Hotărârea nr. 12/2002

Hotararea nr. 12 privind aprobarea documentatiei tehnico - economicã a obiectivului de investitii “Sistem de alimentare cu G.P.L. pentru autovehicule cu instalatie monobloc tip SKID”

HOTÃRÂREA  Nr. 12

privind  aprobarea  documentatiei  tehnico  -  economicã a  obiectivului  de  investitii

“Sistem  de  alimentare  cu  G.P.L.  pentru  autovehicule  cu  instalatie  monobloc  tip  SKID”

 

            Consiliul  Local  al  municipiului  Ploiesti:

            văzând  Expunerea  de  motive  a  domnului consilier Eparu Ion si  Raportul de  specialitate  al  Directiei Tehnice  prin  care  se  propune  aprobarea  documentatiei  tehnico - economicã a  obiectivului  de  investitii   “Sistem  de  alimentare  cu  G.P.L.  pentru  autovehicule  cu  instalatie  monobloc  tip  SKID”;

            având  in  vedere  prevederile  art. 16  alin. 5, 6  si  9  din  Legea  nr. 189/1998  privind  finantele  publice  locale;

            in  temeiul  art. 38  lit. m  din  Legea  nr. 215/2001  privind  administratia  publicã locală,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Articol unic:

Aprobã documentatia  tehnico - economicã a  obiectivului  de  investitii 
“Sistem  de  alimentare  cu  G.P.L.  pentru  autovehicule  cu  instalatie  monobloc  tip  SKID”,  conform  anexei  ce  face  parte  integrantã din  prezenta  hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu