Hotărârea nr. 113/2002

Hotãrârea nr. 113 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti pe anul 2002

HOTARAREA  Nr. 113

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti pe anul 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea aprobãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti,

            având in vedere H.C.L. nr. 112/2002 privind infiintarea Domeniului Patrimoniului Public si Privat Ploiesti, prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si ale Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu