Hotărârea nr. 102/2002

Hotãrârea nr. 102 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti pe anul 2002

HOTÃRÂREA  Nr. 102

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti pe anul 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti,

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Consiliul Local Ploiesti                                                                                                                                       ANEXA 1

Serviciul Public de Administratie si Comert

Str.Emile Zola nr.8

Tel : 146151/252:fax 114438

 

                                                                         mii lei

Nr crt

Denumirea capitolului- subcapitolului – cod

Prevedere initala

2001

H.C.L. 335

Prevedere finala

An 2002

Influente

 


+                      --

1

Venituri totale (A+B)

24.643.869

10.260.404

-                   14.383.465

2

A.  Venituri curente

23.063.869

     9.098.889

             -                   13.964.980

3

B    Alocatii bugetare

1.580.000

1.161.515

-                        418.485

4

Cheltuieli totale (A+ B)

24.643.869

10.260.404

-                    14.383.465

5

A  Cheltuieli curente

22.307.869

9.760.404

-                    12.547.465

6

02 cheltuieli de personal

8.787.869

4.721.404

-                     4.066.465

7

10 cheltuieli cu salariile

6.378.490

3.428.775

-                      2.949.715

8

10.01 salarii de baza

4.723.079

2.480.067

-                     2.243.012

9

10.02 salarii de merit

73.785

         63.268

-                          10.517

10

10.03 indemnizatii conducere

182.158

100.920

-                          81.238

11

10.04 spor vechime

749.385

400.332

-                        349.053

12

10.05 spor conditii munca

52.283

30.188

-                       22.095

13

10.06 salarii platite cu ora

74.000

74.000

-

-

14

10.07 fond premiere

412.000

185.000

-

227.000

15

10.08 alte drepturi salariale

61.800

85.000

23.200

-

16

10.09 conventii civile

50.000

10.000

-

40.000

17

11 C.A.S.

1.446.272

799.933

-

646.339

18

12 Somaj

314.113

171.439

-

142.674

19

13 Deplasari,detasari

212.852

81.243

-

131.609

20

14 Sanatate

436.142

240.014

-

196.128

21

15 Tichete de masa

-

 

-

-

22

20 Cheltuieli mat. si de servicii

13.520.000

5.039.000

-

8.481.000

23

24 Cheltuieli de intretinere si gospodaresti

6.710.000

3.664.000

-

3.046.000

24

24.01 Incalzire

650.000

452.000

-

198.000

25

24.02 Iluminat

2.400.000

1.563.000

-

837.000

26

24.03 Apa canal salubritate

300.000

185.000

-

115.000

27

24.04 Posta telefon fax

190.000

58.000

-

132.000

28

24.05 Furnituri birou

528.000

110.000

-

418.000

29

24.06 Materiale pentru curatenie

492.000

246.000

-

246.000

30

24.07 Alte mat. si prestari serv.

2.150.000

1.050.000

-

1.100.000

31

25 Materiale si prest serv cu caracter functional

552.000

30.000

-

522.000

32

26 Ob de inventar

1.045.000

195.000

-

850.000

33

26.02 Echipament

145.000

60.000

-

85.000

34

26.03 Obiecte de inventar de mica valoare

900.000

135.000

-

765.000

35

27 Reparatii curente

1.488.000

744.000

-

744.000

36

28 Reparatii capitale

3.200.000

-

-

3.200.000

37

29 Carti si publicatii

90.000

10.000

-

80.000

38

30 Alte cheltuieli

435.000

396.000

-

39.000

39

30.01Calificari perfectionari

8.000

1.000

-

7.000

40

30.02 Protocol

12.000

9.000

-

3.000

41

30.03 Protectia muncii

29.000

-

-

29.000

42

30.07 Alte chelt. cf legii

386.000

386.000

-

-

43

B70 Cheltuieli de capital

2.336.000

500.000

-

1.836.000

44

74 Investitii ale institutiei autofinantate

2.336.000

500.000

-

1.836.000

 

                                    Director,                                                                           Director Economic,         

                        Ing. Corneliu Comendant                                                       Ec Cornelia Dumitrescu