Hotărârea nr. 119/2002

Hotãrârea nr. 119 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 119

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Ploiesti

                       

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Raportul de specialitate si Expunere de motive a primarului municipiului Ploiesti, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului;

            având in vedere prevederile art. 7 al Hotãrârii Guvernului nr. 775/1998 cu privire la metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã intre limite pentru personalul angajat in structura administratiei publice locale, care stipuleazã cã odatã cu organigrama si statul de functii se aprobã de consiliile locale si fisele de evaluare ale posturilor;

            in temeiul art. 38 lit  “e” din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publicã localã;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

1Aprobã organigrama, statul de functii cuprinzând un numãr de 300 de posturi si fisele de evaluare a posturilor,  din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, conform anexelor 1, 2 si 3 ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã incepând cu data de 1 iulie 2002.

Art. 3

Hotãrârea Consiliului Local nr.289/2001 isi inceteazã aplicabilitatea.

Art. 4

Directia Economicã si Serviciul Resurse Umane si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu