoi stradale in alte scopuri decât depozitarea de cãtre pietoni a deseurilor de dimensiuni mici

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

10

Neigienizarea dupã fiecare golire a recipientilor si neefectuarea dezinfectiei lunare la platformele de colectare

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

11

Neefectuarea sau efectuarea necorespunzãtoare a operatiilor de mentinere a curãteniei trotuarelor si rigolelor, inclusiv a grãtarelor gurilor de canal in dreptul locuintei sau a sediilor

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

12

Nedotarea punctelor de vânzare stradalã pentru alimente cu recipiente cu capac pentru colectarea deseurilor si cosuri pentru hârtii si resturi

-

1.000.000-10.000.000

5.000.000-25.000.000

13

Deteriorarea mobilierului urban amplasat in locuri publice, inclusiv folosirea lui in alte scopuri.

250.000-1.000.000

2.000.000-20.000.000

15.000.000-25.000.000

14

Blocarea gurilor de canal prin depozitarea de deseuri, pãmânt sau moloz rezultat din lucrãrile de constructii

250.000-1.000.000

2.000.000-20.000.000

15.000.000-25.000.000

15

Lipirea afiselor in alte locuri decât cele special prevãzute sau aprobate de cãtre autoritatea publicã localã.

1.000.000

10.000.000

25.000.000

16

Depozitarea materialelor de constructii pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiesti fãrã aprobarea prealabilã a Primãriei

250.000-1.000.000

2.000.000-20.000.000

15.000.000-25.000.000

17

Depozitarea in locurile special amenajate pentru colectarea gunoaielor sau pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti a unor deseuri sau obiecte cu volum mai mare de 2 mc. sau cu una din dimensiuni mai mare de 2,5m.

2.000.000-5.000.000

5.000.000-20.000.000

15.000.000-25.000.000

18

Organizarea necorespunzãtoare a santierelor de constructii prin lipsã imprejmuire,mentinerea curãteniei, rãspândirea prafului, necurãtarea rotilor la mijloacele de transport la iesirea din santier, lipsa plãcutei indicatoare cu denumirea obiectivului, identificarea constructorului si durata lucrãri

-

5.000.000-20.000.000

15.000.000-25.000.000

19

Depozitarea la rampa de gunoi sau in alte locuri a deseurilor periculoase, fãrã avizul Primãriei, D.J.S.P. si A.P.M.

2.000.000-5.000.000

5.000.000-20.000.000

15.000.000-25.000.000

20

Utilizarea recipientilor pentru deseuri refolosibile in alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate

2.000.000-5.000.000

5.000.000-20.000.000

15.000.000-25.000.000

21

Neridicarea cadavrelor de animale de cãtre firmele specializate la termenele prevãzute in contracte si neefectuarea dezinsectiei la locurile de unde au fost ridicate cadavrele

-

-

15.000.000-25.000.000

 

22

Neasigurarea de cãtre operatorii serviciilor de salubritate a recipientilor de precolectare secundarã conform modelelor aprobate la cererea producãtorilor de deseuri.

-

-

5.000.000-25.000.000

23

Neefectuarea de cãtre operatorii serviciilor de salubritate a lucrãrilor de curãtire si dezinfectare a locurilor de amplasare a recipientelor de colectare secundarã.

-

-

5.000.000-25.000.000

24

Intetinerea necorespunzãtoare a mijloacelor de transport pentru deseuri de cãtre operatorii serviciilor de salubritate

-

-

5.000.000-25.000.000

25

Lipsa echipamentului de lucru si a ecusonului pentru personalul operatorilor serviciilor de salubritate.

-

250.000-1.000.000

5.000.000-25.000.000

26

Nerespectarea de cãtre operatori a graficelor de ridicare a deseurilor stabilite cu Primãria si beneficiarii de servicii.

-

-

15.000.000-25.000.000

27

Refuzul operatorilor de servicii de salubritate de a incheia contract cu producãtorii de deseuri.

-

-

15.000.000-25.000.000

28

Neasigurarea de cãtre operatorii serviciilor de salubritate a mijloacelor tehnice pentru deszãpezire conform contractelor incheiate cu Primãria.

-

-

15.000.000-25.000.000

29

Neefectuarea lucrãrilor de inlãturare a zãpezii, ghetii si poleiului si de imprãstiere a materialelor antiderapante de cãtre persoanele fizice si juridice pe portiunea de trotuare din dreptul locuintelor sau sediilor acestora

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

15.000.000-25.000.000

30

Impiedicarea operatorilor de a efectua lucrãrile de deszãpezire prin blocarea strãzilor si trotuarelor cu autovehicule parcate in locuri nepermise sau cu mãrfuri si ambalaje.

250.000-1.000.000

1.000.000-10.000.000

15.000.000-25.000.000

31

Deversarea de reziduuri lichide pe spatiile publice

400.000-1.000.000

-

1.000.000-3.000.000

32

Neluarea mãsurilor de salubrizare si imprejmuire a terenurilor neocupate din intravilan de cãtre proprietari sau administratori, precum si neluarea mãsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional dealungul cãilor de comunicatie rutiere si feroviare, inclusiv autogãri si gãri.

400.000-1.000.000

-

1.000.000-3.000.000

33

Neluarea mãsurilor necesare pentru mentinerea curãteniei in curtile imobilelor de cãtre proprietari sau  chiriasi

400.000-1.000.000

-

1.000.000-3.000.000

34

Neluarea mãsurilor necesare mentinerii curãteniei, pe spatiile verzi ce le delimiteazã proprietatea de cãtre asociatiile de proprietari si de locatari. In cazul inexistentei gardurilor verzi, pe suprafata datã in ingrijire se delimiteazã de trotuare, strãzi, dupã caz, sau pe o distantã de 10 m. de la zidurile constructiilor respective. Acelasi regim il au curtile interioare sau spatiile delimitate de blocuri.

400.000-1.000.000

-

1.000.000-3.000.000

35

Neluarea de cãtre proprietarii terenurilor riverane pârâului Dâmbu a mãsurilor de curãtire a portiunilor de mal cu care se invecineazã.

400.000-1.000.000

-

1.000.000-3.000.000

 

Art. 79. Constatarea contraventiilor  si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre Primar, persoanele imputernicite de cãtre Primar, Corpul Gardienilor si Publici si inspectorii pentru protectia mediului sau organele de politie. Celelalte prevederi ale O.G. NR.2/2000 aprobate prin Legea nr.180/2002 rãmân in vigoare.

 

ANEXA nr 1 La HCL nr___________

 

SEMNIFICATIA

unor termeni in intelesul

 Regulamentului

de realizare a  serviciilor  de salubrizare a municipiului Ploiesti

 

salubrizare - ansamblul tuturor lucrãrilor, actiunilor, mãsurilor si activitãtilor, inclusiv al normelor si reglementãrilor legislative, destinate sã asigure salubritatea corespunzãtoare a   localitãtii, eventual a unui teritoriu, si care cuprinde: gestionarea deseurilor, intretinerea curãteniei localitãtii in ansamblul  , serviciul de iarnã, deratizare, dezinsectie, etc.

deseuri  menajere - deseuri provenite din activitãti casnice sau asimilate cu acestea si care pot fi preluate cu sisteme de prelucrare curente din localitate;

deseuri  asimilate cu deseuri menajere – deseuri provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezintã compozitie si proprietãti similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreunã cu acestea;

deseuri stradale - deseuri specifice cãilor de circulatie publicã, provenite din activitatea cotidianã a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide din atmosferã, etc;

deseuri de la animale si pãsãri - gunoaiele de grajd,bãlegarul, excrementele de pãsãri;

deseu lichid - orice deseu in formã lichidã, inclusiv apele uzate, exclusiv nãmolurile;

deseuri voluminoase - deseuri  solide de dimensiunimari, care nu pot fi prelucrate cu sistemele obisnuite de precolectare sau colectare ale localitãtii;

gestionare  - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dups ãinchiderea acestora;

colectare - stringerea, sortarea si/sau regruparea ( depozitarea temporarã) a deseirilor, in vederea transportului lor;

depozitare controlatã  - depunere definitivã a deseurilor in depozite controlate;

depozit controlat de deseuri  - ansamblul constructiilor si al suprafetelor de tern folosite pentru depozitarea definitivã a deseurilor, cu respectarea conditiilor de igienã, hidrogeologie, de mecanicã a pamãntului si ecologie in vederea diminuãrii in cit mai mare mãsurã a  afectãrii mediului;

rampã  ecologicã  - locul  de  depozitare controlatã a  deseurilor;

precoplectare  - operatiunea de stringere a deseurilor, de la locurile de producere si/sau depozitare, in recipiente destinate acestui scop, amplasate in spatii amenajate, pentru a fi  preluate cu mijloace de transport specializate;

precolectare primarã - stringerea deseurilor si depozitarea lor in recipiente mici la locul de producere;

precolectare secundarã - stringerea deseurilor rezultate din precolectarea primarã si depozitarea in recipiente si/sau locuri special amenajate si autorizate;

preselectie   operatiunea de separare pe categirii de material a deseurilor, in fazele de precolectare a acestora;