Hotărârea nr. 120/2002

Hotãrârea nr. 120 privind instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Piata Victoriei nr. 7, bloc CC A Est, sc. E– subsol

HOTARAREA Nr. 120

privind instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta

situat in Piata Victoriei nr. 7, bloc CC A Est, sc. E– subsol

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Gradisteanu si Eugen Marinoiu si Raportul de specialitate al Primariei municipiului Ploiesti, Directia Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu cu privire la instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 7, bloc CC A Est, sc. E – subsol;

avand in vedere Procesul-verbal de adjudecare incheiat in data de 18.06.2002 cu ocazia licitatiei organizate in vederea vanzarii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 7, bloc CC A Est, sc. E – subsol;

            avand in vedere prevederile Hotararii nr. 51/29.03.2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei  nr. 7, bloc CC A Est, sc. E – subsol;

            in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului Romaniei nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

                                                           

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei  nr. 7, bloc CC A Est, sc. E – subsol, prevazut in anexa nr. 1 din prezenta hotarare, catre ofertantul declarat castigator la pretul de adjudecare la care se adauga cota legala de 19 % TVA, pret reiesit din procesul verbal de adjudecare anexat la prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare-cumparare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta in conditiile si la pretul prevazut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Economica si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 120/28 iunie 2002

 

 

 

Nr. crt.

 

Adresa spatiului comercial 

 

Suprafata construita

(mp.)

 

Pret de pornire a licitatiei, fara T.V.A.

 lei

Pret de adjudecare, fara T.V.A.

lei

 

 

T.V.A. 19%

lei

Pret de vanzare cu T.V.A.

lei

Pret / m.p. (inclusiv T.V.A.)

lei

 

Ofertant

 

Modalitate de plata

 

 

 

1.

                                                                                                                                  

 

 

Piata Victoriei     nr. 7, bloc CC A Est, sc. E SUBSOL

 

 

 

 

 

 

 

 

122,11

 

 

 

 

103.400.000

 

113.400.000

 

21.546.000

 

134.946.000

 

1.105.118,34

Castigator

 

S.C. Belami Foto S.R.L.

 

 

 

 

 

INTEGRAL

 

108.400.000

 

20.596.000

 

128.996.000

 

1.056.391,78

Locul II

 

S.C. Cristal L S.R.L.