Hotărârea nr. 118/2002

Hotãrârea nr. 118 privind aprobarea modificãrii organigramei, statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din cadrul Cantinei de Ajutor Social Ploiesti

HOTARAREA Nr. 118

privind aprobarea modificarii organigramei,  statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din cadrul  Cantinei de Ajutor Social Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul serviciului de specialitate al Primariei Ploiesti, prin care se propune aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din cadrul Cantinei de Ajutor Social Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 154/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul art. 38 lit. ,,e” din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organigrama, statul de functii cuprinzand un numar de 39 de posturi si fisele de evaluare a posturilor din cadrul Cantinei de Ajutor Social Ploiesti, conform anexelor 1, 2 si 3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de ____________

Art. 3

Prevederile hotararii Consiliului Local nr. 227/23.12.1999 isi inceteaza aplicabilitatea odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 4

Cantina de Ajutor Social Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28.06.2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu