Hotărârea nr. 104/2002

Hotãrârea nr. 104 privind numirea pe perioadã nedeterminatã a doamnei DÃNESCU DORINA in functia de director al OFICIULUI PUBLIC PROIECT PLOIESTI

HOTÃRÂREA Nr. 104

privind numirea pe perioadã nedeterminatã a doamnei DÃNESCU DORINA

in functia de director al OFICIULUI PUBLIC PROIECT PLOIESTI

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Raportul de specialitate si Expunerea de motive a primarului prin care se propune numirea doamnei DÃNESCU DORINA, in functia de director al Oficiului Public Ploiesti;

având in vedere referatul domnului viceprimar OPREA NICOLAE, care propune numirea doamnei DÃNESCU DORINA in functia de director al Oficiului Public Proiect;

in conformitate cu prevederile art.91 din legea 188/1999 cu privire la Statutul Functionarilor Publici, care reglementeazã modul de incetare a raporturilor de serviciu a functionarilor publici, prin transfer in interesul serviciului;

            in temeiul art.38 (2) lit.”i” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

       

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Numirea doamnei DÃNESCU DORINA in functia de director al OFICIUL PUBLIC PROIECT PLOIESTI, pe perioadã nedeterminatã, incepând cu data prezentei.

Art. 2

Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3

Oficiul Public Proiect Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu