Hotărârea nr. 11/2002

Hotararea nr. 11 privind organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea unei suprafete de teren in perimetrul Bãii Publice nr. 2

HOTÃRÂREA Nr. 11

privind  organizarea  unei licitatii publice pentru inchirierea unei  suprafete de  teren

in perimetrul Bãii Publice nr. 2

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Raportul - expunere de motive al  primarului Emil Calotã si al  Administratiei Domeniului Public prin care se propune inchirierea prin licitatie publicã a  unei  suprafete  de  teren de  15 mp in  perimetrul Baii Publice nr 2;   

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Hotãrârii nr. 214/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu privire la stabilirea  tarifelor  lunare pe mp pentru inchirierea terenurilor reprezentind domeniul public al  localitãtii si a Hotãrârii nr. 29/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind  incadrarea strãzilor din municipiul pe zone de atractie comerciale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea suprafetei  de  teren  de 15 mp in  perimetrul Bãii Publice nr. 2 Ploiesti, identificat potrivit planului anexa.

Art. 2

Termenul de inchiriere este de 1 (un) an cu drept de prelungire.

Art. 3

Destinatia terenului prevazut la art. 1 este de “difuzare presa”.

Art. 4

Pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit in  Hotãrârea  Consiliului Local al municipiului Ploiesti  nr. 214/2000.

Art. 5

Imputerniceste directorul general Administratiei  Domeniului Public sã organizeze licitatia conform prevederilor legale, cu avizarea prealabila a caietului de sarcini de catre comisiile nr. 1, 3 si 4 ale Consiliului Local.

Art. 6

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi aduse la indeplinire de cãtre Administratia Domeniului Public.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu