Hotărârea nr. 105/2002

Hotãrârea nr. 105 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Culturã a municipiului Ploiesti pe anul 2002

HOTARAREA Nr. 105

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Casei de Culturã a municipiului Ploiesti pe anul 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Culturã a municipiului Ploiesti,

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Culturã a municipiului Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Casei de Culturã a municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu