Hotărârea nr. 114/2002

Hotãrârea nr. 114 privind modificarea si completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 114

privind modificarea si completarea obiectului de activitate al

REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE PLOIESTI

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul comun al Serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, precum si modificarea implicita a denumirii acesteia, ca urmare a preluarii spre gestionare, coordonare, control si monitorizare a contractelor incheiate  cu operatorii de servicii publice;

avand in vedere HCL nr.48/2000 privind  infiintarea SC Apa Nova SRL Ploiesti si concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si HCL nr.288/2000 privind delegerea Serviciului de iluminat public;

luand in considerare prevederile HCL nr.13/5.03.1995 privind  organizarea Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti si HCL nr.65/03.06.1998 prin care s-a pastrat  forma  de organizare a acesteia;

in conformitate  cu prevederile Legii 189/1998 privind finantele publice locale si ale Legii 213/1998 privind  proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza  Legii nr.326/2001, legea serviciilor publice de gospodarie comunala;

a O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de  salubrizare a localitatilor aprobata ca Legea nr.139 si a O.G nr.32/2002 privind  organizarea  si functionarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare;

in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Incepand cu data de 1.07.2002, Regia Autonoma de Termoficare va avea urmatorul obiect de activitate:

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE:

4031 – activitatea de producere a aburului si a apei calde, cu exceptia aburului utilizat pentru producerea energiei;

4032 – activitatea de transport si distributie a aburului si apei calde, inclusiv apa fierbinte pentru incalzire;

ALTE ACTIVITATI:

4100 – gospodarirea resurselor de apa, captare, tratare si distributia apei;

4511 – demolarea constructiilor, terasamentelor si organizare de santier;

4524 - constructii  hidrotehnice;

4525 – alte constructii ingineresti;

4531 – lucrari de instalatii electrice;

4532 – lucrari de izolatii si protectie  anticoroziva;

4533 – lucrari de instalatii sanitare si de  incalzire centrala si de montaj de echipamente  si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti;

6030 – transporturi prin conducte;

7414 – activitati de consultare pentru cetateni si management;

7415 – activitatile companiilor de management;

7420 – activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte  servicii tehnice

7470 – activitati de intretinere si curatare a cladirilor;

7484 – alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;

7511 – administrarea  activitatii organismelor care actioneaza in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii, protectiei mediului inconjurator si a altor activitati sociale;

7513 – administrarea si intretinerea  activitatilor economice;

9000 – asanarea si indepartarea gunoaielor, salubritate si activitati similare

Art. 2

Cu aceeasi data aproba  schimbarea denumirii  regiei din Regia Autonoma de Termoficare in  REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE SI SERVICII PUBLICE PLOIESTI cu sediul  in municipiul Ploiesti, Piata Victoriei nr. 17.

Art. 3

Modificarea si completarea  obiectului de activitate si implicit modificarea denumirii Regiei Autonome de Termoficare va avea  in vedere delimitarea stricta a  veniturilor, cheltuielilor si profitului celor 2  activitati respectiv “Termoficare” si “Alte Servicii Publice” pentru incadrarea in prevederile Acordului de Imprumut cu BERD si a Acordului Subsidiar de Imprumut cu Ministerul  de Finante la care  parti contractante sunt R.A.Termoficare in calitate de  Entitate a proiectului si Consiliul  Local Municipal in calitate de Garant.

In sensul prevederilor din Acordul de Imprumut Sectiunea 3.02, capitolul  “Conditionalitati financiare” Consiliul Local  imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa solicite la BERD si Ministerului de Finante avizul pentru  completarea  obiectului de activitate si reorganizarea  in consecinta a Regiei cu finalizare  in termen de 30 de zile, termen stipulat in Contractele sus mentionate.

Art. 4

Aproba  organigrama, numarul de personal si statul de functiuni al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti conform Anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotarare.

Art. 5

Corespunzator  obiectului de activitate  prevazut la art.1 , Regia Autonoma  de Termoficare   si Servicii Publice Ploiesti va prelua de la Primaria municipiului Ploiesti si Administratia Domeniului Public  si se  va subroga in drepturile si obligatiile acestora, dupa cum urmeaza:

            a) contractele

            b) litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata;

            c) personalul

Regia Autonoma de Termoficare si  Servicii Publice Ploiesti se va subroga in drepturile si obligatiile Primariei si A.D.P. in problemele vizate la punctele a), b), c) din prezentul  articol cu  exceptia cazurilor  cand potrivit legii  competenta revine Consiliului Local.

Personalul implicat in aceste activitati,  se considera transferat in interesul serviciului.

Predare-primirea se va face pe baza  de protocol de catre comisia numita de conducerea  institutiilor implicate  in termen de 30 de zile de la data prezentei.

Art. 6

Stabileste ca urmarirea si monitorizarea activitatilor ce fac obiectul contractelor incheiate cu operatorii  de servicii publice de distributie a apei, canalizare, iluminat public, salubritate, etc sa fie realizate de Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice pe baza unui contract de prestari servicii incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti cu fonduri asigurate de la bugetul local.

Art. 7

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa incheie contractul de prestari servicii cu reprezentantul legal al Regiei de Termoficare si Servicii Publice, corespunzator activitatilor prevazute la art.6 din prezenta.

Art. 8

In termen de 30 de zile, Regia Autonoma de Termoficare si Servicii  Publice va prezenta  Consiliului Local Regulamentul de organizare si functionare completat  potrivit  prevederilor prezentei  hotarari.

Art. 9

Regia Autonoma de Termoficare, Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Ploiesti si Administratia Domeniului Public  Ploiesti vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu