Hotărârea nr. 111/2002

Hotãrârea nr. 111 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcul Memorial „Constantin Stere” pe anul 2002

HOTARAREA  Nr. 111

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Administratiei Parcul Memorial „Constantin Stere” pe anul 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea aprobãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcul Memorial „Constantin Stere”,

            având in vedere H.C.L. nr. 109/2002 privind infiintarea Administratiei Parcul Memorial „Constantin Stere”, prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si ale Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcul Memorial „Constantin Stere” pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Parcul Memorial „Constantin Stere” vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu