Hotărârea nr. 10/2002

Hotararea nr. 10 privind organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea unor suprafete de teren in perimetrul cimitirelor Viisoara si Mihai Bravu

HOTÃRÂREA Nr. 10

privind  organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea unor  suprafete de  teren in perimetrul cimitirelor Viisoara si Mihai Bravu

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si Raportul Administratiei Domeniului Public prin care se propune inchirierea prin licitatie publicã a  unei  suprafete  de  teren de  100 mp din primetrul cimitirelor Viisoara si Mihai Bravu cu destinatia prestari servicii funerare pentru populatie;    

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia ;

            in baza Hotãrârii nr. 214/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu privire la stabilirea  tarifelor  lunare pe mp pentru inchirierea terenurilor reprezentind domeniul privat al  localitãtii si a Hotararii nr. 29/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind  incadrarea strãzilor din municipiu pe zone de atractie comerciale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã Ş T E:

 

Art. 1

Aprobã organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea suprafetei  de  teren  de 80 mp in  perimetrul  cimitirul Viisoara si 20 mp in cimitirul Mihai Bravu, identificate conform planurilor anexa nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art. 2

Destinatia terenurilor prevazute la art. 1 este de prestari servicii  de confectionat, prelucrat, reconditionat monumente funerare si depozitare de materiale de constructii.

Art. 3

Pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit in Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 214/2000.

Art. 4

Imputerniceste directorul general al Administratiei  Domeniului Public sã organizeze licitatia conform prevederilor legale cu aprobarea prealabila a caietelor de sarcini de catre Consiliul Local.

Art. 5

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi aduse la indeplinire de cãtre Administratia Domeniului Public.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu