Hotărârea nr. 116/2002

Hotãrârea nr. 116 privind modificarea actului constitutiv al S.C. UNIMARKET S.A. Ploiesti

HOTÃRÂREA  Nr. 116

privind modificarea actului constitutiv al S.C. UNIMARKET S.A. Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic – Contencios, prin care se propune modificarea actului constitutiv al S.C. “Unimarket” S.A. Ploiesti;

            având in vedere dispozitiile Hotãrârii de Guvern nr. 380/2002, privind transferul pachetului integral de actiuni al S.C. “Unimarket” S.A. Ploiesti in proprietatea privatã a municipiului Ploiesti, judetul Prahova;

            luând act de prevederile Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 77/2002, privind numirea reprezentantilor municipiului Ploiesti in Adunarea Generalã a Actionarilor la S.C. “Unimarket” S.A. Ploiesti;

            in baza Legii nr. 31/1990, republicatã, privind societãtile comerciale, a Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia si a Hotãrârii de Guvern nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2001, privind serviciile de gospodãrire comunalã;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea actului constitutiv al S.C. “Unimarket” S.A. Ploiesti (anexa nr. 1 la prezenta hotarare), incepând cu data de 01.07.2002,  astfel:

a)     denumirea S.C. “Unimarket” S.A. Ploiesti se schimbã in S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti;

b)     sediul societãtii: Str. Grivitei, nr. 15, Ploiesti - Prahova;

c)     societatea va avea ca actionar unic Municipiul Ploiesti reprezentat de Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

d)     societatea va avea urmãtorul obiect de activitate:

7020 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7032 - administrarea imobilelor pe bazã de tarife sau contract;

7440 - publicitate

9000 - asanarea si indepartarea gunoaielor;

                     - salubritate si activitãti similare.

Art. 2

Aprobã capitalul social al S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti in valoare de 793.000.000 lei constituit din 31.770 actiuni nominative in cuantum de 25.000 lei fiecare – proprietate privatã a municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Stabileste cã bunurile cuprinse in anexa nr. 1 fac parte din patrimoniul privat al S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti.

Bunurile enumerate in anexã vor fi evaluate pânã la data de 30.09.2002 si inregistrate corespunzãtor.

Art. 4

Aprobã incetarea activitãtii Serviciului Public de Administratie si Comert si transmiterea pe bazã de contract de administrare  cãtre S.C. “Hale si Piete” S.A. a imobilului Halele Centrale.

Art. 5

Aprobã concesionarea directã a terenului in suprafatã de 12.034 mp ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, cãtre S.C. “Hale si Piete” S.A.

Pentru terenul concesionat, se va stabili o redeventã anualã care va fi achitatã in 4 rate trimestriale cãtre bugetul local.

Art. 6

S.C. “Hale si Piete” S.A., va prelua toate contractele incheiate de Serviciul Public de Administratie si Comert cu furnizorii si clientii si litigiile aflate pe rolul instantelor judecãtoresti, subrogându-se in drepturile si obligatiile acestuia.

Art. 7

S.C. “Hale si Piete” S.A. va prelua o parte a personalului Serviciului Public de Administratie si Comert si se va substitui in drepturile si obligatiile serviciului public.

Personalul se considerã  transferat in interesul serviciului.

Art. 8

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sã semneze contractul de transmitere in administrarea S.C. “Hale si Piete” S.A. a bunurilor prevãzute la art. 4 si a contractului  de concesionare.

Art. 9

Regulamentul de organizare si functionare, al S.C. “Hale si Piete” S.A. va fi supus ulterior aprobãrii Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 10

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

                 

 


Anexa nr. 1 la H.C.L. Ploiesti nr. 116/2002

 

ACT  CONSTITUTIV  UNIC 

al  Societãtii Comerciale S.C.”Hale si Piete„S.A.

         

In  baza dispozitiilor  Hotãrârii de Guvern nr. 380 din 18.04.2002  Consiliul Local  al municipiului Ploiesti  este unicul actionar al Societãtii Comerciale „Unimarket „S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei  nr. 15, inmatriculatã  sub nr. J29/469/1991 la  Oficiul Registrului Comertului Prahova ;

prin Hotãrârea Consiliului Local Ploiesti nr. 116/2000 s-a  aprobat modificarea statutului S.C.”Unimarket „S.A. prin incheierea  prezentului act constitutiv unic

                            

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA  JURIDICÃ, SEDIUL, DURATA,

EMBLEMA SI OBIECTUL  DE ACTIVITATE

 

Art. 1 Denumirea  societãtii

Societatea  se va numi  Societatea Comercialã „ Hale si Piete „ S. A  Ploiesti.

 

Art. 2 Forma juridicã 

            Forma  juridicã a societãtii este  de  societate comercialã  pe actiuni, cu capital integral românesc.

 

Art. 3 Sediul societãtii

            Sediul  social al societãtii  este in Ploiesti, str. Grivitei, nr. 15.

 

Art. 4 Durata  societãtii

            Durata societãtii este nelimitatã incepând  de la data  inregistrãrii la Registrul Comertului.

 

Art. 5 Emblema societãtii

            Emblema societãtii  reprezintã __________________________(descrierea elementelor desenului ) si este redatã  in anexã.

            In orice act, scrisoare sau publicatie care emanã de la societate, se vor mentiona denumirea  acesteia, urmatã de forma juridicã, sediul , numãrul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.

 

Art. 6 Obiectul de activitate

            Societatea va avea ca obiect de activitate urmãtoarele :

            7020- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

            7032 – Administrarea imobilelor pe bazã de tarife sau contract.

            7440 – Publicitate.

            9000 – Asanarea si indepãrtarea gunoaielor, salubritate si activitãti similare.

 

CAPITOLUL II

CAPITALUL  SOCIAL SI ACTIUNILE

 

Art. 7. Capitalul  social  al  societãtii este  in valoare de 793.000.000 lei si se compune din mijloace fixe in valoare de _____________, mijloace circulante in valoare de ____________.

 

Art. 8 Actiunile

Potrivit H.G.380/18.04.2002 pachetul integral de actiuni al societãtii reprezintã un nr. de 31.720 actiuni nominative, in valoare de 25.000 lei fiecare.

Actiunile societãtii vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege si vor purta semnãtura administratorului unic.

 

Art. 9. Indivizibilitatea  actiunilor 

Actiunile societãtii sunt indivizibile.

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul trebuie sã anunte  consiliul de administratie si sã facã public faptul in presã, putând obtine un duplicat numai dupã trecerea  unui interval de timp de 6 luni.

 

Art. 10 Garantii 

            Obligatiile societãtii sunt garantate cu capitalul social  al  acesteia, iar actionarii rãspund in limita valorii  actiunilor pe care le detin.

            Patrimoniul societãtii nu poate fi grevat de creante sau obligatii ale actionarilor, putând fi obtinut numai beneficiul ce li se cuvine sau cota parte ce le revine la lichidarea societãtii, efectuatã in conditiile prevãzute de prezentul act constitutiv.

 

Art. 11 Cesiunea actiunilor

            Cesiunea partialã sau totalã a actiunilor cãtre terti se poate face in conditiile si cu procedura prevãzute de prezentul act constitutiv.

            Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie fãcutã in registrul actionarilor, subscrisã de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea fãcutã pe actiune.

            Dreptul de proprietate  asupra actiunilor emise  in formã dematerializatã si tranzactionate pe o piatã organizatã se transmite potrivit prevederilor Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.

            Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt rãspunzãtori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data când s-a fãcut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.

 

Art. 12 Evidenta actiunilor.

            Actiunile poartã timbrul sec al societãtii si semnãtura unui nr. de doi administratori desemnati de Consiliul de Administratie.

            Pânã la emiterea  si eliberarea de actiuni in formã materialã, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, va elibera câte un certificat de actionar cuprinzând toate elementele unei actiuni.

            Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat  si parafat de presedintele Consiliului  de Administratie, care se pãstreazã la sediul societãtii.

            Situatia actiunilor se cuprinde in bilantul contabil anual. 

 

CAPITOLUL  III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA  SI CONTROLUL SOCIETÃTII

                                               

Sectiunea I

Conducerea  societãtii. Adunarea   generalã

 

Art. 13 Adunarea generalã a actionarilor este compusã din trei reprezentanti ai municipiului, numiti de Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

 Adunarea generalã a actionarilor este organul suprem de conducere al societãtii care ia decizii privind activitatea acesteia  si asigurã politica ei economicã si comercialã.

            Adunarea generalã este ordinarã si extraordinarã si are loc la sediul societãtii sau in localul ce se va indica in convocare.

 

Art. 14 Convocarea adunãrii generale

            Adunarea generalã se convoacã de cãtre Consiliul de Administratie, in termenul prevãzut de lege, acesta neputând fi mai mic de 15 zile de la publicarea  convocãrii.

            Convocarea se publicã intr-un ziar  de largã rãspândire din localitatea in care se aflã sediul societãtii.

            Convocarea va cuprinde in mod obligatoriu :

a)      locul si data tinerii adunãrii generale ;

b)      ordinea de zi.

 

Art. 15 Dreptul de vot in adunarea generalã.

            Reprezentantii municipiului pot adopta hotãrâri  cu votul majoritãtii membrilor Adunãrii Generale a Actionarilor. 

-         actionarii nu pot fi reprezentati in adunãrile generale decât prin alti actionari, in baza unei procuri speciale.

-         consiliul de administratie  si functionarii societãtii nu-i pot reprezenta pe actionari.

-         administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedã , nici personal, nici prin mandatar, descãrcarea gestiunii lor sau o problemã in care persoana sau administratia lor este in discutie. Ei pot vota bilantul contabil si contul de profit si pierderi dacã, fiind  posesorii a cel putin jumãtate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legalã fãrã votul lor.

-         actionarii care, intr-o anumitã operatiune, au,fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un  interes contrar  aceluia al societãtii, au obligatia sã se abtinã de la deliberãrile privind acea operatiune.

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie privind exercitarea, intr-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nulã.

 

Art. 16 Organizarea adunãrii generale.

            In ziua si la ora arãtate in convocare, sedinta adunãrii generale se deschide de presedintele Consiliului de administratie sau de cãtre inlocuitorul sãu.

            Adunarea generalã va alege, dintre membrii sãi un secretar care verificã :

a)      lista de prezentã a reprezentantilor municipiului  ;

b)      procesul –verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numãrului actiunilor depuse.

c)      indeplinirea tuturor formalitãtilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea adunãrii generale.

Secretarul  intocmeste procesul –verbal al sedintei adunãrii generale.

Presedintele poate desemna, dintre functionarii societãtii, unul sau mai multi secretari tehnici, care  sã ia parte la executarea operatiunilor prevãzute la alineatele precedente.

Dupã constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunãrii generale, se intrã in ordinea de zi. 

 

Art. 17 Hotãrârile adunãrilor generale

            Hotãrârile adunãrii generale  se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii membrilor  Consiliului de administratie si a cenzorilor, a revocãrii lor si luãrii hotãrârilor privind rãspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.

            Un proces–verbal, semnat de presedinte si de secretar, constatã :

a)      indeplinirea formalitãtilor de convocare ;

b)      data si locul adunãrii generale ;

c)      actionarii prezenti ;

d)      numãrul reprezentantilor municipiului ;

e)      dezbaterile in rezumat ;

f)        hotãrârile luate ;

g)      declaratiile reprezentantilor municipiului .

La procesul –verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si  listele de prezentã a reprezentantilor municipiului .

Procesul –verbal se trece in registrul adunãrilor generale.

Hotãrârile luate de adunarea generalã in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru reprezentantii municipiului  care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

 

Art. 18 Atacarea in justitie a hotãrârilor adunãrilor generale

            Hotãrârile adunãrii generale contrare  legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicãrii in Monitorul Oficial al României (partea a IV), de oricare dintre reprezentantii municipiului  care au luat parte la adunarea generalã sau au votat contra si au cerut sã se insereze aceasta in procesul –verbal al sedintei.

            Cererea in anulare se va introduce la instanta de pe raza teritorialã unde societatea isi are sediul.

            Hotãrârea definitivã de anulare se mentioneazã in registrul comertului si se publicã in Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a ), de la data publicãrii ea fiind opozabilã tuturor  reprezentantilor municipiului .

 

                                                ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ

 

Art. 19 Intrunire, atributii

            Adunarea generalã ordinarã se intruneste cel putin o datã pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

            Adunarea generalã ordinarã mai are urmãtoarele obligatii principale :

a)      sã discute, sã aprobe sau sã modifice bilantul contabil, dupã ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si sã stabileascã dividendul ;

b)      sã aleagã administratorii si cenzorii societãtii ;

c)      sã fixeze  remuneratia cuvenitã, pentru exercitiul in curs, administratorilor si cenzorilor ;

d)      sã se pronunte asupra gestiunii administratorilor ;

e)      sã stabileascã bugetul de venituri si cheltuieli, iar dupã caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmãtor ;

f)        sã hotãrascã  gajarea, inchirierea sau desfãsurarea uneia  sau a mai multor unitãti ale societãtii.

g)      sã aprobe organigrama, statul de functii si numãrul de personal.

 

Art. 20 Cvorumul legal

            Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare este necesarã prezenta  tuturor reprezentantilor municipiului.

            In cazul in care adunarea generalã ordinarã nu poate lucra din cauza neândeplinirii conditiilor prevãzute  la alin. (1), adunarea  ce se va intruni dupã a doua convocare poate sã delibereze asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintâi adunãri, in prezenta a cel putin 2 reprezentanti ai  municipiului .

 

ADUNAREA   GENERALà EXTRAORDINARÃ

INTRUNIRE, ATRIBUTII

 

Art. 21 Adunarea generalã extraordinarã se intruneste ori de câte ori este necesar pentru :

a)      schimbarea formei juridice a societãtii;

b)      schimbarea sediului societãtii ;

c)      modificarea obiectului de activitate al societãtii;

d)      prelungirea duratei societãtii;

e)      majorarea capitalului social ;

f)        reducerea capitalului social  sau reântregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

g)      fuziunea cu alte societãti sau divizarea societãtii;

h)      dizolvarea anticipatã a societãtii;

i)        emisiunea de obligatiuni;

j)        oricare altã modificare a actului constitutiv sau oricare altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare.

Pentru  validarea  deliberãrilor  adunãrii generale extraordinare este necesarã prezenta tuturor reprezentantilor municipiului.

 

SECTIUNEA a II – a

ADMINISTRAREA SOCIETÃTII. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

Art. 22 Societatea va fi condusã de un  consiliu de administratie compus din 5 membrii,  incepând cu data inmatriculãrii societãtii cu posibilitatea de realegere.

             Inlocuirea  Consiliului de administratie se face exclusiv de adunarea generalã a actionarilor.

 

Art. 23 Vacanta  administratorilor

            In caz de  vacantã a unuia sau a mai multor administratori , cei rãmasi, deliberând in prezenta a 2/3 si cu majoritatea absolutã, procedeazã la numirea administratorului (administratorilor ) provizoriu, pânã la convocarea adunãrii generale.

 

Art. 24 Garantii

            Consiliul de administratie va depune o garantie de _______________lei de fiecare  persoanã, inainte de preluarea functiei.

            Garantia rãmâne in casa societãtii si se restituie dupã ce adunarea  generalã a societãtii a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in care administratorul (administratorii) a indeplinit aceastã functie si i s-a dat descãrcare.

            Administratorul (administratorii) depune /depun semnãtura /semnãturile la Oficiul Registrului Comertului odatã cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

 

Art. 25 Intrunirile Consiliului de Administratie

            Consiliul de administratie se intruneste ori de câte ori este necesar.  El trebuie sã se intruneascã cel putin o datã pe lunã la sediul societãtii.  Convocãrile pentru intrunirile Consiliului de administratie trebuie sã cuprindã :

a)      data si locul unde se va tine sedinta ;

b)      ordinea de zi ;

In sedintele Consiliului de administratie nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevãzute pe ordinea de zi, decât in caz de urgentã si cu conditia ratificãrii in sedinta urmãtoare de cãtre membrii absenti.

La intrunirile consiliului de administratie, directorii prezintã rapoarte scrise despre  operatiile executate, iar comitetul de directie prezintã registrul deliberãrilor sale.

La sedintele consiliului de administratie se convoacã si cenzorii.

La sedintã se intocmeste un proces –verbal care va cuprinde urmatoarele :

a)      ordinea deliberãrilor ;

b)      deciziile luate ;

c)      numãrul voturilor intrunite ;

d)      opiniile separate –dacã este cazul.

 

Art. 26 Deciziile consiliului de administratie

            Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile dacã la luarea lor sunt prezenti cel putin jumãtate din numãrul administratorilor.

            Deciziile administratorilor se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenti.

 

Art. 27 Competenta administratorilor in incheierea unor acte juridice

            Administratorii pot incheia acte juridice prin care sã dobândeascã, sã instrãineze, sã inchirieze, sã schimbe sau sã constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societãtii, a cãror valoare depãseste jumãtate din valoarea contabilã a activelor societãtii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunãrii generale extraordinare.

 

FUNCTIONARII SOCIETÃTII

 

Art. 32 Consiliul de administratie /Comitetul de directie numeste functionarii societãtii  pe posturile stabilite prin statul de functiuni aprobat de adunarea generalã.

            Executarea operatiunilor societãtii se incredinteazã unui nr. de ____________directori executivi numiti de consiliul de administratie.

            Adunarea generalã aprobã regulamentul de organizare si funtionare si regulamentul de ordine interioarã ale societãtii.

 

RÃSPUNDERI

 

Art. 33 Rãspunderea administratorilor si a comitetului de directie.

            Administratorii sunt rãspunzãtori de indeplinirea  obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la mandat  si a celor special  prevãzute de lege. Ei sunt solidar rãspunzãtori fatã de societate pentru :

a)      existenta realã a dividendelor  plãtite ;

b)      existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corectã ;

c)      indeplinirea exactã a hotãrârilor adunãrilor generale ;

d)      stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv.

Comitetul de directie si toti administratorii rãspund fatã de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societãtii (personalul incadrat ) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacã ei ar fi exercitat supravegherea impusã de indatoririle functiei lor.

Comitetul de directie trebuie sã instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile constatate  in exercitarea obligatiei lui de supraveghere.

Administratorii societãtii rãspund solidar cu predecesorii lor imediati  dacã, având cunostintã de neregulile sãvârsite de acestia, nu le denuntã cenzorilor. Sunt  exonerati de rãspundere administratorii pentru :

a)      actele sãvârsite sau pentru omisiuni, dacã au fãcut sãse constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe cenzori ;

b)      deciziile luate, dacã nu au asistat la sedintele respective numai atunci când, in termen de o lunã de când au luat cunostintã de ele, nu au fãcut impotrivirea potrivit prevederilor de la lit. a).

 

RECUZARE

 

Art. 34 Administratorul  care are intr-o anumitã operatiune, direct sau indirect,interese contrare celor ale societãtii, are obligatia sã instiinteze pe ceilalti administratori si pe cenzori si sã nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceastã operatiune.

            Aceeasi obligatie o are administratorul si in cazul in care, intr-o anumitã operatiune, stie cã sunt interesate sotia, rudele sau afinii sãi pânã la gradul al patrulea inclusiv.

            Nerespectarea obligatiilor prevãzute la alin. 1 si 2 atrag rãspunderea  administratorului pentru daunele produse societãtii.

 

SECTIUNEA  a III-a

CONTROLUL  SOCIETÃTII – CENZORII

 

Art. 35 Numirea cenzorilor

            Societatea are un numãr de 3 cenzori  si 3 supleanti, alesi de adunarea generalã constitutivã pe termen de 3 ani, putând fi realesi.

            Cenzorii vor avea calitatea de contabili si contabili autorizati in conditiile legii (pot fi si experti contabili ).

            Cenzorii isi exercitã personal mandatul lor.

            Cenzorii au depus garantia prevãzutã de prezentul act constitutiv pentru  administratori.

 

INCOMPATIBILITÃTI

 

Art. 36 Nu pot fi cenzori , iar dacã au fost alesi, decad din mandatul lor :

a)        rudele sau afinii pânã la cel de-al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor ;

b)       persoanele care, sub orice formã, primesc pentru alte functii decât aceea de cenzor un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate ;

c)        persoanele  cãrora  le este interzisã functia de administrator.

 

REMUNERARE

 

Art. 37 Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixã, stabilitã  de adunarea generalã.

 

INDISPONIBILITÃTI

 

Art. 38 In caz de deces, impiedicarea fizicã sau legalã, incetarea sau renuntarea la mandat  a unui cenzor, supleantul cel mai in vârstã il inlocuieste.

            Dacã in acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmasi numesc alte persoane in locurile vacante, pânã la intrunirea celei mai apropiate adunãri generale.

            Atunci când nu mai rãmâne in functie nici un cenzor, administratorii convoacã, de urgentã, adunarea generalã, care va proceda la numirea altor cenzori.

 

OBLIGATII ALE  CENZORILOR

 

Art. 39 Cenzorii in principal sunt obligati :

a)      sã supravegheze gestiunea societãtii ;

b)      sã verifice dacã bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordantã cu registrele

c)      sã controleze dacã registrele sunt tinute cu regularitate;

d)      sã verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil ;

Despre toate constatãrile rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. 1, precum si asupra propunerilor pe care le considerã necesare cu privire la bilantul contabil, cenzorii fac adunãrii generale un raport amãnuntit.

Adunarea generalã nu poate aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dacã acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.

Cenzorii, de asemenea, sunt obligati :

a)               sã facã, in fiecare lunã, si inopinat, inspectii casei si sã verifice existenta titlurilor sau a valorilor proprietatea societãtii sau primite in gaj, cautiune ori in depozit ;

b)              sã convoace adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã atunci când nu a fost convocatã de administratori ;

c)               sã ia parte la adunãrile generale ordinare si extraordinare, putând determina inserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le considerã necesare ;

d)              sã constate depunerea cu regularitate a garantiei din partea administratorilor ;

e)               sã vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sã fie indeplinite de administratori si lichidatori.

 

PREZENTAREA  CONSTATARILOR

 

Art. 40 Cenzorii au obligatia sã aducã la cunostinta administratorilor neregulile din administratie, precum si incãlcãrile dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv pe care le constatã, iar cazurile mai importante le aduc la cunostintã adunãrii generale.

            Cenzorii au dreptul :

a)      sã obtinã, in fiecare lunã, de la administratori, o situatie despre  mersul operatiunilor ;

b)      sã ia parte la sedintele administratorilor, fãrã a avea drept de vot.

Este interzis cenzorilor sã comunice, in particular, actionarilor sau tertilor, datele referitoare la operatiunile societãtii, constatate  cu  ocazia exercitãrii mandatului lor.

                                   

DELIBERÃRILE  CENZORILOR

 

Art. 41 Cenzorii pot lucra separat pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege, cu exceptia raportului pe care au obligatia sã-l  prezinte adunãrii generale, conform art. 39 alin. 2 din prezentul act constitutiv. In acest din urmã caz, cenzorii delibereazã impreunã, dar, in caz de neintelegere, pot intocmi rapoarte separate care se depun adunãrii generale.

            Cenzorii trec intr-un registru special deliberãrile lor, precum si constatãrile efectuate in exercitiul mandatului lor.

 

RÃSPUNDEREA  CENZORILOR

 

Art. 42. Intinderea  si efectele rãspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

            Revocarea lor se poate face numai de adunarea generalã, cu votul cerut la adunãrile generale extraordinare.

            Cenzorii sunt solidar rãspunzãtori fatã de societate pentru :

a)      realitatea vãrsãmintelor fãcute de asociati ;

b)      existenta realã a dividendelor plãtite ;

c)      existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere ;

d)      exacta indeplinire a hotãrârilor adunãrilor generale ;

e)      stricta indeplinire a indatoririlor prevãzute de lege si de prezentul act constitutiv.

De asemenea, ei rãspund si in alte cazuri prevãzute de lege.

 

CAPITOLUL IV

REGISTRELE SOCIETÃTII SI BILANTUL CONTABIL

 

Art. 43. Registrele societãtii.

      Societatea tine, in afara evidentelor prevãzute de lege :

a)      registrul actionarilor ;

b)      registrul sedintelor si deliberãrilor adunãrilor generale ;

c)      registrul sedintelor si deliberãrilor consiliului de administratie ;

d)      registrul sedintelor si deliberãrilor comitetului de directie ;

e)      registrul deliberãrilor si constatãrilor cenzorilor in exercitarea mandatului lor ;

Registrele de la alin. 1 lit. a),b),c) si f)  se tin prin grija administratorilor, cel prevãzut  la lit. d), prin grija comitetului de directie, iar cel prevãzut la lit. e), prin grija cenzorilor.

      Administratorii sunt obligati sã punã la dispozitia actionarilor registrele prevãzute la alin 1 lit.a) si b) si sã elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrasele.

 

Art. 44 Exercitiul financiar.

      Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecãrui an.

 

Art. 45 Salarizarea  personalului.

      Nivelul salariilor pentru personalul de conducere si executie al societãtii se stabileste si se poate modifica de adunarea generalã, cu respectarea limitei minime stabilite de lege.

 

Art. 46 Amortizãri

      Amortizarea fondurilor fixe ale societãtii se face prin aplicarea normelor stabilite de administratori si  aprobate de adunarea  generalã.

      Normele prevãzute la alin. 1 se elaboreazã in baza reglementãrilor in vigoare,tinându-se seama de uzura fizicã si uzura moralã a fondurilor fixe, precum si de strategia de modernizare si retehnologizare  a societãtii.

 

Art. 47 Evidenta contabilã si bilantul contabil

      Societatea tine evidenta contabilã si va intocmi bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi, in conformitate cu normele legale.

      Administratorii sunt obligati sã prezinte cenzorilor, cu cel putin o lunã inainte de ziua stabilitã pentru sedinta adunãrii generale, bilantul contabil al exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.

      Actionarii pot cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilantul contabil, raportul administratorilor si raportul cenzorilor cãtre adunarea generalã.

 

Art. 48 Calculul si repartizarea beneficiilor

      Beneficiul  societãtii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generalã.

      Beneficiul impozabil se stabileste ca diferentã intre suma totalã a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar  beneficiul astfel obtinut se va repartiza astfel:

a)              fond de rezervã de cel putin 5 % pe an pânã când atinge cel putin a cincea parte din capitalul social. In cazul in care  fondul de rezervã, dupã constituire, s-a micsorat, indiferent de cauzã, el va fi completat pânã la limita prevãzutã de lege. In fondul de rezervã se include, chiar dacã acesta a atins nivelul prevãzut de alin. 2, excedentul obtinut prin vânzarea actiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominalã, dacã acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizãrilor ;

b)              impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.

Diferenta rezultatã din calculul de la alin. 1 reprezintã beneficiul cuvenit actionarilor ca dividend.

      Repartizarea dividendului se face pe o actiune si se inmulteste cu numãrul actiunilor care apartin fiecãrui actionar.

      Fondatorii, administratorii si personalul societãtii participã la beneficii si pierderi dupã cum urmeazã ____________________________________________

      Plata dividendelor se face in cel mult 60 de zile de la aprobarea bilantului contabil de cãtre adunarea generalã.

 

Art. 49 Suportarea pierderilor

Suportarea piederilor de cãtre actionari se face in limita fondului de rezervã constituit, iar in caz cã acesta se  depãseste, diferenta se suportã de cãtre actionari proportional cu numãrul actiunilor si in limita valorii acestora.

 

CAPITOLUL  V

MODIFICAREA  ACTULUI  CONSTITUTIV UNIC

Sectiunea I

Dispozitii  comune

 

Art. 50 Conditii

      Actul constitutiv poate fi modificat de cãtre actionari, in adunarea generalã extraordinarã, cu respectarea conditiilor de fond si de formã prevãzute de lege pentru incheierea lui, in urmãtoarele situatii :

-         schimbarea obiectului principal de activitate ;

-         modificarea capitalului social ;

-         fuziunea si divizarea ;

-         reducerea sau prelungirea duratei societãtii ;

-         dizolvarea si lichidarea ei.

 

Art. 51 Efecte

      Schimbarea formei societãtii, prelungirea duratei ei sau alte modificãri ale actului constitutiv al societãtii nu atrag crearea  unei persoane juridice noi.

 

Sectiunea a-II-a

Majorarea capitalului

 

Art. 52 Moduri de majorare

      Majorarea capitalului societãtii se poate face prin :

a)      emisiunea de actiuni noi ;

b)      mãrirea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si /sau in naturã.

Actiunile noi vor fi liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societãtii cu actiuni ale acesteia.

Se pot include in rezerve si folosi pentru majorarea capitalului social diferentele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social.

Societatea nu va putea sã majoreze capitalul social prin emisiunea de noi actiuni pãnã nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentã.

Pierderi in creante nu sunt admise.

 

Art. 53 Majorarea capitalului prin mãrirea valorii nominale a actiunilor

      Majorarea capitalului prin mãrirea valorii nominale a actiunilor  poate fi hotãrâtã numai cu votul tuturor actionarilor, in afarã de cazul in care se va realiza prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.

      Hotãrârea adunãrii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al României (Partea a IV –a ), acordându-se  pentru exercitiul dreptului de preemtiune un termen de cel putin o lunã, cu incepere din ziua publicãrii.

 

Art. 54 Majorarea capitalului social prin aporturi in naturã

      In cazul in care majorarea de capital se face prin aporturi in naturã, adunarea generalã extraordinarã numeste unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi.

      Dupã depunerea raportului de expertizã, va fi reconvocatã adunarea generalã extraordinarã, care, având in vedere concluziile expertilor, poate hotãrâ majorarea capitalului social.

      Hotãrârea adunãrii generale trebuie sã cuprindã :

-         descrierea aportului in naturã ;

-         numele persoanelor care le efectueazã ;

-         numãrul actiunilor ce se vor emite in schimb.

Art. 55 Efectele hotãrârii adunãrii generale

      Hotãrârea adunãrii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in mãsura in care a fost adusã la indeplinire in termen de un an de la data adoptãrii ei.

 

CAPITOLUL  VI

DIZOLVAREA, FUZIUNEA  SI  DIVIZAREA

Sectiunea  I

Dizolvarea societãtii

 

Art. 56 Cauze de dizolvare

      Societatea  se dizolvã prin :

a)      trecerea timpului  stabilit pentru durata ei ;

b)      imposibilitatea indeplinirii obiectului de activitate sau realizarea lui ;

c)      declararea nulitãtii societãtii ;

d)      hotãrârea adunãrii generale ;

e)      hotãrârea tribunalului ;

f)        falimentul societãtii ;

g)      pierderea unei jumãtãti din capitalul social ;

h)      reducerea capitalului sub minimul legal ;

i)        scãderea sub minimul legal a numãrului actionarilor ;

j)        alte cauze prevãzute de lege.

 

In  cazul prevãzut la alin. 1 lit.a), actionarii vor fi consultati, cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societãtii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia ;in lipsã, la cererea oricãruia dintre asociati, efectuarea consultãrii se dispune de tribunal.

Dacã in termen de 9 luni de la data constatãrii pierderii (alin.1 lit.g ) sau reducerii (alin.1 lit.h) capitalului, acesta este reintregit sau este redus la suma rãmasã ori la minimul legal sau dacã societatea se transformã intr-o altã formã la care capitalul social existent corespunde, aceasta nu se mai dizolvã.

De asemenea, societatea nu se dizolvã in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatãrii reducerii  numãrului de actionari sub minimul legal, acest numãr se completeazã.

 

Art. 57 Revenirea asupra hotãrârii de dizolvare

In cazul dizolvãrii societãtii prin hotãrârea actionarilor, acestia pot reveni, cu majoritatea cerutã pentru  modificarea  actului constitutiv, atât timp cât nu s-a fãcut nici o repartitie din activul ei.

Noua hotãrâre se mentioneazã in registrul comertului si se publicã in Monitorul Oficial al României (Parte a IV-a).

 

Art. 58 Inscrierea dizolvãrii in registrul comertului

Dizolvarea societãtii se inscrie in registrul comertului si se publicã in  Monitorul Oficial al României, potrivit dispozitiilor legii.

 

Art. 59 Efectele dizolvãrii

      Dizolvarea societãtii are ca efect deschiderea procedurii lichidãrii cu exceptia cazurilor de fuziune sau divizare totalã ori in alte cazuri prevãzute de lege.

      Din momentul dizolvãrii, administratorii nu vor mai intreprinde noi operatiuni, in caz contrar fiind personal si solidar rãspunzãtori  pentru operatiunile intreprinse.

 

SECTIUNEA A –II-A

FUZIUNEA  SI DIVIZAREA

 

Art 60 Hotãrârea asupra fuziunii sau divizãrii

      Fuziunea sau divizarea se hotãrãste de adunarea generalã, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.

 

Art 61 Efectele fuziunii si divizãrii

      Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fãrã lichidare, a societãtii si transmiterea universalã a patrimoniului cãtre societatea (societãtile )beneficiarã, in starea in care se gãseste la data fuziunii sau divizãrii, in schimbul atribuirii de actiuni ale acestora cãtre asociatii societãtii care inceteazã  si eventual, a unei sume de bani care nu poate depãsi 10 % din valoarea nominalã a actiunilor.

 

Art. 62 Proiectul de fuziune  sau divizare

      In baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor, administratorii intocmesc un proiect de fuziune sau divizare care trebuie sã cuprindã :

a)      forma, denumirea si sediul social al societãtilor respective ;

b)      fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizãrii;

c)      stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societãtilor beneficiare ;

d)      modalitãtile de predare a actiunilor si data de la care acestea dau dreptul la dividende;

e)      raportul de schimb al actiunilor si, dacã este cazul, cuantumul sultei;

f)        cuantumul primei de fuziune sau de divizare ;

g)      drepturile acordate obligatarilor si orice alte avantaje speciale ;

h)      data bilantului contabil de fuziune sau de divizare (data va fi aceeasi pentru toate societãtile participante ) ;

i)        orice alte date care prezintã interes pentru operatiune.

Proiectul de fuziune sau de divizare semnat de reprezentantii societãtilor beneficiare, insotit de declaratia societãtii care inceteazã a exista in urma fuziunii sau divizãrii, care cuprinde modul cum a hotãrât sa stingã pasivul sãu, se depune la registrul comertului.

      De asemenea, proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecãtorul delegat, se publicã in Monitorul Oficial al României (partea a IV-a ).

      Administratorii societãtilor cere fuzioneazã sau se divid au obligatia de a pune la dispozitia asociatilor :

a)      proiectul de fuziune sau de divizare ;

b)      darea de seamã a administratorilor, in care se precizeazã si raportul de schimb al actiunilor sau al pãrtilor sociale ;

c)      raportul cenzorilor ;

d)      bilantul contabil de fuziune sau de divizare ;

e)      evidenta contractelor cu valoare de peste 5.000.000 lei in curs de executare si de repartizarea lor intre societãtile beneficiare ;

f)        raportul expertului (expertilor ) numit de judecãtorul delegat, care isi dã avizul de specialitate asupra fuziunii sau divizãrii.

In cel mult  douã luni  de la data la care hotãrârea judecãtoreascã rãmâne definitivã sau devine irevocabilã, adunarea generalã a fiecãreia dintre societãtile  participante va hotãri asupra fuziunii sau divizãrii.

 

Art 63 Aprobarea fuziunii sau divizãrii

      Actele constitutive ale societãtilor nou-infiintate prin fuziune sau divizare se aprobã  de adunarea generalã a societãtii ( societãtilor ) care isi inceteazã existenta, se inregistreazã la registrul comertului la registrul si se publicã in Monitorul Oficial al României.

      In cazul in care fuziunea sau divizarea are ca efect  mãrirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societãtile participante, hotãrârea se ia cu unanimitate de voturi.

 

CAPITOLUL VI I

LICHIDAREA  SOCIETÃTII

 

Art. 64 Hotãrârea de lichidare

      Adunarea generalã hotãrãste lichidarea societãtii, in care scop, pânã la preluarea functiei de cãtre lichidatori, administratorii isi continuã mandatul lor, fãrã ca ei sã intreprindã noi operatiuni.

      Adunarea generalã hotãrãste cu majoritatea prevãzutã pentru modificarea actului constitutiv.

      Actul de numire a lichidatorilor sau alte acte ulterioare care aduc schimbãri in persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului pentru inscriere si publicare in Monitorul Oficial al României.

      Toate actele care emanã de la societate vor arãta cã aceasta este in lichidare.

Art. 65 Puterile lichidatorilor

      In afara puterilor conferite de adunarea generalã, cu aceeasi majoritate cerutã pentru numirea lor, lichidatorii vor putea :

a)      sã stea si sã fie actionati in judecatã in interesul lichidãrii ;

b)      sã execute si sã termine operatiunile de comert referitoare la lichidare ;

c)sã  vândã, la licitatie publicã, imobilele si oricare avere imobiliarã a societãtii ( vânzarea nu se va putea efectua in bloc ) ;

d) sã incheie tranzactii ;

e) sã lichideze si sã incaseze creantele societãtii chiar in caz de faliment al debitorilor, dând chitantã ;

f)sã contracteze obligatii cambiale ;

g)        facã  imprumuturi neipotecare ;

h)      sã indeplineascã orice alte acte necesare.

Lichidatorii nu pot plãti asociatilor nici o sumã in contul  pãrtilor  ce li s-ar cuveni din lichidare inainte de achitarea creditorilor societãtii.

La cerea asociatilor, sumele retinute se depun la C.E.C. ori la o societate bancarã, se pot repartiza  asupra actiunilor, in timpul lichidãrii, dacã,  cu exceptia a ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societãtii, scadente sau care vor ajunge la scadentã, mai rãmâne un disponibil de cel putin 10 % din cuantumul lor.

In cazul in care  fondurile societãtii nu sunt suficiente sã acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie sã cearã sumele necesare, asociatilor care rãspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vãrsãmintele.

 

Art. 66 Incheierea lichidãrii

      Lichidarea societãtii trebuie terminatã in cel mult 3 ani de la data dizolvãrii, dacã tribunalul nu a prelungit acest termen.

      Dupã incheierea lichidãrii, lichidatorii vor cere radierea societãtii din registrul comertului si vor depune registrele si actele societãtii, dupã aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, la registrul comertului.

 

Art. 67 Bilantul contabil final

      Dupã incheierea lichidãrii, lichidatorii intocmesc bilantul contabil final din care sã rezulte partea care se cuvine fiecãrei actiuni si repartizarea activului societãtii.

      Bilantul contabil semnat de lichidatori si insotit de raportul cenzorilor se depune la oficiul registrului comertului si se publicã in Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

      Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de douã luni de la publicarea bilantului contabil se depun la C.E.C. ori la bancã cu indicarea numelui si prenumelui actionarului, dacã actiunile sunt nominative.

      Plata se face persoanei indicate sau posesorului actiunilor, retinându-se titlul.

 

CAPITOLUL  VIII

LITIGII

 

Art. 68 Litigiile societãtii cu persoanele fizice sau juridice  sunt de competenta instantelor judecãtoresti din România.

 

Prevederile prezentului act constitutiv unic se completeazã cu dispozitiile legii privind societãtile comerciale.

Prezentul act constitutiv a fost semnat la Ploiesti in ziua de ________in _______exemplare, originale, in limba românã.