Hotărârea nr. 103/2002

Hotãrârea nr. 103 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului „Public Proiect” Ploiesti pe anul 2002

HOTARAREA  Nr. 103

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Oficiului „Public Proiect” Ploiesti pe anul 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului „Public Proiect” Ploiesti,

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului „Public Proiect” Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Oficiului „Public Proiect” vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 2

 

LISTA DE INVESTITII ANUL 2002(70)

 

        

Nr.

crt

DENUMIRE

Numar

bucati

Valoare

estimata

1.

Calculatoare(personal computer)

12

280.000.000

2.

Imprimanta A3 matriceala

1

25.000.000

3.

Plotter A0

1

140.000.000

4.

Copiator A4

2

55.000.000

5.

Scanner A3

1

10.000.000

6.

Statie TOPO (statie+soft) - teodolit

1

280.000.000

7.

Statie totala(server,retea,soft,internet)

1

40.000.000

8.

AUTOCAD(licenta)

1

70.000.000

 

 

 
T O T A L

 

 

                                900.000.000

 

 

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2002

        

                                                                                                                                                                  MII LEI

Nr.

crt

DENUMIRE

PREVED.

BUGETARA

2002

REALIZAT

LA 15.06.

Decontat         Executat

PROPUNERE RECTIFIC.

DIFERENTE

+/-

1.

Venituri totale(A+B)

8.400.000

2.380.159    2.842.159

6.300.000

-2.100.000

2.

A. Venituri curente

3.800.000

2.380.159    2.842.159

1.200.000

-2.600.000

3.

Venituri din activitatea extrabugetara

3.800.000

177.697       177.697

1.200.000

-2.600.000

4.

B. Alocatii bugetare

4.600.000

2.202.462    2.664.462

5.100.000

+500.000

5.

Alocatii proiecte lucrari publice

1.500.000

-              462.000

2.000.000

+500.000

6.

Subventii

3.100.000

2.202.462    2.202.462  

3.100.000

-

7.

Cheltuieli totale(A+B)

8.400.000

2.199.589

6.300.000

-2.100.000

8.

A. Cheltuieli curente(I+II)

6.900.000

1.649.589

5.400.0000

-1.500.000

9.

TITLUL I

02. Cheltuieli de personal

4.217.000

1.368.335

 

3.820.000

-397.000

10.

10. Cheltuieli cu salariile

3.090.000

1.035.825

2.822.000

-268.000

11.

10.01 Salarii de baza

2.276.000

769.925

2.173.000

-103.000

12.

10.02 Salarii de merit

30.000

18.500

50.000

+20.000

13.

10.03 Indemnizatii de cond.

150.000

61.000

158.000

+8.000

14.

10.04 Spor de vechime

400.000

121.400

317.000

-83.000

15.

10.05 Spor conditii de munca

 

 

 

 

16.

10.06 Salarii platite cu ora

 

 

 

 

17.

10.07 Fond premiere

200.000

65.000

100.000

-100.000

18.

10.08 Alte drepturi salariale

 

 

 

 

19.

10.09 Conventii civile

34.000

-

24.000

-10.000

20.

11. CAS

725.000

218.203

638.000

-87.000

21.

12. Somaj

155.000

47.628

138.000

-17.000

22.

13. Sanatate

217.000

66.679

193.000

-24.000

23.

14. Deplasari, detasari

30.000

-

29.000

-1.000

24.

15.Hrana

 

 

 

 

25.

15.03 Tichete de masa

 

 

 

 

26.

TITLUL II 20. Cheltuieli materiale si  de servicii

2.683.000

281.254

1.580.000

-1.103.000

27.

24. Cheltuieli intret. si gospod.

649.000

137.068

580.000

-69.000

28.

24.01 Incalzire

33.000

 

30.000

-3.000

29.

24.02 Iluminat

100.000

 

90.000

-10.000

30.

24.03 Apa canal

24.000

 

9.000

-15.000

31.

24.04 Posta, telefon, fax

200.000

17.995

95.000

-105.000

32.

24.05 Furnituri birou

80.000

33.305

100.000

+20.000

33.

24.06 Materiale pt.curatenie

12.000

2.495

16.000

+4.000

34.

24.07 Alte materiale si prestari servicii

200.000

83.273

240.000

+40.000

35.

25. Materiale si prestari servicii cu caracter functional

1.752.000

12.234

600.000

-1.152.000

36.

25.01Materiale

60.000

8.672

100.000

+40.000

37.

25.02 Prestari servicii

1.692.000

3.562

350.000

-1.342.000

38.

25.03 Autorizatii,avize

-

-

150.000

+150.000

39.

26. Obiecte de inventar si echipament

175.000

107.696

200.000

+25.000

40.

26.02 Echipament

 

 

 

 

41.

26.03 Alte obiecte de inventar

175.000

107.696

200.000

+25.000

42.

27. Reparatii curente

12.000

-

100.000

+88.000

43.

28. Reparatii capitale

 

-

 

 

44.

29. Carti si publicatii

40.000

11.910

40.000

-

45.

30. Alte chelt.

55.000

12.342

60.000

+5.000

46.

30.01 Calificari, perfectionari

40.000

11.757

45.000

+5.000

47.

30.02 Protocol

4.000

585

4.000

-

48.

30.03 Protectia muncii

 

 

 

 

49.

30.07 Alte cheltuieli cf. legii

11.000

-

11.000

-

50.

TITLUL VII

1.500.000

550.000

900.000

-600.000

51.

B.70. Cheltuieli de capital

1.500.000

550.000

900.000

-600.000