Hotărârea nr. 107/2002

Hotãrârea nr. 107 privind stabilirea taxelor si cuantumului chiriei pentru folosirea bunurilor administrate de serviciul public de interes local “Administratia Hipodrom Ploiesti”

HOTÃRÂREA Nr.107

privind stabilirea taxelor si cuantumului chiriei pentru folosirea bunurilor administrate de serviciul public de interes local  “Administratia Hipodromului Ploiesti”

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a d-lui consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune stabilirea taxelor si cuantumului chiriei pentru folosirea bunurilor din domeniul public si privat administrate de serviciul public de interes local denumit “Administratia Hipodromului Ploiesti”;

            avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 237/2002 privind transmiterea imobilului “Hipodromul“ Ploiesti din proprietatea privata a statului si din administrarea Societatii Nationale “Cai de rasa“ SA in proprietatea publica a statului si din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, a protocolului de predare – primire a imobilului “Hipodromul“ Ploiesti nr. 12125/29.04.2002 si a protocolului privind terenurile cu destinatie agricol ce apartin “Hipodromului“ Ploiesti nr. 12883/15.05.2002 incheiate intre Societatea Nationala “Cai de rasa “ si Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 106/2002 prin care s-a aprobat infiintarea serviciului public de interes local “Administratia Hipodromului Ploiesti”;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste taxele pentru folosirea bunurilor administrate de serviciul public de interes local “Administratia Hipodromului Ploiesti” in cotele prevazute in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Stabileste cuantumul chiriei ce se va percepe pentru folosirea bunurilor ce apartin municipiului Ploiesti si administrate de catre serviciul public “Administratia Hipodromului Ploiesti”, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Taxele si chiria prevazute in prezenta hotarare se incaseaza si se urmaresc prin serviciile de specialitate ale Directiei Impozite si Taxe Locale, cu exceptia cap. VI din anexa 1, care se vor incasa de catre serviciul public de interes local “Administratia Hipodromului Ploiesti” .

Art. 4

Aproba ca spatiul destinat parcarii sa fie administrat direct de serviciul public de interes local  “Administratia Hipodromului Ploiesti” pentru care se va percepe taxa conform  cap.VI din anexa 1.

Art. 5

Serviciul public de interes local “Administratia Hipodromului Ploiesti” si Directia Impozite si Taxe Locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari care intra in vigoare la data de 1 iulie 2002 si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios .

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 107/28.06.2002

 

 

I. Chiria pentru folosirea grajdurilor 

            Chiria pentru folosirea grajdurilor, este anuala si se datoreaza de catre proprietarii de cai, pentru fiecare cal, indiferent daca ocupa sau nu aceste grajduri.

            Chiria se stabileste in baza unui contract de inchiriere si se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie.

            Pentru neplata la termen a chiriei stabilite se datoreaza de catre proprietarii cailor majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform dispzitiilor legale.

            Chiria se calculeaza diferentiat pentru fiecare cal, conform tabelului nr.1.

 

                                                                                                                                                     Tabel nr. 1

Categorie

Suma propusapentru anul 2002 (lei/cal)

Cai cu varsta intre 6 luni si 1 an

1.825.000

Cai cu varsta intre 1 an si 2 ani

2.555.000

Cai cu varsta intre 2 ani si 3 ani

3.650.000

Cai cu varsta mai mare de 3 ani

4.380.000

 

Nota:

- se acorda reducere pentru proprietarii de cai care detin in proprietate unul sau mai multi cai si care au contracte de inchiriere pentru folosirea grajdurilor administrate de Serviciul Public de interes local “Administratia Hipodromului Ploiesti”, dupa cum urmeaza:

-        10% pentru cel de al doilea cal;

-        20% pentru cel de al 3 cal;

-        30% pentru cel de al 4 cal si urmatorii.

- reducere se acorda in functie de varsta cailor.

 

II.  Taxa pentru folosire pista alergare

            Taxa pentru folosire pista alergare se datoreaza de catre proprietarii de cai, pentru fiecare cal in parte, indiferent daca caii pot alerga sau nu in curse.

            Taxa se stabileste la 10.000 lei/zi/cal, in baza unui contract de inchiriere si se plateste lunar pana la data de 10  ale lunii urmatoare, pe baza evidentei participarii .

Pentru neplata la termen a taxei stabilite se datoreaza de catre proprietarii cailor, majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform dispozitiilor legale.

 

Nota:

            - pentru caii cazati in grajdurile Hipodromului Ploiesti  in baza contractelor incheiate in acest sens si care participa la concurs, taxa nu se percepe in zilele de concurs;

            - pentru caii inscrisi  la concurs, dar care nu sunt cazatiin grajdurile Hipodromului Ploiesti, taxa se stabileste in suma de 50.000 lei pentru fiecare cal/zi de participare.

 

III. Taxa pentru folosirea terenului in scop de agrement

             Taxa pentru folosirea terenului in scop de agrement se plateste zilnic, anticipat obtinerii avizului de ocupare a terenului, conform tabelului nr.2.

                                                                                                                                              Tabel nr. 2

Categorie

Taxa propusa pentru 2002 (lei/mp/zi)

Organizare locuri agrement copii

5.000

Organizare locuri agrement adulti

10.000

 

            IV. Taxa pentru folosirea terenurilor in scop comercial

Taxa pentru folosirea terenului in scop comercial se plateste zilnic, anticipat obtinerii avizului de ocupare a terenului, conform tabelului nr. 3.

                                                                                                                                                 Tabel nr. 3

Categorie

Taxa propusa pentru 2002 (lei/mp/zi)

Pentru activitatii de alimentatie publica

50.000

Pentru alte activitati

30.000

 

V. Taxa pentru folosirea terenului in scop de reclama si publicitate

Pentru efectuarea de reclama si publicitate sub diverse forme pe terenul aflat in administrarea Serviciului Public de interes local “Administratia Hipodromului Ploiesti” se datoreaza taxa pentru terenul folosit in acest scop;

            Taxa pentru folosirea terenului in scop de reclama si publicitate se stabileste in baza unui contract de inchiriere,  se plateste pana la data de 10 ale lunii urmatoare pentru cei de la pct. 2,3,4 din tabelul nr. 4, de catre cel care ocupa terenul, cu exceptia celor de la pct. 1 la care plata se face anticipat;

            Pentru neplata la termen a taxei stabilite se datoreaza de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform dispzitiilor legale.

Taxa pentru folosirea terenului in scopul de reclama si publicitate se calculeaza conform tabelului nr. 4.                                                                     

 

                                                                                                                                                             Tabel nr. 4

Categorie

Taxa propusa pentru 2002 (lei/mp/zi)

Pentru efectuarea de reclama ocazional

500.000

Pentru efectuarea de reclama pe o perioada de o luna

100.000

Pentru efectuarea de reclama pe o perioada de trei luni

75.000

Pentru efectuarea de reclama pe o perioada de un an

50.000

 

VI. Taxa acces autovehicule pentru public in incinta parcarii Hipodromului Ploiesti

            Taxa se percepe de la fiecare autovehicul care intra in incinta parcarii Hipodromului Ploiesti si este in suma de 10.000 lei/zi.

 

VII. Cote castig pariuri

            Cota in procent de 30% din total incasari jocuri revine Serviciului Public de interes local “Administratia Hipodromului Ploiesti”, conform regulamentului incheiat la data de 27.05.2002 cu Societatea Nationala “Cai de rasa”. Aceasta suma are destinatia de premiu pentru primii 4 castigatori ai curselor.