Hotărârea nr. 115/2002

Hotãrârea nr. 115 privind aprobarea completãrii obiectului de actrivitate in mod corespunzãtor a organigramei Regiei de Ttransport Public Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 115

privind aprobarea completãrii obiectului de actrivitate in mod corespunzãtor a organigramei

REGIEI DE TRANSPORT PUBLIC PLOIESTI

                       

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Costicã Drãghici, Ion Eparu, Ion Stan, Maria Grigorescu, Gheorghe Grãdisteanu si Adrian Vasilescu si Raportul de specialitate, prin care se propune aprobarea preluãrii de cãtre Regia de Transport Public Ploiesti a activitãtii de intretinere drumuri si circulatie de la Administratia Domeniului Public, atributii ce se rãgãsesc in obiectul de activitate al regiei;

            având in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, a Legii nr. 213/1998 referitor la proprietatea  publicã si regimul juridic al acesteia precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 1359/2001 cu privire la atestarea domeniului public al judetului Prahova si al minicipiilor, oraselor si comunelor judetului Prahova;

            in conformitate cu prevederile Hotãrârilor Consiliului Local nr. 5/1995 de infiintare a Regiei de Transport Public Ploiesti si  nr. 65/1998  de mentinere a formei de organizare ca regie a acesteia; 

            in temeiul art. 38 lit  “e” din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

Art. 1

Aprobã completarea obiectului de activitate al Regiei de Transport Public Ploiesti, cu urmãtoarele:

-         intretinere drumuri(plombe);

-         marcaje rutiere;

-         semne de circulatie si indicatoare rutiere;

-         reglementarea activitãtii de taximetrie;

-         reglementãri de circulatie(terminale, autorizatii, trasee);

-         secretariatul comisie circulatie.

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotãrâri, regia va supune aprobãrii Regulamnetul de Organizare si Functionare, modificat si completat corespunzãtor. 

Art. 2

Corespunzãtor prevederilor articolului 1, regia preia de la Administratia Domeniului Public Ploiesti, contractele incheiate cu operatorii si se subrogã in drepturi si obligatii acesteia.

Art. 3

Aprobã organigrama Regiei de Transport Public Ploiesti, completatã cu un compartiment de  Intretinere drumuri si Semaforizare, corespunzãtor activitãtii  preluate, in cadrul aceluiasi numãr de personal(1446 posturi) aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr.90/2001, conform Anexei 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Aprobã transmiterea in administrare a bunurilor ce fac parte din domeniul public si privat al municipiului, cuprinse in Anexa nr.2 la prezenta hotãrâre. Preluarea bunurilor se va face pe bazã de protocol, pânã la data de 31.07.2002

Art. 5

Regia de Transport Public Ploiesti, Administratia Domeniului Public si Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu