Hotărârea nr. 112/2002

Hotãrârea nr. 112 privind modificarea si completarea structurii Serviciului Public "Administratia Domeniului Public"

HOTARAREA Nr. 112

privind modificarea si completarea structurii serviciului public

"Administratia Domeniului Public"

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Administrativ, prin care se propune modificarea si completarea structurii serviciului public "Administratia Domeniului Public" Ploiesti, schimbarea denumirii si corespunzator acestora, adoptarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si numarului de personal, precum si numirea pe perioada determinata a conducerii acestuia;;

avand in vedere prevederile Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

in baza Legii nr. 189/1990 privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea structurii serviciului public "Administratia Domeniului Public" incepand cu data de 1 iulie 2002, astfel:

-         denumirea serviciului public "Administratia Domeniului Public" se schimba in Serviciul public "Administratia Domeniului Public si Privat" Ploiesti.

-         serviciul public va avea urmatorul obiect de activitate:

-         Obiectul principal – administrarea si gestionarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti, transmis in administrare corespunzator prezentei, in limita mandatului acordat de Consiliul Local, in conditiile legii.

Obiectul secundar cuprinde urmatoarele activitati:

-         Cultura leguminoaselor boabe;

-         Productia de legume in sera si camp;

-         Pomicultura si cultura altor plante fructifere (cu exceptia strugurilor)

-         Productia de plante si flori ornamentale in pepiniera, sera si camp;

-         Productia si desfacerea de cereale si plante de nutret;

-         Servicii de imbunatatiri funciare si irigatii;

-         Servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere;

-         Fabricarea produselor pentru hrana animalelor;

-         Servicii de plantare si insamantare a zonelor verzi, zone de agrement;

-         Servicii funerare, inhumari, reinhumari, concesionari locuri de inhumare, intretinere cimitire, pompe funebre;

-         Lucrari de constructii in cimitire;

-         Lucrari de intretinere, curatire si amenajare a spatiilor verzi, locuri de joaca, bai publice, WC - uri, parcari, fantani arteziene;

-         Lucrari de intretinere si curatire a panourilor publicitare;

-         Servicii de administrare si intretinere a zonelor verzi si de agrement;

-         Servicii recreative oferite in parcuri;

-         Lucrari de intretinere si reparatii a masinilor si utilajelor din dotare;

-         Emiterea de avize pentru executarea de instalatii si constructii pe domeniul spatiilor verzi, a lucrarilor de taiere a arborilor total sau partial, organizarea de festivitati sportive, culturale, educative;

-         Confectii metalice si din lemn (garduri, banci, mobilier de parc,etc.);

-         Producerea de recipienti (cosuri pentru deseuri stradale, etc.);

-         Servicii de consultanta tehnica in domeniul executiei de spatii verzi, servicii de consultanta agricola;

-         Servicii tehnice specializare de monitorizare si control a principalelor elemente in politica de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare;

-         Servicii si activitati veterinare;

-         Comercializarea de produse floricole si dendrologice, cereale, seminte prin unitati proprii si catre terti;

-         Comercializarea de produse legumicole, cereale, plante de nutret;

-         Comercializare de ghivece si lumanari;

-         Comercializarea de fructe si legume;

-         Servicii de cumparare si vanzare de locuinte, spatii cu alta destinatie, terenuri, alte bunuri imobile, cu exceptia celor din domeniul public;

-         Alte tipuri de comert cu ridicata cu produse alimentare;

-         Comert cu ridicata cu material lemnos si de constructii;

-         Comert cu amanuntul  prin standuri in piete;

-         Inchirierea locuintelor, spatiilor cu alta destinatie, terenurilor aflate in administrare;

-         Concesionarea bunurilor imobiliare proprii sau aflate in administrare:

-         Reparatii si intretineri, transformari si consolidari de imobile;

-         Evidenta si urmarirea bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului;

-         Activitati de studiere a pietei si de sondaj;

-         Activitati de consultare pentru afaceri si management;

-         Publicitate;

-         Activitati de intretinere  si curatare a cladirilor;

-         Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;

-         Administrarea activitatii organismelor care actioneaza in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si a altor activitati socieale, cu exceptia  asistentei sociale obligatorii;

-         Administrarea si sustinerea activitatilor economice;

-         Alte activitati de spectacole;

-         Alte activitati in domeniu sau dispuse de Consiliul Local.

Art. 2

Aproba Regulamentul de organizare si functionare al serviciului public "Administratia Domeniului Public si Privat", conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Aproba organigrama, statul de functii, numarul de personal si fisele de evaluare potrivit anexelor nr. 2, 3, 4 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4

(1) Stabileste ca bunurile cuprinse in anexa nr. 5 fac parte din domeniul  privat al municipiului Ploiesti si se transmit in administrare serviciului public "Administratia Domeniului Public si Privat". Bunurile cuprinse in anexa vor fi evaluate pana la data de 30.09.2002 si inregistrate corespunzator.

(2) Aproba transmiterea in administrare a bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului , nominalizate in anexa nr. 6 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Predarea – primirea bunurilor se face pana la data de 31.08.2002 pe baza de protocol de catre comisii special constituite.

Art. 5

Serviciul public "Administratia Domeniului Public si Privat" va prelua toate contractele incheiate de Administratia Domeniului Public Ploiesti, Serviciul Fond Imobiliar din cadrul serviciului public de Administratie si Comert, Directia Gestionare Patrimoniu si litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, substituindu-se in drepturile si obligatiile acestora.

Art. 6

Numeste pe domnul Simion Gheorghe ca director general al serviciului public "Administratia Domeniului Public si Privat".

Art. 7

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 


ANEXA  NR 1     

                

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T

de organizare si functionare a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti ca unitate  bugetarã cu personalitate juridicã in subordinea Consiliului  Local  al  Municipiului Ploiesti

 

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, ORGANIZARE

 

Art.1. -  Denumirea  unitãtii  este  Administratia  Domeniului Public si Privat  (A.D.P.P.)  Denumirea unitãtii, codul, fiscal, contul, sediul  vor  fi  mentionate in  orice  act,  scrisoare ,publicatie ce  emanã de  la  serviciul public.

 

            Art.2. – Administratia Domeniului Public si Privat este infiintatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr.

 

            Art.3  – Sediul unitãtii este  in Ploiesti str.  Valeni, nr. 32  si activitatea se desfãsoarã in   alte clãdiri,  constructii sau  amenajãri  amplasate  pe  raza municipiului  Ploiesti.

 

            Art.4 – Administratia Domeniului Public si Privat este unitate bugetarã cu personalitate juridicã, care isi  desfãsoarã activitatea in  conformitate  cu legile  române  si  cu  prezentul  regulament  de  organizare  si  functionare ,  sub  autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, având ca obiect de activitate  administrarea  bunurilor apartinând domeniului public si privat al municipiului Ploiesti , transmise in vederea  realizãrii scopului pentru  care  a  fost  constituitã .

            Administrarea  bunurilor  din patrimoniul  public  si  privat transmise  acestuia se  face  cu  diligenta  unui  bun proprietar, in conditiile prezentului regulament.

 

        Art. 5 Obiectul de activitate principal , acela de administrare si gestionare a domeniului public si privat al municipiului  Ploiesti se realizeaza in baza mandatului acordat de Consiliul Local si cuprinde:

a)      Bunuri din domeniul public :

Ø      Terenuri reprezentand parcuri, zone verzi, locuri de joaca pentru copii, alei,etc.

Ø      Rampa de gunoi Teleajen

Ø      Teren cu destinatia agricola atribuit prin H.G. nr. 237 / 2002

Ø      Teren cu destinatia parcari cu exceptia celor aflate in administrarea altor agenti economici si servicii publice;

Ø      Cladiri, constructii, dotari, conf. Listei din Anexa 6 la H.C.L.

b)      bunuri din domeniul privat:

Ø       terenuri cu destinatie agricola ;

Ø      terenuri situate in intravilanul localitatii;

Ø      imobile cu destinatia de locuinta si spatii cu alta destinatie;

Ø      alte bunuri pentru realizarea obiectului de activitate;

 

Art. 6 In activitatea de gestionare si administrare a bunurilor , A.D.P.P. percepe taxe, tarife, taxe speciale, chirii, taxe de folosinta temporara , corespunzator hotararilor Consiliului Local.

 

Art. 7. – Administratia Domeniului Public si Privat  este organizatã pe Centre de gestiune si Compartimente functionale .

            Centrele  de  gestiuni (Sectia administrare cimitire, Serviciul Horticol si Serviciul Spatii Verzi, Fond Imobiliar, Urmãrire si Evidenta Patrimoniu, Valorificare Patrimoniu )s-au constituit  in vederea  autofinantãrii, in mod  treptat a activitãtilor specifice.Compartimentele functionale intrã  in alcãtuirea  centrelor  de  gestiune si asigurã aducerea  la indeplinire in conditii  de  eficientã, a  obiectivelor  propuse.          

            Art. 8 -  Administratia Domeniului Public si Privat  isi desfãsoarã activitatea pe bazã de buget de venituri si cheltuieli propriu, aprobat anual de catre Consiliul Local , organizeazã si conduce evidenta contabilã conform  punctelor nr.160 si 168 din Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitãtii nr.82/1991, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.704/1993.

 

            Art. 9 -  Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Administratiei Domeniului Public Ploiesti se asigurã diferentiat pe domenii si  obiectele de activitate , prevãzute la art.12 din urmãtoarele surse :

 

a)      Venituri proprii rezultate din :

Ø      Chirii provenind din inchirierea spatiilor cu destinatie de locuinta, spatiilor cu alta destinatie , terenuri, etc. aflate in administrare.

Ø      Taxe pentru folosinta domeniului public si privat aflat in administrare;

Ø      Contravaloarea folosintei temporare a bunurilor din domeniul public si privat aflat in administrare;

Ø      Venituri din parcari;

Ø      Venituri din activitea comerciala, diverse;

Ø      Tarife, taxe din prestari de servicii catre terti;

Ø      Venituri din vanzarea de bunuri mobile si imobile, a celor provenite din casari, demolari, desfiintari,etc., altele decat cele din domeniul privat

Ø      Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii, despagubiri.

Ø      Venituri din folosirea domeniului public si privat pentru comert ambulant;

Ø      Venituri din exploatarea w.c. -urilor publice, folosirea imobilelor cu destinatie de bai publice si a altor bunuri aflate in administrare.

Ø      Venituri din valorificarea materialelor rezultate din procesul de productie(lemn, materiale,mobilier stradal,etc.)

Ø      Venituri din valorificarea productiei dendro-floricole , legume, fructe,  material floricol si alte produse similare;

Ø      Venituri provenite din valorificarea de cereale si nutreturi din productia proprie;

Ø      Venituri din publicitate;

Ø      Donatii;

·        Sponzorizari

·        prestãri de servicii si executie de lucrãri pentru persoane fizice si juridice,  pentru care incaseazã tarife si taxe stabilite potrivit  legii;

b)      Alocatii  si subventii de la bugetul Consiliului Local al municipiului Ploiesti in conformitate cu prevederile legale,  dupã cum urmeazã:

Alocatiile si subventiile se acordã pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, pentru activitãtile ce fac obiectul de activitate, in sume reprezentând diferenta dintre necesarul de cheltuieli curente si de capital, aprobate de Consiliul Local , pe baza unui Program de activitate anual si a veniturilor proprii aferente activitãtilor respective.

Programul de activitate se aprobã de cãtre Consiliul Local odatã cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public si reprezintã un document de fundamentare a cheltuielilor si veniturilor aferente activitãtilor Administratiei Domeniului Public.

Alocatiile si subventiile se acordã lunar, la cererea Administratiei Domeniului Public pe baza justificãrii executiei programului de lucru .

In executia bugetarã este permis sã se utilizeze , pentru cheltuieli curente,  sume  din  alocatiile  si  subventiile  aferente  unei  activitãti  pentru o altã activitate  cu  conditia ca in final, la inchiderea  exercitiului  bugetar sã se  respecte  modul  de  alocare  initial.

Pentru efectuarea si controlul operatiunilor financiare Administrarea Domeniului Public Ploiesti are cont propriu deschis la Trezoreria Ploiesti in lei si  la B.C.R Ploiesti in  valutã.

 

            Art 10. - Finantarea cheltuielilor  de capital se asigurã  astfel :

-         pentru investitiile care conduc la dezvoltarea si/sau modernizarea obiectivelor apartinând domeniului public al municipiului Ploiesti de la fonduri alocate din bugetul local al  municipiului  Ploiesti;

-         pentru investitii necesare dezvoltãrii si functionãrii Administratiei Domeniului Public fondurile se asigurã din veniturile proprii si in completare de la bugetul local  al  municipiului Ploiesti.

 

            Art. 11. - Contabilitatea patrimoniului Administratiei Domeniului Public si Privat , a veniturilor si cheltuielilor acesteia, organizatã si condusã pânã la nivel de dare de seamã inclusiv, este parte componentã a contabilitãtii generale a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Corespunzãtor celor de mai sus, Administratia Domeniului Public si Privat intocmeste si predã Serviciului Buget-Contabilitate :

-         lunar, balanta de verificare a conturilor sintetice;

-         trimestrial, cumulat de la inceputul anului si

-         anual, contul de executie cu anexele prevãzute de normele aprobate de Ministerul Finantelor pentru institutiile publice finantate din bugetul local si din venituri extrabugetare.

 

Art. 12 – Administratia Domeniului Public si Privat este condusã de un director general  numit prin Hotãrârea Consiliului Localnr. 292/ 2001 .In aceastã calitate, pe lângã atributiile, sarcinile si competentele prevãzute in prezentul regulament, directoru lgeneral al  Administratiei Domeniului Public va asigura inventarierea generalã anualã a Administratiei Domeniului Public, in baza dispozitiei emisã de Primar in conformitate cu prevederile articolului 8 din Legea nr.82/1991 si capitolul VI din regulamentul privind aplicarea legii respective.

 

            Art. 13 – Patrimoniul Administratiei Domeniului Public este compus din patrimoniul public si privat dat in administrare la data de 31.03.1996 si din patrimoniul municipiului,ce  a  fost transmis ulterior  spre administrare de cãtre  Consililui Local Ploiesti.

           Instrãinarea, concesionarea, inchirierea  catre terti a bunurilor  imobile (terenuri si mijloace fixe) aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public se poate face cu respectarea legii iar in cazul in care durata acestora depaseste 5 ani, numai cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

AL ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC  SI PRIVAT PLOIESTI

 

Art. 14 – Obiectul de activitate al Administratiei Domeniului Public cuprinde urmãtoarele :

Ø      Obiectul principal -administrarea si gestioanarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat a municipiului Ploiesti.

Obiectul secundar cuprinde uramatoarele activitati:

Ø      cultura leguminoaselor boabe;

Ø      productia de legume in sera si camp;

Ø      productia si desfacerea de cereale si plante de nutret;

Ø      servicii de imbunatatiri funciare si irigatii;

Ø      servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere;

Ø      fabricarea produselor pentru hrana animalelor;

Ø      servicii de plantare si insamantare a zonelor verzi, zone de agrement;

Ø      servicii funerare, inhunmari, reinhumari , concesionari locuri de inhumare, intretinere cimitire, pompe funebre;

Ø      lucrari de constructii in cimitire;

Ø      lucrari de intretinere, curente si amenajare a spatiilor verzi, locuri de joaca, bai publice, wc-uri, parcari, fantani arteziene;

Ø      lucari de intretinere si curatire a panourilor publicitare;

Ø      servicii de administrare si intretinere a zonelor verzi si de agrement;

Ø      servicii recreative oferite in parcuri;

Ø      lucrari de intretinere si reparatii a masinilor si utilajelor din dotare;

Ø      emiterea de avize pentru executarea de instalatii si constructii pe domeniul spatiilor verzi, al lucrarilor de taiere a arborilor, total sau partial, organizare de festivitati sportive, culturale, educative;

Ø      confectii metalice si din lemn (garduri, banci, mobilier de parc, etc.);

Ø      producerea de recipienti (cosuri pentru deseuri stradale, etc);

Ø      servicii de consultanta tehnica in domeniul executiei de spatii verzi, servicii de consultanta agricola;

Ø      servicii tehnice specializare de monitoare si control a principalelor elemente in politica de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare;

Ø      servicii si activitati veterinare;

Ø      comercializarea de produse floricole si dendrologice, cereale, seminte  prin unitati, proprii si prin terti;

Ø      comercializarea de produse legumicole, cereale, plante de nutret;

Ø      comercializarea de ghivece si lumanari;

Ø      comercializarea de legume si fructe;

Ø      servicii de cumparare si vanzare de locuinte, spatii cu alta destinatie, terenuri, alte bunuri imobile cu exceptia celor din domeniul public;

Ø      alte tipuri de comert cu ridicata cu produse alimentare;

Ø      comert cu ridicata cu material lemnos si de constructii;

Ø      comert cu amanuntul prin standuri in piete;

Ø      inchirierea locuintelor, spatiilor cu alta destinatie, terenurilor aferente in administrare;

Ø      concesionarea  bunurilor imobiliare, proprii sau  aflate in administrare;

Ø      reparatii si intretineri, transformari si consolidari de imobile;

Ø      evidenta si urmarirea bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului;

Ø      activitati de studiere a pietei si sondaj;

Ø      activitati de consultare pentru afaceri si menegement;

Ø      publicitate;

Ø      activitati de intretinere si curatare a cladirilor;

Ø       alte activitati  de servicii prestate in principal intreprinderilor;

Ø      administrarea activitatii organismelor care actioneaza in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si altor activitati socilae, cu exceptia asistentei sociale  obligatorii;

Ø      administrarea si sustinerea activitatii economice;

Ø      alte activitati de spectacole;

Ø      alte activitati in domeniu sau dispuse de Consiliul Local.

 

CAPITOLUL  III

CONDUCEREA  ACTIVITATII  CURENTE

 

            Art. 15 – Conducerea ,coordonarea si organizarea activitãtii     Administratiei  Domeniului  Public  Ploiesti  se  asigurã  de  cãtre   director  general ajutat  de  directorii  adjuncti  stabiliti  conform  organigramei.

 

             Art. 16 - Directorul general al Administratiei Domeniului Public reprezintã unitatea in relatiile cu alte institutii publice   agenti economici si alte persoane fizice si juridice. Din punct de vedere administrativ, directorul generale este subordonat primarului Municipiului Ploiesti.

            Directorul general al Administratiei Domeniului Public este  imputernicit  sã semneze actele de angajare, de cheltuieli curente, comenzi, contracte si conventii dispozitii de platã in numerar, precum si documentele, contractele, actele privind veniturile proprii ale Administratiei Domeniului Public si altele. Semnarea de cãtre director generala actelor in cauzã va fi fãcutã numai dacã acestea poarta viza de control financiar preventiv, organizat conform  legii.

In exercitarea  atributiilor  ce-i revin, directorul general emite  decizii. Indatoririle  directorului general include  urmãtoarele atributii : 

Ø      organizeazã,  conduce  si  gestioneazã activitãtile  unitãtii  conform  legilor  in  vigoare.

Ø      concepe  si  conduce  strategii  si  politici  de  conducere  si  dezvoltare a  unitãtii.

Ø      selecteazã,  angajeazã, sanctioneazã  concediazã, elibereazã din functie personalul  angajat, conform  legii.

Ø      semneazã  contractele  individuale  de  muncã.

Ø      reprezintã  si  angajeazã  unitatea  in  relatiile  cu  tertii.

Ø      desemneazã inlocuitorul  pe  perioada  de  absentã stabileste  limitele  de competentã  si  responsabilitãtile  acestuia.

Ø      reprezinta  interesele Administratiei Domeniului  Public  in  justitie.

Ø      aprobã  prin  decizii, componenta  comisiior  de  lucru  si regulamentele  de  functionare  ale  acestora,potrivit  legii.

Ø      aprobã  planul  anual  de  audit  intern.

Ø      rãspunde  de  calitatea  productiei  realizate si a serviciilor  prestate, potrivit  legii.

Ø      emite decizii  de  recuperare a  pagubelor  produse  de  salariati.

Ø      asigurã  inventarierea  generalã  anualã a  A.D.P. in  baza dispozitiei  emisã de Primar, in  conformitate  cu  prevederile  legale,  propune  masuri  in  consecinta.

Ø      intocmeste proiectul programului anual de activitãti pe sectoarele prevãzute la art.12 si pe ansamblu, in vederea supunerii lui spre aprobarea Consiliului local de cãtre Primar.

Ø      intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propriu corelat cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului in vederea supunerii lui spre aprobarea Consiliului local de cãtre Primar;

Ø      coordoneazã defalcarea programului de activitãti si bugetul aferent pe trimestre pentru fiecare activitate in parte si stabileste masurile necesare indeplinirii acestora, transmitându-le ca sarcini conducãtorilor de    compartimente functionale sau directorilor  adjuncti.

Ø      stabileste sarcinile necesare asigurãrii integritãtii bunurilor materiale administrate, inclusiv in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, controleazã modul in care acestea sunt indeplinite si ia mãsurile ce se impun potrivit legii, impotriva personalului subordonat aflat in culpã.

Ø      aprobã graficele de activitate lunare ale serviciilor productive si asigurã aprovizionarea cu materiale, piese, obiecte de inventar, carburanti, etc., necesare desfãsurãrii activitãtii si controleazã  modalitatea in care sunt utilizate.

Ø      asigura desfacerea produselor si predarea lucrãrilor si serviciilor la Consiliul Local si la terti, conform contractelor, conventiilor etc, intocmirea documentelor legale in vederea incasãrii contravalorii acestora si urmãreste zilnic stadiul realizãrii veniturilor pe fiecare activitate in parte.

Ø       urmãreste si  rãspunde de respectarea normelor de protectie si securitate a muncii si stabileste mãsuri specifice activitãtii proprii de productie si securitate, in conformitate  cu  legea  protectiei  muncii  si normele  generale de  protectie  a  muncii, a  normelor ISCIR si  PSI.

Ø      organizeazã concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, in limita organigramei aprobate.

Ø       aprobã avansarea pe grade (trepte) profesionale, premierea personalului in conformitate cu normele legale.

Ø       analizeazã lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli pe baza datelor din contabilitate si dispune mãsuri suplimentare in vederea cresterii eficientei economice a activitãtii Administratiei Domeniului Public, ridicarea calitãtii serviciilor prestate si reducerea cheltuielilor, informeazã primarul  si  Consiliul  Local al  Municipiului  Ploiesti.

Ø       organizeazã receptia si punerea in functiune a mijloacelor fixe noi, primite in dotare din investitii sau transferuri; asigurã existenta instructiunilor tehnice de folosire si intretinere a utilajelor, instalatiilor si masinilor din dotarea Administratiei Domeniului Public, precum si cunoasterea acestora de cãtre personalul care le utilizeazã; urmãreste intocmirea si realizarea programului de intretinere si reparatii, al utilajelor si instalatiilor  sub  presiune.

Ø       organizeazã receptia si rãspunde  de  depozitarea in conditii de sigurantã si eliberarea pentru consum, pe bazã de documente legale, a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si altor bunuri necesare activitãtii Administratiei Domeniului Public; urmãreste constituirea garantiilor personalului  cu  functii  gestionare ,potrivit  legii.

Ø       organizeazã paza incintelor (sediul din str. Mircea cel Bãtrân nr.81) si al celorlalte imobilizãri corporale ale A.D.P. cu  personal  propriu  instruit sau cu  unitãti  specializate, aprobã instructiuni de  ordine  interioarã prin care se reglementeazã intrarea si iesirea personalului din schimb, interzicerea accesului persoanelor aflate in stare de ebrietate, conditiilor de acces a persoanelor strãine de unitate, indatoririle  salariatilor.

Ø       ia mãsuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamitãti naturale, avarii ale instalatiilor precum si pentru eliminarea fãrã intârziere a defectiunilor tehnice ivite in timpul proceselor de productie.

Ø      organizeazã si controleazã activitatea cimitirelor umane, conform regulamentului special de functionate a acestei activitãti aprobate de Consiliul Local, parte integrantã din prezentul; ia mãsuri si urmãreste incasarea veniturilor extrabugetare specifice activitãtii respective, in vederea echilibrãrii bugetului propriu al acestei activitãti.

Ø      colaboreazã cu serviciile  de  specialitate  ale Consiliului Local in realizarea efectivã a investitiilor destinate ADP, inclusiv in lista anexã la bugetul local aprobat de Consiliul Local.

Ø       verificã documentatia legalã privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic si/sau moral, pe care o predã primarului pentru a fi supusã aprobãrii de cãtre Consiliul Local in conformitate cu dispozitiile legale; organizeazã casarea, respectiv dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune si valorificarea prin vânzare sau utilizare ca materiale a subansamblelor, pieselor si materialelor rezultate .

Ø       asigurã difuzarea dispozitiilor legale specifice sarcinilor de serviciu si obligatiilor legale ale angajatilor cuprinse in fisa postului pentru cunoasterea si respectarea lor de cãtre cei in cauzã, precum si a drepturilor acestora.

Ø       intocmeste si prezintã primarului, pentru aprobarea de cãtre Consiliul Local,  propuneri fundamentate privind modificarea structurii organizatorice si/sau a numãrului de personal angajat permanent al A.D.P.

Ø       intocmeste si prezintã trimestrial Consiliului Local rapoarte de activitate insotite de executiile de casã ale bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public.

Ø      ia  masuri  pentru  popularizarea  legislatiei.

Ø       hotãrãste lucrãrile care se pot executa de calculator cu ajutorul Biroului de informaticã al Consiliului Local: evidente ale locurilor din cimitire, state de functii, state de salarii, balante de verificare, stocuri, evidente ale patrimoniului etc.

 

Art.17 – Principalele atributii, sarcini si rãspunderi ale directorului adjunct sunt urmãtoarele:

 

Ø      Dispune in regim de maximã urgentã, având latitudinea de a aloca toate resursele umane specializate pe care le are in subordine in vederea  remedierii situatiilor deosebite de disfunctionalitãti ce apar in sectoarele  pe care le coordoneazã.

Ø      Urmãreste si rãspunde de cresterea performantelor serviciilor prestate si  a productiei, prin utilizarea eficientã a resurselor existente in  compartimentele din subordine;

Ø      Propune strategii si programe cu privire la protectia mediului, protectia  animalelor, dezinsectii, deratizãri, igienizãri, pregãtiri de iarnã, dezvoltãri  de activitãti, mãsuri organizatorice, tehnice si sanitare pentru domeniul  sãu de activitate.

Ø      Asigurã relatia cu presa in probleme de sesizãri, articole, materiale, pentru  promovarea imaginii A.D.P.P. , cu acordul directorului general;

Ø      Se preocupã permanent de asigurarea locurilor de muncã cu materii  prime, materiale, piese de schimb, pe baza necesarului primit de la sectii, ateliere, face propuneri de dotãri urmãrind realizarea acestora, precum si  implementarea lor atunci când este vorba de tehnologii si echipamente noi.

Ø      Asigurã si rãspunde de realizarea volumului de productie prestatie, stabilirea consumurilor si valorificarea productiei.

Ø      Asigurã centralizarea lunarã a productiei si serviciilor realizate, informând  directorul general asupra rezultatelor obtinute si a mãsurilor necesare de  recuperare a restantelor.

Ø      Stabileste mãsuri tehnice necesare pentru prevenirea si limitarea  calamitãtilor, catastrofelor si incendiilor.

Ø      Asigurã elaborarea de grafice lunare, derivate din programul primit de la directorul general, cu sarcini si termene concrete.

Ø      Urmãreste si rãspunde de modul in care personalul din subordine cunoaste si respectã normele de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, examineazã prin sondaj cunostintele de prevenire si regulile  de protectie in care se desfãsoarã activitatea, paza bunurilor, normele privind disciplina muncii, potrivit reglementãrilor legale si dispozitiile de  ordine internã.

Ø      Repartizeazã personalul pe locuri de muncã corespunzãtor pregãtirii profesionale, acordã asistentã tehnicã calificatã pentru cresterea gradului de calificare a angajatilor, utilizarea eficientã a utilajelor, instalatiilor, respectarea instructiunilor de folosire a acestora, folosirea timpului de muncã.

Ø      Controleazã prin sondaj prezenta personalului la locurile de muncã, aducând modificãri la pontaj asupra timpului lucrat, personal sau prin subalterni.

Ø      Asigurã respectarea tehnologiilor adecvate si a normelor de calitate;

Ø      Asigurã efectuarea lucrãrilor de intretinere, revizii si reparatii la utilaje,  instalatii, la termenele prescrise de normele tehnice. 

Ø      Vizeazã bonurile de consum de materiale pentru productie, in cazuri de  exceptie, in limita normelor si verificã utilizarea materialelor exclusiv in scopul pentru care s-a efectuat aprovizionarea locurilor de muncã;

Ø      Asigurã personal sau prin personalul subordonat, documentele legale privind produsele si lucrãrile executate si receptionate, precum si cele care atestã expedierea produselor, respectiv predarea lucrãrilor la beneficiari, pe care le semneazã predând Serviciului Contabilitate sau Financiar, dupã caz, exemplarele necesare in vederea emiterii actelor de incasare a pretului.

Ø      Asigurã introducerea de formulare tipizate potrivit legii, stabileste  circuitul informational al acestora.

Ø      Asigurã conditii normale  de desfãsurare a inventarierii anuale, conform deciziilor interne date in acest scop.

Ø      Controleazã si asigurã integritatea tuturor bunurilor primite cu inventar, participând la receptia si la punerea in functiune a mijloacelor fixe nou achizitionate, prilej cu care avizeazã actele specific intocmite.

Ø      Stabileste sarcini atributii si rãspunderi pentru personalul din subordine

Ø      pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor  inscrise in documentele elaborate.

Ø      Rãspunde de aplicarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de  activitate, de calitatea productiei si prestatiilor.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu prevederile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite prin Hotãrârea Consiliului Local, legi, sau acte  normative si dispozitii trasate de Primarul Municipiului Ploiesti, director general al A.D.P.P., pentru domeniul sãu de activitate.

 

           Art. 18 Principalele atributii, sarcini si rãspunderi ale directorului adjunct economic sunt urmãtoarele:

 

Asigurã ealizarea in conformitate cu normele legale in vigoare a activitãtilor financiare ale unitãtii privind:

1.      Dare de seamã pe bazã de bilant (trimestrial)

2.      Integritatea patrimoniului;

3.      Veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare;

4.      Balanta de verificare a conturilor sintetice (lunar)

5.      Contul de executie bugetarã cu anexe conf. NMF (trimestrial)

6.      Plata si evidenta tuturor drepturilor bãnesti cuvenite salariatilor.

7.      Organizarea si desfãsurarea Controlului Financiar Preventiv, activitate, prin care se verificã legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama  fondurilor publice sau a domeniului public si privat, inainte de aprobarea acestora.

8.      Coordoneazã nemijlocit activitatea  compartimentelor  functionale:

-         Serviciul  Financiar 

-         Serviciul Contabilitate

-         Serviciul  Aprovizionare,  Desfacere

  1. Rãspunde de aplicarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de  activitate, de calitatea productiei si prestatiilor.
  2. Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu prevederile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

11.  Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate

 

CAPITOLUL  IV

STRUCTURA  FUNCTIONALĂ

 

Structura organizatoricã a unitãtii este aprobatã de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti. In vederea realizãrii obiectului de activitate, A.D.P.P. este organizatã in douã centre de gestiune (Serviciul  Administrare Cimitire, Serviciul Horticol, Serviciul Spatii Verzi si Serviciul Fond Imobiliar, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu), in scopul autofinantãrii  treptate a acestora si compartimente functionale.

 

Art. 19 SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE – atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat  directorului  adjunct.

                 

Ø      Urmãreste si asigurã respectarea prevederilor Regulamentului de functionare a cimitirelor .

Ø      Organizeazã si controleazã in registru si pe planul de amplasare concesionarea locurilor in cimitirele umane, asigurã evidenta operativã la zi a concesiunilor, nominal pe persoane si pe termenele de duratã ca timp, ia mãsuri pentru somarea concesionarilor rãu platnici, controleazã  calculul si urmãrirea la incasare a majorãrilor de intârziere .

Ø      Instruieste administratorii de cimitire si controleazã activitatea acestora prin asigurarea respectãrii regulamentului de functionare a cimitirelor umane din municipiul Ploiesti, aprobat de Consiliul Local .

Ø      Controleazã modul in care sunt respectate obligatiile contractuale de cãtre persoanele care au incheiat contracte de asociere, inchiriere si prestãri  servicii, activitãti de constructie in cimitire, etc. propune directorului general al A.D.P.P. aplicarea mãsurilor legale in cazurile de necesitate.

Ø      Organizeazã impreunã cu directorul economic, modul de functionare a activitãtii de incasãri de taxe si tarife in numerar de la populatie si agenti economici pentru serviciile prestate in cadrul activitãtilor desfãsurate precum si de constituire a garantiilor prevãzute de lege in sarcina gestionarilor.

Ø      Asigurã realizarea si pãstrarea curãteniei in cimitire, indepãrtarea pãmântului si materialelor rezultate de la lucrãrile de morminte.

Ø      Asigurã organizarea pazei  cimitirelor .

Ø      Coordoneazã si indrumã activitatea intregului personal din cadrul serviciului.

Ø      Rãspunde de intreaga activitate a administrãrii cimitirelor, de activitatea de constructii monumente funerare;

Ø      Intocmeste proiectele planurilor de venituri si cheltuieli a acestor activitãti.

Ø      Coordoneazã activitatea de care rãspunde din punct de vedere organizatoric si economic.

Ø      Propune anual un plan de aprovizionare cu materii prime, materiale, unelte, rechizite, documente tipizate, materiale de constructie etc., necesare bunei desfãsurãri  a activitãtii, referate de necesitate, ori de câte ori este nevoie.

Ø      In vederea desfãsurãrii in bune conditii a activitãtii, solicitã utilaje pentru mentinerea salubritãtii cimitirelor.

Ø      Ia mãsuri pentru echiparea muncitorilor cu echipamente si materiale de protectie, instruirea personalului potrivit legii.

Ø      Asigurã functionarea dotãrilor din cimitire (instalatii de apã, luminã, gaze), a capelelor, a masinilor ce deservesc cimitirele.

Ø      Impreunã cu Serviciul Juridic si Contencios intocmeste contracte de inchiriere, asociere, prestãri servicii, pentru clãdiri si le propune spre aprobare conducerii A.D.P.P. si Consiliului Local;

Ø      Propune conducerii A.D.P.P. si Consiliului Local modificarea tarifelor in raport cu inflatia anualã.

Ø      Propune conducerii A.D.P.P. incadrarea personalului necesar conform organigramei aprobate pentru desfãsurarea activitãtii in bune conditii.

Ø      Verificã prezenta la serviciu a tuturor angajatilor cimitirelor vizeazã pontajele.

Ø      Propune prin referate conducerii A.D.P.P. mãsuri de sanctionare.

Ø      Verificã si vizeazã adeverintele care se elibereazã de administratorii cimitirelor necesare la notariat.

Ø      Verificã si vizeazã actele de concesiune a locurilor de inhumare in cimitire, a actelor de renuntare la locurile din cimitire si a altor documente, respectându-se regulamentul de functionare al cimitirelor;

Ø      Urmãreste respectarea de cãtre administratorii cimitirelor a taxelor, tarifelor aprobate si plata contributiei de cãtre fiecare concesionar astfel incât sã se realizeze veniturile planificate.

Ø      Urmãreste si rãspunde de inregistrarea corectã a inhumãrilor in registre si de pãstrarea in bune conditii a arhivei cimitirelor.

Ø      Cerceteazã sesizãrile si reclamatiile cetãtenilor privind activitatea serviciului.

Ø      Stabileste sarcini, atributii, responsabilitãti pentru personalul din subordine si le transmite in scris.

Ø      Vizeazã bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate  necesare procesului de productie de cãtre personalul din subordine.

Ø      Aplicã amenzi contraventionale impreunã cu Politia, gardienii publici celor care nu respectã prevederile legale in vigoare.

Ø      Rãspunde de aplicarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de  activitate, de calitatea productiei si prestatiilor.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu prevederile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

Art.  20 – SERVICIUL  HORTICOL – atributii, sarcini, responsabilitãti: Este subordonat directorului adjunct.

 

Ø      Intocmeste planul de productie pentru serã, pepinierã cât si pentru plantele de apartament pânã la inceputul anului calendaristic.

Ø      Intocmeste proiectul planul de venituri si cheltuieli pentru productiile din serã, pepinierã si câmp pânã la 30 noiembrie ale fiecãrui an

Ø      Indrumã si rãspunde de producerea materialului dendrofloricol din serã si pepinierã; in acest scop va exista in permanentã un registru pentru dispozitii scrise, sub semnãturã, cãtre seful serei si fochisti.

Ø      Prezintã proiectul planului de productie cât si planul de venituri si cheltuieli spre avizare conducerii A.D.P.P. aprobãrii conducerii Primãriei.

Ø      Intocmeste in functie de cheltuielile efectiv realizate, inregistrate in contabilitate, calculatii de pret pentru toate produsele din serã, pepinierã, câmp.

Ø      Periodic, in functie de preturile pietei actualizeazã preturile de livrare care insã nu vor fi sub pretul de productie, propune spre aprobare conform reglementãrii in vigoare preturile minime de livrare.

Ø      Indrumã si rãspunde de evidentierea lucrãrilor pe culturi sau grupe de culturi cu tehnologie asemãnãtoare, atât pentru produsele obtinute in serã, cât si pentru cele obtinute in pepinierã si câmp, lunar; tine evidenta veniturilor si cheltuielilor pe culturi sau grupe de culturi.

Ø      Vizeazã bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate necesare procesului de productie de cãtre personalul care executã lucrãri pentru serã si pepinierã.

Ø      Lunar justificã impreunã cu tehnicienii din subordine, consumul materialelor ridicate de la magazia pe culturi.

Ø      Intocmeste referate de necesitate pentru aprovizionarea cu seminte, materiale, unelte, etc., necesare procesului de productie, dar numai pentru speciile noi cultivate fiind obligat sã obtinã material de inmultire propriu.

Ø      Rãspunde impreunã cu seful Serviciului Aprovizionare, Desfacere de valorificarea productiei obtinute atât prin magazinele proprii, cât si la terti, astfel incât din aceastã activitate sã nu se inregistreze pierderi.

Ø      Intocmeste sãptãmânal programul de lucru la serã, pepinierã; urmãreste realizarea acestuia.

Ø      Foloseste eficient forta de muncã din subordine si asigurã conditii corespunzãtoare de muncã

Ø      Rãspunde de incadrarea in cotele repartizate privind consumul lunar de gaze naturale al centralei termice;

Ø      Rãspunde de corecta exploatare a instalatiilor electrice, precum si de instalatiile de alimentare cu apã din dotarea serei si pepinierei.

Ø      Asigurã asistenta tehnicã de specialitate si urmãreste respectarea procesului tehnologic.

Ø      Stabileste impreunã cu sefii de formatie amplasarea materialului dendrofloricol ce se planteazã, cât si speciile respective; stabileste de asemenea perioada optimã de plantare.

Ø      Calculeazã manopera, conform normativelor, centralizeazã situatiile de lucrãri si le inainteazã pentru semnãturã conducerii A.D.P.P. si serviciului de resort al Primãriei, in vederea decontãrii, pe bazã de facturã.

Ø      Intocmeste referate si propune sanctiuni pentru personalul din subordine care incalcã sarcinile de serviciu, sau propune stimulãri.

Ø      Vizeazã pontajele de lucru ale  personalului din subordine.

Ø      Impreunã cu conducerea A.D.P.P. repartizeazã zilnic utilajele in sectoarele de activitate, in functie de necesitãti si disponibilitãti si urmãreste activitatea acestora, pentru folosirea lor cu randament.

Ø      Indrumã conform planurilor intocmite de proiectant, lucrãri de amenajare si intretinere a pepinierelor si serelor;

Ø      Intocmeste lunar sau la solicitare, informãri cãtre conducerea A.D.P.P. si Primãriei cu privire la activitatea de plantare;

Ø      Propune mãsuri pentru imbunãtãtirea activitãtii.

Ø      Rãspunde de modul in care se utilizeazã forta de muncã, utilajele, de calitatea muncii prestate de cãtre formatiile din subordine in fata beneficiarului.

Ø      Stabileste atributii, sarcini, responsabilitãti pentru personalul din subordine.

Ø      Rãspunde de mãsurile ce trebuiesc luate pe linie de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul din subordine, asigurã echipamentul de protectie si de lucru.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul  sãu de activitate, de calitatea productiei si prestatiilor.

Ø      Informeazã operativ in legãturã cu eventualele evenimente care se petrec in sectorul de activitate .

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu  de  activitate.

 

Art. 21 - SERVICIUL SPATII VERZI - atributii, sarcini, responsabilitãti Este  subordonat directorului adjunct.

 

Ø      Intocmeste proiectul planului de venituri si cheltuieli pentru activitatea din zonele verzi;

Ø      Intocmeste planul estimativ de amenajare –intretinere spatii verzi in municipiul Ploiesti anual il supune spre aprobare Conducerii  A.D.P.P. si Primãriei ;

Ø      Intocmeste proiectul planului de venituri si cheltuieli si il supune spre aprobare  Conducerii A.D.P.P.         

Ø      Intocmeste planul de plantare a materialului dendrologic pentru spatii verzi anual;

Ø      Lunar justificã impreunã cu tehnicienii din subordine consumul materialelor;

Ø      Intocmeste sãptãmânal planul de lucru in zonele verzi si urmãreste realizãrile acestuia;

Ø      Foloseste eficient forta de muncã din subordine si asigurã conditii corespunzãtoare de muncã;

Ø      Urmãreste si indrumã activitatea de spatii verzi pe baza programelor sãptãmânale intocmite, astfel incât sã se realizeze normele de lucru;

Ø      Rãspunde de corecta exploatare a instalatiilor electrice precum si de instalatiile de alimentare cu apã;

Ø      Organizeazã si conduce activitatea de amenajare si intretinere a spatiilor verzi din municipiul Ploiesti;

Ø      Asigurã asistenta tehnicã de specialitate si urmãreste respectarea procesului tehnologic;

Ø      Intocmeste planul estimativ de amenajare intretinere spatii verzi in municipiul Ploiesti si il supune spre aprobare conducerii Primãriei

Ø       Participã alãturi de sefii de formatie la elaborarea programului de activitate sãptãmânal, lunar si trimestrial pentru amenajarea intretinerea spatiilor verzi in colaborare cu Primãria;

Ø      Urmãreste si indrumã activitatea de spatii verzi pe baza programelor sãptãmânale intocmite astfel incât sã se realizeze normele de lucru;

Ø      Stabileste impreunã cu sefii de formatie amplasarea materialului dendrofloricol ce se planteazã cât si speciile respective, stabileste perioada optimã de plantare;

Ø      Receptioneazã bilunar lucrãrile executate de sectoarele spatii verzi;

Ø      Calculeazã manopera conf. normativelor, centralizeazã situatiile de lucrãri si le inainteazã pentru semnãtura conducerii A.D.P.P. si Serviciului de resort al Primãriei in vederea decontãrii pe baza de facturã;

Ø      Emite si vizeazã bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate necesare procesului de productie si salariatilor  care executã lucrãri pentru sere si pepiniere;

Ø      Intocmeste referate si propune sanctiuni pentru personalul din subordine care incalcã sarcinile de serviciu sau propune stimulãri;

Ø      Vizeazã pontajele personalului din subordine;

Ø      Depisteazã pe cei care incalcã legea degradând spatiile verzi, aplicând amenzi contraventionale, potrivit legii; aceste actiuni se desfãsoarã permanent impreunã cu sefii de sectoare, politia, gardienii publici sau cu inspectorii Primãriei si se referã atât la spatiile verzi amenajate si intretinute de A.D.P.P., cât si la spatiile verzi administrate de asociatiile de proprietari;

Ø      Impreunã cu conducerea A.D.P.P. repartizeazã zilnic utilajele in sectoarele de activitate, in functie de necesitãti si disponibilitãti si urmãreste activitatea acestora, pentru folosirea lor cu randament.

Ø      Indrumã conform planurilor intocmite de proiectant, lucrãri de amenajare si intretinere a noilor spatii verzi;

Ø      Colaboreazã cu Biroul Tehnic Mecano-Energetic pentru executarea diferitelor lucrãri de: cosit mecanic, tãiere de arbori, reparatii la bãnci, hidranti de apã, amplasare de noi bãnci in parcuri;

Ø      Intocmeste lunar sau la solicitare, informãri cãtre conducerea A.D.P.P. si Primãrie cu privire la activitatea de plantare si intretinere zone verzi, tãieri de arbori etc.

Ø      Propune mãsuri pentru imbunãtãtirea activitãtii.

Ø      Intocmeste programe de udare a arborilor din aliniament, in special a castanilor de pe Bd. Independentei, programe de scos rãdãcini, programe de tãieri a arborilor uscati, programe pe care le urmãreste si coordoneazã.

Ø      Intocmeste anual situatia elementelor constitutive ale spatiilor verzi.

Ø      Pentru arborii tãiati din spatiile verzi va respecta Hotãrârea nr. 235/1995 a Consiliului Local Ploiesti.

Ø      Rãspunde de modul in care se utilizeazã forta de muncã, utilajele, de calitatea muncii prestate de cãtre sectoarele spatii verzi in fata beneficiarului.

Ø      Stabileste atributii, sarcini, responsabilitãti pentru personalul din subordine.

Ø      Rãspunde de mãsurile ce trebuiesc luate pe linie de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul din subordine, asigurã echipamentul de protectie si de lucru.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul  sãu de activitate, de calitatea productiei si prestatiilor.

Ø      Informeazã operativ in legãturã cu eventualele evenimente care se petrec in sectorul de activitate .

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.

Ø      Colaboreazã cu Serviciul Horticol pentru realizarea sarcinilor trasate precum si cu celelalte compartimente din cadrul A.D.P.P.;

Ø      Executã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P.  pentru domeniul sãu de activitate;

 

           Art. 22 - SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI, BĂI PUBLICE, WC-URI– atributii  sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat  directorului  adjunct.

 

Ø      Organizeazã si controleazã activitatea parcãrilor apartinând A.D.P.P.    

Ø      Controleazã prin sondaj modul cum se realizeazã incasãrile in parcãrile aferente A.D.P.P..

Ø      Controleazã modul in care sunt respectate obligatiile contractuale de cãtre persoanele care au luat in locatie de gestiune activitãti economice (exploatarea bãilor si a grupurilor sanitare) si propune directorului general al A.D.P.P. aplicarea mãsurilor legale in cazurile de necesitãti.

Ø      Rãspunde de intreaga activitate a W.C. -urilor publice si bãilor publice.

Ø      Coordoneazã activitatea de care rãspunde din punct de vedere organizatoric si economic.

Ø      Vizeazã bonurile de iesire din magazie pentru materiale ridicate necesare procesului de productie de cãtre personalul din subordine.

Ø      Intocmeste anual un plan de aprovizionare cu materii prime, materiale, unelte, rechizite, etc. necesare bunei desfãsurãri a activitãtii, intocmind referate de necesitate ori de câte ori este nevoie.

Ø      In vederea desfãsurãrii in bune conditii a activitãtii, solicitã utilaje pentru mentinerea salubritãtii parcãrilor, bãilor si W.C.- urilor publice.

Ø      Ia mãsuri pentru echiparea personalului din subordine cu echipament si materiale.

Ø      Impreunã cu Serviciul Juridic intocmeste contracte de inchiriere pentru clãdiri - foste bãi publice, W.C. -uri publice si le propune spre aprobare conducerii A.D.P.P..

Ø      Stabileste sarcinile, atributiile si responsabilitãtile pentru personalul din subordine si le transmite in scris.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P. pentru domeniul sãu de activitate.

 

Art. 23 - FORMATIA RAMPA –atributii sarcini responsabilitãti: Este  subordonatã directorului adjunct

 

Ø      Organizeazã paza obiectivului – Rampei.

Ø      Instruieste privind atributiile de serviciu si NTSM paznicii din cadrul formatiei.

Ø      Urmãreste cu dirigintele de santier stadiul lucrãrilor din cadrul proiectului de reintegrare in mediu a haldei de gunoi (rampa dezafectatã).

Ø      Participã la activitãtile privind salubritatea.

Ø      Participã la activitãtile de deszãpezire.

Ø      Participã la actiuni de indrumare si control pe linie de salubritate si deszãpezire.

Ø      Propune actiuni, activitãti si mãsuri pentru imbunãtãtirea activitãtii formatiei.

Ø      Raporteazã orice nereguli constatate in oras, referitor la salubritate, drumuri, retele edilitare, etc. pentru luarea mãsurilor de remediere.

Ø      Raporteazã prezenta pe domeniul public a cadavrelor de animale sau comunicã direct societãtii de ecarisaj.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Informeazã operativ in legãturã cu eventualele evenimente ce se petrec in sectorul sãu de actiune.

Ø      Rãspunde disciplinar, material, penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.

Ø      Indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea serviciilor A.D.P.P. si conducerea Primãriei.

 

Art. 24 - Serviciul Fond Imobiliar-atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat directorului general adjunct.

 

Ø      Stabileste pe baza de inventariere situatia realã a bunurilor imobile cu destinatia de locuinte pe care le are in administrare;

Ø      Propune atribuirea spatiilor libere de locuit, prelungiri, extinderi de locuinte;

Ø      Intocmeste contracte de inchiriere pentru constructii cu destinatia locuinte si terenuri amplasate pe domeniul privat al localitãtii (curti, garaje, chioscuri, etc.)

Ø      In colaborare cu Directorul Economic ia mãsuri privind incasãrile in teren a  chiriilor datorate;

Ø      Ia mãsuri privind ocuparea in conditiile legii a spatiilor cu destinatia locuintã in conformitate cu Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti si a dispozitiilor comisiei;

Ø      In colaborare cu Biroul reparatii ia mãsuri pentru intretinerea in bune conditii a  elementelor de  constructii a clãdirilor, instalatiilor comune proprii clãdirilor;

Ø      Ia mãsuri pentru repararea si mentinerea in stare de sigurantã la exploatare si  functionare a clãdirilor cu destinatie de locuinta aflate in administrare;

Ø       Propune valorificarea fondului de locuinte;

Ø      Informeazã lunar si transmite in acest sens documentele cãtre Biroul urmãrire si evidentã patrimoniu privind vânzarea cãtre  detinãtori in conditiile legii si iesiri din patrimoniu prin alte acte  normative;

Ø      Se implicã in inventarierile anuale de patrimoniu;

Ø      Ia mãsuri in prevenirea ocupãrii abuzive a spatiilor cu destinatie de locuintã;

Ø      Intocmeste documentatia ce va sta la baza actionãrii in instanta a debitorilor sau a persoanelor fizice si juridice care prin activitatea lor prejudiciazã Consiliul local;

Ø      Rãspunde de arhivarea documentatiilor pe care le are in evidentã si de  conducerea acestor evidente in conditiile  legii;

Ø      Prezintã periodic Consiliului Local, primarului si directorului rapoarte si informãri privind activitatea de administrare a patrimoniului;

Ø      Rãspunde de pãstrarea si conservarea dosarelor cu documentatiile tehnice (cãrti tehnice) si cu datele privind situatia juridicã a imobilelor din administrare;

Ø      Participã la receptia lucrãrilor de reparatii executate la imobile;

Ø      Intocmeste anual situatia privind necesarul de lucrãri de reparatii in ordinea urgentei;

Ø      Intocmeste liste cu imobile propuse pentru casare si figureazã datele necesare intocmirii documentatiilor pentru demolare;

Ø      Intocmeste raportul de  specialitate si proiecte de hotãrâri;

Ø      Urmãreste respectarea si aplicarea Hotãrârilor Consiliului Local si a celorlalte acte normative referitoare la administrarea si exploatarea fondului imobiliar;

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P. pentru domeniul sãu de activitate sau de Consiliul local.

 

Art. 25 – BIROUL CONCESIONĂRI - PUBLICITATE - atributii, sarcini, responsabilitãti  Este  subordonat directorului general adjunct

 

Ø      Analizeazã solicitãrile repartizate si intocmeste dupã caz, realizarea documentatiilor pentru rezolvarea acestora;

Ø      Analizeazã situatia existenta  si intocmeste dupã caz realizarea documentatiilor necesare  in vederea concesionãrii si inchirierii terenurilor  in concordantã cu planurile urbanistice de dezvoltare a municipiului;

Ø      Colaboreazã cu serviciile din cadrul Primãriei in vederea intocmirii documentatiilor ce stau la baza proiectelor de hotãrâre si intocmirea documentatiilor  pentru incheierea contractelor de concesionare/inchiriere;

Ø      Verificã si intocmeste documentele necesare organizãrii licitatiilor in conformitate cu actele normative in vigoare pentru concesionare, inchiriere;

Ø      Intocmeste procesele verbale de predare – primire pentru terenurile predate prin contractele de concesiune;

Ø      Urmãreste derularea contractelor de concesionare;

Ø      Asigurã ofertantilor posibilitatea vizionãrii imobilelor (terenuri, loturi) ce fac obiectul concesionãrii, inchirierii;

Ø      Asigurã arhivarea actelor pe care le instrumenteazã si rãspunde pentru continutul documentelor predate la arhivã;

Ø      Intocmeste referate, rapoarte si proiecte de hotãrâri in domeniile de activitate ale serviciului in vederea promovãrii lor in Consiliul Local;

Ø      Prezintã la cererea sefilor ierarhici rapoarte de activitate

Ø      Rezolvã solicitãrile cetãtenilor referitoare la problemele legate de concesionarea terenurilor;

Ø      Urmãreste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare;

Ø      Rãspunde de activitatea de publicitate, organizând licitatia publicã deschisã pentru inchirierea terenurilor ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, in zonele ABC, in vederea construirii si amplasãrii suporturilor pentru firme si reclame publicitare;

Ø      Pentru celelalte zone unde nu s-a elaborat studiul, se urmãreste incheierea de conventii temporare pentru folosirea terenului domeniului public;

Ø      Face propuneri pentru reabilitarea unor zone sau puncte din municipiul Ploiesti, intocmind documentatii ce stau la baza unor proiecte de hotãrâri in scopul ridicãrii gradului de utilitate esteticã urbanã cât si in scopul cresterii veniturilor Primãriei, in conformitate cu dezvoltarea urbanisticã a Primãriei;

Ø      Exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative prin hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii primite pe cale ierarhicã;

Ø      Respectã prevederile Legii 215/2001 a Administratiei Publice Locale.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P. pentru domeniul sãu de activitate.

 

Art. 26 - BIROUL RELATIA CU ASOCIATIA DE PROPRIETARI -atributii, sarcini, responsabilitati. Este subordonat directorului general adjunct

 

Ø      Verificã asociatiile de proprietari ce au ca scop asigurarea conditiilor de functionare normalã a locuintelor si spatiilor cu altã destinatie din clãdire, precum si a pãrtilor comune.

Ø      Verificarea administratorilor.

Ø      Respectã prevederile privind drepturile si obligatiile legale in sarcinã tuturor coproprietarilor.

Ø      Verificã modul de administrare si functionare a clãdirii.

Ø      Verificarea reclamatiilor populatiei cu privire la activitatea administratorului.

Ø      Consilierea administratorilor/cetãtenilor.

Ø      Verificã modul in care asociatia de proprietari reprezintã proprietarii in fata autoritãtilor administratiei sau a altor autoritãti.

Ø      Verificã modul de indeplinire a obligatiilor cetãtenesti.

Ø      Autorizeazã administratorii.

Ø      Sprijinã activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Ø      Indrumã asociatiile de proprietari.

Ø      Sprijinã asociatiile de locatari pentru a se reorganiza in asociatii de proprietari.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P. pentru domeniul sãu de activitate.

 

Art. 27 - SERVICIUL URMĂRIRE SI EVIDENTĂ PATRIMONIU – atributii, sarcini, responsabilitãti Este  subordonat directorului general adjunct.

 

            Serviciul Urmãrire si Evidentã Patrimoniu are ca obiect de activitate asigurarea evidentei bunurilor care alcãtuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, conform legislatiei in vigoare. De asemenea acest serviciu asigurã si evidenta bunurilor transmise in administrarea unitãtii administrativ-teritoriale.

            Serviciul desfãsoarã prin intermediul angajatilor sãi urmãtoarele activitãti:

 

Ø      Identificã elementele din domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti, conform legii;

Ø      Stabileste situatia realã a bunurilor identificate;

Ø      Intocmeste documentatia necesarã (proiect de hotãrâre, raport de specialitate, procese verbale de predare-primire, procese verbale de constatare, etc.);

Ø      Intocmeste evidenta bunurilor;

Ø      Actualizeazã evidentele in baza documentelor privind miscãrile patrimoniale, pentru realizarea unei cunoasteri la zi a patrimoniului real;

Ø      Participã la activitatea de intocmire a inventarelor de patrimoniu, care se realizeazã anual sau ori de câte ori este nevoie, conform OMFP 2388/1995;

Ø      Intocmeste documentatia necesarã pentru completarea patrimoniului in urma exproprierilor;

Ø      Furnizeazã informatii privind regimul juridic al unor bunuri din domeniul public sau privat;

Ø      Efectueazã mãsurãtori, relevee, planuri de situatie necesare propriului serviciu sau altor servicii;

Ø      Primeste notificãri depuse conform Legii 10/2001 si se ocupã de rezolvarea lor (solicitã de la petent informatii suplimentare, analizeazã actele depuse, face verificãri pe teren, transmite dosarul Comisiei respective, intocmeste  rãspunsuri);

Ø      Inregistreazã notificãrile si datele referitoare la acestea, intocmeste diverse situatii.

Ø      Inregistreazã si solutioneazã corespondenta primitã.

Ø      Indeplineste alte atributii stabilite de sefii ierarhici superiori;

Ø      Colaboreazã cu alte servicii si birouri din cadrul Primãriei sau aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P. pentru domeniul sãu de activitate.

 

Art. 28 Serviciul Valorificare Patrimoniu - atributii, sarcini, responsabilitãti  Este  subordonat directorului general adjunct. Are in subordine: Biroul Consiliere Agricolã

 

Ø      Organizeazã licitatii publice pentru inchirierea spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã si a terenurilor ce fac parte din domeniul public si privat al municipiului Ploiesti;

Ø      Organizeazã licitatii publice pentru vânzarea unor spatii cu altã destinatie decât aceea de locuintã;

Ø      Pregãteste documentatia pentru vânzarea prin negociere directã  a unor spatii decât aceea de locuintã si a terenului aferent acestora;

Ø      Intocmeste si urmãreste contractele de inchiriere, asociere/colaborare, conventii (de folosintã temporarã) pentru terenurile ce apartin  domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti;

Ø      Urmãreste contractele de vânzare-cumpãrare incheiate pentru spatiile cu altã destinatie decât aceea de locuintã;

Ø      Intocmeste si urmãreste contractele de inchiriere pentru terenurile incheiate pentru terenurile aferente spatiilor comerciale vândute prin negociere directã sau prin licitatie publicã;

Ø      Inregistreazã notificãrile formulate conform Legii nr.10/2001, prelucreazã si transmite dosarele in vederea analizãrii acestora de cãtre Comisia de aplicare a Legii amintite;

Ø      Inregistreazã si solutioneazã corespondenta primitã;

Ø      Colaboreazã cu alte servicii si birouri din cadrul Primãriei sau aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P. pentru domeniul sãu de activitate.

 

Art. 29 - BIROU DE CONSILIERE AGRICOLĂ -  atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat Serviciului Valorificare Patrimoniu

 

Ø      Asigurã  evidenta si reactualizarea permanentã a suprafetelor de teren  agricol ce apartin domeniului public;

Ø      Asigurã consiliere de specialitate cãtre terti.

Ø      Executã mãsurãtori in teren, incheie conventii pentru folosirea acestora  cu cetãtenii din municipiu, procese –verbale de predare – primire a  terenurilor date in folosintã.

Ø      Urmãreste plata taxelor de folosire a terenurilor, conform  legii.

Ø      Urmãreste modul de pregãtire a terenurilor agricole, evolutia culturii, recoltarea, transportul, depozitarea si valorificarea acestora.

Ø      Asigurã evidenta, selectionarea, pãstrarea si casarea documentelor pe care le instrumenteazã.

Ø      Urmãreste si asigurã respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de activitate.

Ø      Prezintã ori de câte ori este nevoie informãri, rapoarte, note privind  activitatea pe care o desfãsoarã.

Ø      Rãspunde de calitatea lucrãrilor pe care le executã.

Ø      Rãspunde de incadrarea in normele de consum de materiale, materii  prime, piese de schimb

Ø      Asigurã folosirea rationalã si completã, potrivit legii si tehnologilor agricole, a terenurilor ce fac parte din izlazul municipiului.

Ø       Rãspunde de aplicarea normelor de tehnica securitãtii muncii si prevenirea si stingerea incendiilor in sectorul de activitate, de  asigurarea  echipamentului de protectie si de lucru.

Ø      Stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecãruia.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material  sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

Art. 30– BIROU REPARATII EVALUĂRI INVESTITII – atributii, sarcini, responsabilitãti

 

Ø      Organizeaza selectii de oferete ce se stabilesc in baza O.G. 60/2001 privind achizitiile publice;

Ø      urmareste derularea lucrarilor de reparatii curente, revizii de reparatii electrice, gaze, apa, pentru cladirile aflate in administrarea Consiliului Local Ploiesti;

Ø      asigura deplasarea in teren si intocmirea raspunsurilor la cererile adresate de catre cetateni, privind domeniul sau de activitate;

Ø      urmareste executia lucrarilor conform contractelor;

Ø      urmareste decontarea lucrarilor conform contractelor;

Ø      incheierea contractelor de executie, urmarirea pe parcursul executarii lucrarilor cu privire la clarificarea documentatilor intre executanti si proiectanti, respectarea prevederilor din documentatia tehnica, respectarea termenelor prevazute in documentatia de executie, incadrarea in termenul final, avizarea situatiilor de lucari in vederea decontarii, etc;

Ø      participa la receptia finala a lucrarilor si intocmeste procesele verbale aferente de receptie;

Ø      verifica, confirma situatia de lucrari si vizeaza facturile  aferente, raporteaza situatia din  teren sefilor ierarhici;

Ø       asigura arhivarea documentelor biroului;

Ø      intocmeste rapoarte de specialitate la  procesele verbale de constatare privind obiectul sau de activitate;

Ø      urmareste lucrarile de intretinere privind: selectii de oferte, urmarirea executiei, confirmarea de lucrari, receptia lucrarilor, asigurarea etapelor de promovare a lucrarilor de reparatii conform legislatiei in vigoare;

Ø      elibereaza avize de principiu pentru executarea unor lucrari de reparatii atat la chiriasi cat si la proprietari;

Ø      propune intocmirea documentatiei in vederea expertizarii tehnice;

Ø      intocmeste si supune aprobarii „COMISIEI SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A PROPUNERILOR DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT”, lucrarile de reparatii;

Ø      intocmeste actele necesare pentru Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti pentru compensarea chiriei lunare cu valoarea lucrarii de reparatii efectuate de chiriasi;

Ø      colaboreaza cu alte unitati implicate in realizarea lucrarilor de reparatii: S.C. DISTRIGAZ, S.C. ELECTRICA, S.C. APA NOVA ;

Ø      exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative prin H.C.L. sau dispozitii ale Primarului, sau incredintate de seful ierarhic superior;

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material  sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

Art. 31 – SERVICIUL INTRETINERE – atributii, sarcini, responsabilitãti

 

Ø      Asigurã curãtenia si intretinerea spatiilor in care functioneazã serviciile Primãriei:      

o       Etajul III si parterul Palatului Administrativ

o       Casa Cãsãtoriilor

o       Scoala de Soferi

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P. pentru domeniul sãu de activitate.

 

Art. 32–SERVICIUL PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR - atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat  directorului general.

 

Ø      Organizarea activitãtii de prindere a animalelor de pe teritoriul Municipiului Ploiesti prin metode agreate de comunitatea de protectie a animalelor, cu ajutorul tranchilizantelor, ridicarea animalelor, transportarea acestora la adãpostul de la Parcul Memorial  “Constantin  Stere” - Bucov.

Ø      Asigurã examinarea din punct de vedere al stãrii de sãnãtate si deparazitare a animalelor aduse la stabiliment.

Ø      Asigurã stabilirea impreunã cu comisia de triere a animalelor special constituitã a repartizãrii pe boxe a animalelor tinând cont de sex si stare de sãnãtate.

Ø      Asigurã euthanasierea, fãrã dureri si socuri a animalelor tratate, recesive, bolnave de boli incurabile sau imbãtrânite.

Ø      Asigurã sterilizarea animalelor solicitate spre a fi adoptate de diferiti cetãteni.

Ø      Organizeazã vaccinarea, deparazitarea si marcarea animalelor viguroase si tinere.

Ø      Rãspunde de intretinerea in adãpost in mod corespunzãtor a animalelor nesolicitate de cãtre cetãteni spre adoptie, conform hotãrârilor Consiliului  Local.

Ø      Organizeazã  efectuarea  la  timp  si  in bune  conditii  sanitar  veterinare, depistarea si prevenirea bolilor infectioase la animale.

Ø      Organizeazã  tinerea evidentei intregii activitãti de intretinere a animalelor in adãpost, din momentul intrãrii si pânã la iesire;

Ø      Rãspunde de incadrarea in consumurile specifice de hranã si justificã lunar consumul materialelor achizitionate.

Ø      Stabileste ratiile alimentare pentru fiecare grupã de vârstã a animalelor, asigurând incadrarea in ratiile aprobate de Consiliul Local, controlul  acestora in toate fazele de prelucrare, depozitare si transport, in vederea  prevenirii pãtrunderii in circuitul alimentar a unor produse contaminate.

Ø      Urmãrirea modului de administrare a hranei si a apei.

Ø      Asigurarea spatiului necesar fiecãrui animal in raport de vârstã si mãrimea acestuia.

Ø      Stabileste atributiuni, sarcini, responsabilitãti pentru personalul din subordine.

Ø      Rãspunde de mãsurile ce trebuiesc luate pe linie de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul din subordine, de  calitatea serviciilor  prestate.

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

Art. 33 – SERVICIUL   RESURSE  UMANE  SI PROTECTIA  MUNCII - atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat  directorului general

 

Ø      Intocmeste statul de personal pe baza organigramei aprobate de Consiliul Local, ori de câte ori apar modificãri legale.

Ø      Intocmeste contracte individuale de muncã;

Ø      Asigurã evidenta carnetelor de muncã si urmãreste completarea lor curentã.

Ø      Intocmeste documentele legale pentru incetarea activitãtii salariatilor,  documente ce vor fi semnate de directorul general al A.D.P.P..

Ø      Urmãreste respectarea nivelelor legale ale salariilor de bazã, a sporurilor si adaosurilor acordate angajatilor.

Ø      Prezintã lunar Serviciului Contabilitate un exemplar din statul de personal cu toate modificãrile intervenite in cursul lunii (angajãri, desfaceri de contracte de muncã, indexãri, modificãri sporuri de vechime, etc.)

Ø      Stabileste si propune spre aprobare necesarul de personal pe meserii, functii, specialitãti si nivele de pregãtire corespunzãtor cerintelor  rezultate din structura obiectului de activitate al unitãtii.

Ø      Vizeazã certificatele medicale in sensul completãrii acestora cu salariul, indemnizatia de conducere, spor vechime, numãr ani vechime in muncã.

Ø      Asigurã intocmirea fiselor de post si evaluarea acestora.

Ø      Asigura asistenta de specialitate in vederea intocmirii rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;

Ø      Urmãreste evidenta personalului sezonier, vizeazã cererile de angajare de muncitori sezonieri, in functie de numãrul de muncitori sezonieri aprobat prin organigramã.

Ø      Intocmeste raportãrile statistice specifice activitãtii compartimentului;

Ø      Intocmeste documentele necesare pensionãrii personalului unitãtii, conform prevederilor legale.  

Ø      Asigurã desfãsurarea activitãtii de protectia muncii conform legislatiei in  vigoare, efectueazã instructajul informativ general.

Ø      Intocmeste lista cu locurile periculoase (pericol deosebit si pericol  iminent de accidentare) in conformitate cu normele metodologice de  aplicare a  Legii  nr.90/1996.

Ø      Elaboreazã liste de dotare cu echipament de protectie si de lucru in  conformitate cu legislatia in vigoare, precum si a materialelor igienico-sanitare.

Ø      Cerceteazã accidentele de muncã care produc incapacitate temporarã de  muncã de cel putin trei zile.

Ø      Asigurã desfãsurarea activitãtii de protectie civilã conf. prevederilor legale in vigoare. 

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu  de  activitate.

 

                Art. 34 – SERVICIUL ADMINISTRATIV, SECRETARIAT, REGISTRATURĂ –atributii, sarcini, responsabilitãti Este  subordonat  directorului general al A.D.P.P..

 

Ø      Asigurã organizarea activitãtii de paza, precum si contractarea de servicii de pazã potrivit legii, in cadrul A.D.P.P. Ploiesti

Ø      Primeste, inregistreazã  si repartizeazã documentele interne, sesizãri, reclamatii asigurã expedierea corespondentei, inclusiv evidenta stampilelor.

Ø      Asigurã activitatea de secretariat a conducerii.

Ø      Asigurã desfãsurarea activitãtii administrative in cadrul A.D.P.P.

Ø      Asigurã evidenta, selectionarea, pãstrarea si casarea documentelor inregistrate si retinute in arhivã

Ø      Intocmeste nomenclatorul cu termenele de pãstrare a documentelor proprii, precum si a materialelor preconstituite sau create in unitate.

Ø      Asigurã circulatia personalului unitãtii si a persoanelor din afarã, potrivit normelor proprii ale A.D.P.P., propune reguli de acces, rãspunde de aplicarea acestora;

Ø      Elaboreazã si urmãreste realizarea planului de pazã a obiectivelor unitãtii, stabilind modul de efectuare a acestuia, necesarul de personal, mijloace tehnice de pazã, pe care il supune avizului de specialitate al organelor in drept;

Ø      Asigurã instalarea, la toate punctele de lucru a firmei unitãtii

Ø      Cunoaste si respectã prevederile R.O.I. si R.O.F..

Ø      Exercitã si alte atributii stabilite de seful ierarhic.

Ø      Intocmeste fisele posturilor pentru salariatii din subordine si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecãruia

Ø      Propune mãsuri specifice pentru asigurarea securitãtii si sigurantei din punct de vedere material si administrativ al sectoarelor (Serviciul Protectia Animalelor,  productie sere, cimitire, pepiniere)

Ø      Asigurã controlul mijloacelor auto privind asigurarea sigilãrii rezervoarelor de carburanti

Ø      Intocmeste comenzi pentru dotarea cu materiale specifice personalului de paza;

Ø      Participã la actiuni speciale organizate de directorul general al A.D.P.P.  privind ecarisajul, desfiintarea constructiilor ilegale, etc.

Ø      Asigurã ordinea si curãtenia in sectorul productie –sere

Ø      Reprezintã directorul general al A.D.P.P. in actiuni organizate de alte institutii pe linii de pazã si ordine publicã;

Ø      Rãspunde de aplicarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de  activitate, de calitatea productiei si prestatiilor.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu prevederile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø       Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu  de activitate.

 

Art. 35 BIROUL  RELATII CU PUBLICUL SI MASS-MEDIA - atributii, sarcini, responsabilitãti Este subordonat directorului general.

 

Ø      Transmite sefilor de servicii si de birouri cererile si problemele de la audiente, urmãreste solutionarea acestora si transmiterea rãspunsurilor petentilor in termenul stabilit de lege;

Ø      Participa la audientele acordate;

Ø      Monitorizeazã problemele rezultate ca urmare a audientelor;

Ø      Transmite cererile si scrisorile care nu sunt de competenta A.D.P.P., societãtilor comerciale, regiilor si institutiilor de a cãror competenta depinde solutionarea acestora

Ø      Coordoneazã activitatea compartimentului;

Ø      Repartizeazã cererile si scrisorile din cadrul compartimentului;

Ø      Urmãreste rezolvarea corespondentei ce revine Biroului in conformitate cu legislatia in vigoare;

Ø      Colaboreazã cu celelalte compartimente ale Administratiei Domeniului Public si Privat.

Ø      Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâre in domeniul de activitate a compartimentului;

Ø      Intocmeste proiecte de hotãrâre;

Ø      Prezintã la cererea sefului ierarhic superior rapoarte si informãri privind activitatea compartimentului;

Ø      Transmite zilnic informatii si relatii publicului ;

Ø      Asigura relatia cu mass-media cu aprobarea directorului general al AD.P.P.

Ø      Asigurã indeplinirea oricãror sarcini incredintate de conducerea Administratiei Domeniului Public si Privat;

Ø      Rãspunde disciplinar, material  sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Indeplineste si alte sarcini dispuse de cãtre conducere sau Consiliul Local.

 

Art. 36 SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS  -  atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat  directorului general.

 

Ø      Urmãreste si asigurã respectarea legislatiei in vigoare .

Ø      Intocmeste actiuni, intâmpinãri, rãspunsuri, precizãri, concluzii, in dosarele existente pe rol la instantele de judecatã.

Ø      Asigurã consultantã juridicã tuturor compartimentelor functionale.

Ø      Asigurã informarea curentã a factorilor de decizie cu privire la actele  normative nou apãrute.

Ø      Reprezintã A.D.P.P. in instantele de judecatã de orice grad.

Ø      Exercitã cãile de atac la instantele de judecatã.

Ø      Verificã legalitatea contractelor, conventiilor, contractelor si a altor  documente care implicã unitatea.

Ø      Avizeazã lucrãrile referitoare la incheierea, modificarea sau incetarea raporturilor de muncã.

Ø      Redacteazã rãspunsurile pe linie de contencios-administrativ.

Ø      Asigurã si rãspunde de respectarea legislatiei in vigoare.

Ø      Informeazã operativ in legãturã cu eventualele evenimente ce se petrec in sectorul sau de actiune.

Ø      Rãspunde disciplinar, material, penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.

Ø      Indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea A.D.P.P. pentru domeniul sãu de activitate.

 

Art. 37  COMPARTIMENT  CONTROL  FINANCIAR INTERN SI AUDIT - atributii, sarcini, responsabilitãti. Este  subordonat  directorului si  isi  desfãsoarã  activitatea  pe  bazã  de  program aprobat.  Controlul Financiar Gestionar Propriu se organizeazã la nivel de  unitate.

 

Ø      Asigurã respectarea normelor legale cu privire la existenta, integritatea, pãstrarea bunurilor si valorilor de orice fel detinute cu orice  titlu, declararea si casarea de bunuri.

Ø      Asigurã circulatia legalã a documentelor primare, a documentelor  tehnico-operative si contabile.

Ø      Efectueazã tematici si anchete dispuse de director.

Ø      Controlul se efectueazã in totalitate sau prin sondaj in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, a posibilitãtilor de sustragere, conditii de  pãstrare si gestionare, frecventa abaterilor constatate anterior cuprinzând un numãr reprezentativ de repere si documente care sã permitã tragerea  unor concluzii.

Ø      Constatãrile efectuate se vor trece in procese-verbale sau alte note de constatare cu indicarea prevederilor legale incãlcate si stabilirea exactã a consecintelor economice, financiare, patrimoniale a persoanelor  vinovate, propune conducerii mãsuri pentru eliminarea deficientelor constatate.

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

Art. 38 – SERVICIUL PROGRAME, PROGNOZE, CONTROL SI DESFIINTĂRI -  atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat  directorului general al A.D.P.P.

 

Ø      Asigurã  desfãsurarea  in  ansamblu  a unitãtii, a  activitãtii de ordin organizatoric, introducerea celor mai eficiente metode, tehnici, pentru ca  unitatea sã-si indeplineascã atributiile ce-i revin, furnizarea de informatii

Ø      Concrete si complete pentru fundamentarea deciziilor conducerii.

Ø      Colaboreazã cu serviciile de specialitate ale primãriei si asociatiile de proprietari privind dezvoltarea in spatiu a zonelor verzi astfel incât sã creascã suprafata de zone verzi pe locuitor .

Ø      Intocmeste prognoze si programe pentru dezvoltarea parcurilor, zonelor verzi, zonelor de agrement si a grãdinilor publice.

Ø      Intocmeste prognoze si programe privind utilarea parcurilor si grãdinilor publice cu obiecte de joacã si agrement.

Ø      Intocmeste studii si prognoze privind inlocuirea unor specii de arbori in aliniamentele stradale, diversificarea speciilor floricole, adaptabilitatea speciilor de arbusti la conditiile pedologice ale municipiului.

Ø      Intocmeste programe de amplasare a fântânilor arteziene din municipiu.

Ø      Asigurã activitãti de asistentã tehnicã de specialitate la realizarea grãdinilor, spatiilor verzi si amenajãrilor floricole interioare pentru persoane fizice si juridice .

Ø      Organizeazã licitatii si selectii de ofertã pentru prestatiile de servicii pentru domeniul sãu de activitate.

Ø      Participã cu date si informatii tehnice la elaborarea de norme si normative  interne.

Ø      Organizeazã activitatea specificã compartimentului.

Ø      Stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecãruia.

Ø      Controleazã si rãspunde permanent de calitatea lucrãrilor executate de  personalul  din subordine.

Ø      Preluarea de la Primãria Ploiesti a documentelor referitoare la constructiile ilegale.

Ø      Intocmirea documentatie pentru desfiintarea constructiilor ilegale.

Ø      Asigurarea logisticii efectuãrii desfiintãrii propriu-zise si valorificarea materialelor rezultate.

Ø      Intocmirea devizelor privind despãgubirilor rezultate prin efectuarea lucrãrilor de desfiintare.

Ø      Tinerea evidentei si asigurarea documentatiei pentru desfiintarea constructiilor ilegale.

Ø      Verificarea pe teren a constructiilor si a documentatiei tehnice.

Ø      Rezolvarea litigiilor ce decurg din desfiintarea constructiilor.

Ø      Stabilesc sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecãruia;

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

Art. 39  BIROUL INFORMATICĂ – atributii, sarcini, responsabilitãti - Este subordonat directorului general.

 

Ø      Asigurã intocmirea documentelor necesare, când e cazul pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate in conformitate cu prevederile legale si asigurã dupã aprobare casarea fizicã a obiectelor in cauzã cu executarea tuturor operatiilor si lucrãrilor prevãzute de lege.

Ø      Rãspunde de aplicarea normelor de tehnica securitãtii muncii, de prevenirea si stingerea incendiilor in sectorul de activitate, de asigurarea echipamentului de lucru si protectie.

Ø      Asigurarea conditiilor legale privitoare la depozitare si transport.

Ø      Instalare, utilizare si mentinerea la zi a programelor antivirus pentru prevenirea pierderilor de date, precum si a defectiunilor hardware.

Ø      Constatarea defectiunilor software si hardware apãrute si eliminarea cauzelor in eventualitatea cazurilor ulterioare.

Ø      Deplasãri in caz de urgentã cu calculatoarele la firme autorizate pentru reparatii ce nu pot fi fãcute prin mijloace proprii.

Ø      Curãtãri hardware si software ale sistemelor de calcul, cum ar fi: freespace, defragmentare, scandisk, etc.

Ø      Instalarea, dezinstalarea, inlocuirea pachetelor software licentiate folosite in cadrul A.D.P.P..

Ø      Instruire, unde este cazul, pentru folosirea calculatoarelor, precum si a programelor folosite.

Ø      Reinstalãri ale sistemelor de operare in cazul aparitiei problemelor de functionare.

Ø      Intretinerea retelei de calculatoare.

Ø      Testãri pentru noile si deja existentele componente de calculatoare din unitatea centralã sau cele externe.

Ø      Partitionarea si formatarea hardisk-urilor in cazul aparitiei sau pentru evitarea defectiunilor logice.

Ø      Crearea si modificarea diverselor documente si logo-uri in cadrul A.D.P.P..

Ø      Salvarea datelor (arhivarea) pe CD periodic, cu ajutorul unui CD-RW drive extern portabil.

Ø      Executã si alte sarcini trasate de directorul general al A.D.P.P.

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal dupã caz in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

Art. 40 SERVICIUL TEHNIC - atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat  directorului general.

            Coordoneazã  nemijlocit  activitatea :

-         Biroului Tehnic, Mecano-Energetic, Investitii si  P.S.I

-         Biroului Auto;

 

            Art. 41  Birou Tehnic - Mecano Energetic Investitii si P.S.I. - Este subordonat Serviciului Tehnic.

 

Ø      Coordoneazã si indrumã activitatea intregului personal din cadrul biroului;

Ø      Rãspunde de intreaga activitate desfãsuratã de personalul din subordine;

Ø      Intocmeste planul de revizii si reparatii al masinilor, utilajelor, instalatiilor din dotarea A.D.P.P., impreunã cu sefii de compartimente;

Ø      Intocmeste anual un plan de aprovizionare si de câte ori este nevoie, referate de necesitate pentru utilajele din cadrul serviciului cât si pentru centrala termicã si instalatia de incãlzire din serã.

Ø      Receptioneazã lucrãrile de reparatii efectuate de terti la masini, utilaje, instalatii.

Ø      Predã cãtre noii angajati si preia de la cei care pleacã din unitate, masinile, utilajele, instalatiile.

Ø      Vizeazã bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate necesare desfãsurãrii activitãtii din atelier.

Ø      La sfârsitul fiecãrei luni se va intocmi situatia justificativã a materialelor ridicate de la magazie.

Ø      Rãspunde impreunã cu cei din subordine de buna functionare a tuturor utilajelor, masinilor si aparatelor centralei termice din cadrul serei.

Ø      Contacteazã când este cazul, furnizorii potentiali de reparatii la utilaje si instalatii, solicitând cel putin trei oferte pentru lucrãri conform  prevederilor legale si intocmeste referatul de propunere cu optiunea sa pentru furnizorul care oferã conditiile cele mai avantajoase conducerii  unitãtii pentru negociere si incheierea contractului.

Ø      Pãstreazã cãrtile tehnice ale utilajelor si instalatiilor in care opereazã evenimentele si alte informatii in legãturã cu acestea conform normelor legale;

Ø      Participã la receptia calitativã si cantitativã a mijloacelor fixe noi primite in dotare de A.D.P.P., stabileste numãrul de inventar sub care se ia in evidentã, cu executarea tuturor operatiilor si lucrãrilor prevãzute de lege.

Ø      Asigurã inscrierea in circulatie a utilajelor care circulã pe cãile publice,   realizarea verificãrilor si autorizãrilor prevãzute de reglementãrile in vigoare .

Ø      Rãspunde de incadrarea in cotele repartizate privind consumul lunar de gaze naturale, rãspunde de asemenea de buna functionare si intretinere a instalatiei termice din serã, rãspunde de buna exploatare a instalatiei termice din serã;

Ø      Urmãreste activitatea utilajelor in teren, impreunã cu beneficiarii acestora, asigurând randamentul maxim.

Ø      Rãspunde de dotãrile din spatiile verzi, bãnci, hidranti de apã in instalatiile de alimentare cu apã in sensul reparãrii si intretinerii acestora.

Ø      De asemenea, in functie de necesar, rãspunde de confectionarea de noi bãnci, obiecte de joacã pentru copii, garduri, porti si asigurã amplasarea acestora, impreunã cu serviciul zone verzi.

Ø      Rãspunde de functionarea, intretinerea si exploatarea fântânilor arteziene existente in oras.

Ø      Rãspunde de buna functionare si conservare a utilajelor din dotare.

Ø      Verificã prezenta zilnicã, punctualitatea, disciplina la locul de muncã a salariatilor din subordine si ia mãsuri in consecintã.

Ø      Rãspunde de modul cum se utilizeazã forta de muncã, utilajele, de calitatea muncii prestate de salariatii din subordine.

Ø      Rãspunde impreunã cu impegata de miscare de incadrarea in consumurile specifice de carburanti si celelalte materiale.

Ø      Rezolvã corespondenta cu privire la Biroul Tehnic Mecano Energetic.

Ø      Propune mãsuri pentru imbunãtãtirea activitãtii ;

Ø      Rãspunde de buna exploatare a instalatiei termice din serã;

Ø      Rãspunde de aplicarea normelor de tehnica securitãtii muncii si prevenirea si stingerea incendiilor in sectorul de activitate, de  asigurarea  echipamentului de  protectie si de lucru.

Ø       Vizeazã bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate necesare  procesului de productie de cãtre personalul din subordine;

Ø      Colaboreazã cu toate sectiile si serviciile din cadrul A.D.P.P.;

Ø      Informeazã operativ in legãturã cu eventualele evenimente care se petrec in sectorul de activitate.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate

 

Art . 42  Biroul Auto – atributii, sarcini si responsabilitãti. Este subordonat Serviciului Tehnic.

 

Ø      Verificarea stãrii tehnice si estetice a intregului parc de utilaje auto al A.D.P.P..

Ø      Urmãrirea consumurilor de carburanti si lubrifianti in conformitate cu normativele in vigoare;

Ø      Optimizarea tuturor consumurilor.

Ø      Verificarea intretinerii zilnice a utilajelor si a parcãrii acestora in locurile special amenajate.

Ø      Urmãrirea conformitãtii curselor efectuate cu cele inscrise in foile de parcurs.

Ø      Urmãrirea normelor de uzurã a bateriilor de acumulatori, anvelope, consumabile.

Ø      Evidenta reviziilor si inspectiilor tehnice periodice a utilajelor auto

Ø      Eliberarea si evidenta foilor de parcurs si intocmirea fiselor de activitate zilnicã pentru toate utilajele auto.

Ø      Efectuarea constatãrilor tehnice la sesizarea soferilor sau in urma verificãrilor efectuate si intocmirea documentatiilor pentru efectuarea reparatiilor-in cadrul atelierului de reparatii al A.D.P.P. sau in unitãti service autorizate atunci când dotarea tehnicã a atelierului nu permite realizarea anumitor reparatii de o complexitate ridicatã, supravegherea reparatiilor realizate in atelierul A.D.P.P.

Ø      Raporteazã cazurile de indisciplinã si neindeplinire a sarcinilor inaintând referate conducerii cu propuneri de mãsuri si sanctiuni

Ø      Receptia lucrãrilor la utilaje auto efectuate in atelierul A.D.P.P. sau cu terti.

Ø      Reciclarea pieselor de schimb, lubrifiantilor si al altor materiale uzate

Ø      Urmãrirea aprovizionãrii cu materiale si piese de schimb necesare utilajelor auto.

Ø      Urmãrirea modului de exploatare a utilajelor in conformitate cu conditiile de lucru recomandate de producãtor.

Ø      Participarea la actiunile de deszãpezire si combatere a poleiului coordonate de Comandamentul de deszãpezire;

Ø      Asigurarea permanentei - prin intocmirea de grafice - pentru a putea interveni in orice moment in oras.

Ø      Asigurã la solicitarea tuturor serviciilor A.D.P.P. sau a tertilor  servicii de transport materiale, deseuri, materii prime, utilaj, echipament, personal, etc.

Ø      Asigurarea lucrãrilor terasiere (execute de santuri, gropi, excavãri, etc.), manipularea sau dislocarea  de diverse materiale, materii prime

Ø      Asigurarea curãteniei in cimitirele orasului si incinta A.D.P.P. inclusiv transportul gunoiului.

Ø      Intocmirea documentatiilor pentru casarea utilajelor care au norma de functionare depãsitã.

Ø      Analizarea si efectuarea de propuneri in vederea achizitionãrii de utilaje noi.

Ø      Stabilirea consumurilor prognozate pentru intocmirea bugetului si  verificarea incadrãrii in prevederile bugetare.

Ø      Indeplinirea intocmai si la timp a dispozitiilor superiorilor ierarhici

Ø      Verificarea respectãrii de cãtre conducãtorii auto a legislatiei rutiere in vigoare.

Ø      Respectarea normelor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Ø      Verificarea respectãrii legislatiei de protectie a mediului prin evitarea dispersiei in atmosfera a gazelor poluante sau aruncarea deseurilor de orice fel in alte locuri decât cele special amenajate.

Ø      Stabilesc sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecãruia ;

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

Art . 43 SERVICIUL FINANCIAR –atributii, sarcini, responsabilitãti. Este subordonat directorului adjunct economic.

 

Ø      Stabileste sarcini de serviciu pentru fiecare salariat din cadrul serviciului, instruieste si verificã modul de aducere la indeplinire a sarcinilor repartizate;

Ø      Participã la intocmirea dãrii de seamã trimestriale si a bilantului contabil  impreunã cu serviciul “Contabilitate”;

Ø      Participã la intocmirea proiectul bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu ceilalti sefi de compartimente;

Ø      Exercitã controlul financiar preventiv in conformitate cu normele legale.   Este in drept sã respingã la vizã actele a cãror obiect si formã nu sunt in  concordantã cu prevederile legii;

Ø      Ia mãsuri ca actele reprezentând cheltuielile efectuate fãrã viza de control  financiar – preventiv sã nu se inregistreze pe costurile A.D.P.P. si sã sesizeze in scris pe directorul general al unitãtii pentru efectuarea cercetãrilor si stabilirea persoanelor rãspunzãtoare de producerea prejudiciului in  vederea intocmirii actelor de imputatie si recuperare;

Ø      Asigurã participarea personalului contabil la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului;

Ø      Prezintã organelor de control toate documentele pe care acestea la solicitã;

Ø      Analizeazã permanent situatia disponibilului in bãnci si la caseria unitãtii;

Ø      Intocmeste permanent situatiile de platã cãtre furnizori in vederea decontãrii facturilor;

Ø      Verificã si vizeazã deconturile de cheltuieli precum si a dispozitiilor de  plata si incasare dupã caz, a justificãrii avansurilor spre decontare;

Ø      Asigurã intocmirea statelor de plata a salariilor si alte drepturi legale  cuvenite salariatilor având la bazã statul de personal si foaia colectivã de  prezentã;

Ø      Intocmeste lunar declaratiile cãtre CASS, CAS, Somaj, având la baza  statele lunare de plata si distribuirea lor la organele in drept;

Ø      Intocmeste anual fisele fiscale pentru toti salariatii unitãtii si transmiterea  lor la unitatea fiscalã;

Ø      Intocmeste lunar si anual situatii statistice privind numãrul de personal,  salariul mediu lunar, pe domenii de activitate si le transmite la Directia Judeteanã de Statisticã sau Directia de finante dupã caz;

Ø      Ridicarea vignetelor si distribuirea nominalã a acestora;

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea unitãtii in legãturã cu  domeniul de activitate;

Ø      Impreunã cu serviciul “Contabilitate” propune directorului unitãtii tarife  si preturi pentru produsele si serviciile prestate;

Ø      Pentru neindeplinirea sarcinilor atribuite fiecãrui salariat din cadrul  serviciului, acestia rãspund material, disciplinar si penal.

Ø      Stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecãruia;

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate.

 

            ART.  44  SERVICIUL CONTABILITATE –atributii, sarcini, responsabilitãti. Este subordonat directorului adjunct economic.

 

Ø      Organizeazã si conduce evidenta contabilã in conformitate cu prevederile  Legii nr.82/1991 si normele specifice M.F.;

Ø      Stabileste sarcini de serviciu pentru fiecare salariat din cadrul serviciului,  instruieste si verificã modul de aducere la indeplinire a sarcinilor repartizate;

Ø      Organizeazã evidenta analiticã si sinteticã a tuturor conturilor, verificarea  lunarã a soldurilor analitice cu cele sintetice din balanta de verificare;

Ø      Intocmeste trimestrial darea de seamã impreunã cu bilantul contabil si  celelalte anexe;

Ø      Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli impreunã cu  ceilalti sefi de compartimente, cu fundamentarea corespunzãtoare a  veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare activitate in parte;

Ø      Exercitã controlul financiar preventiv in conformitate cu normele legale.  Este in drept sã respingã la vizã actele a cãror obiect si formã nu sunt in  concordantã cu prevederile legii;

Ø      Ia mãsuri ca actele reprezentând cheltuielile efectuate fãrã viza de control  financiar –preventiv sã nu se inregistreze pe costurile A.D.P.P. si sã sesizeze  in scris pe directorul general al unitãtii pentru efectuarea cercetãrilor si stabilirea persoanelor rãspunzãtoare de producerea prejudiciului in vederea intocmirii actelor de imputatie si recuperare;

Ø      Asigurã participarea personalului contabil la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului precum si valorificarea rezultatelor inventarierii si  inregistrarea eventualelor plusuri si minusuri in evidenta contabilã;

Ø      Prezintã organelor de control toate documentele pe care acestea le  solicitã;

Ø      Intocmeste lunar executia bugetarã pe total unitate si pe fiecare sector de  activitate in parte, urmãreste incadrarea strictã a tuturor elementelor de  cheltuieli in prevederile bugetare;

Ø      Analizeazã permanent situatia conturilor “clienti si debitori” prin  emiterea documentelor legale pentru incasarea la termenele prevãzute  calculând dupã caz majorãri de intârziere;

Ø      Intocmeste lunar situatii de  platã a T.V.A. – ului sau de rambursat  precum si deconturi de  T.V.A., predarea acestuia la Administratia  Financiarã;

Ø      Intocmeste calculatii de pret si tarife pentru produsele productie proprie  si pentru prestãrile de servicii;

Ø      Conform legislatiei in vigoare, inventariazã anual toate elementele  patrimoniale de activ si pasiv cu inregistrarea acestora intr-un document  vizat de D.G.F.P. Prahova denumit  “registru de inventar”

Ø      Intocmeste lunar registrul jurnal cu inscrierea rulajelor debitoare si  creditoare;

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea unitãtii in legãturã cu  domeniul de activitate;

Ø      Impreunã cu serviciul  “Financiar” propune directorului unitãtii tarife si  preturi pentru produsele si serviciile prestate;

Ø      Prezintã situatiile si documentele la controlul Curtii de Conturi;

Ø      Urmãreste si raporteazã lunar prin, consilierii existenti la centrele de  gestiune;

Ø      Stabileste tarife si preturi pentru produsele si serviciile practicate;

Ø      Pentru neindeplinirea sarcinilor atribuite fiecãrui salariat din cadrul  serviciului, acestia rãspund material, disciplinar si penal.

Ø      Stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecãruia;

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul  sãu de activitate;

 

Art. 45 SERVICIUL APROVIZIONARE, DESFACERE -  atributii, sarcini, responsabilitãti: Este  subordonat  directorului  adjunct  economic.

 

Ø      Asigurã achizitionarea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si altor materiale consumabile necesare activitãtii de productie din cadrul A.D.P.P. organizeazã receptia si gestionarea in magazii a bunurilor aprovizionate, precum si eliberarea acestora pentru consum pe bazã de bonuri intocmite si semnate de persoanele imputernicite in acest scop.

Ø      Asigurã evidenta operativã a miscãrii stocurilor, predã zilnic la contabilitate documentele de receptie si de consum, participã la inventarierea anualã a stocurilor.

Ø      Asigurã aprovizionarea si desfacerea productiei proprii realizate si atrase  din alte surse, tine evidenta operativã a activitãtilor specifice.

Ø      Intocmeste necesarul de materiale, echipament de protectie si de lucru, materiale igienico-sanitare pe  baza propunerilor sefilor de sectii.

Ø      Urmãreste valorificarea deseurilor ca  urmare a efectuãrii casãrilor.

Ø      Stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecãruia. Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare.

Ø      Rãspunde disciplinar, material sau penal, dupã caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      Exercitã si alte sarcini stabilite de conducerea A.D.P.P., pentru domeniul sãu de activitate.

 

CAPITOLUL  V

 INDATORIRILE  PERSONALULUI  DE  EXECUTIE

 

Art. 46  Personalul de executie –ingineri, tehnicieni, personal de specialitate, functionari, muncitori calificati si necalificati, indiferent de durata angajãrii, au urmãtoarele indatoriri principale:

a)      sã se prezinte la serviciu la ora prevãzutã in programul de lucru, in deplinã capacitate de muncã pentru a putea executa in conditii bune sarcinile postului; sã utilizeze timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrãrilor programate si sã nu inceteze lucrul inainte de ora prevãzutã in programul aprobat;

b)      sã cunoascã procesele, procedurile si regulile necesare executãrii lucrãrilor specifice postului si sã se autoinstruiascã pentru cresterea calitãtii lucrãrilor;

c)      sã foloseascã echipamentul de lucru si de protectie exclusiv in timpul cât este prezent la serviciu;

d)      sã execute intocmai sarcinile de serviciu primite de la seful direct si sã nu pãrãseascã locul de muncã fãrã aprobarea datã de cei in drept;

e)      sã respecte ordinea si disciplina la locul de muncã, precum si normele de conduitã in relatiile cu ceilalti membri ai colectivului, sã dea dovadã de cinste si corectitudine, precum si de respect fatã de superiori;

f)        sã se supunã controlului efectuat de cãtre organele si persoanele imputernicite sã-l facã si sã aibã fatã de cei in cauzã o atitudine corespunzãtoare, civilizatã;

g)      sã nu se prezinte la serviciu sub influenta bãuturilor alcoolice;

h)      in caz de imbolnãvire, sã anunte prin orice mijloace pe seful compartimentului, pentru inregistrarea corespunzãtoare in pontaj, iar la revenirea la serviciu sã prezinte certificatul medical de scutire, eliberat de unitatea sanitarã imputernicitã sã-l emitã, pentru a putea beneficia de indemnizatia prevãzutã de lege;

i)        sã aducã la cunostinta Biroului resurse umane protectia muncii toate modificãrile din viata personalã si a familiei sale privind schimbarea actului de identitate, starea civilã, situatia militarã, nasteri sau decese in familie, schimbarea domiciliului, persoane intretinute etc.

 

CAPITOLUL VII

DISPOZITII  FINALE

 

            Art. 47 – Controlul activitãtii economico-financiare a A.D.P.P. Ploiesti, se exercitã de controlorii financiari ai Camerei de Conturi din Judetul Prahova, in baza Legii nr.94/1992.

 

            Art. 48 - Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al A.D.P.P. a fost aprobat cu Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 112 din data de 28 iunie 2002 si intrã in vigoare la aceastã datã, de la care inceteazã aplicarea Regulamentului anterior aprobat de Consiliul Local cu Hotãrârea nr.              cu modificãrile  ulterioare

 

            Art. 49  Prezentul Regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitãtile legale de organizare si functionare  o impun.

 

            Art. 50– Prezentul Regulament se completeazã cu celelalte reglementãri legale.